Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 411729 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1200 on: October 08, 2015, 11:17:23 AM »
Verse 1 of 7.054:  Tiruvotriyur.


அழுக்கு மெய்கொடுன் திருவடி யடைந்தேன்
    அதுவும் நான்படற் பாலதொன் றானால்
பிழுக்கை வாரியும் பால்கொள்வர் அடிகேள்
    பிழைப்ப னாகிலுந் திருவடிப் பிழையேன்
வழுக்கி வீழினும் திருப்பெய ரல்லால்
    மற்று நான்அறி யேன்மறு மாற்றம்
ஒழுக்க என்கணுக் கொருமருந் துரையாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே. (1)

My God!  The God who dwells in the place Otriyur,  which is eminent by its fame!
I approached your holy feet with a body full of dirt.  If that low state happens to be my lot,
please tell me at least a medicine which can be applied by drop to my eyes which have lost the power
of vision. those who desire milk from goats will not hesitate even to remove by hand their dung.
Though I may commit mistakes in other things, I have never committed any mistake to your Holy feet.
I do not know other words except your Holy Names even when I slip and fall down.

(Sundaramurti Swamigal has lost his eyesight, while in Tiruvotriyur.)

Arunachala  Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 11:23:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1201 on: October 08, 2015, 11:31:39 AM »
Verse 1 of Saiva Canon, 7.055: Tirup Punkur:


அந்த ணாளனுன் னடைக்கலம் புகுத
    அவனைக் காப்பது காரண மாக
வந்த காலன்றன் ஆருயி ரதனை
    வவ்வி னாய்க்குன்றன் வன்மைகண் டடியேன்
எந்தை நீயெனை நமன்தமர் நலியில்
    இவன்மற் றென்னடி யானென விலக்கும்
சிந்தையால் வந்துன் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே. (1)


The God in Tiruppuṉkur which has fertile gardens!  When the AntaṇAḷaṉ a Brahmin, Mārkanteyaṉ
sought refuge in You,  in order to save him from death.   I who am a holy slave to You - who snatched
away the precious life of the KAlaṉ God of Death who come to take away his life -. Knowing about your
strength, my Father!  coming to you with the idea that if the servants of the god of death afflict me, you will prevent it by saying, "He is my devotee!",  I approached your holy feet; please accept me:


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 08, 2015, 11:40:18 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1202 on: October 08, 2015, 11:41:33 AM »
Verse 1 of Saiva Canon 7.056: Tiru  Neetur.


ஊர்வ தோர்விடை ஒன்றுடை யானை
    ஒண்ணு தற்றனிக் கண்ணுத லானைக்
கார தார்கறை மாமிடற் றானைக்
    கருத லார்புரம் மூன்றெரித் தானை
நீரில் வாளைவ ரால்குதி கொள்ளும்
    நிறைபு னற்கழ னிச்செல்வ நீடூர்ப்
பாரு ளார்பர வித்தொழ நின்ற
    பரம னைப்பணி யாவிட லாமே. (1)


Can we leave without worshipping? Siva, who has one peerless Bull as His mount,  who is peerless and
has a bright forehead,  who has a great neck in which there is the black poison, who burnt the three
cities of enemies, is in wealthy Neetur,  where, in the fields where water is full, the scabbard and murrel
-fish that live in water leap.  And who is the Supreme God who dwells to be praised and worshipped
with joined hands by the people of this world.   We must do that;  Therefore we shall go there and
worship Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 11:45:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1203 on: October 08, 2015, 11:47:20 AM »
Verse 1 of 7.057:  Tiru VaLKoli Puthur:தலைக்க லன்தலை மேல்தரித் தானைத்
    தன்னைஎன் னைநினைக் கத்தரு வானைக்
கொலைக்கையா னையுரி போர்த்துகந் தானைக்
    கூற்றுதைத் தகுரை சேர்கழ லானை
அலைத்தசெங் கண்விடை ஏறவல் லானை
    ஆணை யால்அடி யேன்அடி நாயேன்
மலைத்தசெந் நெல்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.(1)On what else would I meditate.  Forgetting the God who bore on His head an ornament garland of skulls.
He who gave to me to meditate upon who rejoiced having covered Himself with the skin of an elephant
which can kill enemies with its trunk. He who wears jingling anklets on His leg as a mark of having
kicked the god of death to die.  He who can ride upon a red-eyed bull which can inflict suffering upon those who oppose it, according to His command.  I who became His slave and who am the dog lying at His feet,
I would not meditate upon anything else but Him who is the MAṇikkavannar in VaLKoli Puthur, which is surrounded by fields of paddy crops which have ears of corn at their tops.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 11:53:33 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1204 on: October 08, 2015, 11:54:38 AM »
Verse 1 of 7.058:  Tiruk Kazhumalam, Sirkazhi


சாதலும் பிறத்தலுந் தவிர்த்தெனை வகுத்துத்
    தன்னருள் தந்தஎம் தலைவனை மலையின்
மாதினை மதித்தங்கொர் பால்கொண்ட மணியை
    வருபுனல் சடையிடை வைத்தஎம் மானை
ஏதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை
    எண்வகை ஒருவனை எங்கள்பி ரானைக்
காதில்வெண் குழையனைக் கடல்கொள மிதந்த
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே. (1)


I the fertile city of Kaḻzhumalam,  which floated above when the ocean enveloped the whole earth.
Having removed death at the end of this life and rebirth after this life, and having created me as a new
soul, our Master who bestowed on me His grace.  The ruby that had on its part a lady, daughter of the mountain, (Uma), honoring her.  Our Lord who kept on His matted hairs the water of Ganga, discarded from heaven.  The one who is like the water that is absorbed by a red-hot iron, to my mind which is alien to god, and who has merged within me without being alien to me.  The peerless God who has eight forms eight
forms: (five elements, sun and moon, and the one who performs sacrifices) Our benefactor master and
one who wears a white ear-ring made of conch, I saw Him clearly as He was seated majestically in
Tiruk Kazhumalam, Therefore I am not wanting in anything. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 12:01:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1205 on: October 08, 2015, 02:42:36 PM »
Verse 1 of Saiva Canon:7.059: Tiruvarur:


பொன்னும் மெய்ப்பொரு ளும்தரு வானைப்
    போக மும்திரு வும்புணர்ப் பானைப்
பின்னை என்பிழை யைப்பொறுப் பானைப்
    பிழையெ லாந்தவி ரப்பணிப் பானை
இன்ன தன்மையன் என்றறி வொண்ணா
    எம்மா னைஎளி வந்தபி ரானை
அன்னம்வை கும்வ யற்பழ னத்தணி
    ஆரூ ரானை மறக்கலு மாமே. (1)

Is it possible to forget? Siva, who grants riches and knowledge of reality, who united in me through
them the pleasures of the world and eternal bliss, who forgives all my faults after that.
He is the One. who grants His Grace so that I cannot commit any faults. Our Master whose nature
cannot be ascertained, this is his nature. He is One who was easily accessible to me,
and who is Tiruvarur,  which has fields in which swans stay, and tanks.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 02:48:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1206 on: October 08, 2015, 02:50:33 PM »
Verse 1 of Saiva Canon 7.060: Tiru Idai Maruthur:


கழுதை குங்குமந் தான்சுமந் தெய்த்தாற்
    கைப்பர் பாழ்புக மற்றது போலப்
பழுது நானுழன் றுள்தடு மாறிப்
    படுசு ழித்தலைப் பட்டனன் எந்தாய்
அழுது நீயிருந் தென்செய்தி மனனே
    அங்க ணாஅர னேயென மாட்டா
இழுதை யேனுக்கொர் உய்வகை யருளாய்
    இடைம ருதுறை எந்தைபி ரானே. (1)My Father and Master who dwells in Iṭaimaruthur!  If the donkey becomes weary after carrying loads
of saffron, people will drive it to graze in a barren land I was caught in the big vortex of worldly life,
being unsteady in my mind, wandering in doing fruitless acts, like that donkey.  My Father!
My Mind!  What can you do by weeping!  Grant me a device to redeem myself who is so much ignorant
and not capable of uttering the Names, one who has beautiful eyes, Haran - Siva.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 02:55:06 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1207 on: October 08, 2015, 02:57:13 PM »
Verse 1 of Saiva Canon.  7.061: Tiruk Kacchi Ekambam  (Kanchipuram)


ஆலந் தானுகந் தமுதுசெய் தானை
    ஆதி யைஅம ரர்தொழு தேத்தும்
சீலந் தான்பெரி தும்முடை யானைச்
    சிந்திப் பாரவர் சிந்தையு ளானை
ஏல வார்குழ லாள்உமை நங்கை
    என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கால காலனைக் கம்பன்எம் மானைக்
    காணக் கண்அடி யேன்பெற்ற வாறே. (1)


To have a vision of  who consumed the poison, desiring it.
The first cause of all things.  He is One who has the nature of being easily accessible in a large measure
and whom the immortals worship with hands joined and praise. He is the One, who occupies the minds
of those who meditate on Him. He dealt death to the god of death and who was worshipped and praised always by the lady of distinction, Uma, who has long tresses of hair perfumed by an unguent who has the name of Kampaṉ and our Lord. What a wonderful thing it is that I obtained the sight of the left eye!
(That Sundrarar,  got the vision of his left eye is borne by the verse no. 287, in Ēyar Kōṉ Kalikkāma Nāyānar Purāṇam - Periya Purāṇam.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:03:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1208 on: October 08, 2015, 03:04:48 PM »
Verse 1 of 7.062: Tiruk Kolakka:


புற்றில் வாளர வார்த்தபி ரானைப்
    பூத நாதனைப் பாதமே தொழுவார்
பற்று வான்துணை எனக்கெளி வந்த
    பாவ நாசனை மேவரி யானை
முற்ற லார்திரி புரம்ஒரு மூன்றும்
    பொன்ற வென்றிமால் வரைஅரி அம்பாக்
கொற்ற வில்அங்கை ஏந்திய கோனைக்
    கோலக் காவினிற் கண்டுகொண் டேனே. (1)


The Master who tied on His body cruel cobras that live in anthill.
The Master of the groups of Bhutas, who is the eminent guide to those who catch hold of Him,
and who worship His feet, and one who destroyed my sins and is easily approachable by me.
But who is at the same time not easily approachable by others.  To destroy all the three wandering
cities of the demons, who stood at the height of their pride.  And the King who held in His palm,
a victorious bow which was the eminent high mountain, to which Tirumal, was fixed as the arrow.
I had a clear vision of Him in Kolakka.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:10:20 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1209 on: October 08, 2015, 03:12:47 PM »
Padigam  7.063:

This is a General Padigam, not on any temple.

Verse 1:மெய்யைமுற் றப்பொடிப் பூசியொர் நம்பி
    வேதம்நான் கும்விரித் தோதியொர் நம்பி
கையில்ஓர் வெண்மழு வேந்தியொர் நம்பி
    கண்ணும் மூன்றுடை யானொரு நம்பி
செய்யநம் பிசிறு செஞ்சடை நம்பி
    திரிபுரந் தீயெழச் செற்றதோர் வில்லால்
எய்தநம் பியென்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. (1)

The perfect soul who smeared the whole of his body with the sacred ash!
The perfect soul who chanted explaining all the four Vedas!
The perfect soul who held in his hand a bright battle-axe!
.
The perfect soul who has the three eyes!  The perfect soul who is red in color!
The perfect soul who has a light red matted locks!
The perfect soul who discharged an arrow from the bow which was bent to set ablaze the three cities!
The perfect soul who admitted me as His protege!
You are our Master in all the seven births.
(All the Nampi except the last one are nomination of address Nampi has the meaning of one who is possessed of all moral attributes.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:17:37 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1210 on: October 08, 2015, 03:34:23 PM »
7.063:

Verse 2:


திங்கள்நம் பிமுடி மேல்அடி யார்பாற்
    சிறந்தநம் பிபிறந் தவுயிர்க் கெல்லாம்
அங்கண்நம் பிஅருள் மால்விசும் பாளும்
    அமரர்நம் பிகும ரன்முதல் தேவர்
தங்கள்நம் பிதவத் துக்கொரு நம்பி
    தாதை என்றுன் சரண்பணிந் தேத்தும்
எங்கள்நம் பியென்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. (2)


Nampi who wears on the head a crescent moon.
Nampi who rejoices in the company of devotees!
Nampi who bestows benign looks on all the living beings born in this world!
Nampi of the immortals who rule over the expansive heaven!
Nampi for the lustrous celestial beings beginning from Kumaraṉ.
Nampi who is without equal and fit to be worshipped; our Nampi at whose Feet we fall and praise them saying, our Father.
Nampi who has admitted me as your slave.

(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:37:43 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1211 on: October 08, 2015, 03:39:03 PM »
Sava Canon 7.063:

Verse 3:வருந்தஅன் றும்மத யானை யுரித்த
    வழக்குநம் பிமுழக் குங்கடல் நஞ்சம்
அருந்துநம் பிஅம ரர்க்கமு தீந்த
    அருளின்நம் பிபொரு ளாலரு நட்டம்
புரிந்தநம் பிபுரி நூலுடை நம்பி
    பொழுதும் விண்ணும்முழு தும்பல வாகி
இருந்தநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே. (3)


Nampi who was just in flaying the elephant of must which was inimical, to be distressed.
Nampi who consumed the poison that rose in the roaring ocean.
Nampi who gave the nectar to the immortals by His benevolence devas is used not in its derivate sense
but simply in the sense of devas.
Nampi who performed the dance due to that quality of benevolence.
Nampi who wears a sacred thread of three strands.
Nampi who remains as the time and space and many other things in their entirety.
Nampi who has me as His slave.
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:42:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1212 on: October 08, 2015, 03:43:55 PM »
Saiva Canon 7.063:

Verse 4:ஊறுநம் பிஅமு தாஉயிர்க் கெல்லாம்
    உரியநம் பிதெரி யம்மறை அங்கம்
கூறுநம் பிமுனி வர்க்கருங் கூற்றைக்
    குமைத்தநம் பிகுமை யாப்புலன் ஐந்தும்
சீறுநம் பிதிரு வெள்ளடை நம்பி
    செங்கண்வெள் ளைச்செழுங் கோட்டெரு [ தென்றும்
ஏறுநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.(4)


Nampi who springs as nectar in the heart.
Nampi who is the refuge of all living beings.
Nampi who revealed the Vedas and the six Ankams to the sages to understand them.
Nampi who destroyed the god of death difficult to be destroyed by others.
Nampi who subdued all the five organs of sense which are difficult to be controlled.
Nampi who dwells in the temple Veḷḷaṭai in TirukkurukAvur.
Nampi who rides on a white Bull having red eyes, and well grown horns.
(See 1st verse.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:49:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1213 on: October 08, 2015, 03:50:52 PM »
Verse 5 of General Padigam - 7.063:.குற்றநம் பிகுறு காரெயில் மூன்றைக்
    குலைத்தநம் பிசிலை யாவரை கையில்
பற்றுநம் பிபர மானந்த வெள்ளம்
    பணிக்கும்நம் பியெனப் பாடுத லல்லால்
மற்றுநம் பிஉனக் கென்செய வல்லேன்
    மதியிலி யேன்படு வெந்துய ரெல்லாம்
எற்றுநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.(5)Nampi who bent the mountain as a bow! and holds it in his hand.
Nampi who destroyed the three forts of the enemies!
Nampi who cast away all the cruel sufferings that I, who has no intellect have to undergo.
Except singing about You as the Nampi who grants the flood of supreme bliss to your votaries,
unequaled great Nampi.
What is the thing I am capable of doing to you in return?
(See 1st verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:53:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1214 on: October 08, 2015, 03:55:51 PM »
General Padigam, 7.063

Verse 6:


அரித்தநம் பிஅடி கைதொழு வார்நோய்
    ஆண்டநம் பிமுன்னை ஈண்டுல கங்கள்
தெரித்தநம் பிஒரு சேவுடை நம்பி
    சில்பலிக் கென்றகந் தோறுமெய் வேடம்
தரித்தநம் பிசம யங்களின் நம்பி
    தக்கன்றன் வேள்விபுக் கன்றிமை யோரை
இரித்தநம் பிஎன்னை ஆளுடை நம்பி
    எழுபிறப் பும்எங்கள் நம்பிகண் டாயே.(6)


Nampi who destroyed little by little the sufferings of the devotees who worship your feet with joined hands!
Nampi who created in the beginning the worlds close to one another!
Nampi who protected them afterwards.
Nampi who has a single Bull!
Nampi who put on many forms for a small quantity of alms, going to every house.
Nampi who is the chief of many religions!
Nampi who drove to flee helter-skelter, the celestial beings, who do not wink, in the distant past, entering
into the place of sacrifice performed by Dakshan.
(See 1st verse.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 03:58:24 PM by Subramanian.R »