Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 427709 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1110 on: October 01, 2015, 11:16:38 AM »
7.011:  Verse 1:  Tirup PooavaNam:


திருவுடை யார்திரு மாலய னாலும்
உருவுடை யார்உமை யாளையொர் பாகம்
பரிவுடை யார்அடை வார்வினை தீர்க்கும்
புரிவுடை யார்உறை பூவணம் ஈதோ!. (1)

He is the God, who has property more than those of Tirumal and Brahma (the gods made by Siva, with
a reason).  He has got on His holy body, Uma, as a part.  He is loving His devotees, and removes all
the bad effects of karmas.  He is in Tirup Poovanam.

Arunachala Siva.   
« Last Edit: October 01, 2015, 11:24:04 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1111 on: October 01, 2015, 11:26:57 AM »
7.012: Tiru Nattu Thogai.

This Padigam gives the temples of Siva and His various heroic deeds of Siva. I propose to give all the
verses of this Padigam.

Verse 1:


 வீழக் காலனைக் கால்கொடு
    பாய்ந்த விலங்கலான்
கூழை ஏறுகந் தான்இடங்
    கொண்டது கோவலூர்
தாழை யூர்தகட் டூர்தக்க
    ளூர்தரு மபுரம்
வாழை காய்க்கும் வளர்மரு
    கன்னாட்டு மருகலே.  (1)

The Lord whose abode is Kailash,  and who kicked with His leg the god of death to fall dead.
The places which the Lord who has a short Bull, was pleased to stay at, are: are Kovalur,
Taalaiyur, Takattur, Takkaḷur, Dharmapuram, and Marugal in Marugal country, which has
increasing prosperity and where plaintain trees bear fruits abundantly.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 11:33:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1112 on: October 01, 2015, 11:32:16 AM »
7.012:

Verse 2:

அண்டத் தண்டத்தின் அப்புறத்
    தாடும் அமுதன்ஊர்
தண்டந் தோட்டந்தண் டங்குறை
    தண்டலை யாலங்காடு
கண்டல் முண்டல்கள் சூழ்கழிப்
    பாலை கடற்கரை
கொண்டல் நாட்டுக்கொண் டல்குறுக்
    கைநாட்டுக் குறுக்கையே. (2)


The places of Siva, who is the nectar and who dances beyond the several universe which are
above and outside this earth,  are Tantakottam, TaṇṭankuRRai, Taṇtalai, this is taṇtalai niṇeṟi
alankattu shrine on the coast, such as Kottikkulakar, Tiruvotriyur, and Kaḻippalai surrounded by
mangroves  and fragrant screw pines, Koṇṭal in Koṇṭal Nadu and Kuṟukkai in Kuṟukkai Nadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 11:38:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1113 on: October 02, 2015, 09:05:10 AM »
Verse 3: 7.012:


மூல னூர்முத லாயமுக் கண்ணன்
    முதல்வன்ஊர்
நால னூர்நரை ஏறுகந் தேறிய
    நம்பன்ஊர்
கோல நீற்றன்குற் றாலங்
    குரங்கணின் முட்டமும்
வேல னூர்வெற்றி யூர்வெண்ணிக்
    கூற்றத்து வெண்ணியே. (3)The places which are the abodes of the God Siva,   who has three eyes, who is the origin of all things,
who is the Primordial God and who rides on a white Bull with joy, are Moolanur,  Nalanoor, VeRRiyur,
VELanur, Kuranganil MuRRam of Siva,  who smears beautiful sacred holy ash,  and VeNNi in
VeṇṇikkooRRam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:09:32 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1114 on: October 02, 2015, 09:10:39 AM »
Verse 4 of Tiru Nattu Thogai: 7.012:

தேங்கூ ருந்திருச் சிற்றம் பலமுஞ்
    சிராப்பள்ளி
பாங்கூ ரெங்கள் பிரானுறை
    யுங்கடம் பந்துறை
பூங்கூ ரும்பர மன்பரஞ் சோதி
    பயிலும்ஊர்
நாங்கூர் நாட்டுநாங் கூர்நறை
    யூர்நாட்டு நறையூரே.(4)

The places where flowers are found abundantly, of the Lord who is our friend, who is the superior
God and the supreme Light, are, Tenkoor, Tiru ChiRRambalam, Tilloai),  Tiruchirapalli,
Kalampam Thurai, Nankur, in Nankur Nadu, Naraiyoor in Naraiyoor Nadu.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:14:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1115 on: October 02, 2015, 09:15:34 AM »
Verse 5: 7.012:


குழலை வென்ற மொழிமட
    வாளைஓர் கூறனாம்
மழலை யேற்று மணாளன்
    இடம்தட மால்வரைக்
கிழவன் கீழை வழிபழை
    யாறு கிழையமும்
மிழலை நாட்டு மிழலைவெண்
    ணிந்நாட்டு மிழலையே. (5)


The places of Siva,, the bridegroom, who has a young Bull, who has on one half a lady, (Uma),
whose words are sweeter than the music of the flute and who has by right the big and high mountain,
Kailash, are Kilaivali, Paraiyaru, Kilaiyam, Mizhalai in the country, Mizhalai.
(This is mentioned in Puṟam as belonging to Evvi, a chieftain 24-18-19 there are two places having
the name Mizhalai, but they belong to different parts of the subdivisions of Chozha Nadu, and Mizhalai,
in Venninadu.)


Arunachala Siva.
vaipputtalaṅkaḷ.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:20:01 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1116 on: October 02, 2015, 09:20:58 AM »
Verse 6: 7.012:


தென்னூர் கைம்மைத் திருச்சுழி
    யற்றிருக் கானப்பேர்
பன்னூர் புக்குறை யும்பர
    மற்கிடம் பாய்நலம்
என்னூர் எங்கள்பி ரான்உறை
    யுந்திருத் தேவனூர்
பொன்னூர் நாட்டுப்பொன் னூர்புரி
    சைநாட்டுப் புரிசையே. (6)

If one asks what are the shrines into which the superior Siva, entered and dwelt and which are
praised eminently those places are Tennur, Tiru Chuzhiayal,* where people of good conduct live Tiru  Kamnapper, (This is now known as Kalaiyar Kovil)  Tiru TEvanur,  where our Master dwells.
Ponnur situated in Ponnur Nadu, Purisiai in Purisai Nadu.

* Bhagavan's birth place.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:25:15 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1117 on: October 02, 2015, 09:26:14 AM »
Verse 7: 7.012:


ஈழ நாட்டுமா தோட்டந்தென்
    னாட்டிரா மேச்சுரம்
சோழ நாட்டுத் துருத்திநெய்த்
    தானந் திருமலை
ஆழி யூரன நாட்டுக்கெல்
    லாம்அணி யாகிய
கீழை யில்லர னார்க்கிடங்
    கிள்ளி குடியதே.  (7)

The places of Haraṉ are Maathnottam, in Eezha Nadu (Si Lanka), Irai Mechuram,  in the southern part
of Tamizh Nadu, Tiru Nilai, Thiru Neythanam, and Turutti in the Chozha country.  ALuyur,  (This is near Tiruvaṇtar Koil;)  (This has two temples which have inscriptions belonging to Chozha), Kilayil,
which is an ornament to the country which has salt pans, and KiLLikudi.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:32:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1118 on: October 02, 2015, 09:33:06 AM »
Verse 8:7.012:


நாளும் நன்னிலந் தென்பனை
    யூர்வட கஞ்சனூர்
நீள நீள்சடை யான்நெல்லிக்
    காவு நெடுங்களம்
காள கண்டன் உறையுங்
    கடைமுடி கண்டியூர்
வேளா நாட்டுவே ளூர்விளத்
    தூர்நாட்டு விளத்தூரே. (8)

Siva, who has a very long matted locks, and has a black neck, dwells always in Nannilam,
in Panaiyur, in the south,  in Kanchanur, in the north, in Nellikkavu, in Netunkalam,
in Kataimuṭi, in Kantiyur, in Vellore in Vela Nadu,  in Vilaatur in Vilaatur Nadu.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:37:34 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1119 on: October 02, 2015, 09:38:29 AM »
Verse 9: 7.012:தழலு மேனியன் தையலொர் பாகம்
    அமர்ந்தவன்
தொழலுந் தொல்வினை தீர்க்கின்ற
    சோதிசோற் றுத்துறை
கழலுங் கோவை யுடையவன்
    காதலிக் கும்மிடம்
பழனம் பாம்பணி பாம்புரந்
    தஞ்சைதஞ் சாக்கையே. (9)

Siva, who has a body shining as the Fire, who desired to have a young lady on one half,  (Uma)
who is the Light that removes the acts done in several previous births when one pays one`s obeisance
to Him and who wears a loose strand of precious stones, the places desired by Him are,
Tiru ChoRRuthurai, Tirup Pazhanam, Pampaṇi, (This is known in Tevaram as Patalicharam, (மணி is a corruption of this word PAmpuram, Thanchavur, , and Tanchikkai.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 09:43:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1120 on: October 02, 2015, 10:17:31 AM »
Verse 10:7.012:


மைகொள் கண்டன்எண் டோளன்முக்
    கண்ணன் வலஞ்சுழி
பைகொள் வாளர வாட்டித்
    திரியும் பரமனூர்
செய்யில் வாளைகள் பாய்ந்துக
    ளுந்திருப் புன்கூர்நன்
றையன் மேய பொழில்அணி
    ஆவடு துறையதே. (10)


Siva, who has a black neck, eight shoulders, three eyes, who is the Supreme God who wanders
causing the cruel cobra with a hood to dance and who is our Father.  The places he very much desired
are Tiruppunkur,  where in the fields the scabbard fish leaps and rolls, and Avaṭutuṟai which is made
beautiful by gardens.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:20:40 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1121 on: October 02, 2015, 10:21:46 AM »
Verse 11:  7.012:


பேணி நாடத னிற்றிரி
    யும்பெரு மான்றனை
ஆணை யாஅடி யார்கள்
    தொழப்படும் ஆதியை
நாணிஊரன் வனப்பகை யப்பன்வன்
    றொண்டன்சொல்
பாணி யால்இவை ஏத்துவார்
    சேர்பர லோகமே (11)


On the great God who wanders in the countries with desire, and on the cause of all things worshiped
by the devotees as their Master,  Nampi Aruran (Sundaramurti Swamigal) the Father of Vaṉappakai
who has bashfulness as her foremost quality, who has the title of VaN ThoNdan, the world which those
who praise Siva,  with these words to the accompaniment of measure of time, is the supreme world, Siva Lokam.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:25:22 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1122 on: October 02, 2015, 10:26:51 AM »
Verse 1. 7.013: Tiruth ThuRaiyur:


மலையாரரு வித்திரள்
    மாமணி யுந்திக்
குலையாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கலையார் அல்குற் கன்னியர்
    ஆடுந் துறையூர்த்
தலைவாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே. (1)


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai,  which dashes against the bank, bringing and
depositing big gems, from the multitude of streams descending from the mountain tops, the chief in
ThuRaiyūr where virgins, who wear beautiful clothes, bathe.  I would pray for the path leading to
penance only, from you, I won`t desire any other thing.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 02, 2015, 10:31:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1123 on: October 02, 2015, 10:32:05 AM »
Verse 1:  7.014:


வைத்தனன் தனக்கே தலையும்என் நாவும்
    நெஞ்சமும் வஞ்சமொன் றின்றி
உய்த்தனன் தனக்கே திருவடிக் கடிமை
    உரைத்தக்கால் உவமனே யொக்கும்
பைத்தபாம் பார்த்தோர் கோவணத் தோடு
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பித்தரே யொத்தோர் நச்சில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார். (1)


I set apart my head, tongue and my heart to Siva, only to the exclusion of other gods.
I have directed my service to His holy Feet to the exclusion of other gods, without any deception.
If I myself, say this it will amount to falsehood, tying a cobra with a spread-out hood.
wearing only a loin-cloth.  our superior God who is in Pachilasramam, resembling almost a mad man,
though He does not take the slightest pity on me.  There is no other Master who will protect me except
Him.   

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 09:32:09 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47169
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1124 on: October 03, 2015, 09:33:23 AM »
Verse 1 of 7.015:  Sundarmurti Tevaram:


Tiru Nattiyathan Kudi:பூணாண் ஆவதொ ரரவங்கண் டஞ்சேன்
    புறங்காட் டாடல்கண் டிகழேன்
பேணா யாகிலும் பெருமையை உணர்வேன்
    பிறவே னாகிலும் மறவேன்
காணா யாகிலுங் காண்பன்என் மனத்தால்
    கருதா யாகிலுங் கருதி
நானேல் உன்னடி பாடுத லொழியேன்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ. (1)

The supreme being of Nattiyathan Kudi! I wont be afraid of the cobras which are your ornaments
and waist-cord. I wont despise you knowing that you are dancing in the cremation ground which is
in the out skirts of the city.  Even though you may not love me intensely I shall understand your greatness
and love you.  Though I may not be born again I shall not forget you.  Though you may not see me with benign looks I shall see you in my mental eye to my complete satisfaction. Even if you do not think
of me and bestow your Grace,  I shall not stop from singing the praises of your Feet thinking of them
for my part.

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 03, 2015, 09:37:28 AM by Subramanian.R »