Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 428883 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1140 on: October 04, 2015, 10:03:33 AM »
1.7031: Tiru IdaiyaRu:


முந்தை யூர்முது குன்றங் குரங்கணின் முட்டம்
சிந்தை யூர்நன்று சென்றடை வான்திரு வாரூர்
பந்தை யூர்பழை யாறு பழனம்பைஞ் ஞீலி
எந்தையூ ரெய்த மானிடை யாறிடை மருதே.


Siva,  who goes and occupies the place which is the minds of devotees, Our Father,
who is sought and reached by all people,  His places are:  Mudhu KunRam,  the ancient place,
the Shrine Kurankaṇil Muṭṭam,  Tiruvarur, PazhaiyaRu,  were the ball played by women are moving,
Tirup Pazhanam, Paingneeli, IṭaiyAṟu and Itaimarutu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 10:08:00 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1141 on: October 04, 2015, 10:26:24 AM »
1. 7032: Tiruk  Kodik Kuzhagar:


கடிதாய்க்கடற் காற்றுவந் தெற்றக் கரைமேல்
குடிதான் அய லேஇருந் தாற்குற்ற மாமோ
கொடியேன்கண்கள் கண்டன கோடிக் குழகீர்
அடிகேள்உமக் கார்துணை யாஇருந் தீரே.. (1)

Lord in Kodik Kuzhagar!  O Deity! With whose companionship were you here on the shore when
the sea-breeze strikes you with great speed?  My cruel eyes witnessed your dwelling here lonely.
Will there be blemish, if you dwell in some other place?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 04, 2015, 10:29:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1142 on: October 04, 2015, 10:31:55 AM »
7033: 

The above Padigam is a continuous description of Siva.


I shall give all the ten verses:


Verse 1:

பாறு தாங்கிய காட ரோபடு
    தலைய ரோமலைப் பாவையோர்
கூறு தாங்கிய குழக ரோகுழைக்
    காத ரோகுறுங் கோட்டிள
ஏறு தாங்கிய கொடிய ரோசுடு
    பொடிய ரோஇலங் கும்பிறை
ஆறு தாங்கிய சடைய ரோநமக்
    கடிக ளாகிய அடிகளே. (1)Devotees!  The God who is God to us, does He live in the cremation ground which supports kites?
Does He hold in His hand a dead skull?  Is He the youth who carries as one half the beautiful daughter
of the mountain? (Himavan's daughter, Uma).  Does He wear on one ear a men`s ear-ring?
Has He a flag on which is drawn a young Bull,  with short horns?  Does He smear the sacred ash well
burnt?  Does He bear on His head a shining crescent moon and a river, Ganga?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 10:36:16 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1143 on: October 04, 2015, 10:37:10 AM »
7.033:


Verse 2:


இட்டி தாகவந் துரைமி னோநுமக்
    கிசையு மாநினைந் தேத்துவீர்
கட்டி வாழ்வது நாக மோசடை
    மேலும் நாறுக ரந்தையோ
பட்டி ஏறுகந் தேற ரோபடு
    வெண்ட லைப்பலி கொண்டுவந்
தட்டி யாளவுங் கிற்ப ரோநமக்
    கடிக ளாகிய அடிகளே. (2)
Devotees who praise Siva, according to your ability, thinking of him!
Come near me and tell me.  (See 1st verse.)  Is it a cobra that your Master ties on the neck, hands
and waist?  Is it Indian globe thistle that He has on his matted locks also?
Does He ride with joy on a Bull that is straying;   Has He the strength to serve the alms that He
receives in the dead white skull and to admit us into His grace?


Arunachala Siva.

« Last Edit: October 04, 2015, 10:41:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1144 on: October 04, 2015, 10:42:38 AM »
7033:

Verse 3:


ஒன்றி னீர்கள்வந் துரைமி னோநுமக்
    கிசையு மாநினைந் தேத்துவீர்
குன்றி போல்வதோர் உருவ ரோகுறிப்
    பாகி நீறுகொண் டணிவரோ
இன்றி யேஇல ராவரோ அன்றி
    உடைய ராய்இல ராவரோ
அன்றி யேமிக அறவ ரோநமக்
    கடிக ளாகிய அடிகளே. (3)

(See 2nd verse.)  You come with a single mind and tell me coming near: (See 1st verse.)
Has He the color of the red seed of the crab`s eye?  (The red portion of the crab`s eye is the point
of similarity.)  Does He smear sacred ash with an aim? Does He beg without having anything to fall
back upon?  Or otherwise, does He beg having everything as His?  Or does He take upon himself renunciation?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 04, 2015, 10:46:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1145 on: October 04, 2015, 10:46:54 AM »
7033:

Verse 4:


தேனை யாடுமுக் கண்ண ரோமிகச்
    செய்ய ரோவெள்ளை நீற்றரோ
பானெய் யாடலும் பயில்வ ரோதமைப்
    பற்றி னார்கட்கு நல்லரோ
மானை மேவிய கண்ணி னாள்மலை
    மங்கை நங்கையை அஞ்சவோர்
ஆனை ஈருரி போர்ப்ப ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே. (4)

(See 1st verse).  Devotees does Siva, of three eyes bathe in honey?
Is He very red in color?  Does He smear on His body white sacred ash?
Does He bathe often in milk and ghee?  Is He a good companion to those who have Him as their support?
Does He cover Himself with the skin of an elephant wet with blood, the frighten the lady of distinction,
the daughter of the mountain, (Himavan's daughter Uma), in whose looks are like those of the deer?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 10:51:02 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1146 on: October 04, 2015, 10:51:56 AM »
7033:

Verse 5:

கோணன் மாமதி சூட ரோகொடு
    கொட்டி காலொர் கழலரோ
வீணை தான்அவர் கருவி யோவிடை
    யேறு வேதமு தல்வரோ
நாண தாகவொர் நாகங் கொண்டரைக்
    கார்ப்ப ரோநல மார்தர
ஆணை யாகநம் மடிக ளோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே. (5)


(See 1st verse.)  Devotees!  Does He wear a great and curved crescent moon?  Does He perform the
dance, Koṭukoṭṭi?  Does He wear on one leg an ornament, Kazhal?  Veena,  His musical instrument?
Does He ride on a Bull ?  Is He the origin of the Vedas?  Does He tie round His waist as a waist-cord a
cobra?  Will He admit us into His grace to fill us with good things?  Devotees who praise Siva, according
to your ability, meditating on Him!  Please come and tell me, the ignorant.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 10:56:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1147 on: October 04, 2015, 01:18:35 PM »
7-033:

Verse 6:


வந்து சொல்லுமின் மூட னேனுக்கு
    வல்ல வாநினைந் தேத்துவீர்
வந்த சாயினை யறிவ ரோதம்மை
    வாழ்த்தி னார்கட்கு நல்லரோ
புந்தி யாலுரை கொள்வ ரோஅன்றிப்
    பொய்யின் மெய்யுரைத் தாள்வரோ
அன்றி யேமிக அறிவ ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே.(6)

(See 1st verse.)  Will He know the weariness that comes to us;  does He do good to those,
who sing songs of benediction?  Does He not accept words spoken with intention?
if not, will He admit us as His protege, by speaking truth unadulterated with falsehood?
if He is not that, is He the embodiment of all virtues? Devotees who are our relations and capable of
praising the Lord with utmost meditation on him! What is the truth you have understood about Him?
Please tell me, the ignorant


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 01:23:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1148 on: October 04, 2015, 01:24:14 PM »
7.033:

Verse 7:


மெய்யென் சொல்லுமின் நமரங் காள்நுமக்
    கிசையு மாநினைந் தேத்துவீர்
கையிற் சூலம துடைய ரோகரி
    காட ரோகறைக் கண்டரோ
வெய்ய பாம்பரை யார்ப்ப ரோவிடை
    யேற ரோகடை தோறுஞ்சென்
றையங் கொள்ளுமவ் வடிக ளோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே (7)

(See 1st verse.)  Does He hold a trident in His hand?  Does He live in the scorched cremation
ground?  Hes He a black neck? Does He tie a cruel cobra round His waist?
Does He ride on a Bull?  Is He such a God without attachment and does He receive alms going to every entrance of houses?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 01:27:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1149 on: October 04, 2015, 01:35:38 PM »
7.033:

Verse 8:


நீடு வாழ்பதி யுடைய ரோஅயன்
    நெடிய மாலுக்கும் நெடியரோ
பாடு வாரையும் உடைய ரோதமைப்
    பற்றி னார்கட்கு நல்லரோ
காடு தான் அரங் காக வேகைகள்
    எட்டி னோடில யம்பட
ஆடு வாரெனப் படுவ ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே. (8)


(See 1st verse.)  Devotees!  Has He the world always as His abode, where He dwells without
any change?  Is He greater than Brahma and the tall Tirumal?  Does He have people who sing His
praises and who are protected by Him?  Does He do good to those who hold Him as their support?
Is He spoken eminently as One who dances to the measure of time, making suggestions by His eight
hands, and dances, having the cremation ground as His stage?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 01:39:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1150 on: October 04, 2015, 01:40:31 PM »
7.033:

Verse 9:

நமண நந்தியுங் கரும வீரனுந்
    தரும சேனனு மென்றிவர்
குமணன் மாமலைக் குன்று போல்நின்று
    தங்கள் கூறையொன் றின்றியே
ஞமண ஞாஞண ஞாண ஞோணமென்
    றோதி யாரையு நாணிலா
அமண ராற்பழிப் புடைய ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே. (9)


(See 1st verse.)   Standing as the hills by the side of the big mountain and issuing foul smell
without the slightest dress, being naked, uttering the words Namanan,  Nananan,  Nanam,
and Nonam, (These are the Mantras chanted by Jains.)  Without feeling shame the slightest in the
presence of any one,  Namanananti, Karumaviran, is our Lord the object of contempt by such
Jains as Dharmasenan also?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 01:45:36 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1151 on: October 04, 2015, 01:46:29 PM »
7.033:

Verse 10:

படிசெய் நீர்மையிற் பத்தர் காள்பணிந்
    தேத்தி னேன்பணி யீரருள்
வடியி லான்திரு நாவ லூரன்
    வனப்பகை யப்பன் வன்றொண்டன்
செடிய னாகிலுந் தீய னாகிலுந்
    தம்மை யேமனஞ் சிந்திக்கும்
அடிய னூரனை யாள்வ ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே.  (10)

Devotees! I praised you, submitting my homage.  Imitating the actions of sincere devotees.
I having no perfection, a native of TiruNAvalur. The father of Vanappakai.  With the title of
Vaṉtoṇtaṉ.  Although I may be a sinner,  and a wicked person.
(See 1st verse.). He will he admit even a demon, who is His slave and always meditates on Him only?
Please tell me about the nature of His grace.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 08:56:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1152 on: October 05, 2015, 08:58:35 AM »
7.034:

Verse 1:  Tirup  Pugalur:


தம்மை யேபுகழ்ந் திச்சை பேசினுஞ்
    சார்கி னுந்தொண்டர் தருகிலாப்
பொய்ம்மை யாளரைப் பாடா தேயெந்தை
    புகலூர் பாடுமின் புலவீர்காள்
இம்மை யேதருஞ் சோறுங் கூறையும்
    ஏத்த லாம்இடர் கெடலுமாம்
அம்மை யேசிவ லோகம் ஆள்வதற்
    கியாதும் ஐயுற வில்லையே, (1)Poets!  Though you speak flattering words praising them, and though you are always by their side.
without praising the hypocrites who are a bundle of lies and who are slaves to worldly pleasures.
Praise the greatness of Pugalur, of our Father. He will supply you in this birth itself plenty of food and
clothing. You can increase your fame. The perishing of sufferings will also take place.There is not the
slightest doubt to rule in Siva Lokam, after death.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 09:08:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1153 on: October 05, 2015, 09:09:25 AM »
7.035: Tirup Purampayam:

Verse 1: Tirup Purampayam:-


அங்கம் ஓதியோர் ஆறை மேற்றளி
    நின்றும் போந்துவந் தின்னம்பர்த்
தங்கி னோமையும் இன்ன தென்றிலர்
    ஈச னாரெழு நெஞ்சமே
கங்குல் ஏமங்கள் கொண்டு தேவர்கள்
    ஏத்தி வானவர் தாந்தொழும்
பொங்கு மால்விடை ஏறி செல்வப்
    புறம்ப யந்தொழப் போதுமே. (1)


My mind! Siva,  did not command us what is to be done by us who stayed for many days in Iṉṉampar
coming there, having left Aṟai MERRali, where Brahmins who have studied the six Aṅkam-s live.
We shall go to worship Puṟampayam which is the shrine of Siva, who rides on an angry, big Bull,
where people living in heaven in order to obtain divinity worship God at day-break waiting all through
the night, so that they may rise still higher in their status.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 09:14:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47186
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1154 on: October 05, 2015, 09:15:25 AM »
7.036: Tirup Painjneeli:

Verse 1:


காரு லாவிய நஞ்சை யுண்டிருள்
    கண்டர் வெண்டலை யோடுகொண்
டூரெ லாந்திரிந் தென்செய் வீர்பலி
    ஓரி டத்திலே கொள்ளும் நீர்
பாரெ லாம்பணிந் தும்மை யேபர
    விப்ப ணியும்பைஞ் ஞீலியீர்
ஆர மாவது நாக மோசொலும்
    ஆர ணீய விடங்கரே. (1)Siva, who has a black neck due to drinking the poison which was black in color!  What would you get wandering in all the villages holding a white skull as a begging bowl?  You receive alms in one place only.
Siva, who is Painjneeli, to whom only all the people of this world do obeisance and praise and do
service!  Siva who has the name of Aranya Vitangar.  Is your garland cobra? Please tell us.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 05, 2015, 09:29:45 AM by Subramanian.R »