Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 429125 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1155 on: October 05, 2015, 09:31:01 AM »
7.037: Tiruvarur:

Verse 1:


குருகுபா யக்கொழுங் கரும்புக ணெரிந்தசா
றருகுபா யும்வயல் அந்தண்ஆ ரூரரைப்
பருகுமா றும்பணிந் தேத்துமா றுந்நினைந்
துருகுமா றும்மிவை உணர்த்தவல் லீர்களே.. (1)


O cranes!  As you move by flying the juice of the fertile sugar-canes which are crushed by you, enjoying the beautiful of the God in cool and beautiful Tirivarur, where it flows by the side of fields, praising and paying obeisance.  And the melting of my heart thinking of Him. Are you capable of informing Him of these things,
on my behalf.


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 05, 2015, 09:33:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1156 on: October 05, 2015, 09:35:14 AM »
7.038:  Tiru Adigai Veerasthanam:


தம்மானை யறியாத சாதியா ருளரே
    சடைமேற்கொள் பிறையானை விடைமேற்கொள் விகிர்தன்
கைம்மாவி னுரியானைக் கரிகாட்டி லாட
    லுடையானை விடையானைக் கறைகொண்ட கண்டத்
தம்மான்தன் அடிக்கொண்டென் முடிமேல்வைத் திடுமென்னும்
    ஆசையால் வாழ்கின்ற அறிவிலா நாயேன்
எம்மானை எறிகெடில வடவீரட் டானத்
    துறைவானை இறைபோதும் இகழ்வன்போ லியானே. (1)Is there any one who by nature does not know His Chief?  There is none, I who am as low as a dog,
and who am without intelligence, desiring that the God who has a black neck will place His feet on
my head.  Siva,  who wears a crescent moon  on the matted locks, who rides on a Bull and who is
different from the world, who has a skin of an elephant of long trunk, who dances in the scorched
cremation ground and who has a flag of a Bull, who is my Lord. Perhaps I was negligent for a moment
about the Lord who dwells in Veerasthanam on the north bank of Kedilam, which throws waves, when He came to place His feet on my head, without knowing its greatness; Alas! What a pity my ignorance was so great! Perhaps it would not happen at any time here after.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 09:41:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1157 on: October 05, 2015, 03:18:52 PM »
7.039:

The following 11 verses speak of the various devotees of Siva, as listed out by Sundarmurti Swamigal,
as those who attained Siva's Feet.

Verse 1:


தில்லைவாழ் அந்தணர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
    திருநீல கண்டத்துக் குயவனார்க் கடியேன்
இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன்
   இளையான்றன் குடிமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடியேன்
   விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டற் கடியேன்
அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக் கடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே . (1)I who am known by the name of Aruran,* and who am the slave to the God, as father in Tiruvarur,
the slave of the devotees of the Brahmins who are in Tillai.  (Chidambaram,),  the slave of Tiru Neelakantar,
of the potter caste;  (As there are two people having the same name of Tiru Neelakantar Sundarar,
had to refer to their caste.)  I am the slave of Iyaṟpakai who never said ``I have nothing to give`` to supplicants. I am the slave of the devotees of Maran of Ilayankudi. I am the slave of Meyporul, who was
very greatly victorious on His belief.
(cf.  Periyapuranam, Meyporul Nayanar Puranam, 15 am the slave of Viranmeentar who was a native of Chenkannur,  which has extensive gardens am the slave of Amarneethi, who wears a beautiful garland
of Arabian jasmine, having inner petals.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 03:26:27 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1158 on: October 05, 2015, 03:27:23 PM »
Verse 2:


இலைமலிந்த வேல்நம்பி எறிபத்தற் கடியேன்
    ஏனாதி நாதன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
கலைமலிந்த சீர்நம்பி கண்ணப்பற் கடியேன்
    கடவூரிற் கலயன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மலைமலிந்த தோள்வள்ளல் மானக்கஞ் சாறன்
    எஞ்சாத வாட்டாயன் அடியார்க்கும் அடியேன்
அலைமலிந்த புனல்மங்கை ஆனாயற் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (2)


I, who am known by the name of Aruran,  and who am the slave to the God, as father in Tirvarur,
am the slave of the eminent person of distinction who holds a weapon of sharp edge, am the slave to the devotees of Enati Natan;  (Nataṉ Enati is the title conferred on commanders in chief of armies;
A ring is also presented to him by the king;)  I am the slave to Kaṇṇappan, (the elite among men, who
is highly eulogized in Saiva literature: like Tiruvachakam) (Two Kaṇṇappa Devar tirumaṟams Kayilai Pati Kālatti Pati Antāti;)  I am the slave to the devotees of Kalayaṉ of Kalayur.  I am the slave to both Manakkancharan,
of unbounded liberality and who had strong shoulders like the mountain, and Tayan, who had a sickle and who never was lax in his service to God. I am the slave to Anayan of Maṅgai which has plenty of water
having waves. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 03:35:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1159 on: October 05, 2015, 03:54:17 PM »
Verse 3 of Tirtuth ThoNadar Thogai: (7.039)

மும்மையால் உலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியேன்
    முருகனுக்கும் உருத்திர பசுபதிக்கும் அடியேன்
செம்மையே திருநாளைப் போவாற்கும் அடியேன்
    திருக்குறிப்புத் தொண்டர்தம் அடியார்க்கும் அடியேன்
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா நிற்க
    வெகுண்டெழுந்த தாதைதாள் மழுவினால் எறிந்த
அம்மையான் அடிச்சண்டிப் பெருமானுக் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே . (3)


I, who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God, as father in Tiruvarur.
I am slave to Murti,  also, who ruled the Pantiya Nadu, with the help of three things, That is: Sacred Ash, Rudraksham, and matted locks, coiled into a crown,  I am slave to Murugaṉ and Rudapasupathi;
I am slave to Nandanar, who was otherwise called Tiru Nalaip Povar, who went to Chidambaram, with a steady mind.  I am slave to the devotees of Tirukkuripputtoṅṭar.  I am slave to the great Chanti,
who approached the Feet of Siva who was capable of granting eternal bliss and( who cut His father`s feet
with a battle axe, the father out of anger, rose to commit some wrong things and actually committed them, when Chaṅti was worshipping the holy form of Siva an improvised Lingam, of sand net as a child`s play
but the continuation of the act of having performed worship in previous births.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 04:04:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1160 on: October 05, 2015, 04:05:52 PM »
Verse 4 of 7.039:திருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட
    திருநாவுக் கரையன்றன் அடியார்க்கும் அடியேன்
பெருநம்பி குலச்சிறைதன் அடியார்க்கு மடியேன்
    பெருமிழலைக் குறும்பற்கும் பேயார்க்கும் அடியேன்
ஒருநம்பி அப்பூதி அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஒலிபுனல்சூழ் சாத்தமங்கை நீலநக்கற் கடியேன்
அருநம்பி நமிநந்தி யடியார்க்கு மடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே .(4)


I who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God, as father in Tiruvarur.
I am the slave the devotees of Tirunavukkaraiyaṉ, who thought that the rectitude which has permanent happiness is the only moral uprightness, am the slave to the devotees of KulachiRai, who had the title of Peru Nampi.  I am the slave to Peru Mizhaikkurumpar and PEyar.  (PEyar is Karaikkal Ammaiyar,
she get the body of a pEy as a boon from Lord Siva. She refers to herself as Karaikal Pey; in three of her four works included in the eleventh Tirumuṟai.)  I am slave to the devotees of Appooti who is an eminent person without equal.I am the slave to Nilakanta who is a native of Sattamamgai, which is surrounded by roaring water.I  am the slave to the devotees of Nandi who is an eminent person of rare distinction.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 04:14:56 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1161 on: October 05, 2015, 04:22:55 PM »
Verse 5 of General Padigam. 7.039:வம்பறா வரிவண்டு மணநாற மலரும்
   மதுமலர்நற் கொன்றையான் அடியலாற் பேணா
எம்பிரான் சம்பந்தன் அடியார்க்கும் அடியேன்
   ஏயர்கோன் கலிக்காமன் அடியார்க்கும் அடியேன்
நம்பிரான் திருமூலன் அடியார்க்கும் அடியேன்
   நாட்டமிகு தண்டிக்கும் மூர்க்கற்கும் அடியேன்
அம்பரான் சோமாசி மாறனுக்கும் அடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (5)


I, who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur,
I am the slave of the devotees of Sampandhan, our Lord, who did not worship the feet of any other
god except the Feet of Siva, who wears KonRai flowers with honey which blossom to add fragrance to
the bees with lines and from which fragrance never;  (This closely follows what Sampandhar tells about himself am the slave of the devotees of Ēyar KOṉ Kalikkāmaṉ.)  I am the slave of the devotees of Tirumoolan, our master.I am slave to Dandi who got perfect eyesight though born blind through the grace of Siva,
and Murugan; I  am the slave of Somasi Maran, who was a native of Ampar; 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 04:29:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1162 on: October 05, 2015, 04:30:04 PM »
Verse 6- 7.039:


வார்கொண்ட வனமுலையாள் உமைபங்கன் கழலே
    மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கியற்கும் அடியேன்
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கும் அடியேன்
    செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டற் கடியேன்
கார்கொண்ட கொடைக்கழறிற் றறிவாற்கும் அடியேன்
    கடற்காழிக் கணநாதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஆர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களந்தைக்கோன் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (6)


I who am known by the name of Aruran,  and who am the slave to the God, as Father in Tiruvaurur.
I am the slave of Sakyan, who threw stones without forgetting his routine, at the feet of Siva, who has
as a half Uma, who has beautiful breasts wearing a bodice.  I am the slave of Sirappuli, a person of unbounded liberality and eminent fame. I am the slave of SirthoNdan, who lived in Chengattankudi.
I am the slave of Kaḻaṟiṟṟu Arivan, whose liberality was like that of the cloud which expects no reward.
I am the slave of Kanamatan of Kali, which has sea on the eastern side. I am the slave of the chief of
Kaḷantai, who bore the name of Kuttan, and who had a sward of sharp end.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 04:36:14 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1163 on: October 05, 2015, 04:37:21 PM »
Verse 7: 7.039:பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்
    பொழிற்கருவூர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன்
மெய்யடியான் நரசிங்க முனையரையற் கடியேன்
    விரிதிரைசூழ் கடல்நாகை அதிபத்தற் கடியேன்
கைதடிந்த வரிசிலையான் கலிக்கம்பன் கலியன்
    கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே . (7)

I who am known by the name of Aruran and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur.
I am slave to the poets who were sincere in their piety.( This refers to a group.)
I am the slave to Pugazh Cjhozhan,  who died in Karuvur, having gardens;  I am the slave of Narasiṅga
Muṉai GAraiyaṉ, who was a faithful devotee.I am the slave of Atipattaṉ of Nagai on the shore of the sea,
which has large waves surrounding it. (Naagai is the corruption of Nagaappaṭṭiṉam.
I am the slave of Kalikkampaṉ,  who had a bow fastened with bands, who cut his wife`s hand with a sword;
(See Periya Puraṇam, Kalikkampa Nayanar, 7-8).  I am the slave of the devotees of Sakti, who was the
chief of Varinjai, and who was wearing kazhal. I am the slave of the devotees of Aiyaṭikal KAṭavar Kon; (Kāṭavar is a branch of Pallavas; His work is included in the Eleventh Tirumuṟai.)


Arunachala Siva.« Last Edit: October 05, 2015, 04:49:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1164 on: October 05, 2015, 04:50:14 PM »
Verse 8:  7.039:கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த
    கணம்புல்ல நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன்
நிறைக்கொண்ட சிந்தையான் நெல்வேலி வென்ற
    நின்றசீர் நெடுமாறன் அடியார்க்கும் அடியேன்
துறைக்கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றுஞ் சோதித்
    தொன்மயிலை வாயிலான் அடியார்க்கும் அடியேன்
அறைக்கொண்ட வேல்நம்பி முனையடுவாற் கடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (8)


I who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God as Father in Tiruvarur.
I  am the slave of the eminent person of Kaṇampullaṉ who realized that the feet of Siva, who has a black
neck were his protection, and Kaari.  I am the slave of the devotees of Nedumaṟaṉ who has an undying
fame and who gained a victory over his enemies at NelvEli and had moral firmness of mind. ( He is the hero of
Pandikkovai and the contemporary of Sampandha, who brought him back to Saivism.)
I am the slave of the devotees of Vaayilaan of ancient Mailai, in which the red coral which was washed by
the waves in the ghat emitted rays to dispel darkness. I  am the slave of Muṉai Atuvaṉ, an eminent person of distinction who had a VEl which cut the heads of his enemies;  He enlisted himself as a mercenary in any
army when anybody sought his help. 

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 04:58:45 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1165 on: October 05, 2015, 04:59:48 PM »
Verse 9:  7.039:


கடல்சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான்
   காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும் அடியேன்
மடல்சூழ்ந்த தார்நம்பி இடங்கழிக்கும் தஞ்சை
   மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் அடியார்க்கும் அடியேன்
புடைசூழ்ந்த புலியதள்மேல் அரவாட ஆடி
   பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த்துணைக்கும் அடியேன்
அடல்சூழ்ந்த வேல்நம்பி கோட்புலிக்கும் அடியேன்
   ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே. (9)I who am known by the name of Aruran and who am the slave to the God, as Father in Tioruvarur.
I am the slave to the devotees of Singan wearing Kazhal, who belongs to the branch, KAṭavar and the
great one who ruled over all the world girt by the ocean. He is Raja Simha who built the KailAca NAtha
temple in Kancipuram. I am the slave to Itaṅkazhi, the eminent person who wore a garland of petals
and to the devotees of Seruttuṇai who is the chief of TaNcai; ( This TaNcai is different from the head-quarters of the Tanjavur district where the temple of PeruvuṭaiyAr is situated; it is situated in Marukal NAdu,
a sub-division of the Chozha country;)  I am the slave of famous Pugazthunai. whose mind was always
at the Feet of Siva, who danced to make the cobra, tied on the tiger`s skin which was worn round
the waist, to dance;  I  am the slave of eminent person Kotpuli, who possessed a VEl which was thinking of victory;

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 05:09:16 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1166 on: October 05, 2015, 05:10:41 PM »
Verse 10:  7.039:


பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
    பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்
சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்
    திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்
முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்
    முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன்
    ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காளே . (10)


I who am known by the name of Aruran, and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur;
I am slave to all those who pay obeisance to Siva, as his devotees.  I am the slave of the devotees of
those who sing the praises of the Supreme God Siva only.
I am the slave of those who minds are thinking of Siva only.
I am the slave of all those who were born in Tiruvarur.
I am the slave of those who have the privilege of touching the holy body of Siva (Siva Liṅgam)
and performing worship, all the three times in a day morning, noon and evening; I am the slave of those sages who smear the whole of their bodies with sacred ash. I am the slave of the devotees of those who attained the feet of Siva beyond the boundaries of Tamizh Nadu.


Arunachala Siva..« Last Edit: October 05, 2015, 05:17:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1167 on: October 05, 2015, 05:18:36 PM »
Verse 11: 7.039:


மன்னியசீர் மறைநாவன் நின்றவூர்ப் பூசல்
    வரிவளையாள் மானிக்கும் நேசனுக்கும் அடியேன்
தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கணாற் கடியேன்
    திருநீல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியேன்
என்னவனாம் அரனடியே அடைந்திட்ட சடையன்
    இசைஞானி காதலன் திருநாவ லூர்க்கோன்
அன்னவனாம் ஆரூரன் அடிமைகேட் டுவப்பார்
    ஆரூரில் அம்மானுக் கன்பரா வாரே . (11)


I who am known by the name of Aruran,  and who am the slave to the God, as Father in Tiruvarur.
I am the slave of Pusalar of Niṉṟavur, whose mouth was always chanting the Vedam of everlasting fame,
of Mani its bangles having lines, and of NEsan. (Mani was the queen of NedumAran, the hero of PaṇṭikkOvai.)
I am the slave of Senkannan,  who ruled as Paṇdyaṉ the Paṇdyaṉ country also.
I  am the slave of Tiru Neelakaṇṭar of the Paanar caste;   (He played on the Yaazh, the hymns of Sampandhar; 
those whose hearts rejoice and melt on hearing the state of being the slave of Aruran Sunmarar,
who is such a great person the chief of the people of Tiru Navavalur and the son of Isaignani and Saṭaiyaṉ
who Is the feet of Haran, who is my God by right,  will become devotees of the Father in Tiruvarur.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 05:33:13 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1168 on: October 06, 2015, 09:02:52 AM »
Verse 1 of 7.040:  Tiruk Kaanattu Mullur:


வள்வாய மதிமிளிரும் வளர்சடையி னானை
    மறையவனை வாய்மொழியை வானவர்தங் கோனைப்
புள்வாயைக் கீண்டுலகம் விழுங்கிஉமிழ்ந் தானைப்
    பொன்னிறத்தின் முப்புரிநூல் நான்முகத்தி னானை
முள்வாய மடல்தழுவி முடத்தாழை ஈன்று
    மொட்டலர்ந்து விரைநாறு முருகுவிரி பொழில்சூழ்
கள்வாய கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கானாட்டு முள்ளூரிற் கண்டுதொழு தேனே. (1)


The buds of the fragrant screw-pine were put forth by those trees and blossomed having petals,
which have on their edges thorns. Surrounded by gardens which have abundant honey and spread
their fragrance, having seen in Tiruk Kaanattu Mullur, where in the fields the blue nelumbo flowers from
which honey flows, seem to be like sleeping eyes. Siva, who has a growing matted  locks, on which
the crescent moon,  with sharp ends is shining.  He is the Vedam, other words spoken by the mouth,
the King of the immortals, who is himself Tirumal who tore the beak of a bird a crane, swallowed the
worlds and spat them out. He is also the four-faced Brahman,  who is golden in color and wears a sacred thread of three strands.  I worshipped with joined hands.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:07:44 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47189
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1169 on: October 06, 2015, 09:11:00 AM »
Verse 1 of 7.041:  Tiruk Kachur Alakkovil:முதுவாய் ஓரி கதற முதுகாட்
    டெரிகொண் டாடல் முயல்வானே
மதுவார் கொன்றைப் புதுவீ சூடும்
    மலையான் மகள்தன் மணவாளா
கதுவாய்த் தலையிற் பலிநீ கொள்ளக்
    கண்டால் அடியார் கவலாரே
அதுவே யாமா றிதுவோ கச்சூர்
    ஆலக் கோயில் அம்மானே. (1)

Siva, who dances holding fire in the cremation ground when the old aged jackal roars, the husband of the daughter of the Mountain,(Uma),  who wears fresh flowers of KoṉRai which are full of honey.
Will not your devotees be worried in mind when they see you receiving alms in a broken skull.
Is this the nature of your grace?  The God who is in Alakkovil,  on the northern side of Kacchur!
(Kacchur in the name of the place and Alakkovil,  is the name of the temple.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 06, 2015, 09:16:34 AM by Subramanian.R »