Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 408800 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1230 on: October 10, 2015, 09:37:15 AM »
Verse 1 of 7.075: Tiru Aanaikkaa:மறைக ளாயின நான்கும்
    மற்றுள பொருள்களும் எல்லாத்
துறையும் தோத்திரத் திறையும்
    தொன்மையும் நன்மையும் ஆய
அறையும் பூம்புனல் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
இறைவன் என்றடி சேர்வார்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே. (1)


Siva,  who is the four Vedas,  who is all other objects, who is the God which is praised in religions,
the Aati,  who is the oldest thing beyond beginning and end, and the supreme goodness and bliss,
the supreme being who has Aanaikk Ka of beautiful and dashing water.  Those who approach the
Feet of the God daily thinking as my Lord not only derive benefit but also claim us as their servants.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 09:43:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1231 on: October 10, 2015, 10:14:20 AM »
Verse 1 of 7.076:  Tiru Vanchiyam:பொருவ னார்புரி நூலர்
    புணர்முலை உமையவ ளோடு
மருவ னார்மரு வார்பால்
    வருவதும் இல்லைநம் மடிகள்
திருவ னார்பணிந் தேத்துந்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும்
ஒருவனார் அடி யாரை
    ஊழ்வினை நலியஒட் டாரே.  (1)


Siva,  has the greatness to be compared to other devas,  but no other deva can be compared to Him;
He wears a sacred thread of three strands.  Is united with Uma, who has breasts close to each other.
Our God does not even come near those who do not approach Him.  The the unequaled God who
dwells in eminent Tiriuvanchiyam, who is paid obeisance and praised by ladies who are as beautiful
as the goddess of wealth. He will not tolerate deeds done in former births considered as the cause of
the present life with all its fortunes, afflicting his devotees.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 10:17:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1232 on: October 10, 2015, 10:19:26 AM »
Verse 1 of 7.077:  TiruvaiyaRu:


பரவும் பரிசொன் றறியேன்நான்
    பண்டே உம்மைப் பயிலாதேன்
இரவும் பகலும் நினைந்தாலும்
    எய்த நினைய மாட்டேன்நான்
கரவில் அருவி கமுகுண்ணத்
    தெங்கங் குலைக்கீழ்க் கருப்பாலை
அரவந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !  (1)


The floods that arrive without failure to submerge the Areca-palms of God having TiruvaiuyaRu,
on the bank of Kaveri,  of waves which make a noise along with the sound of the sugar-cane press,
under the coconut tree with clusters of fruits as your place!  Please help me, I do not know even a little
of the proper manner of praising you.  As I did not come to you in previous births, to worship you
though I think of you night and day I do not adequately concentrate on you


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 10:23:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1233 on: October 10, 2015, 10:31:27 AM »
Verse 1 of 7.078: Tiruk Kedaram:


 
வாழ்வாவது மாயம்மிது
    மண்ணாவது திண்ணம்
பாழ்போவது பிறவிக்கடல்
    பசிநோய்செய்த பறிதான்
தாழாதறஞ் செய்ம்மின்தடங்
    கண்ணான்மல ரோனும்
கீழ்மேலுற நின்றான்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.(1)That the body which creates hunger is not permanent, is unreal.  It is definite that it will become dust.
The ocean of births and deaths should be got rid of. People of this world do charity without a moment`s
delay  Utter the name of Kedaram, which is the place of Siva, who was the cause for Tirumal,  who has
eyes and Brahma, who is in a lotus flower respectively to dig into the earth and to fly in the sky.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 10:35:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1234 on: October 10, 2015, 10:37:33 AM »
Verse 1 of 7.079:  Tirup Paruppadam:


மானும்மரை இனமும்மயி
    லினமுங்கலந் தெங்கும்
தாமேமிக மேய்ந்துதடஞ்
    சுனைநீர்களைப் பருகிப்
பூமாமர முரிஞ்சிப்பொழி
    லூடேசென்று புக்குத்
தேமாம்பொழில் நீழற்றுயில்
    சீபர்ப்பத மலையே.  (1)

The deer, herd of Indian elk and flocks of peacocks miring together everywhere they themselves
having eaten their food sumptuously according to their desire. Drinking the water in several big
mountain springs.  Rubbing their bodies against the big blossomed trees, going through the denseness
of those trees.  Entering  the mountain called Chipaarpatam,  is the mountain of Siva,, where in the
shade of the sweet mango-groves, they sleep.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 10:47:07 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1235 on: October 10, 2015, 11:31:06 AM »
Verse 1 of 7.080: Tirukkedaram:


நத்தார்படை ஞானன்பசு
    வேறிந்நனை கவுள்வாய்
மத்தம்மத யானையுரி
    போர்த்தமண வாளன்
பத்தாகிய தொண்டர்தொழு
    பாலாவியின் கரைமேல்
செத்தாரெலும் பணிவான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே. (1)

Siva, who is the embodiment of spiritual wisdom has on one half Tirumal, who holds a conch who rides
on a Bull,  the bridegroom who covers Himself with the skin of a proud and frenzied elephant with
temples wet,  with must is the god in Tiruk Kedaram,  who adorns Himself with the bones of celestial
beings,  who have died, and who is on the bank of the tank, PAlAvi,  which the devotees who are the personification of piety worship with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 11:35:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1236 on: October 10, 2015, 11:36:49 AM »
Verse 1 of 7.081: Tiruk Kazhu Kunram:கொன்று செய்த கொடுமை யாற்பல சொல்லவே
நின்ற பாவ வினைகள் தாம்பல நீங்கவே
சென்று சென்று தொழுமின் தேவர் பிரானிடம்
கன்றி னோடு பிடிசூழ் தண்கழுக் குன்றமே. (1)


People of this world!  The place of Siva,  who is Master of the celestial beings, is cool Kazhu Kunram,
around which the female elephant goes with its calf.  Worship that shrine going there very often so
that the sinful acts of killing beings to be spoken disparagingly by many people, which stay with us,
to leave us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 11:39:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1237 on: October 10, 2015, 11:41:14 AM »
Verse 1 of 7.082: Tiruch Chuzhiyal*:

(Sri Bhagavan's birthplace.)


ஊனாய்உயிர் புகலாய்அக
    லிடமாய்முகில் பொழியும்
வானாய்வரு மதியாய்விதி
    வருவானிடம் பொழிலின்
தேனாதரித் திசைவண்டினம்
    மிழற்றுந்திருச் சுழியல்
நானாவிதம் நினைவார்தமை
    நலியார்நமன் தமரே. (1)Being the different bodies  and the lives that have entered into them, being the wide world,
being the sky from where the clouds pour rain, being the mind which is the gate for fate to enter
to bear their fruits, the place of God who stays in that manner, the servants of the god of death will
not inflict pain on those who think in many ways Tiruch Chuzhiyal,  where in the gardens the swarms
of bees desiring honey hum like music.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 11:44:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1238 on: October 10, 2015, 11:46:47 AM »
Verse 1 of 7.083: Tiruvarur:


அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்சொல்லி
முந்தி எழும்பழைய வல்வினை மூடாமுன்
சிந்தை பராமரியாத் தென்திரு வாரூர்புக்
கெந்தை பிரானாரை என்றுகொல் எய்துவதே.  (1)

Before the old and irresistible acts take precedence and begin to bear their fruits, uttering the
Mantram,  of five words both in the night and midday and in the morning as each letter has a
meaning they are called words considering the God in my mind.  When is the day I shall reach
entering into beautiful Tiruvarur, the Chief and my father?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 11:49:36 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1239 on: October 10, 2015, 11:52:07 AM »
Verse 1 of 7.084: Tiruk KanappEr.தொண்டர் அடித்தொழலும் சோதி இளம்பிறையும்
    சூதன மென்முலையாள் பாகமும் ஆகிவரும்
புண்டரிகப் பரிசாம் மேனியும் வானவர்கள்
    பூச லிடக்கடல்நஞ் சுண்ட கருத்தமரும்
கொண்ட லெனத்திகழுங் கண்டமு மெண்டோளுங்
    கோல நறுஞ்சடைமேல் வண்ணமுங் கண்குளிரக்
கண்டு தொழப்பெறுவ தென்றுகொ லோஅடியேன்
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. (1)

The Feet worshipped by the devotees, the bright young crescent moon, the half of the body in which
there is a lady who has soft breasts resembling in shape the conical pieces moved in the chess-board according to the throw of dice, (Uma).  The body which is the like the shining lotus flower the red lotus
flower is compared to the red color of Siva.  The eight shoulders and the neck which shines like the sable
cloud in which the mark is present always of having consumed the poison that rose in the ocean when
the celestial beings cried loudly for succor

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 10, 2015, 11:58:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1240 on: October 10, 2015, 11:59:17 AM »
Verse 1 of 7.085: Tiruk Koodalai Atrur:வடியுடை மழுவேந்தி
    மதகரியுரி போர்த்துப்
பொடியணி திருமேனிப்
    புரிகுழ லுமையோடும்
கொடியணி நெடுமாடக்
    கூடலை யாற்றூரில்
அடிகள்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே. (1)

holding a sharp battle-axe,  covering Himself with the skin of an elephant of must, with a holy body
smeared with sacred ash, with Uma who has curly tresses of hair, the God who dwells in Koodalai Atrur,
which has tall storeys which are adorned by flags, I did not know the wonderful act of coming before me
in this path what a great ignorance it was on my part!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 12:02:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1241 on: October 10, 2015, 05:19:58 PM »
Verse 1 of Saiva Canon:  7.086: Tiru Vanparthan Panangkattur:


விடையின்மேல் வருவானை
    வேதத்தின் பொருளானை
அடையில்அன் புடையானை
    யாவர்க்கும் அறிவொண்ணா
மடையில்வா ளைகள்பாயும்
    வன்பார்த்தான் பனங்காட்டூர்ச்
சடையிற்கங்கை தரித்தானைச்
    சாராதார் சார்வென்னே. (1)


Those who do not approach as their refuge, Siva, who comes riding on a Bull, who is the meaning of
the Vedas, who loves us if we draw near Him, who could not be known by anyone, however great
he may be, with his own efforts.  And the God who bore on his matted locks, Ganga, and who is in
Vaṉparthan Paṉaṅgattur,  where the scabbard fish leap in the sluices.  What else is their refuge!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 05:25:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1242 on: October 10, 2015, 05:26:17 PM »
Verse 1 of 7.087: Tirup Panaiyur:


மாட மாளிகை கோபு ரத்தொடு
    மண்ட பம்வள ரும்வ ளர்பொழில்
பாடல் வண்டறையும் பழ னத்திருப் பனையூர்த்
    தோடு பெய்தொரு காதி னிற்குழை
தூங்கத் தொண்டர்கள் துள்ளிப் பாடநின்
    றாடு மாறுவல்லா ரவ ரேய ழகியரே. (1)


Tirup Panaiyur,  where upper storeyed mansions, tower gates and halls are increasing in numbers.
In Tirup Panaiyur,  which has fields in which bees hum in a high pitch like music, and has thriving gardens.
Having worn one ear a women`s ear-ring and in the other men's`ear-ring to hang low, Siva, who is
able to dance standing,  when the devotees sing, leaping with ecstasy. Only He is more beautiful than other gods.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 05:30:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1243 on: October 10, 2015, 06:04:44 PM »
Verse 1 of 7.088:  Tiru Veezhi Mizhalai:


நம்பி னார்க்கருள் செய்யும் அந்தணர்
   நான்ம றைக்கிட மாய வேள்வியுள்
செம்பொ னேர்மடவா ரணி பெற்ற திருமிழலை
    உம்ப ரார்தொழு தேத்த மாமலை
யாளொ டும்முட னேயு றைவிடம்
    அம்பொன் வீழிகொண்டீர் அடி யேற்கும் அருளுதிரே.(1)Siva, who grants His Grace to those who worship you with piety in the sacrifice performed by
Brahmins and which is mentioned in the four Vedas,  in Tiru Mḻzalai,  which is adorned by ladies
who are as beautiful as the red Tirumagal, (Lakshmi).  You occupied the beautiful shade of Vizhimizahaiai.m
I come your abode where You are,  along with the daughter of the big Mountain, (Uma), to be worshipped
with joined hands and praised by the devas in heaven. You grant your Grace to me also, Your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 07:19:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46899
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1244 on: October 10, 2015, 07:21:21 PM »
Verse 1  of 7.089:  Tiru Venpaakkam:


பிழையுளன பொறுத்திடுவர்
    என்றடியேன் பிழைத்தக்கால்
பழியதனைப் பாராதே
    படலம்என்கண் மறைப்பித்தாய்
குழைவிரவு வடிகாதா
    கோயிலுளா யேஎன்ன
உழையுடையான் உள்ளிருந்
    துளோம்போகீர் என்றானே. (1)


If I, your slave committed faults with the determination that our Lord will forgive them, without considering the reproach which will come to you. You caused concealing my eyes to lose their power of vision by the formation of cataract.  Sivan, who has perforated ear lengthened by weighting the ear-lobes in which
a men`s ear-ring is worn, when I invoked are You within this the temple? Siva,  who holds a deer, replied,
we are here; you go your own way, is this His kindness?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 10, 2015, 07:25:40 PM by Subramanian.R »