Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 427952 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1125 on: October 03, 2015, 09:39:12 AM »
Verse 1:  of 7.016: Sundaramurti Swamigal:

Tiruk Kalaya Nallur:

குரும்பைமுலை மலர்க்குழலி கொண்டதவங் கண்டு
    குறிப்பினொடுஞ் சென்றவள்தன் குணத்தினைநன் கறிந்து
விரும்பும்வரங் கொடுத்தவளை வேட்டருளிச் செய்த
    விண்ணவர்கோன் கண்ணுதலோன் மேவியஊர் வினவில்
அரும்பருகே சுரும்பருவ அறுபதம்பண் பாட
    அணிமயில்கள் நடமாடும் அணிபொழில்சூழ் அயலின்
கரும்பருகே கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கமலங்கள் முகமலருங் கலயநல்லூர் காணே.  (1)


Knowing the penance undertaken by Uma who had breasts like immature coconuts, and tresses
of hair adorned with flowers, going to that place of penance with the intention of marrying her,
understanding her nature well after testing her, granting the boons she desired. The chief of the
celestial beings who married her. If one asks about the place where Siva with a frontal eye, dwells.
as the kind of bee, curupu, gently afflict the mature buds.  The beetle with six legs sings melody-types.
by the side of the gardens that lend beauty where lovely peacocks dance using them as the stage,
is Kalayanallur,  where lotus blossoms like faces in the fields where the blue nelumbo by the side of
sugar-canes close their petals as if they are in sleep.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 09:42:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1126 on: October 03, 2015, 10:06:59 AM »
Verse 1 of 7.017: Sundaramurti Swamigal:

Tiru Naavalur:


கோவலன் நான்முகன் வானவர்
    கோனுங்குற் றேவல்செய்ய
மேவலர் முப்புரம் தீயெழு
    வித்தவர் ஓரம்பினால்
ஏவல னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாவல னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.  (1)


Siva, who caused fire to rise in the three cities of the enemies, with a single arrow, who is praised a clever archer on account of that, to Him who is very clever in arguing His case and admitted even me into His Grace making me stand in Vennai Nallur.  Navalur which is our birth-place is the place for Him, where
Tirumal and  Brahman of four faces and Indra, the King of the celestial beings do menial service.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 10:13:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1127 on: October 03, 2015, 10:14:52 AM »
1. of 7.018: Sundarmurti Swamigal.

Tiruth Thuruthi and Tiru VeLvikudi:


மூப்பதும் இல்லை பிறப்பதும்
    இல்லை இறப்பதில்லை
சேர்ப்பது காட்டகத் தூரினு
    மாகச்சிந் திக்கினல்லால்
காப்பது வேள்விக் குடிதண்
    துருத்திஎங் கோன்அரைமேல்
ஆர்ப்பது நாகம் அறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே. (1)


If we think over,  our Chief, is not born.  He does not grow old.  He does not die.
The place where He stays is in the forest, in addition to that, among the villages His place of protection
are Velvik Kudi and cool Tiruth Thuruthi.  What He ties round His waist is a cobra.  If we had known that before, we shall not become His devoted slave.   If we know that shall we not  become His devoted slave, then?

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 03, 2015, 10:24:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1128 on: October 03, 2015, 10:21:55 AM »
1 of 7.019:  Sundarmurti Swamigal:

Tiru Ninriyur:


அற்றவ னாரடி யார்தமக்
    காயிழை பங்கினராம்
பற்றவ னாரெம் பராபரர் என்று
    பலர்விரும்பும்
கொற்றவ னார்குறு காதவர்
    ஊர்நெடு வெஞ்சரத்தால்
செற்றவ னார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.  (1)

God who has decided to be completely at the disposal of His devotees and is under their control,
who has attachment to the lady (Uma),  wearing choice ornaments, who is His half.
The Chief who is liked by all as our God and who is the high and low things, our Tiru Ninriyur, is the place
of the God who destroyed the places of the enemies with a long and burning arrow.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 10:27:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1129 on: October 03, 2015, 10:29:11 AM »
1 of 7.020.  Sundarmurti Swamigal.

Tiruk KOLili:


நீள நினைந்தடியேன் உனை
    நித்தலுங் கைதொழுவேன்
வாளன கண்மடவா ளவள்
    வாடி வருந்தாமே
கோளிலி எம்பெருமான் குண்டை
    யூர்ச்சில நெல்லுப் பெற்றேன்
ஆளிலை எம்பெருமான் அவை
    அட்டித் தரப்பணியே. (1)


My Lord in KOLili,  I got a little quantity of paddy in Kuntaiyur, so that Paravai,, who has eyes like
the sword may not be distressed pining away thinking she could not run the household.  I worship you
with joined hands daily, fixing all my thoughts on you since a long time.  My Lord!
There are no porters to bring them to Tiruvarur.  Order somebody to carry and bring them to Tiruvarur.


(*This is autobiographical.  Paravai is Sundaramurti's first wife. She wanted to have paddy for running
the family.  Sundarmurti has paddy from one Kuntaiyur land lard.  This was brought from the place,
to Tiruvarur by the bhootas of Siva!)

Arunachala Siva. 
« Last Edit: October 03, 2015, 10:35:57 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1130 on: October 03, 2015, 10:37:21 AM »
1 of 7.021:  Sundaramurti Swamigal:

(Tiruk Kacchi MEl Thali) - Kanchipuram Western side temple.
நொந்தா வொண்சுடரே நுனை
    யேநி னைந்திருந்தேன்
வந்தாய் போயறியாய்
    மனமேபு குந்துநின்ற
சிந்தாய் எந்தைபிரான் திரு
    மேற்ற ளிஉறையும்
எந்தாய் உன்னையல்லால் இனி
    ஏத்த மாட்டேனே.  (1)

Siva, who is like the lamp which is burning brightly without trimming!
perpetual lamp, the Master and my father.  My father who dwells in Tiruk Kacchi MEl Thali,
the object of meditation which entered into my mind which was always thinking of you only.
Having entered into my mind you do not know to leave it.  Definitely I will not praise any one
else here after.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 10:41:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1131 on: October 03, 2015, 10:43:14 AM »
Verse 1 of 7.022:

(Tiru Pazha Mannip Padikkarai)

முன்னவன் எங்கள்பிரான் முதல்
    காண்பரி தாயபிரான்
சென்னியில் எங்கள்பிரான் திரு
    நீல மிடற்றெம்பிரான்
மன்னிய எங்கள்பிரான் மறை
    நான்குங்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
பன்னிய எங்கள்பிரான் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே. (1)

The primordial God, is our Master.  The Master whose beginning could not be known by anybody.
The master who is superior to all;  our Master who stays always on our heads;  our Master who has a
beautiful blue neck.  Our Master who is permanent without destruction.  Our master who expounded
the four Vedas, under the banyan tree.  Pazha Mannik Karai,  is His dwelling place

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 10:46:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1132 on: October 03, 2015, 12:33:55 PM »
Verse 1 of 7.023: Tiruk Kazhip Palai:


செடியேன் தீவினையில் தடு
    மாறக் கண்டாலும்
அடியான் ஆவஎனா தொழி
    தல்த கவாமே
முடிமேல் மாமதியும் அர
    வும்மு டன்துயிலும்
வடிவே தாம் உடையார் மகி
    ழுங்கழிப் பாலையதே. (1)


In Kazhip Palai,  in which the Lord who has a form on the top of which the great crescent moon
and serpent sleep together, resides gladly. I who have committed sins, even though He sees me
tottering in the midst of evil actions, is it just to leave me, without showing pity, He is our protege, alas?


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 12:45:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1133 on: October 03, 2015, 12:46:45 PM »
1 of 7.024:  Tiru Mazhapadi:


பொன்னார் மேனியனே புலித்
    தோலை அரைக்கசைத்து
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்
    கொன்றை யணிந்தவனே
மன்னே மாமணியே மழ
    பாடியுள் மாணிக்கமே
அன்னே உன்னையல்லால் இனி
    யாரை நினைக்கேனே.  (1)


Siva,  who has a divine body like gold, having fastened a tiger`s skin in the waist,
one who adorned His red matted locks,  which is like the lightning, with shinning KoṉRai flowers!
The Chief,  you who are as highly valuable as a big ruby!  The ruby in Mazhpadi! One who is as
affectionate as a Mother!  Whom else shall I think now except you?  (I won`t think of anyone else is
the implied meaning. It is the same for the following nine verses.)


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 12:50:58 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1134 on: October 03, 2015, 12:52:29 PM »
1 of 7.025:  Tiru Mudhu Kunram - (Vriddachalam):


பொன்செய்த மேனியினீர் புலித்
    தோலை அரைக்கசைத்தீர்
முன்செய்த மூவெயிலும் மெரித்
    தீர்முது குன்றமர்ந்தீர்
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் பர
    வையிவள் தன்முகப்பே
என்செய்த வாறடிகேள் அடி
    யேன்இட் டளங்கெடவே.  (1)


Siva, who has a holy body glittering like gold!  You tied a tiger`s skin in the waist,  you burnt all the three well-built forts long ago. You dwelt in Mudhu Kunram.  In the presence of this lady, Paravai, who has a
waist as supple as the lightning, my God what is the thing you did?  You grant your grace to remove
the difficulty of your slave.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 12:55:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1135 on: October 03, 2015, 01:03:39 PM »
1 of 7.026: Tiruk Kalathi - Sri Kalahasti:செண்டா டும்விடையாய் சிவ
    னேயென் செழுஞ்சுடரே
வண்டா ருங்குழலா ளுமை
    பாக மகிழ்ந்தவனே
கண்டார் காதலிக்குங் கண
    நாதனெங் காளத்தியாய்
அண்டா வுன்னையல்லால் அறிந்
    தேத்த மாட்டேனே. (1)

Siva,  who has a Bull that ruins all things; Siva, my dazzling light divine, who rejoiced in having
Uma who has tresses on which bees swarm, on one half!  The Chief of the hosts of bhootas,  who has
devotees, who have obtained a vision and are warmly attached to You.  Our Lord in Kalathi!
One who dwells in the great cosmic space. I would not praise any other god, esteeming them as god,
except yourself.

Arunachala Siva.
 
« Last Edit: October 03, 2015, 01:07:21 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1136 on: October 03, 2015, 05:04:10 PM »
1.  7027: 


விடையா ருங்கொடியாய் வெறி
    யார்மலர்க் கொன்றையினாய்
படையார் வெண்மழுவா பர
    மாய பரம்பரனே
கடியார் பூம்பொழில்சூழ் திருக்
    கற்குடி மன்னிநின்ற
அடிகே ளெம்பெருமான் அடி
    யேனையும் அஞ்சலென்னே. (1)

Siov, who has a banner on which a Bull is drawn, who has adorned himself with KoṉRai flowers full of fragrance, who has a white battle-axe as a weapon, who is the pre-eminent Supreme God!
My Lord, my God who is permanently dwelling in Tiruk Karkudi. which is surrounded by gardens of
abundant fragrance!  Comfort me who is very low, by saying, "Do not fear."


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 05:08:49 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1137 on: October 04, 2015, 09:45:25 AM »
1.7028: Sundaramurti Swamigal.பொடியார் மேனியனே புரி
    நூலொரு பாற்பொருந்த
வடியார் மூவிலைவேல் வள
    ரங்கையின் மங்கையொடும்
கடியார் கொன்றையனே கட
    வூர்தனுள் வீரட்டத்தெம்
அடிகேள் என்னமுதே எனக்
    கார்துணை நீயலதே. (1)

Siva,  who coats the body thickly with the holy ash!
The sacred thread of three strands to rest on one side, with the lady on the other side, (Uma).
One has in His beautiful hand a trident of three sharp blades!
One who adorns Himself with fragrant KoṉRai flowers!  Our deity in Tiruk  Kadavur Veerasthanam.
My sweet nectar!  Who is my companion except you? God is composed to the nectar.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 09:50:45 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1138 on: October 04, 2015, 09:51:18 AM »
1.7029:  Tiruk Kurukavur:இத்தனை யாமாற்றை
    யறிந்திலேன் எம்பெருமான்
பித்தனே யென்றுன்னைப்
    பேசுவார் பிறரெல்லாம்
முத்தினை மணிதன்னை
    மாணிக்க முளைத்தெழுந்த
வித்தனே குருகாவூர்
    வெள்ளடை நீயன்றே. (1)

The Lord in the shrine Veḷḷaṭai in Kurukavur! Our Lord! I did not know before the reason for
bestowing upon me so much Grace.  All others will speak about you as a definitely mad man.
Are you not the source from which rubies, pearls and other precious stones sprouted.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 09:54:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1139 on: October 04, 2015, 09:56:05 AM »
1.7030:  Tiruk KaruppaRiyalur:


 
சிம்மாந்து சிம்புளித்துச் சிந்தையினில் வைத்துகந்து
    திறம்பா வண்ணம்
கைம்மாவி னுரிவைபோர்த் துமைவெருவக் கண்டானைக்
    கருப்ப றியலூர்க்
கொய்ம்மாவின் மலர்ச்சோலைக் குயில்பாட மயிலாடுங்
    கொகுடிக் கோயில்
எம்மானை மனத்தினால் நினைந்தபோ தவர்நமக்
    கினிய வாறே. (1)

Keeping the body erect,  and closing the eyes a little and fixing god with love without deviating
from that act and feeling happy, when we meditated upon, Siva, who frightened Uma by covering
His body with the skin of the elephant and our Lord who dwells in the KokuṭikkOyil, in KaruppaRiyalur,
where in the flower gardens which has mango-trees having tender leaves that can be plucked, and
perching on them Indian Cuckoos sing and peacocks dance.  It is indescribable how sweet He is to us.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 04, 2015, 10:01:54 AM by Subramanian.R »