Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 429536 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1095 on: September 30, 2015, 09:57:50 AM »
Verse 7: 6.098: Tiru Navukkarasar:

நிற்பனவும் நடப்பனவும் நிலனும் நீரும்
    நெருப்பினொடு காற்றாகி நெடுவா னாகி
அற்பமொடு பெருமையுமாய் அருமை யாகி
    அன்புடையார்க் கெளிமையதாய் அளக்க லாகாத்
தற்பரமாய்ச் சதாசிவமாய்த் தானும் யானும்
    ஆகின்ற தன்மையனை நன்மை யோடும்
பொற்புடைய பேசக் கடவோம் பேயர்
    பேசுவன பேசுதுமே பிழையற் றோமே.  (7)He is the stationary and the moving, the earth, the water, the fire, the wind, the vast heaven,
that which is small,  that which is great and that which is rare;  He is easy of access to those that love Him;
He is the infinite Tat-Param and Sada Sivam; He who is Himself becomes Me too; such is His nature;
Of His, we will speak with goodly propriety; Let ghouls speak as they like;
We are blemishless.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 10:01:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1096 on: September 30, 2015, 10:02:40 AM »
Verse 8 of 6.098: Tiru Navukkarasar:


ஈசனையெவ் வுலகினுக்கும் இறைவன் தன்னை
    இமையவர்தம் பெருமானை எரியாய் மிக்க
தேசனைச் செம்மேனி வெண்ணீற் றானைச்
    சிலம்பரையன் பொற்பாவை நலஞ்செய் கின்ற
நேசனை நித்தலும் நினையப் பெற்றோம்
    நின்றுண்பார் எம்மை நினையச் சொன்ன
வாசக மெல்லாம் மறந்தோ மன்றே
    வந்தீரார் மன்னவனா வான்றா னாரே.  (8)


We daily contemplate Him who is the Ruler,  the God of every world,
the Lord of the celestial beings; the One Who dazzles exceedingly like fire,
the One whose ruddy body is bedaubed with white ash,
the Lover of the daughter of the king of mountains and the one beloved of Her;
We have clean forgotten that very day (when we quit them).   Their dicta inculcated for our
remembrance by them that eat standing;   who are you that have come here?
Who indeed is the king (that you speak of)?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 10:06:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1097 on: September 30, 2015, 10:07:51 AM »
Verse 9: 6.098:  Tiru Navukkarasar:


சடையுடையான் சங்கக் குழையோர் காதன்
    சாம்பலும் பாம்பும் அணிந்த மேனி
விடையுடையான் வேங்கை அதள் மேலாடை
    வெள்ளிபோற் புள்ளியுழை மான்தோல் சார்ந்த
உடையுடையான் நம்மை யுடையான் கண்டீர்
    உம்மோடு மற்று முளராய் நின்ற
படையுடையான் பணிகேட்கும் பணியோ மல்லோம்
    பாசமற வீசும் படியோம் நாமே. (9)


His hair is all matted;  His one ear wears a kuzhai wrought of shell;
His body is adorned with ash and snakes;   His mount is a Bull;
His upper garment is a tiger-skin;  He is clad in a deer-skin of silvery spots;
He owns us;  We are not obliged to obey his orders who owns you and the army that stands
beside you. We hold it our duty to quell all pasam, (attachments)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 10:10:50 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1098 on: September 30, 2015, 10:12:05 AM »
Verse 10:6.098: Tiru Navukkarasar:


நாவார நம்பனையே பாடப் பெற்றோம்
    நாணற்றார் நள்ளாமே விள்ளப் பெற்றோம்
ஆவாஎன் றெமையாள்வான் அமரர் நாதன்
    அயனொடுமாற் கறிவரிய அனலாய் நீண்ட
தேவாதி தேவன் சிவனென் சிந்தை
    சேர்ந்திருந்தான் தென்திசைக்கோன் தானே வந்து
கோவாடிக் குற்றேவல் செய்கென் றாலும்
    குணமாகக் கொள்ளோம்எண் குணத்து ளோமே.  (10)


We are blessed to sing of the supremely Desirable One in full-throated ease;
We are blessed to part away from the shameless;
the Lord Of the immortals rules us in mercy;
He is the God Of devas,
the extending Column of fire unknowable To Brahma and Vishnu.
He who Siva abides in my chinta;
(So) even if Yama,
the Lord of the South,
should come to us.
Assert his sovereignty and bid us serve him We will not heed him.
Lo and behold!
We are poised In the Lord`s of eight attributes.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 11:10:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1099 on: September 30, 2015, 11:13:10 AM »
Verse 1  of 6.099:  Tiru Navukkarasar:

The verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar, on
Siva and Uma of Tirup Poom Pukalur.

எண்ணுகேன் என் சொல்லி எண்ணு கேனோ
    எம்பெருமான் திருவடியே எண்ணி னல்லால்
கண்ணிலேன் மற்றோர் களைகண் இல்லேன்
    கழலடியே கைதொழுது காணின் அல்லால்
ஒண்ணுளே ஒன்பது வாசல் வைத்தாய்
    ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டேன்
புண்ணியா உன்னடிக்கே போது கின்றேன்
    பூம்புகலூர் மேவிய புண்ணி யனே.  (1)

O holy One presiding over Poom Pukalur! What can I-- The one endowed with thinking --think of,
save The sacred feet of our Lord? Save the vision of Your ankleted Feet which I adore with folded hands,
I am without vision,  without refuge;  In this,  my body,  You have fixed nine gates;
I will grow inconscient when they shut simultaneously; (So be pleased to accept me even now!).
Unto Your feet,  I am bound, O holy One!


With this Verse and the Padigam, we are concluding the Saiva Canon.6. of Tiru Navukkarasar.

Saiva Canons, 5.6. and 6 of Tiru Navukkarasar concluded.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 11:18:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1100 on: September 30, 2015, 05:29:50 PM »
We now start with Saiva Canon 7. This is the only collection of verses of Sundaramurthi Swamigal.
Siva stopped Sundaramurthi's wedding.  He then took him to his temple, in Tiruvennai Nallur.
The complete story of Siundarmurthi's has already been in these serial post.

Verse 1: Saiva Canon 7.001:
பித்தாபிறை சூடீபெரு
    மானேயரு ளாளா
எத்தான்மற வாதேநினைக்
    கின்றேன்மனத் துன்னை
வைத்தாய்பெண்ணைத் தென்பால்வெண்ணெய்
    நல்லூரருட் டுறையுள்
அத்தாஉனக் காளாய்இனி
    அல்லேனென லாமே. (1)


Siva, who has the name of Pittaṉ! - madcap.  who wears a crescent moon on the head!
God as Siva! One who is full of grace!  The father who dwells in the temple Arathurai  in Tiru
Veṇṇainallur, on the southern bank of the river Pennai!  How do I think of you without forgetting.
you placed,  you in my mind that is the reason. Therefore by all means, I think of you without
forgetting,  having become your slave even before. Is it proper on my part to argue now that I am
not your slave?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 09:06:08 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1101 on: September 30, 2015, 05:40:57 PM »
Verse 1 of Tirup Param KunRam:

(7.002)

கோத்திட்டையுங் கோவலுங் கோயில்கொண்டீர்
    உமைக்கொண்டுழல் கின்றதோர் கொல்லைச்சில்லைச்
சேத்திட்டுக்குத் தித்தெரு வேதிரியுஞ்
    சிலபூதமும் நீரும் திசைதிசையன
சோத்திட்டுவிண் ணோர்பல ருந்தொழநும்
    மரைக்கோவணத் தோடொரு தோல்புடைசூழ்ந்
தார்த்திட்டதும் பாம்புகைக் கொண்டதும்பாம்
    படிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.(1)

You have got a large temple. The Bull which is Your vehicle,  move about here and there.
When that Bull has got thinavu* it rubs its body with bhutas. You are wearing a coupina,
a dress made of skin, and serpents. The celestial beings who want to pray to You are
afraid to come near, because of these serpents.

(*thinvau=  body itching)     

Arunachala Siva.

« Last Edit: October 01, 2015, 09:08:39 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1102 on: October 01, 2015, 09:07:33 AM »
Verse 1 of Tiru Nel Vayil Arathurai:

(7.003)


கல்வாய்அகி லுங்கதிர் மாமணியுங்
    கலந்துந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெல்வாயி லரத்துறை நீடுறையுந்
    நிலவெண்மதி சூடிய நின்மலனே
நல்வாயில்செய் தார்நடந் தார்உடுத்தார்
    நரைத்தார்இறந் தார்என்று நானிலத்தில்
சொல்லாய்க்கழி கின்ற தறிந்தடியேன்
    தொடர்ந்தேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.  (1)

On the bank of the river Nivavu, which flows pushing, mixing the eagle-wood that is found in the
mountain and big gems which shed rays, the spotless Siva, who dwells in the temple Arattuṟai in
Nel Vayil, people of this world married wives who are good life-partners, led a house-holder`s life
dressed nicely, became old, died.   Knowing well that these people pass out of this world being spoken
like this and knowing the transience of human life, I approached You, please tell me a means to save
myself from that talk by people.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 09:14:35 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1103 on: October 01, 2015, 09:15:59 AM »
7.004: Verse 1: Tiru Anjaik Kalam:


தலைக்குத்தலை மாலை அணிந்ததென்னே
    சடைமேற்கங்கை வெள்ளந் தரித்ததென்னே
அலைக்கும்புலித் தோல்கொண் டசைத்ததென்னே
    அதன்மேற்கத நாகங்கச் சார்த்ததென்னே
மலைக்குந்நிக ரொப்பன வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டலைக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே. (1)

The father at Anjaik Kalam, which has gardens full of beauty situated in MAkOtai, which is on the shore
on which the strong waves that are similar to one another and are as high as the mountain, seize the
conches,  whose spirals turn to the right, dash, roar and drive them hither and thither!
What is the reason for wearing like a jewel a garland of skulls on the head?
What is the reason for carrying the flood of Ganga on the matted  hairs?
What is the reason for tying the skin of a tiger which can kill?
What is the reason for tying as a belt an angry cobra on that skin?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 09:19:17 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1104 on: October 01, 2015, 09:20:23 AM »
7.005: Verse 1: Tiru Onakanthan Thali:


நெய்யும் பாலுந் தயிருங் கொண்டு
    நித்தல் பூசனை செய்ய லுற்றார்
கையி லொன்றுங் காண மில்லைக்
    கழல டிதொழு துய்யி னல்லால்
ஐவர் கொண்டிங் காட்ட வாடி
    ஆழ்கு ழிப்பட் டழுந்து வேனுக்
குய்யு மாறொன் றருளிச் செய்யீர்
    ஓண காந்தன் தளியு ளீரே. (1)


Lord who is Onakanthan Tali, unless they receive something by worshipping with hands joined
your feet wearing kazhal, there is not even a single coin in the hands of those who worship you
with ghee, milk and curd.  You do not show me a way to save myself who is sinking in the deep
pit of sufferings,  dancing to be when being harassed by the five organs of sense and wandering
about.

Arunachala Siva. 
« Last Edit: October 01, 2015, 09:23:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1105 on: October 01, 2015, 09:24:41 AM »
7.006: Verse 1: Tiru Venkadu:


படங்கொள் நாகஞ் சென்னி சேர்த்திப்
    பாய்பு லித்தோல் அரையில் வீக்கி
அடங்க லார்ஊர் எரியச் சீறி
    அன்று மூவர்க் கருள்பு ரிந்தீர்
மடங்க லானைச் செற்று கந்தீர்
    மனைகள் தோறுந் தலைகை யேந்தி
விடங்க ராகித் திரிவ தென்னே
    வேலை சூழ்வெண் காட னீரே. (1)


you who are in Venkadu, surrounded by the sea, having placed a cobra having hood on the head,
having tied tightly on the waist the skin of a pouncing tiger,  having got angry to burn the places of the
enemies, you bestowed your grace on three people on that day you made the god of death to perish
and then granted him his life;  Holding a skull in the hand, what is the reason for wandering from house
to house, assuming a beauteous form and asking alms?

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 09:28:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1106 on: October 01, 2015, 09:30:12 AM »
7.007: Verse 1:  Tiru Edhirkol Padi:


மத்த யானை யேறி மன்னர்
    சூழ வருவீர்காள்
செத்த போதில் ஆரு மில்லை
    சிந்தையுள் வைம்மின்கள்
வைத்த உள்ளம் மாற்ற வேண்டா
    வம்மின் மனத்தீரே
அத்தர் கோயில் எதிர்கொள்பாடி
    யென்ப தடைவோமே. (1)My mind!  Mounting on an elephant having frenzy, kings who go in procession surrounded by vassals!
If you die there is no one to accompany you among these people;  God is the only one who will do that,
bear this in your minds.  Do not think that this life is permanent, changing again your mind in which
that idea is permanently fixed.  We will reach the temple of the father in the place called Edhirkol Padi.

(The mind is addressed as belonging to the superior class of beings in order to decry it.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 09:34:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1107 on: October 01, 2015, 09:35:22 AM »
7.008: Verse 1: Tiruvarur:


இறைகளோ டிசைந்த இன்பம்
    இன்பத்தோ டிசைந்த வாழ்வு
பறைகிழித் தனைய போர்வை
    பற்றியான் நோக்கி னேற்குத்
திறைகொணர்ந் தீண்டித் தேவர்
    செம்பொனும் மணியுந் தூவி
அறைகழல் இறைஞ்சும் ஆரூர்
    அப்பனே அஞ்சி னேனே.  (1)

The devas, throng bringing their tributes.  Scattering the superior gold and precious stones of the
tributes, at Your Feet.  The Father in Tiruvarur whose feet they adore!
When I look at the body which is like a drum, the leather which is used to cover it is torn.
I was afraid of when I looked at the ugliness of my life which is like the drum, the inside of it is visible
when the leather covering it is torn, I was, afraid of it. (Remove the fear from me is the suggestion.)
The pleasure that I derived from momentary things, and the life that I led fitting in with that pleasure.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 09:39:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1108 on: October 01, 2015, 09:41:22 AM »
7.009: Verse 1:  Tiru Arisirkaraiputhur:மலைக்கும்மக ளஞ்ச மதகரியை
    உரித்தீர்எரித் தீர்வரு முப்புரங்கள்
சிலைக்குங்கொலைச் சேவுகந் தேறொழியீர்
    சில்பலிக்கில்கள் தோறுஞ் செலவொழியீர்
கலைக்கொம்புங் கரிமருப் பும்மிடறிக்
    கலவம்மயிற் பீலியுங் காரகிலும்
அலைக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.  (1)

you flayed a frenzied elephant to make the daughter of the mountain to fear.
you burnt the three cities that came opposing you.
you would not leave riding with desire on a bull which is capable of killing, and is bellowing.
you would not stop going to each and every house for a small quantity of alms.
Beautiful god in Puttūr full of beauty, on the southern bank of the river Aricil whose water tosses the feathers of the peacock with a bushy tail and black eagle-wood and washing the elephants tusk and the horns of the stag!

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1109 on: October 01, 2015, 11:08:25 AM »
7.010: Verse 1: Tiruk Kacchi Anekatanka Padam:தேனெய் புரிந்துழல் செஞ்சடை எம்பெரு
    மானதி டந்திகழ் ஐங்கணையக்
கோனை எரித்தெரி யாடி இடம்குல
    வான திடங்குறை யாமறையா
மானை இடத்ததொர் கையன் இடம்மத
    மாறு படப்பொழி யும்மலைபோல்
ஆனை யுரித்த பிரான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே. (1)


Anekatanga Patam in Kacchi of bustle, is the place of our God who has a red matted locks,
and bees wanders desiring the honey, the place of Siva, who dances in fire, burning that chief who
has eminent five arrows, (Manmatha), the place of Siva of superior nature. The place of the God
who holds in His left hand a deer which has spots not decreasing in numbers; and the place of the
Master who flayed an elephant which had the appearance of a hill and which was inimical and from
which fluid of must flowed.


Arunachala Siva.
« Last Edit: October 01, 2015, 11:15:17 AM by Subramanian.R »