Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 442856 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1170 on: October 06, 2015, 09:15:38 AM »
1 of 7.042: Tiru Venjmaakoodal:எறிக்குங்கதிர் வேயுதிர் முத்தம்மோ
    டேலம்மில வங்கந்தக் கோலம்இஞ்சி
செறிக்கும்புன லுட்பெய்து கொண்டுமண்டித்
    திளைத்தெற்றுசிற் றாறதன் கீழ்க்கரைமேல்
முறிக் குந்தழை மாமுடப் புன்னைஞாழல்
    குருக்கத்திகள் மேற்குயில் கூவலறா
வெறிக்குங்கலை மாவெஞ்ச மாக்கூடல்
    விகிர்தாஅடி யேனையும் வேண்டுதியே. (1)

Having poured into the water hoarding up pearls which drop from bamboos and have shining rays,
cardamon, cloves, cubeb and ginger, flowing swiftly.  Dashing against the bank without ceasing
on the Eastern bank of Chitraru, Siva,  who is different from this world and who remains in
Venjamaakoodal, l where started stags live and where the Indian cuckoos perching on the
mast wood tree which has a curved trunk and leaves that can be broken, feted cassia, and common
delight of the woods, cry without ceasing!  Desire me also to admit me into the company of your devotees.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:20:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1171 on: October 06, 2015, 09:21:19 AM »
1 of 7.043: Tiru Mudhukunram - (Vriddachalam)நஞ்சி இடைஇன்று நாளையென் றும்மை நச்சுவார்
துஞ்சியிட் டாற்பின்னைச் செய்வதென் னடிகேள்சொலீர்
பஞ்சி யிடப்புட்டில் கீறுமோபணி யீரருள்
முஞ்சி யிடைச்சங்கம் ஆர்க்குஞ் சீர்முது குன்றரே. (1)


Siva, in Mudhukunram (Vriddachalam),  where in a kind of grass known as munchi grow.
Conches make a loud noise. Languishing, the devotees who desire you thinking that the God will
grant His Grace today or tomorrow. If they die in that hope what is the thing that you can do to them,
my Deity, please tell me.  Will the hard shell of a coconut used as a vessel break if it is crammed with
cotton!  Please bestow your Grace quickly.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:24:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1172 on: October 06, 2015, 09:26:32 AM »
This Padigam describes the nature of Siva and Uma:


Padigam 7.044:

Verse 1:

முடிப்பது கங்கையுந் திங்களுஞ்
    செற்றது மூவெயில்
நொடிப்பது மாத்திரை நீறெ
    ழக்கணை நூறினார்
கடிப்பதும் ஏறுமென் றஞ்சு
    வன்திருக் கைகளால்
பிடிப்பது பாம்பன்றி இல்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே. (1)

Siva,  bears on His head Ganga,  and the crescent moon;  What He destroyed was the three forts.
He destroyed them for the ashes to rise in a such a short time taken to snap the fingers, with an arrow.
Cobra is the thing held in His strong holy hands.  I fear that the poison will spread as soon as the cobra
bites. Is there no other thing for my master?
(This decade derives its name from the first two words of the first verse.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:29:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1173 on: October 06, 2015, 09:49:51 AM »
7.044:

Verse 2:


தூறன்றி யாடரங் கில்லை
    யோசுட லைப்பொடி
நீறன்றிச் சாந்தமற் றில்லை
    யோஇம வான்மகள்
கூறன்றிக் கூறாவ தில்லை
    யோகொல்லைச்சில்லைவெள்
ளேறன்றி யேறுவ தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.  (2)For my Master,  is there no other stage except the cremation ground?
Is there no other sandal-paste except the fine powder of sacred ash found on the cremation-ground?
Is there no other half to be praised by the devotees except the half of the daughter of Himavan, (Uma)?
Is there no other vehicle to ride upon except the white unruly Bull living in the forest tract?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:52:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1174 on: October 06, 2015, 09:53:32 AM »
7.044:

Verse 3:


தட்டெனுந் தட்டெனுந் தொண்டர்
    காள்தடு மாற்றத்தை
ஒட்டெனும் ஒட்டெனு மாநி
    லத்துயிர் கோறலைச்
சிட்டன் திரிபுரஞ் சுட்ட
    தேவர்கள் தேவனை
வெட்டெனப் பேசன்மின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே. (3)


Unsteady mind. Devotees who declare that acts of killing living beings which have this great world
as their standing place, are obstacles to the pursuit of righteous path.  The superior God, the God
above gods, who burnt the three cities.  Devotees!  Do not speak disparaging our Master you will
be damned if you talk in that manner.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:56:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1175 on: October 06, 2015, 09:57:38 AM »
7.044:

Verse 4:


நரிதலை கவ்வநின் றோரி
    கூப்பிட நள்ளிருள்
எரிதலைப் பேய்புடை சூழ
    வாரிருட் காட்டிடைச்
சிரிதலைமாலை சடைக்க
    ணிந்தஎஞ் செல்வனைப்
பிரிதலைப் பேசன்மின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே. (4)


Devotees!  When the foxes drag the skulls of dead people, seizing by the mouth and the old jackals
howl.  Surrounded by ghosts which have hairs looking like burning fire, on all sides, at midnight,
in the cremation ground which has darkness which cannot be pierced by light. Do not speak words to
indicate leaving, our Master, who adorned His matted locks, with a garland of laughing skulls
Do not despise Him by saying these things;  These are not His real nature.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 10:00:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1176 on: October 06, 2015, 10:01:36 AM »
7.044:

Verse 5:


வேயன தோளி மலைம
    களைவி ரும்பிய
மாயமில் மாமலை நாட
    னாகிய மாண்பனை
ஆயன சொல்லிநின் றார்கள்
    அல்ல லறுக்கினும்
பேயனே பித்தனே என்ப
    ரால்எம் பிரானையே.  (5)

Siva,  who has the eminence of dwelling in the big mountainous country, who loved the daughter
of the  Mountain, Uma,  whose shoulders are like the bamboo and who has no deception.
Even if he cuts at the root of sufferings of those who praise him according to their ability, some ignorant people call our Master, He dances with the ghosts.  He is mad.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 10:04:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1177 on: October 06, 2015, 10:05:13 AM »
7.044:

Verse 6:


இறைவ னென்றெம் பெருமானை
    வானவர் ஏத்தப்போய்த்
துறையொன் றித்தூ மலரிட்
    டடியிணை போற்றுவார்
மறையன்றிப் பாடுவ தில்லை
    யோமல்கு வானிளம்
பிறையன்றிச் சூடுவ தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.  (6)

The celestial beings, having gone to praise our Lord, knowing Him as one who is omnipresent,
following the right path  will praise the two Feet placing pure flowers.  For my Lord, is there no
other song except Vedas?  Is there nothing else which He wears on the head, except the waxing
young crescent moon that shines in the sky?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 10:07:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1178 on: October 06, 2015, 10:08:57 AM »
7.044:

Verse 7:


தாருந்தண் கொன்றையுங் கூவி
    ளந்தனி மத்தமும்
ஆரும் அளவறி யாத
    ஆதியும் அந்தமும்
ஊரும்ஒன் றில்லை உலகெ
    லாம்உகப் பார்தொழப்
பேரும்ஓ ராயிர மென்ப
    ரால்எம் பிரானுக்கே. (7)


For our Master, Siva`s garlands are the cool KoṉRai,  Bhilwa, three pronged leaves like weapon and
very low Datura flowers.  His beginning and end are such that no one can measure those things.
There is no fixed place for the devotees who cherish Him with love;  The whole world is His shrine.
He has one thousand names, has no single name to recite.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 09:20:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1179 on: October 06, 2015, 10:14:21 AM »
7.044:

Verse 8:

அரியொடு பூமிசை யானும்
    ஆதியும் அறிகிலார்
வரிதரு பாம்பொடு வன்னி
    திங்களும் மத்தமும்
புரிதரு புன்சடை வைத்த
    எம்புனி தற்கினி
எரியன்றி அங்கைக்கொன் றில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே. (8)


Hari Tirumal and Brahman, seated in a lotus flower, were unable to have a vision of His head and feet.
For our pure God and our Master,  who placed on His twisted and murky matted locks, a cobra with
lines on its body, leaves of Indian Mesquit, a crescent moon and Datura flowers. Is there nothing
except fire to hold in His palm?

Arunachala Siva.


« Last Edit: October 06, 2015, 10:17:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1180 on: October 06, 2015, 10:18:26 AM »
7.044:

Verse 9:


கரிய மனச்சமண் காடி
    யாடு கழுக்களால்
எரிய வசவுணுந் தன்மை
    யோஇம வான்மகள்
பெரிய மனந்தடு மாற
    வேண்டிப்பெம் மான்மதக்
கரியின் உரியல்ல தில்லை
    யோஎம் பிரானுக்கே.  (9)


Is it the nature of Siva, to be abused by the Jains of cruel minds who drink gruel, out of jealousy?
In order to make the great and steady mind of the daughter of Himavan, Uma,  bewildered, is there
no other dress to our great Master except the skin of an elephant?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 10:22:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1181 on: October 06, 2015, 10:22:55 AM »
7.044:

Verse 10:


காய்சின மால்விடை மாணிக்
    கத்தெங் கறைக்கண்டத்
தீசனை ஊரன் எட்டோ
    டிரண்டு விரும்பிய
ஆயின சீர்ப்பகை ஞானியப்
    பனடித் தொண்டன்றான்
ஏசின பேசுமின் தொண்டர்
    காள்எம் பிரானையே. (10)


Devotees!  On the Lord of the universe who is as valuable as a ruby, who has a black neck and who
rides on a big Bull of burning anger, sing the ten verses which were composed out of love containing
apparent abuses by Aruran  (Sundaramurthi), who is the father of Vaṉappakai in respect of His spiritual wisdom.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 10:25:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1182 on: October 07, 2015, 09:15:01 AM »
Verse 1 of Tiru Amaathur: (7.045)


காண்டனன் காண்டனன் காரிகை
    யாள்தன் கருத்தனாய்
ஆண்டனன் ஆண்டனன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகட்காட்
பூண்டனன் பூண்டனன் பொய்யன்று
    சொல்லுவன் கேண்மின்கள்
மீண்டனன் மீண்டனன் வேதவித்
    தல்லா தவர்கட்கே. (1)I saw the Master who is in Amaathur, as the husband of Uma.  He admitted me as His protege.
I became the slave of the Lord in Amaathur,  many times.
These things are not false statements.  I shall tell you further more.
Please hear what I say. I parted company with those who are not well versed in the Vedas.
(Use of the ending of one case for that of another;  The repetition of words is intended for emphasis;
This applies to wherever it occurs in this decade.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 09:23:20 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1183 on: October 07, 2015, 09:22:16 AM »
Verse 1 of Tiru Nagaik Ka Koranam: (7.046)


பத்தூர்புக் கிரந்துண்டு பலபதிகம் பாடிப்
    பாவையரைக் கிறிபேசிப் படிறாடித் திரிவீர்
செத்தார்தம் எலும்பணிந்து சேவேறித் திரிவீர்
    செல்வத்தை மறைத்துவைத்தீர் எனக்கொருநாள் [ இரங்கீர்
முத்தாரம் இலங்கிமிளிர் மணிவயிரக் கோவை
    யவைபூணத் தந்தருளி மெய்க்கினிதா நாறும்
கத்தூரி கமழ்சாந்து பணித்தருள வேண்டும்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.  (1)


Siva,  who dwelt with desire in Nagaik Ka Koranam, on the sea-shore!
Entring into many villages and eating begging alms singing many garlands of songs,
speaking lies to girls who are as beautiful as a portrait, you wander indulging in mischief.
Having adorned yourself with the bones of gods who are dead, you wander riding upon a Bull.
You hid your wealth.  You do not take pity on me even on a single day and say I have nothing to
give you a neck-lace of pearls giving me a string of rubies, and diamonds which are very much
glittering.  You must bestow on me sandal-paste mixed with sweet-smelling musk, to smear on
my body. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 09:26:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47387
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1184 on: October 07, 2015, 09:29:03 AM »
Verse 1 of the General Padigam. This is not on any particular temple.

7.047:

Verse 1:


காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் மலையே
    கானப் பேரூராய்
கோட்டூர்க் கொழுந்தே அழுந்தூ ரரசே
    கொழுநற் கொல்லேறே
பாட்டூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பனங்காட் டூரானே
மாட்டூ ரறவா மறவா துன்னைப்
    பாடப் பணியாயே. (1)


The Ocean in Kattur,  The mountain in Kaṭampur!
Siva,  who dwells in the shrine Kanapperur!
The tender shoot in Kottur, the King in Azhunthoor!
The Male Lion in Kolunadu!
You are praised by people who have understood the value of songs.
The Lord in Panankattur!  The embodiment of all righteousness who rides on a Bull !
Grant me your grace so that I can praise you without forgetting.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 07, 2015, 09:36:07 AM by Subramanian.R »