Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 442862 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1215 on: October 08, 2015, 03:59:44 PM »
Saiva Canon, Padigam 7.067:

Verse 7:


பின்னைநம் பும்புயத் தான்நெடு மாலும்
    பிரமனும் என்றிவர் நாடியுங் காணா
உன்னைநம் பிஒரு வர்க்கெய்த லாமே
    உலகுநம் பிஉரை செய்யும தல்லால்
முன்னைநம் பிபின்னும் வார்சடை நம்பி
    முழுதிவை இத்தனை யுந்தொகுத் தாண்ட
தென்னைநம் பிஎம் பிரானாய நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. (7)Nampi who could not be seen though tall Tirumal, who has shoulders, intensely desired by Piṉṉai, and
Brahman.
Nampi who is the only Master of the world.
Except praising You,  is it possible for one to approach You?
Nampi who existed even before other things came into being.
Nampi who has a long intertwined matted locks!
All your natures are like this.
Nampi what is the reason for admitting me as your slave, though you are so great by contracting all
these greatness, not to appear visibly?
Nampi who is our master.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 04:04:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1216 on: October 08, 2015, 04:08:09 PM »
Verse 8 of Saiva Canon.   7.063:


காண்டுநம் பிகழற் சேவடி என்றுங்
    கலந்துனைக் காதலித் தாட்செய்கிற் பாரை
ஆண்டுநம் பிஅவர் முன்கதி சேர
    அருளும்நம் பிகுரு மாப்பிறை பாம்பைத்
தீண்டுநம் பிசென்னி யிற்கன்னி தங்கத்
    திருத்துநம் பிபொய்ச் சமண்பொரு ளாகி
ஈண்டுநம் பிஇமை யோர்தொழு நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.  (8)

Nampi who is in the form of words!
Nampi who remains as the meanings of those words!
Nampi who is the cause for the creation of all things and absorbing them into yourself.
Nampi who is able to bestow your grace on your devotees.
Nampi!  What is the reason for people who do not do service to you taking pains, to undergo sufferings?
Nampi who having placed a beautiful lady on one half, (Uma). receives alms given desiring it seeking houses, when the eight classes of celestial beings hosts praise you!
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 04:11:47 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1217 on: October 08, 2015, 04:12:52 PM »
Verse 9 of Saiva Canon 7.063:காண்டுநம் பிகழற் சேவடி என்றுங்
    கலந்துனைக் காதலித் தாட்செய்கிற் பாரை
ஆண்டுநம் பிஅவர் முன்கதி சேர
    அருளும்நம் பிகுரு மாப்பிறை பாம்பைத்
தீண்டுநம் பிசென்னி யிற்கன்னி தங்கத்
    திருத்துநம் பிபொய்ச் சமண்பொரு ளாகி
ஈண்டுநம் பிஇமை யோர்தொழு நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.(9)


Nampi having admitted those who wish for You and grow intimate in their minds, with the hope that
we shall obtain a vision of the red lotus Feet wearing kazhal, bestow your Grace on them to reach
quickly a higher stage of existence.
Nampi, Nampi who placed on your head a big bright crescent moon, to come into contact with a cobra,
and prepared it suitable for the maiden Ganga, to stay.
Being non-existent to jains, Nampi who exists to us who believe in You, revealing You.
Nampi who is worshipped with joined hands by the celestial beings who do not wink.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 04:16:31 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1218 on: October 08, 2015, 04:17:44 PM »
Verse 10 of Saiva Canon,  7.063:


கரக்கும்நம் பிகசி யாதவர் தம்மைக்
கசிந்தவர்க் கிம்மையோ டம்மையி லின்பம்
பெருக்குநம் பிபெரு கக்கருத்தா * * * *.Nampi who conceals himself to those who are not tender-hearted.  Nampi who causes increase of happiness
to those who are tender-hearted, in this birth as well as in the next birth. (The other lines in this verse
are lost)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 09:13:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1219 on: October 09, 2015, 09:14:51 AM »
Verse 1 of 7.064: Tiru Thinai Nagar:


நீறு தாங்கிய திருநுத லானை
    நெற்றிக் கண்ணனை நிரைவளை மடந்தை
கூறு தாங்கிய கொள்கையி னானைக்
    குற்ற மில்லியைக் கற்றையஞ் சடைமேல்
ஆறு தாங்கிய அழகனை அமரர்க்
    கரிய சோதியை வரிவரால் உகளும்
சேறு தாங்கிய திருத்தினை நகருட்
    சிவக்கொ ழுந்தினைச் சென்றடை மனனே. (1)


My Mind!  Approach going near Siva.  Siva, who wears the sacred ash on the forehead in three
horizontal lines, who has a frontal eye.  He who placed with an idea as a half a lady,(Uma) who wears
rows of bangles.  He who has not even the slightest fault on the bundle of matted.locks.  The beautiful
God, who bore a river, the light divine which is not easy to be approached by the immortals.
He who is the uppermost limit of all good things and who dwells in Tiru Thiṉai Nagar, which has mire
in which the murrel fish with lines, frisks.
(Note: This shrine is now known as tīrtta Nagari, which is only a corruption of Tiru Tiṉai Nagar.)


Arunachala Siva.
.
« Last Edit: October 09, 2015, 09:20:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1220 on: October 09, 2015, 09:22:07 AM »
Verse  1 of 7.065:  Tiru NinRiyur:
திருவும் வண்மையுந் திண்டிற லரசுஞ்
    சிலந்தியார் செய்த செய்பணி கண்டு
மருவு கோச்செங்க ணான்றனக் களித்த
    வார்த்தை கேட்டுநுன் மலரடி யடைந்தேன்
பெருகு பொன்னிவந் துந்துபன் மணியைப்
    பிள்ளைப் பல்கணம் பண்ணையுள் நண்ணித்
தெருவுந் தெற்றியும் முற்றமும் பற்றித்
    திரட்டுந் தென்றிரு நின்றியூ ரானே. (1)

Many groups of young children have gathered in their play.  God in beautiful Tiru NinRiyur, where they
heap the many precious stones that are pushed by the Poṉṉi (Kaveri) by its flashes, in the streets,
Pials and courtyards of houses!  Having recognized the services rendered by the spider in thought,
word and deed, to the King, who was made to be born, as Kochenganan,  in the next birth.
Hearing the story of your having granted him wealth, munificence and Kingdom of strong power,
I took refuge in your lotus feet.  Please admit me into your Grace.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 09:26:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1221 on: October 09, 2015, 09:28:55 AM »
Verse 1 of 7.066:  Tiru Avaduthurai:


மறைய வன்ஒரு மாணிவந் தடைய
    வார மாய்அவன் ஆருயிர் நிறுத்தக்
கறைகொள் வேலுடைக் காலனைக் காலாற்
    கடந்த காரணங் கண்டுகண் டடியேன்
இறைவன் எம்பெரு மான்என் றெப்போதும்
    ஏத்தி ஏத்திநின் றஞ்சலி செய்துன்
அறைகொள் சேவடிக் கன்பொடும் அடைந்தேன்
    ஆவ டுதுறை ஆதிஎம் மானே. (1)Our Master who is the origin of all things and who is in Avaduthurai, when a Brahmin bachelor
approached You with love, for protection,  in order to save his precious life, having understood many
times your Grace in destroying the god of death who has blood-stained trident.  Your slave,
standing by joining both hands and raising them in worship and praising always saying, my Father
who pervades everything!  Our Master!  I approached your lotus-feet in which kazhal, and anklets are sounding please admit me to your Grace.  (See 1st verse.)

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 09, 2015, 09:34:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1222 on: October 09, 2015, 09:35:27 AM »
Verse 1 of 7.067:  Tiru Valivalam:


ஊனங் கத்துயிர்ப் பாய்உல கெல்லாம்
    ஓங்கா ரத்துரு வாகிநின் றானை
வானங் கைத்தவர்க் கும்அளப் பரிய
    வள்ள லைஅடி யார்கள்தம் உள்ளத்
தேனங் கைத்தமு தாகியுள் ளூறுந்
    தேச னைத்திளைத் தற்கினி யானை
மானங் கைத்தலத் தேந்தவல் லானை
    வலிவ லந்தனில் வந்துகண் டேனே. (1)


Siva,  being the breath in the body made of flesh, who is the form of Omkaram, for all the worlds,
the God of unbounded liberality, who is difficult to be measured by the logical modes of proof even
for people who have disliked heaven,  who is the divine light who springs like the nectar, in the mind
making even the sweet honey to taste bitter, in the hearts of devotees who is sweet to enjoy
unceasingly, who is capable of holding a deer in the hand.  I saw after coming to Valivalam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 09:38:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1223 on: October 09, 2015, 11:07:26 AM »
Verse 1 of 7.068: Tiru NallaaRu:செம்பொன் மேனிவெண் ணீறணி வானைக்
    கரிய கண்டனை மாலயன் காணாச்
சம்பு வைத்தழல் அங்கையி னானைச்
    சாம வேதனைத் தன்னொப்பி லானைக்
கும்ப மாகரி யின்னுரி யானைக்
    கோவின் மேல்வருங் கோவினை எங்கள்
நம்ப னைநள் ளாறனை அமுதை
    நாயி னேன்மறந் தென்நினைக் கேனே. (1)I, who am as low as a dog, forgetting Siva,  who adorns His body which is gold in color, with white
sacred ash. He who has a black neck. He who has the name of Shambu,  and who could not be seen by
Tirumal and Brahma. He who has in His palm fire.  He who sang the Sama Vedam, who desires the Sama Vedam;  who has nothing else to be compared to Him.  He who has the skin of a big elephant which has
a head like the pot.  He who is our Master who comes riding on a Bull.
Our Siva who is in NallaaRu, and who is as sweet as the nectar.  What else shall I think of?
I shall not think of anything else.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 11:17:24 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1224 on: October 09, 2015, 11:21:44 AM »
Verse 1 of 7.069:  Vata Tirumullai Vayil:


திருவும்மெய்ப் பொருளுஞ் செல்வமும் எனக்குன்
    சீருடைக் கழல்கள்என் றெண்ணி
ஒருவரை மதியா துறாமைகள் செய்தும்
    ஊடியும் உறைப்பனாய்த் திரிவேன்
முருகமர் சோலை சூழ்திரு முல்லை
    வாயிலாய் வாயினால் உன்னைப்
பரவிடும் அடியேன் படுதுயர் களையாய்
    பாசுப தாபரஞ் சுடரே. (1)


Siva,  who is in Tiru Mullai Vayil, surrounded by garden where there is always fragrance!  And who has a weapon of Pasupatam,  (The author of the religious sect known as Padupatam,  the supreme divine light!
thinking that the bliss enjoyable in salvation, the true knowledge that gives it and the wealth that one
gets in this birth are your renowned Feet.)  Without regarding any one else as help doing acts which are
not helpful to get their support, being sulky with them if they want to have my support.  I wander having strong and steadfast attachment towards you.  You please root out the sufferings of me, who praise you
by my filthy mouth, have to undergo.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 04:17:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1225 on: October 09, 2015, 11:28:17 AM »
Verse 1 of 7.070:  Tiru Avaduthurai:


கங்கை வார்சடை யாய்கண நாதா
    கால காலனே காமனுக் கனலே
பொங்கு மாகடல் விடமிடற் றானே
    பூத நாதனே புண்ணியா புனிதா
செங்கண் மால்விடை யாய்தெளி தேனே
    தீர்த்த னேதிரு வாவடு துறையுள்
அங்க ணாஎனை அஞ்சல்என் றருளாய்
    ஆர்எ னக்குற வமரர்கள் ஏறே. (1)

Chief of the immortals!  Who are my relations except yourself?
Siva,  who bears on his long matted locks, the river Ganga!
The master of the group of Bhootas!  The God of death to the god of death himself!
He who was the fire that consumed Manmatha!
He who has in His neck the poison of the big raging ocean!
The Master of all living beings!
The embodiment of all virtuous acts!
The pure God!
Who has as the Bull (Tirumal)  who has red eyes!
Who is the clear honey without sediments!
Who is the holy waters!
The God with boundless Grace who is in Tiru  Avaduthurai!
Please comfort me by assuring me:
'Do not be afraid of anything!'


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 04:18:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1226 on: October 09, 2015, 01:33:22 PM »
1 of 7.071: Tirumaraikkaadu:


யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே. (1)If one desires to worship the shrine of Siva, who has on one half a lady whose words ridicule the music produced in Yaazh, (Uma),  and who placed a crescent moon in His matted locks,  coiled into a crown
which is like a chest. It is definitely Maraikkaadu,  where the small monkeys creep through a narrow
small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 04:18:39 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1227 on: October 09, 2015, 01:38:02 PM »
1 of 7.072: Tiru Valampuram:


எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.(1)

I came to know now a small place of refuge for me also. It is Valam Puram. it is on the shore of the sea
where mature fruits fall from the palmyra trees: Siva,  is the sympathetic and loving God.
Is the same to people who love Siva, as Sundaran does.  Is the place of sympathetic and loving God
in the seven births to my mind.

Arunachala Siva.« Last Edit: October 09, 2015, 04:19:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1228 on: October 09, 2015, 04:20:42 PM »
1.7073: Tiruvarur:

கரையுங் கடலும் மலையுங்
    காலையும் மாலையும் எல்லாம்
உரையில் விரவி வருவான்
    ஒருவன் உருத்திர லோகன்
வரையின் மடமகள் கேள்வன்
    வானவர் தானவர்க் கெல்லாம்
அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர். (1)


Siva, is united in all places like the land, sea, and mountain, and in my speech at all times such as
morning and evening.  The unequaled God, has as His abode Rudra Lokam.  He is the husband of the
young daughter of the Mountain. (Uma).  Arur is the abode where the King of all celestial beings and
demos, dwells permanently. Will He admit us two into His grace!  Please ask His will about it.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 04:27:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1229 on: October 09, 2015, 04:32:20 PM »
1.7074:  Tiru Thuruthi and Tiru VeLvikkduji:


மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி
    வெடிபடக் கரையொடுந் திரைகொணர்ந் தெற்றும்
அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார்
    அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார்
சொன்னவா றறிவார் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
என்னைநான் மறக்குமா றெம்பெரு மானை
    யென்னுடம் படும்பிணி இடர்கெடுத் தானை. (1)After the sable clouds which emit lightning pour down rains heavily the water collects into streams and descends from the tops of mountains with a great noise: brings the waves that are brought by them to
dash against the banks. Siva, who dwells in the broad banks of the Kaveri river. where there are swans
who knows the wants, of those loving devotees, who worship His feet and then wake up from sleep, and
fulfills them.  He who is in Thuruthi and Velvikudi, our God who cured me of the suffering caused by the
disease which afflicted my body.  How can I who have all faults and as low as the dog forget Him?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 09, 2015, 04:37:19 PM by Subramanian.R »