Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 412003 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1185 on: October 07, 2015, 09:37:00 AM »
Verse 2:


கொங்கிற் குறும்பிற் குரக்குத் தளியாய்
    குழகா குற்றாலா
மங்குற் றிரிவாய் வானோர் தலைவா
    வாய்மூர் மணவாளா
சங்கக் குழையார் செவியா அழகா
    அவியா அனலேந்திக்
கங்குற் புறங்காட் டாடீ அடியார்
    கவலை களையாயே. (2)


the Lord who dwells in Kurakkuttaḷi in Kuṟumpu Nadu, (a subdivision of Koṅgu Nadu).
The perpetual youth!  One who dwells in Kurralam!
(This shrine in TirunelvEli district.)  One who wanders in the sky.
The Chief of the celestial beings!
The bridegroom in VAymoor!
One who wears in His ear a men`s ear-ring made of conch!
One who is beauty itself!   One who dances at night in the cremation-ground which is outside the
village, holding fire which does not extinguish!

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 09:40:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1186 on: October 07, 2015, 10:00:33 AM »
Verse 3:


நிறைக்காட் டானே நெஞ்சத் தானே
    நின்றி யூரானே
மிறைக்காட் டானே புனல்சேர் சடையாய்
    அனல்சேர் கையானே
மறைக்காட் டானே திருமாந் துறையாய்
    மாகோ ணத்தானே
இறைக்காட் டானே எங்கட் குன்னை
    எம்மான் தம்மானே.  (3)

Siva,  who is an example for strength of mind!  Who dwells in the hearts of devotees!
who is in Ninriyur. who does not subject His devotees to sufferings!,  who has on His matted locks,
water of the Ganga! who holds in His hand fire!  who dwells in Maraikadu, who dwells in TirumAntuṟai!
who dwells the great Konanmalai. ( in Sri Lanka.)  The father of my father!
Will you not reveal a little bit of your nature to us?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:20:27 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1187 on: October 07, 2015, 11:19:58 AM »
Verse 4 of General Padigam:


ஆரூர் அத்தா ஐயாற் றமுதே
    அளப்பூர் அம்மானே
காரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புறவிற்
    கருகா வூரானே
பேரூர் உறைவாய்பட்டிப் பெருமான்
    பிறவா நெறியானே
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
  பாசூர் அம்மானே. (4)

the Father in Arur!  The nectar of TiruvaiyaaRu, the Master who dwells in Alappoor!
Siva,  who resides in KarukAvur,  amidst forest region, surrounded by groves on which clouds
pass! And who lives in PErur,  the Lord in Paṭṭichuram!
The Lord in PErur also is called Paṭṭip Perumaṉ one who has the unique nature of not being born!
And who is worshipped by many living in places throughout this world!  (The Master in Paasur!
Aḷappur, pErur.  ( Vaipputtalaṅgal.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:26:12 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1188 on: October 07, 2015, 11:27:15 AM »
Verse 5 of General Padigam:


மருகல் லுறைவாய் மாகா ளத்தாய்
    மதியஞ் சடையானே
அருகற் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
கருகற் குரலாய் வெண்ணிக் கரும்பே
    கானூர்க் கட்டியே
பருகப் பணியாய் அடியார்க் குன்னைப்
    பவளப் படியானே. (5)

Siva,  who has a red body like the coral!  You dwell in Marukal,  you dwell in Maakaalam. (This may refer to Ampar MAkAḷam or Irumpai MAkAlam or UncEṉai mAkAḷam.)  You wear a crescent moon on your mattted
locks.  You grant your Grace to make the diseases which afflict your devotees and weaken them, leave
them.  You have a black neck.  The sugar-cane in VeNNi!
The jaggery in Kaanur.  You grant your Grace for your devotees to enjoy you having approached you.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:32:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1189 on: October 07, 2015, 11:33:14 AM »
Verse 6 of General Padigam:


தாங்கூர் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
வேங்கூர் உறைவாய் விளமர் நகராய்
    விடையார் கொடியானே
நாங்கூர் உறைவாய் தேங்கூர் நகராய்
    நல்லூர் நம்பானே
பாங்கூர் பலிதேர் பரனே பரமா
    பழனப் பதியானே.  (6)

Siva who dwells VEṅkoor!  Who is in the city of Vilamar!  Who has a flag on which the form of a Bull is
drawn.  Who dwells in NAnkur!  Who resides in the city of TEngoor.  Siva in Nallur!
The supreme being who collects alms in good villages!  The supreme being!
Who dwells in the city of Pazhanam!  You will grant your Grace to your devotees to make the diseases
which are unbearable and from which they suffer leave them.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:37:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1190 on: October 07, 2015, 11:38:04 AM »
Verse 7 of General Padigam:


தேனைக் காவல் கொண்டு விண்ட
    கொன்றைச் செழுந்தாராய்
வானைக் காவல் கொண்டு நின்றார்
    அறியா நெறியானே
ஆனைக் காவில் அரனே பரனே
    அண்ணா மலையானே
ஊனைக் காவல் கைவிட் டுன்னை
    உகப்பார் உணர்வாரே. (7)

Siva, who wears a fertile garland of KonRai which has blossomed, having honey in it!  Who has a state
which could not be known by the celestial beings.  Who have the duty of guarding the heaven!
Siva in Tiruvanaikka!  The supreme being who dwells in Tiruvannamalai!  Those who worship you
with desire, giving up nourishing the body, are people who can really realize you.


Arunachala Siva. 
« Last Edit: October 07, 2015, 11:41:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1191 on: October 07, 2015, 11:42:22 AM »
Verse 8 of General Padigam, 7.047:துருத்திச் சுடரே நெய்த்தா னத்தாய்
    சொல்லாய் கல்லாலா
பருத்தி நியமத் துறைவாய் வெயிலாய்ப்
    பலவாய்க் காற்றானாய்
திருத்தித் திருத்தி வந்தென் சிந்தை
    இடங்கொள் கயிலாயா
அருத்தித் துன்னை அடைந்தார் வினைகள்
    அகல அருளாயே. (8)

The divine light in Turutti!  Siva in Tiru Neythanam!   Who dwells in words!
Who sits under a special variety of banyan tree, Kallal!  Who dwells in Paruti Niyamam!
being the sunlight,  being many other things.  You are the air.
The Lord of Kailasah,  who occupied my mind having improved it many times!
Kindly grant your Grace so that the acts of those who approached you with love may leave them.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:46:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1192 on: October 07, 2015, 11:47:18 AM »
Verse 9 of General Padigam, 7.047:புலியூர்ச் சிற்றம் பலத்தாய் புகலூர்ப்
    போதா மூதூரா
பொலிசேர் புரமூன் றெரியச் செற்ற
    புரிபுன் சடையானே
வலிசேர் அரக்கன் தடக்கை ஐஞ்ஞான்
    கடர்த்த மதிசூடீ
கலிசேர் புறவிற் கடவூ ராளீ
    காண அருளாயே. (9)

Siva, in ChiRRambalam,  in Puliyur!  Who is the embodiment of divine knowledge and who is in Pukalur!
The One who has the oldest place of Siva Lokam!  The One who has a murky and twisted matted locks,
and who destroyed by burning the three cities which had splendor!
The One who wore a crescent moon and pressed down the twenty big hands of the very strong demon, Ravana;  The One who rules over Tiruk Kadvur,  which has jungles of great noise!
Grant me the Grace to have a vision of you.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:52:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1193 on: October 07, 2015, 11:52:53 AM »
Verse 10 of General Padigam, 7.047:


கைம்மா உரிவை அம்மான் காக்கும்
    பலவூர் கருத்துன்னி
மைம்மாந் தடங்கண் மதுர மன்ன
    மொழியாள் மடச்சிங்கடி
தம்மான் ஊரன் சடையன் சிறுவன்
    அடியன் தமிழ்மாலை
செம்மாந் திருந்து திருவாய் திறப்பார்
    சிவலோ கத்தாரே. (10)

Thinking of many shrines protected by Siva, the Father who covers Himself, with the skin of an elephant.
The father of young Singati, who has big eyes resembling the tender mango cut longitudinally into two,
coated with colliryum and who speaks sweet words like honey, who has the name of Nambi Arooran*.
the son of Chaṭaiyaṉ**. Those who sing the garland of Tamizh verses composed by His slave, will
without any doubt reside in Siva Lokam, being over-joyed.


(* The name of Sundaramurti Swamigal.  **  Chataiyan  is the name of his father.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 11:58:41 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1194 on: October 07, 2015, 05:18:24 PM »
Verse 1 of 7.048 - Tirup Pandik Kodumudi:

மற்றுப் பற்றெனக் கின்றி நின்திருப்
    பாத மேமனம் பாவித்தேன்
பெற்ற லும்பிறந் தேன்இ னிப்பிற
    வாத தன்மைவந் தெய்தினேன்
கற்ற வர்தொழு தேத்துஞ் சீர்க்கறை
    யூரிற் பாண்டிக் கொடுமுடி
நற்ற வாஉனை நான்ம றக்கினுஞ்
    சொல்லும்நா நமச்சி வாயவே. (1)God who is the form of severe penance and who dwells at Pandik Kodumudi,  famous Kaṟaiyoor,
which is worshipped and praised by learned people!  As there is no other support for me.
I meditated upon your holy Feet only.  As I did so, I enjoyed the good fortune of being born as
a human being.  I got the state of not-being born again in this world. Even if I may forget you.
my tongue will be uttering your name, ``Namasivaya`` without ceasing. ( Kaṟaiyor is the name of the
place;  Paṇdik Kodumudi is the name of the temple.)


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 07, 2015, 05:23:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1195 on: October 07, 2015, 05:24:34 PM »
Verse 1: of 7.049: Tiru Murugan Poondi:


கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர்
    விரவ லாமைசொல்லித்
திடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கூறைகொண்
    டாற லைக்குமிடம்
முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இடுகு நுண்ணிடை மங்கை தன்னொடும்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம்பி ரானீரே. (1)

in the big city of Murugaṉ Poondi, where Vaṭukar whose bad body-odor spreads to a distance, live.
The Vatuka hunters who have cruel and bent bows, speaking unfriendly words. Wounding frightening,
and rebuking authoritatively travelers by saying Tiṭuku and Moṭṭu.  It is the place where they plunder
on the highway and rob travelers of their clothes. For what purpose did you remain in this place with a young lady of small and minute waist, (Uma)?  My Lord!


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 05:28:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1196 on: October 07, 2015, 05:30:16 PM »
Verse 1 of 7.050 - Tirup Punavayil:


சித்த நீநினை யென்னொடு சூளறு வைகலும்
மத்த யானையின் ஈருரி போர்த்த மணாளன்ஊர்
பத்தர் தாம்பலர் பாடிநின் றாடும் பழம்பதி
பொத்தில் ஆந்தைகள் பாட்ட றாப்புன வாயிலே. (1)


My mind!  Leave taking an oath against me, your ways will not be fruitful.  The place of the bridegroom
who covered Himself with the skin of a frenzied elephant, wet with blood, the ancient shrine where
many votaries sing and dance standing. Meditate daily on Puṉavayil where the sound of the owls which
dwell in the hollows of trees never ceases. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 05:32:40 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1197 on: October 07, 2015, 05:34:29 PM »
Verse 1 of 7.051 - Tiruvarur:


பத்திமையும் மடிமையையுங்
    கைவிடுவான் பாவியேன்
பொத்தினநோ யதுஇதனைப்
    பொருளறிந்தேன் போய்த்தொழுவேன்
முத்தினைமா மணிதன்னை
    வயிரத்தை மூர்க்கனேன்
எத்தனைநாள் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே. (1)


I, a sinner and rude person to give up my love and slavery to God Siva,  who is the pearl, big ruby and diamond, and my Lord in Tiruvarur.  For how many days should I live separated from Him?
I realized the true nature of the body which is like a disease that has enveloped me.  I shall not stay here;
I shall go to Tiruvarur,  quickly and pay homage to Him. (The sentences within brackets will apply to the following ten verses.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 05:40:32 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1198 on: October 07, 2015, 05:42:24 PM »
Verse 1  of 7.052:  Tiru Alangadu:


முத்தா முத்தி தரவல்ல
    முகிழ்மென் முலையாள் உமைபங்கா
சித்தா சித்தித் திறங்காட்டுஞ்
    சிவனே தேவர் சிங்கமே
பத்தா பத்தர் பலர்போற்றும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அத்தா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. (1)


Siva, who is naturally free from all bondage who has Uma, who has soft breasts like the buds of the lotus,
and who can grant salvation!   The mystic who has naturally the eight miraculous powers!
Siva,  who shows the path to acquire those eight miraculous powers! who is eminent among the
celestial beings, like the lion among beasts!  Who is affectionate towards His devotees!
The supreme being who is praised by many pious people!  The Chief who desires Pazhaiyanu, the God in Alankadu, definitely I shall always be a slave to your devotees.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 05:47:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1199 on: October 08, 2015, 11:11:45 AM »
Verse 1 of 7.053: Tiruk Kadavur Mayanam, ( Cremation Ground.) 
மருவார் கொன்றை மதிசூடி
    மாணிக் கத்தின் மலைபோல
வருவார் விடைமேல் மாதோடு
    மகிழ்ந்து பூதப் படைசூழத்
திருமால் பிரமன் இந்திரற்குந்
    தேவர் நாகர் தானவர்க்கும்
பெருமான் கடவூர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே . (1)

The Supreme God in Kaṭavur Mayāṉam. Having worn a crescent moon,  and fragrant KoṉRai flowers,
will come riding on a Bull like the mountain of a Ruby, with a lady, (Uma) joyfully to be surrounded by
an army of Bhutams. He is the Lord of Big Deities like Tirumal, Brahman, Indiraṉ, and other smaller devas, inhabitants of the serpent world and TAṉavar Asurar.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 08, 2015, 11:15:30 AM by Subramanian.R »