Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 453876 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1245 on: October 10, 2015, 07:27:28 PM »
Verse 1 of 7.090:  Kovil (Chidambaram):


மடித்தாடும் அடிமைக்கண் அன்றியே மனனேநீ
    வாழு நாளுந்
தடுத்தாட்டித் தருமனார் தமர்செக்கி லிடும்போது
    தடுத்தாட் கொள்வான்
கடுத்தாடும் கரதலத்தில் தமருகமும் எரிஅகலுங்
    கரிய பாம்பும்
பிடித்தாடிப் புலியூர்ச்சிற் றம்பலத்தெம் பெருமானைப்
    பெற்றா மன்றே.  (1)


My mind!  Not living by performing service to His foot which is bent in dancing, even in the days
when you enjoy worldly pleasures, like eating and dressing well.  Having prevented you from being
doomed and directing your life according to His desire,  these are the actions of God when the servants
of Yama Dharman, god of death, oppress and torment you, then also he saves you from that and bestows
His Grace on you.  One who dances holding in His hand the hand drum, a hollow earthern lamp with fire
and a snake which moves angrily spreading its hood.  We have definitely got the great Lord in
ChiRRambalam, (Kovil or Chidambaram), in Puliyur*, what else is there to get ?

(*One of the name of Chidmabaram, where Nataraja is dancing.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 07:33:18 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1246 on: October 11, 2015, 09:19:57 AM »
Verse 1 of 7.091: Tiruvotriyur:பாட்டும் பாடிப் பரவித் திரிவார்
ஈட்டும் வினைகள் தீர்ப்பார் கோயில்
காட்டுங் கலமுந் திமிலுங் கரைக்கே
ஓட்டுந் திரைவாய் ஒற்றி யூரே.(1)


The temple of Siva,  who destroys the accumulated acts of those who wander praising the fame
of Siva,  in verse and prose of ordinary people, is Otriyur which has waves which drive the big
ships that are seen on the ocean and small boats used for fishing to the shore.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 09:23:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1247 on: October 11, 2015, 09:24:47 AM »
Verse 1 of 7.092:  Tirupukkoliyur Avinasi:எற்றான் மறக்கேன் எழுமைக்கும்
    எம்பெரு மானையே
உற்றாய்என் றுன்னையே உள்குகின்றேன்
    உணர்ந் துள்ளத்தால்
புற்றா டரவா புக்கொளி
    யூர்அவி னாசியே
பற்றாக வாழ்வேன் பசுபதி
    யேபர மேட்டியே. (1)


Siva,  who has worn as ornaments dancing cobras that live in anthills!  The Master of all living beings!
The One who is in an exalted place!  The one who is at the temple Avinasi in Pokkuliyur, I think of You
in my mind realizing that Our Lord in the relations in the seven births, I shall live having you as my
support.  By what reason shall I forget you!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 09:28:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1248 on: October 11, 2015, 09:29:52 AM »
Verse 1 of 7.093:   Tiru NaRaiyur Chitiswaram:நீரும் மலரும் நிலவும் சடைமேல்
ஊரும் மரவும் உடையான் இடமாம்
வாரும் மருவி மணிபொன் கொழித்துச்
சேருந் நறையூர்ச் சித்தீச் சரமே.(1)


Chittiswaram,  in Naraiyur, where the scooping streams reach sifting precious stones and gold,
like a winnow. This is the place of Siva, who has a crawling cobra on His matted locks, where water
and flowers are shining.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 09:33:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1249 on: October 11, 2015, 09:34:30 AM »
Verse 1 of 7.094: Tiruch Chotruthurai:


அழல்நீர் ஒழுகி யனைய சடையும்
உழையீர் உரியும் முடையான் இடமாம்
கழைநீர் முத்துங் கனகக் குவையும்
சுழல்நீர்ப் பொன்னிச் சோற்றுத் துறையே.(1)


Chotruthurai,  which is on the bank of the river Ponni,  (Kaveri)  in whose eddies heaps of gold
and pearls of fine quality got from bamboos are whirling, is the place of Siva, who has matted locks,
which is like fire that flows like water, a deer, skin flayed from a tiger and an elephant.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 09:37:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1250 on: October 11, 2015, 09:38:38 AM »
Verse 1 of 7.095: Tiruvarur.

மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்ப்
    பிறரை வேண்டாதே
மூளாத் தீப்போல் உள்ளே கனன்று
    முகத்தால் மிகவாடி
ஆளாய் இருக்கும் அடியார் தங்கள்
    அல்லல் சொன்னக்கால்
வாளாங் கிருப்பீர் திருவா ரூரீர்
    வாழ்ந்து போதீரே. (1)Siva,  in Tiruvarur!  The humble servants who do not swerve from that state, without desiring any one
except Yourself.  Being the ever humble servant to you only, always without any chance of redemption,
burning internally like the fire that is smoldering without visible flame, and not wishing to reveal their
distress, pining away so that the sufferings can be patent on the face to be known to others. If they
express their distress in so many words, you are quite indifferent to that.  Let you prosper though
devotees might suffer troubles.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 09:42:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1251 on: October 11, 2015, 09:44:53 AM »
Verse 1 of 7.096:  Tiruvarur ParavaiyuL Mandali:*

(* The temple where Paravai, the wife of Sundaramurti, prayed to Siva.)தூவாயா தொண்டுசெய் வார்படு துக்கங்கள்
காவாயா கண்டுகொண் டார்ஐவர் காக்கிலும்
நாவாயால் உன்னையே நல்லன சொல்லுவேற்
காவாஎன் பரவையுண் மண்டளி அம்மானே. (1)Siva,  worshipped by Sage  Durvasa!  Will You not protect those who perform service to You, from
sufferings?  Though the five senses prevent me, from approaching you keeping and vigilant watch
over me.  The five senses are spoken of as rational beings out of anger.  Say alas to me, who am
always saying good words about You only by my mouth, O  the Chief who is dwelling in ParavaiyuL
Mandali!


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 11, 2015, 09:49:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1252 on: October 11, 2015, 09:50:26 AM »
Verse 1 of 7.097:  Tiru Nanipalli:ஆதியன் ஆதிரையன் அயன்
    மாலறி தற்கரிய
சோதியன் சொற்பொருளாய்ச் சுருங்
    காமறை நான்கினையும்
ஓதியன் உம்பர்தங்கோன் உல
    கத்தினுள் எவ்வுயிர்க்கும்
நாதியன் நம்பெருமான் நண்ணும்
    ஊர்நனி பள்ளியதே. (1)


Siva, is the source of all things.  He has the star Ardra, as his favorite star.  He is the Light that
Brahma and Tirumal, could not know.  Being Himself the words and their meanings, He recited
with the proper intonation the four elaborate Vedas.  He is the Chief of the celestial beings, in heaven.
Nanipaḷḷi is the place that Our Lord,  who is the chief of all living being in this world, dwells.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 09:55:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1253 on: October 11, 2015, 01:30:52 PM »
1 of 7.098:  Nannilam, big temple:


தண்ணியல் வெம்மையினான் தலை
    யிற்கடை தோறும்பலி
பண்ணியன் மென்மொழியா ரிடங்
    கொண்டுழல் பண்டரங்கன்
புண்ணியநான்மறையோர் முறையா
    லடிபோற் றிசைப்ப
நண்ணிய நன்னிலத்துப் பெருங்
    கோயில் நயந்தவனே. (1)


Siva,  has both benevolent and malevolent natures. He performed the dance of PaNtaraNkam,
and who wanders receiving in the skull the alms given by ladies who speak soft words like music,
going to every entrance. Is the God who desired the big temple which is situated in Nannilam,
where Brahmins who have learnt the four Vedas, and who possess several virtues, praise and
worship Him, by turns.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 01:34:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1254 on: October 11, 2015, 01:35:38 PM »
1 of 7099: Tiru Nageswaram:பிறையணி வாணுதலாள் உமை
    யாளவள் பேழ்கணிக்க
நிறையணி நெஞ்சனுங்க நீல
    மால்விடம் உண்டதென்னே
குறையணி குல்லைமுல்லை அளைந்
    துகுளிர் மாதவிமேல்
சிறையணி வண்டுகள்சேர் திரு
    நாகேச் சரத்தானே .(1)Siva,  in Tiru Nageswaram,  where the beautiful winged bees reach the common delight of the woods,
having wallowed in the indispensable sacred basil, and Arabian jasmine!  Umai, who has a bright
forehead like the crescent, to stare in fear.  The strong mind to be in distress what is the reason for
 consuming the big poison of blue color?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 01:40:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1255 on: October 11, 2015, 01:43:09 PM »
Verse 1 of 7.100:  Tiru Nodithan Malai:


தானெனை முன்படைத்தான் அத
    றிந்துதன் பொன்னடிக்கே
நானென பாடலந்தோ நாயி
    னேனைப் பொருட்படுத்து
வானெனைவந் தெதிர்கொள்ள மத்த
    யானை அருள்புரிந்து
ஊனுயிர் வேறுசெய்தான் நொடித்
    தான்மலை உத்தமனே. (1)


The Supreme God who is possessed of all moral attributes who dwells in Nodithan Malai,
Himself caused me to be form[ed] in this world, first  Knowing that hint of creating me, did I
compose verses to praise His golden Feet, alas!  Though I did not do so having esteemed me who
is as mean as a dog, unworthy of receiving His Grace and including me in the company of devotees.
The celestial beings to receive me appearing before me, granting me a frenzied elephant as a vehicle.*
He elevated my body and life within it.  How great was His grace!


* (Sundaramurti Swamigal went by a white elephant to Kailash.)

Tevaram Canon 7 completed.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 01:49:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1256 on: October 11, 2015, 03:56:08 PM »
Saiva Canon  8: Truvachakam and Tiru Chitrambaa Kovaiyar: Manikkavachagar:

I  Tiruvachakam:

(1)  Siva PuraNam:


நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன்தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என்நெஞ்சி னீங்காதான் தாள்வாழ்க
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்வாழ்க
ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவ னடிவாழ்க 5
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழுங் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரங்குவிவார் ஓங்குவிக்குஞ் சீரோன் கழல்வெல்க 10
ஈச னடிபோற்றி எந்தை யடிபோற்றி
தேச னடிபோற்றி சிவன்சே வடிபோற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமல னடிபோற்றி
மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிபோற்றி
சீரார் பெருந்துறைநம் தேவ னடிபோற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளுமலை போற்றி
சிவனவன்என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவனரு ளாலே அவன்தாள் வணங்ங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவபுரா ணந்தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் மோய உரைப்பனியான் 20
கண்ணுதலான் தன்கருணைக் கண்காட்ட வந்தெய்தி
எண்ணுதற் கெட்டா எழிலார் கழலிறைஞ்சி
விண்ணிறைந்து மண்ணிறைந்து மிக்காய் விளங்கொளியாய்
எண்ணிறந் தெல்லை யிலாதானே! நின்பெருஞ்சீர்
பொல்லா வினையேன் புகழுமா றொன்றறியேன் 25
புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்
பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்
கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்
வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்
செல்லாஅ நின்றஇத் தாவர சங்கமத்துள் 30
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்
மெய்யேஉன் பொன்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்றேன்
உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள்
ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியனே 35
வெய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி
மெய்ஞ்ஞான மாகி மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே
எஞ்ஞானம் இல்லாதேன் இன்பப் பெருமானே
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே 40
ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அனைத்துலகும்
ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய்
போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்தொழும்பின்
நாற்றத்தின் நேரியாய் சேயாய் நணியானே
மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மறையோனே 45
கறந்தபால் கன்னலொடு நெய்கலந்தாற் போலச்
சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று
பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான்
நிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த
மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் வல்வினையேன் தன்னை 50
மறைந்திட மூடிய மாய இருளை
அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப்
புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி
மலஞ்சோரும் ஒன்பது வாயிற் குடிலை
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 55
விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக்
கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும்
நலந்தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி
நிலந்தன்மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி
நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60
தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே
மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே
தேசனே! தேனா ரமுதே சிவபுரனே
பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே
நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 65
பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே
ஆரா அமுதே அளவிலாப் பெம்மானே
ஓராதார் உள்ளத் தொளிக்கும் ஒளியானே
நீராய் உருக்கியென் ஆருயிராய் நின்றானே
இன்பமுந் துன்பமும் இல்லானே உள்ளானே 70
அன்பருக் கன்பனே யாவையுமாய் அல்லையுமாஞ்
சோதியனே துன்னிருளே தோன்றாப் பெருமையனே
ஆதியனே அந்தம் நடுவாகி அல்லானே
ஈர்த்தென்னை யாட்கொண்ட எந்தை பெருமானே
கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தின் 75
நோக்கரிய நோக்கே நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்வே
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியனே
காக்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே
ஆற்றின்ப வெள்ளமே அத்தாமிக் காய்நின்ற
தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய்80
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம்
தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேஎன் சிந்தனையுள்
ஊற்றான உண்ணா ரமுதே உடையானே
வேற்று விகார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப
ஆற்றேன்எம் ஐயா அரனேஓ என்றென்று 85
போற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பொய்கெட்டு மெய்ஆனார்
மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவி சாராமே
கள்ளப் புலக்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லானே
நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனே
தில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே 90
அல்லற் பிறவி அறுப்பானே ஓஎன்று
சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் திருவடிக்கீழ்ச்
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார்
செல்வர் சிவபுரத்தின் உள்ளார் சிவனடிக்கீழ்ப்
பல்லோரும் ஏத்தப் பணிந்து 95.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 11, 2015, 06:06:38 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1257 on: October 11, 2015, 04:24:58 PM »
English Translation of Siva PuraNam of Manikkavachagar:

Blessed is the name Na Ma Si Va Ya !  Blessed are the Lord`s Feet !
Blessed are the Feet that part,  not from my bosom even for the time,
the eyes take to wink ! Blessed are the Feet of the Gem of a Guru who rules over Kokazhi! (Tirup Perunthurai)
Blessed are the feet of God who turning into the Aagamas, tastes sweet !
Blessed are the feet of Him who is one as well as many !
Hail the Feet of the Sovereign who put an end to my commotion, and rules me !
Hail Pigngnaka`s * Feet fastened with gem-inlaid anklets -, (* a beautiful head dresses.)
which do away with embodiment !
Hail the flowery and ankleted Feet of Him who is far away from the pursuers of alien faiths !
Hail the King who in dwells them and rejoices when they fold their hands in worship !
Hail the glorious feet of Him who elevates them that bend their heads in adoration !
The feet of Lord-God, praise be ! The feet of my Sire, praise be ! The feet of the radiant One, praise be !
The salvific Feet of Siva, praise be !  The feet of Nimalan** poised in love, praise be ! (**  Pure.)
The feet of the Monarch that snaps delusive birth, praise be !   10
The feet of our Good of glorious Perunthurai, praise be ! The Mount that, in grace, gives joy insatiate,
praise be ! As, He Siva, abides in my mind, I will adore His feet by His Grace,
And with a gladsome heart so narrate Siva-Puraanam that my entire past Karma will perish !
The One with an eye in His forehead came to me to cast His benign look on me; I adored His beautiful,
ankleted feet that are beyond the reach of thought;
He fills the heaven and the earth;  He is the exceedingly bright light;   - 20
O God!, You are infinite !  You are boundless!  The base one of evil Karma, know not the way to narrate
Your immense glory ! O our God ! Grass, herb, worm, tree, beasts a good many, bird, snake,stone,
men, ghouls, bhutha-host, cruel Asuras, sages and devas: I was born as all these fauna and flora,
and am now utterly fatigued Lo, I have this day, beheld Your golden Feet and gained deliverance !
O true One, You abode in my soul as Om for my redemption ! O Vimala !  O Rider of the Bull !
When the Vedas invoked You As ``Sire`` You grew lofty, deep, broad and subtle !
You are hottest as well as coldest !
O Vimala !  You are Yajamaan !  In grace,  You came to chase away all that is false !
You are true Gnosis, the true radiant Flame !  O God sweet to me ? the ignorant one !
O goodly Gnosis that removes nesicience !   - 30 ? 40
Uncreated, immeasurable and endless, You create foster, resolve all the worlds and bestow grace;
thus you ply.   Lead and cause me enter Your servitorship !
You are like the fragrance in flower; You are far away as well as close by;
You, the author of the Vedas,
will manifest When word and Mind cease !
You are like fresh milk, juice of sugarcane and ghee ? excellently compounded !
You abide in the minds of devotees like a spa of honey !  It is thus,
O our God, You snap our birth and embodiment !
You are of five hues !  You hid Yourself O our God, when the celestial beings hailed You !
I, the one of cruel Karma, stand wrapped by the concealing murk of Maya !
I am fettered by the strong, two-fold rope of merit and demerit;
My body is skin-wrapped;  it everywhere covers worm and dirt;
It is a filthy nine-gated hovel and all My five senses cause deception;
So, O Vimala, with my beastly mind, I foster no love for You at all !
I am unendowed with the weal of melting in love for You !   - 50
To me, such a base person, You granted Grace !
You deigned to come down on earth to reveal unto me Your long, ankleted feet !
To me, a servitor, worse than a cur, You, the true One, are more merciful than mother !
You are a flawless Flame, a burgeoning flower-like radiance !
O One of Light ! O honeyed Nectar !
O Lord of Siva Puram !
O salvific Arya that cuts the binding fetters !  O great River of Mercy that unfailingly flows in the heart
causing loving grace to flourish, the while annulling its deceptive nature !
O Nectar insatiate, O measureless God !
O Light that hides in the hearts of those that cannot realize You !
Melting me like water,  You abide in me as the Life of my dear life !
You are with and without joy and sorrow !   -60- 70
You love those that love You; You are everything; You are nothing ! You are light; You are dense murk;
Your Glory is Your being un-create !
O Beginning ! You are the Middle and the End, and none of these !
O my Father and God, You drew me to You and ruled me !
You are the rare vision of those who with their sharp wisdom true, realize Your presence !
You are the exceedingly subtle insight, rare to come by !
You are the most minute and subtle consciousness !
You are the holy One free from death, birth or attachment !
You are our protecting Sovereign ! You are the great Light unbeholdable !
O flooding River of Bliss !
O Father ! O One par excellence !  O ineffable and subtle consciousness !
You appear in many, different forms,
in this ? the ever-changing world !
You are Knowledge, precise and certain !
You are the Clarity that informs accuracy !
You are the spring of potable Nectar that thrives in my mind !
You are the Lord-Owner !   - 80
I cannot abide in the fleshy body so different from the soul ! 
You are the One that can annul the false and sense-fettered bodies of those who hailing and praising You as ``Our Sire ! `` and ``O Hara! `` Have got rid of falsity and become Truth And who would not get reborn here, having severed their nexus with Karma !  O Lord that dances in dense darkness !
O Dancer of Tillai* !  O One of Southern Pandya Realm !  (* Chidambaram)
O One that ends troublesome birth !
They that thus hail You who cannot be hailed with words,
and recite this hymn compact of divine grace,
fully realizing its true import,
Will fare forth to Siva Puram to abide there For ever,
beneath the sacred feet of Siva,
surrounded and humbly hailed by many many devotees.   -90 -95

Arunachala Siva.« Last Edit: October 11, 2015, 04:31:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1258 on: October 11, 2015, 04:40:31 PM »
Saiva Canon 8: Tiruvachakam:

(2) Keerthi Tiru Ahaval:

தில்லை மூதூர் ஆடிய திருவடி
பல்லுயி ரெல்லாம் பயின்றன னாகி
எண்ணில் பல்குணம் எழில்பெற விளங்கி
மண்ணும் விண்ணும் வானோ ருலகுந்
துன்னிய கல்வி தோற்றியும் அழித்தும்
என்னுடை யிருளை ஏறத் துரந்தும்
அடியா ருள்ளத் தன்புமீ தூரக்
குடியாக் கொண்ட கொள்கையும் சிறப்பும்
மன்னு மாமலை மகேந்திர மதனிற்
சொன்ன ஆகமந் தோற்றுவித் தருளியுங
கல்லா டத்துக் கலந்தினி தருளி
நல்லா ளோடு நயப்புற வெய்தியும்
பஞ்சப் பள்ளியிற் பான்மொழி தன்னொடும்
எஞ்சா தீண்டும் இன்னருள் விளைத்தும்
கிராத வேடமொடு கிஞ்சுக வாயவள்
விராவு கொங்கை நற்றடம் படிந்தும்
கேவேட ராகிக் கெளிறது படுத்து
மாவேட் டாகிய ஆகமம் வாங்கியும்
மற்றவை தம்மை மகேந்தி ரத்திருந்
துற்றஐம் முகங்க ளாற்பணித் தருளியும்
நந்தம் பாடியில் நான்மறை யோனாய்
அந்தமில் ஆரிய னாயமர்ந் தருளியும்
வேறுவே றுருவும் வேறுவே றியற்கையும்
நூறுநூ றாயிரம் இயல்பின தாகி
ஏறுடை ஈசன்இப் புவனியை உய்யக்
கூறுடை மங்கையும் தானும்வந் தருளிக்
குதிரையைக் கொண்டு குடநா டதன்மிசைச்
சதுர்படச் சாத்தாய்த் தானெழுந் தருளியும்
வேலம் புத்தூர் விட்டே றருளிக்
கோலம் பொலிவு காட்டிய கொள்கையும்
தற்பண மதனிற் சாந்தம் புத்தூர்
விற்பொரு வேடற் கீந்த விளைவும்
மொக்கணி யருளிய முழுத்தழல் மேனி
சொக்க தாகக் காட்டிய தொன்மையும்
அரியொடு பிரமற் களவறி யொண்ணான்
நரியைக் குதிரை யாக்கிய நன்மையும்
ஆண்டுகொண் டருள அழகுறு திருவடி
பாண்டி யன்தனக் குப்பரி மாவிற்
றீண்டு கனகம் இசையப் பெறாஅ
தாண்டான் எங்கோன் அருள்வழி யிருப்பத்
தூண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையும்
அந்தண னாகி ஆண்டுகொண் டருளி
இந்திர ஞாலங் காட்டிய இயல்பும்
மதுரைப் பெருநன் மாநக ரிருந்து
குதிரைச் சேவக னாகிய கொள்கையும்
ஆங்கது தன்னில் அடியவட் காகப்
பாங்காய் மண்சுமந் தருளிய பரிசும்
உத்தர கோச மங்கையு ளிருந்து
வித்தக வேடங் காட்டிய இயல்பும்
பூவண மதனிற் பொலிந்திருந் தருளித்
தூவண மேனி காட்டிய தொன்மையும்
வாத வூரினில் வந்தினி தருளிப்
பாதச் சிலம்பொலி காட்டிய பண்பும்
திருவார் பெருந்துறைச் செல்வ னாகிக்
கருவார் சோதியிற் கரந்த கள்ளமும்
பூவல மதனிற் பொலிந்தினி தருளிப்
பாவ நாச மாக்கிய பரிசும்
தண்ணீர்ப் பந்தர் சயம்பெற வைத்து
நன்னீர்ச் சேவக னாகிய நன்மையும்
விருந்தின னாகி வெண்கா டதனில்
குருந்தின் கீழன் றிருந்த கொள்கையும்
பட்ட மங்கையிற் பாங்கா யிருந்தங்
கட்டமா சித்தி அருளிய அதுவும்
வேடுவ னாகி வேண்டுருக் கொண்டு
காடது தன்னிற் கரந்த கள்ளமும்
மெய்க்காட் டிட்டு வேண்டுருக் கொண்டு
தக்கா னொருவ னாகிய தன்மையும்
ஓரி யூரின் உகந்தினி தருளிப்
பாரிரும் பாலக னாகிய பரிசும்
பாண்டூர் தன்னில் ஈண்ட இருந்துந்
தேவூர் தென்பால் திகழ்தரு தீவிற்
கோவார் கோலங் கொண்ட கொள்கையும்
தேனமர் சோலைத் திருவா ரூரில்
ஞானந் தன்னை நல்கிய நன்மையும்
இடைமரு ததனில் ஈண்ட இருந்து
படிமப் பாதம் வைத்தஅப் பரிசும்
ஏகம் பத்தின் இயல்பா யிருந்து
பாகம் பெண்ணோ டாயின பரிசும்
திருவாஞ் சியத்திற் சீர்பெற இருந்து
மருவார் குழலியொடு மகிழ்ந்த வண்ணமும்
சேவக னாகித் திண்சிலை யேந்திப்
பாவகம் பலபல காட்டிய பரிசும்
கடம்பூர் தன்னில் இடம்பெற இருந்தும்
ஈங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும்
ஐயா றதனிற் சைவ னாகியும்
துருத்தி தன்னில் அருத்தியோ டிருந்தும்
திருப்பனை யூரில் விருப்ப னாகியும்
கழுமல மதனிற் காட்சி கொடுத்தும்
கழுக்குன் றதனில் வழுக்கா திருந்தும்
புறம்பய மதனில் அறம்பல அருளியும்
குற்றா லத்துக் குறியா யிருந்தும்
அந்தமில் பெருமை அழலுருக் கரந்து
சுந்தர வேடத் தொருமுத லுருவுகொண்
டிந்திர ஞாலம் போலவந் தருளி
எவ்வெவர் தன்மையுந் தன்வயிற் படுத்துத்
தானே யாகிய தயாபரன் எம்மிறை
சந்திர தீபத்துச் சாத்திர னாகி
அந்தரத் திழிந்துவந் தழகமர் பாலையுட்
சுந்தரத் தன்மையொடு துதைந்திருந் தருளியும்
மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பன்
அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல்
எந்தமை ஆண்ட பரிசது பகரின்
ஆற்றல் அதுவுடை அழகமர் திருவுரு
நீற்றுக் கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும்
ஊனந் தன்னை யொருங்குடன் அறுக்கும்
ஆனந் தம்மே ஆறா அருளியும்
மாதிற் கூறுடை மாப்பெருங் கருணையன்
நாதப் பெரும்பறை நவின்று கறங்கவும்
அழுக்கடை யாமல் ஆண்டுகொண் டருள்பவன்
கழுக்கடை தன்னைக் கைக்கொண் டருளியும்
மூல மாகிய மும்மலம் அறுக்குந்
தூய மேனிச் சுடர்விடு சோதி
காதல னாகிக் கழுநீர் மாலை
ஏலுடைத் தாக எழில்பெற அணிந்தும்
அரியொடு பிரமற் களவறி யாதவன்
பரிமா வின்மிசைப் பயின்ற வண்ணமும்
மீண்டு வாரா வழியருள் புரிபவன்
பாண்டி நாடே பழம்பதி யாகவும்
பத்திசெய் அடியரைப் பரம்பரத் துய்ப்பவன்
உத்தர கோச மங்கையூ ராகவும்
ஆதி மூர்த்திகட் கருள்புரிந் தருளிய
தேவ தேவன் திருப்பெய ராகவும்
இருள்கடிந் தருளிய இன்ப வூர்தி
அருளிய பெருமை அருண்மலை யாகவும்
எப்பெருந் தன்மையும் எவ்வெவர் திறமும்
அப்பரி சதனால் ஆண்டுகொண் டருளி
நாயி னேனை நலமலி தில்லையுட்
கோல மார்தரு பொதுவினில் வருகென
ஏல என்னை யீங்கொழித் தருளி
அன்றுடன் சென்ற அருள்பெறும் அடியவர்
ஒன்ற வொன்ற உடன்கலந் தருளியும்
எய்தவந் திலாதார் எரியிற் பாயவும்
மாலது வாகி மயக்க மெய்தியும்
பூதல மதனிற் புரண்டுவீழ்ந் தலறியும்
கால்விசைத் தோடிக் கடல்புக மண்டி
நாத நாத என்றழு தரற்றிப்
பாத மெய்தினர் பாத மெய்தவும்
பதஞ்சலிக் கருளிய பரமநா டகஎன்
றிதஞ்சலிப் பெய்தநின் றேங்கினர் ஏங்கவும்
எழில்பெறும் இமயத் தியல்புடை யம்பொற்
பொலிதரு புலியூர்ப் பொதுவினில் நடநவில்
கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்
கருளிய திருமுகத் தழகுறு சிறுநகை
இறைவன் ஈண்டிய அடியவ ரோடும்
பொலிதரு புலியூர்ப் புக்கினி தருளினன்
ஒலிதரு கைலை உயர்கிழ வோனே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47578
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1259 on: October 11, 2015, 05:04:27 PM »
Saiva Canon 8: Tiruvachakam.

(2)  Keerthi Tiru Ahaval:

The sacred feet that dance in Tillai`s hoary town Abide in all entia;
they are replete With numberless guna-s of sheer excellence;
They cause on earth,
heaven and celestial worlds The appearance and disappearance Of the lore of learning.
They have totally chased my murk away;
As occupant,
He so gloriously and mindfully indwells the minds Of devotees that they thrive in abounding grace.
On the great and aeviternal Mahendra Mount.   In grace, He revealed the promised Aagamas;
Poised in sweet grace,
He abode at Kallaadam.  With His goodly Consort in charming love.
At Panchappalli, acccompanied with Her of milk-sweet words,
He caused the abounding of nectarean grace That knows no decrease;
the broad expanse Of Her buxom breasts,
whose lips are ruddy,
Served as His bed when He assumed the guise of a forester.   - 10
As a fisherman He netted a shark ? a great loot -,
Whence He retrieved the great Aagamas;
Then, seated on the Mahendra Mount,
He, in peace, proclaimed them through His five visages,
As One versed in the four Vedas and as an Arya Immortal,
He graciously abode at Nantampaadi;
Various and variform are His forms;
varied indeed Are His dispositions;
a thousand thousand are His Propensities;
He is the Lord-God whose mount is the Bull;
To redeem this world, He came concorporate With His Consort;
with steeds and with bands Of horsemen, from the western region,
He rode forth beautifully;
at Velamputthoor, He threw a spear and revealed His splendorous form.
At Saantamputthoor, He emerged from a mirror and bestowed boons on a bow-wielding hunter.
As He fastened the gram-bag to the horse,  He revealed His hoary and enchanting form of total flame.   - 20 -30
He who is unknown to Vishnu and Brahma,
Transformed foxes into horses,
by a goodly act.
He whose feet are hallowed and divine,
Sold horses to the Pandya to rule him in grace,
But would receive no gold for such sale.
He, the Ruler, was there poised in the Way of Grace;
He is the hoary One and it is from Him The inducing light materializes.
He, as a Brahmin, enslaved me and rules me;
He is an author of grammar;
In Madurai, the great and grand and glorious city He played the role of a horse-groom;
Then, in the self-same place,  for her sake, His devotee, He, in befitting grace,  carried earth;
Abiding at Uttharakosamangkai, He revealed His wondrous form of Guru;
Sweetly and splendrously. He abode at Poovanam Where He showed His hoary,
pure and charming frame; At Vaadavoor He sojourned sweetly and revealed In mercy,
the tinkling of His anklets.   - 40 ? 50
At divine Perunturai, He became the opulent One Hiding Himself in the glorious and abounding flame;
At Poovalam He abode in splendor and blessed me sweetly with a garland of rudraksha ? the annihilation of my sins. He raised a water-booth triumphantly and there served as a competent attendant,
in grace;  He, that day, as a guest, at Vennkaadu,
On purpose, sat under a kurunthai-tree.
Duly abiding at Pattamangkai, He conferred there,
the eight, great, occult powers on His chosen;
He became a hunter, assumed the guise He chose, and then by a trickery hid Himself in a forest.
To demonstrate the truth, He assumed a body that became Him and thus revealed His competency.
In joy and grace, He came to Oriyoor and there incarnated as a great and glorious infant.
At Paandoor He abode in glory; In the bright isle,
south of Tevoor He took on a majestic form.   - 60 ? 70
At Tiruvarur,  girt with meliferous groves,  He conferred Gnosis on His devotees;
Gloriously abiding at Idaimarutu He placed His sacred foot on the crown of His devotee;
Becomingly abiding at Ekambam, He became concorporate with His Woman;
Gloriously templed in Tiruvaanchiyam,
He sported in joy with Her of fragrant locks;
Becoming a Warrior, He held a mighty bow and caused many powers to manifest;
He was charmingly enshrined at Kadambur;
At Eengkoimalai He revealed His splendor.
He officiated as a Saivite Archaka at Aiyaaru;
At Turutthi He abode in abounding love;
He loved to preside over Tiruppanaiyoor;
At Kazhumalam He granted darshan;
At Kazhukkundru He abode unfailingly;
At Purampayam He posited dharma-s galore;
At KuRRalam,
He abode in the form of a symbol,
- 80 -90
He, the Primal Eye of exquisite form Whose glory is infinite, concealed His form Of Flame,
assumed a magical form and graciously enacted sorcery and gramar.
He is our God who subsumes in Himself the nature of each and every one,
and prevails Everywhere as the compassionate One;
He descended down the ethereal realm And at beautiful Paalai in Chandradweep,
He abode in grace poised in His peerless pulchritude,
And explicated the Sastras.
He is the Lord of the great Mahendra Mount whence Aagamic Mantras emerged.
He is the great One whose loving kindness Is of endless grandeur;
of His rulership over us,
I will proclaim thus:
He revealed His lofty and stately,
Divine and omnipresent form of beauty,
Bedaubed totally with the Holy Ash.
His River is Bliss which at one sweep Does away with all flaws;
He who is concorporate with His Woman is the One of great and immense mercy;
His great Drum of Naatham loud resounds;
He so enslaves and rules us that we are for ever freed from flaws;
Trident is the Weapon He holds in His hand;   - 100 ? 110
His immaculate frame weeds out the source Of the three malas;
He is the radiant flame;
The wreath of the loving One is wrought Of Kazhuneer;
this He becomingly wears in grace.
He is beyond the ken of Brahma and Vishnu;
Riding well a steed,
He came;
He is the One who,
in grace,
reveals the way That does away with re-birth.
His hoary land is the Pandya realm;
On devoted servitors He confers everlasting life;
His town is Uttharakosamangkai;
His sacred name is Deva-Deva;
it is He Who blessed and graced the primal deities;
He did away with Darkness and ushered in Bliss Which indeed is His Mount.
His greatness which caused the manifestation of such Bliss is His blessed Mountain.
How so high, their station be, and whatever be their skill,
He enslaves and rules them through their very station and skill.
He bade me, a cur, to proceed to Tillai And reach its splendorous forum;   - 120
He was pleased to leave me here, to languish.
The devotees ? the recipients of His great grace -,
Who that day followed Him, merged with Him.
Of those that could not reach Him, some leaped into the fire;
Struck by delusion, some stood bewildered;
Some fell down on earth and rolled and cried;
Some sped towards the sea and plunged into it;
Some hailed Him thus:
``Lord,
O Lord !
`` Some that could,
did really reach His feet;
Some praised Him thus:
``O Supreme Dancer That blessed Patanjali !
`` Those who so hailed Him Stood disabused of their sense of well-being And commenced to yearn and long for Him;
In the radiant and auric forum of Puliyoor Which is like unto the splendorous Himavant,
He dances with Uma whose lips are ruddy fruitage;
He is the God who with the soft and lovely smile Of His divine visage,
blessed Kaali.
The Supreme Lord of Kailash Which is vibrant with mystic sounds,

With the devotees that followed Him,
entered The radiant Puliyoor and sweetly abides there.   -130 ? 140 ? 146.

Arunachala Siva.