Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 411872 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1080 on: September 29, 2015, 10:09:52 AM »
Verse 3: 6.097:


நிலாமாலை செஞ்சடைமேல் வைத்த துண்டோ
நெற்றிமேற் கண்ணுண்டோ நீறு சாந்தோ
புலால்நாறு வெள்ளெலும்பு பூண்ட துண்டோ
பூதந்தற் சூழ்ந்தனவோ போரே றுண்டோ
கலாமாலை வேற்கண்ணாள் பாகத் துண்டோ
கார்க்கொன்றை மாலை கலந்த துண்டோ
சுலாமாலை யாடரவந் தோள்மே லுண்டோ
சொல்லீரெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (3)


Who will not his role  if You cause him to play his role?
Who will not remain Still if You cause his stillness?
Who will not be driven if You cause the driving?
Who will not melt if You cause him melt?
Who will not Sing if You cause him sing?
Who will not bow If You cause him?
Who will not behold If You cause him behold?
(Yet) who can ever witness,
If You, O the forehead-eyed, do not reveal?


Arunachala Siva.

« Last Edit: September 29, 2015, 10:13:14 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1081 on: September 29, 2015, 10:15:02 AM »
Verse 4:  6.097:


நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞான மூர்த்தீ
    நலஞ்சுடரே நால்வேதத் தப்பால் நின்ற
சொற்பதத்தார் சொற்பதமுங் கடந்து நின்ற
    சொலற்கரிய சூழலாய் இதுவுன் தன்மை
நிற்பதொத்து நிலையிலா நெஞ்சந் தன்னுள்
    நிலாவாத புலாலுடம்பே புகுந்து நின்ற
கற்பகமே யானுன்னை விடுவே னல்லேன்
    கனகமா மணிநிறத்தெங் கடவு ளானே. (4)


You are the superb beatitude of those great ones Rendered competent (by You),
O Murti of gnosis!
You are the weal- conferring light!
You are beyond The pale of words chanted by the masters of words;
You are truly ineffable; this indeed is Your state.
(Yet) You, the Karpaga deigned to enter and abide In the seemingly-still heart which is ever in commotion,
And pervade the transient body of flesh; I will not lose My hold on You,
God whose hue is golden and ruby-like!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:16:59 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1082 on: September 29, 2015, 10:18:52 AM »

Verse 5: 6.097:


பண்ணார்ந்த வீணை பயின்ற துண்டோ
    பாரிடங்கள் பலசூழப் போந்த துண்டோ
உண்ணா வருநஞ்ச முண்ட துண்டோ
    ஊழித்தீ யன்ன ஒளிதா னுண்டோ
கண்ணார் கழல்காலற் செற்ற துண்டோ
    காமனையுங் கண்ணழலாற் காய்ந்த துண்டோ
எண்ணார் திரிபுரங்க ளெய்த துண்டோ
    எவ்வகையெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (5)

Does He play on the melodic Veena?
Does He go forth Surrounded by the bootha-hosts?
Did He eat The uneatable and rare venom?
Does He blaze like The fire at the end of the Yuga?
Did His ankleted Feet-- sweet to behold--, smite Yama?
Did He burn Kama with the fire of His eye?
Did He smite The three citadels of those who reckoned Him not?
How is He, our Lord, whom you have beheld?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:21:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1083 on: September 29, 2015, 10:22:51 AM »
Verse 6:  6.097:


நீறுடைய திருமேனி பாக முண்டோ
    நெற்றிமே லொற்றைக்கண் முற்று முண்டோ
கூறுடைய கொடுமழுவாள் கையி லுண்டோ
    கொல்புலித்தோ லுடையுண்டோகொண்டவேடம்
ஆறுடைய சடையுண்டோ அரவ முண்டோ
    அதனருகே பிறையுண்டோ அளவி லாத
ஏறுடைய கொடியுண்டோ இலய முண்டோ
    எவ்வகையெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (6)


I beheld a forehead - band; I beheld ear stud on one side;
Him I saw about seeking alms, and the world glowed at it;
I beheld Him enact many a dance to the beat of drum;
I beheld a ear stud in His ear and a crescent in His crest;
On His shoulders I beheld the fluttering flag of Katangam;
I beheld in His right hand the mighty and bright pick axe:
I beheld the lofty One in Tiru Alavai, (Madurai)
this is how I beheld Him in my dream.
(Was it even so that you beheld Him?)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:26:38 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1084 on: September 29, 2015, 10:27:39 AM »
Verse 7: 6.097:


அலைத்தோடு புனற்கங்கை சடையிற் கண்டேன்
    அலர்கொன்றைத் தாரணிந்த வாறு கண்டேன்
பலிக்கோடித் திரிவார்கைப் பாம்பு கண்டேன்
    பழனம் புகுவாரைப் பகலே கண்டேன்
கலிக்கச்சி மேற்றளியே யிருக்கக் கண்டேன்
    கறைமிடறுங் கண்டேன் கனலுங் கண்டேன்
வலித்துடுத்த மான்தோல் அரையிற் கண்டேன்
    மறைவல்ல மாதவனைக் கண்ட வாறே. (7)


I beheld the rushing, billowy Ganga in His matted hair;
I beheld Him decked with a garland of blown Konrai;
I beheld a snake in His hand as He rushed forth seeking alms;
I beheld Him during the day as He entered Tirup Pazhanam;
I beheld Him enshrined at noisy Kacchi Metrali; (Kanchipuram - Western side temple)
I beheld His dark throat and also the fire;
I beheld on His waist The tightly-worn deer-skin;
it is thus, even thus, that I beheld The great tapasvi of the Vedas.
(Was it even so that you beheld Him?)


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:30:55 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1085 on: September 29, 2015, 10:31:59 AM »
Verse 8:  6.097:


நீறேறு திருமேனி நிகழக் கண்டேன்
    நீள்சடைமேல் நிறைகங்கை யேறக் கண்டேன்
கூறேறு கொடுமழுவாள் கொள்ளக் கண்டேன்
    கொடுகொட்டி கையலகு கையிற் கண்டேன்
ஆறேறு சென்னியணி மதியுங் கண்டேன்
    அடியார்கட் காரமுத மாகக் கண்டேன்
ஏறேறி யிந்நெறியே போதக் கண்டேன்
    இவ்வகையெம் பெருமானைக் கண்ட வாறே. (8)


I saw His sacred person bedaubed with holy ash, move about;
I saw the full flood of the Ganga on His lofty crest of matted hair;
I saw Him hold a sharp and cruel pick axe;
I beheld in Him hand Kodukotti and Kailash;
I beheld crescent moon in His crest where flows a river;
I beheld Him as the nectar of His servitors;
I saw Him go this way mounted on His Bull it is thus,
even thus, I beheld our Lord!
(Was it even so that you beheld Him?)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:34:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1086 on: September 29, 2015, 10:35:56 AM »
Verse 9:  6.097:


விரையுண்ட வெண்ணீறு தானு முண்டு
    வெண்டலைகை யுண்டொருகை வீணை யுண்டு
சுரையுண்டு சூடும் பிறையொன் றுண்டு
    சூலமுந் தண்டுஞ் சுமந்த துண்டு
அரையுண்ட கோவண ஆடை யுண்டு
    வலிக்கோலுந் தோலு மழகா வுண்டு
இரையுண் டறியாத பாம்பு முண்டு
    இமையோர் பெருமா னிலாத தென்னே. (9)


There is the fragrant white ash;  one hand holds a white skull, another a Veena;
in His surai*-like crest;  He wears a crescent moon;  He wields a trident and a spear;
There is the vestment of coupina in His loins;  there is a wand; there is a beautiful hide;
there are snakes that have not preyed on anything;
How can the Lord of Gods be ever without these?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:38:51 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1087 on: September 29, 2015, 10:39:58 AM »
Verse 10: 6.097:


மைப்படிந்த கண்ணாளுந் தானுங் கச்சி
    மயானத்தான் வார்சடையான் என்னி னல்லான்
ஒப்புடைய னல்லன் ஒருவ னல்லன்
    ஓரூர னல்லன் ஓருவம னில்லி
அப்படியும் அந்நிறமும் அவ்வண்ணமும்
    அவனருளே கண்ணாகக் காணின் அல்லால்
இப்படியன் இந்நிறத்தன் இவ்வண் ணத்தன்
    இவனிறைவன் என்றெழுதிக் காட்டொ ணாதே.  (10)The Lord who is concorporate with His Consort Whose eyes are tinct with collyrium,
Abides in the crematorium at Kanchipuram;
All matted is His hair;  He is flawless; He has no equal;
He is not of the human species; He belongs to no single town;
Thus is He, even thus is His form and hue.
If He be not beheld with the eye of his Grace, who can paint him this wise or anywise?
His Godhead is ineffable.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:42:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1088 on: September 29, 2015, 10:43:40 AM »
Verse 11:  6.097:


பொன்னொத்த மேனிமேற் பொடியுங் கண்டேன்
    புலித்தோ லுடைகண்டேன் புணரத் தன்மேல்
மின்னொத்த நுண்ணிடையாள் பாகங் கண்டேன்
    மிளிர்வதொரு பாம்பும் அரைமேற் கண்டேன்
அன்னத்தே ரூர்ந்த அரக்கன் தன்னை
    அலற அடர்த்திட்ட அடியுங் கண்டேன்
சின்ன மலர்க்கொன்றைக் கண்ணி கண்டேன்
    சிவனைநான் சிந்தையுட் கண்ட வாறே.  (11)

I beheld on His golden frame the ash; I beheld The vestment of tiger-skin;
I beheld Him concorporate concordantly with Her of slim waist;
I beheld on His waist a dazzling serpent too;  I also beheld the foot that crushed the demon
that flew the car--white as swan-- and caused Him to lament aloud;
I also beheld the chaplet of KonRai flowers-- His symbol wreath--;
It is thus, even thus,  I beheld Siva in my Mind.
(Was it even so that you beheld Him)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 10:46:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1089 on: September 29, 2015, 07:21:08 PM »
Verse 1 of General Padigam of Tiru Navukkarasar, composed and sung in a general way on Siva and Uma.

Verse 1: 6.098:


நாமார்க்குங் குடியல்லோம் நமனை யஞ்சோம்
    நரகத்தி லிடர்ப்படோம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணியறியோம் பணிவோ மல்லோம்
    இன்பமே யெந்நாளுந் துன்ப மில்லை
தாமார்க்குங் குடியல்லாத் தன்மை யான
    சங்கரன்நற் சங்கவெண் குழையோர் காதிற்
கோமாற்கே நாமென்றும் மீளா ஆளாய்க்
    கொய்ம்மலர்ச்சே வடிஇணையே குறுகி னோமே. (1)


We are subject to none;
we fear not Death;
we will not Suffer in hell;
we are without falsity;
we will ever be glad;
We know no illness;
we do not bow;
with us joy abides For ever;
never will we suffer sorrow;
know that we are The bondsman-- never to be manumitted--,
of Sankara Who wears in one ear the Kuzhai* of pure, white shell, (* an ear stud worn by male)
The Sovereign who is subject to none; ha, we have Attained His roseate flower-flower fresh feet twain.
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 07:24:10 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1090 on: September 29, 2015, 07:25:25 PM »
Verse 2 of 6.098:  Tiru Navukkarasar;


அகலிடமே இடமாக ஊர்கள் தோறும்
    அட்டுண்பார் இட்டுண்பார் விலக்கார் ஐயம்
புகலிடமாம் அம்பலங்கள் பூமி தேவி
    யுடன்கிடந்தாற் புரட்டாள்பொய் யன்று மெய்யே
இகலுடைய விடையுடையான் ஏன்று கொண்டான்
    இனியேதுங் குறைவிலோம் இடர்கள் தீர்ந்தோம்
துகிலுடுத்துப் பொன்பூண்டு திரிவார் சொல்லும்
    சொற்கேட்கக் கடவோமோ துரிசற் றோமே.(2)

The vast earth is our place;
in every town householders Cook their food,
give alms and eat;
(so) they will never Deny alms (to us);
we will abide in common places;
if we Lie on earth (to sleep),
Mother earth will not roll us away;
What we say is not untrue,
but true;
the Lord of the martial Bull Has accepted us;
henceforth we lack nothing;
we are For ever rid of troubles;
will we hearken to the word Of those who go about (royally) robed and bejeweled With gold?
Lo and behold!
We are freed of flaws.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 07:27:30 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1091 on: September 30, 2015, 09:25:56 AM »
Verse 3:  6.098: Tiru Navukkarasar:


வாராண்ட கொங்கையர்சேர் மனையிற் சேரோம்
    மாதேவா மாதேவா என்று வாழ்த்தி
நீராண்ட புரோதாயம் ஆடப் பெற்றோம்
    நீறணியுங் கோலமே நிகழப் பெற்றோம்
காராண்ட மழைபோலக் கண்ணீர் சோரக்
    கன்மனமே நன்மனமாய்க் கரையப் பெற்றோம்
பாராண்டு பகடேறி வருவார் சொல்லும்
    பணிகேட்கக் கடவோமோ பற்றற் றோமே. (3)

We are free of the domestic life linked to women whose breasts are covered;
we hail thus; ``Mahadeva, O Mahadeva! `` We are blessed with the daily,
Pre-dawn ablutions; we are graced with the guise that is bedaubed with the holy ash;
The stony Mind is now become a holy Mind by me melting;  We pour our tears like the dissolving
nimbus,  Will we, even we, obey the fiats of those that rule the world and ride the tusker?
Lo and behold! We are unattached.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 09:29:37 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1092 on: September 30, 2015, 09:30:39 AM »
Verse 4 of 6.098: Tiru Navukkarasar:


உறவாவார் உருத்திரபல் கணத்தி னோர்கள்
    உடுப்பனகோ வணத்தொடுகீ ளுளவா மன்றே
செறுவாருஞ் செறமாட்டார் தீமை தானும்
    நன்மையாய்ச் சிறப்பதே பிறப்பிற் செல்லோம்
நறவார்பொன் னிதழிநறுந் தாரோன் சீரார்
    நமச்சிவா யச்சொல்ல வல்லோம் நாவால்
சுறவாருங் கொடியானைப் பொடியாக் கண்ட
    சுடர்நயனச் சோதியையே தொடர்வுற் றோமே. (4)


Our kin are the many servitors of Rudra;  We but wear coupina and keell;
Even the ever-angry will never be angry with us; unto us evil will turn good;
We will not get re-born at all;  with our lips we are competent to chant the glorious Namasivaya
of Him that wears The odoriferous garland of meliferous and Auric KonRai;
We are linked to Him who with the flame of His bright-rayed eye,
reduced to ash the one whose flag sports the shark. (Manmatha)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 09:34:13 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1093 on: September 30, 2015, 09:35:13 AM »
Verse 5: 6.098:  Tiru Navukkarasar:


என்றும்நாம் யாவர்க்கும் இடைவோ மல்லோம்
    இருநிலத்தில் எமக்கெதிரா வாரு மில்லை
சென்றுநாம் சிறுதெய்வம் சேர்வோ மல்லோம்
    சிவபெருமான் திருவடியே சேரப் பெற்றோம்
ஒன்றினாற் குறையுடையோ மல்லோ மன்றே
    உறுபிணியார் செறலொழிந்திட் டோடிப் போனார்
பொன்றினார் தலைமாலை யணிந்த சென்னிப்
    புண்ணியனை நண்ணியபுண் ணியத்து ளோமே. (5)

We will never be overwhelmed by any;  none on this wide earth is our equal;
we will not seek refuge in godls as we have attained the sacred feet of Siva-- The Lord-God;
since that day (we gave up the faith) of Samanas).  We lack nothing;
the malady that pains us hath fled away from us; we are poised in the merits that links us with the
Holy One who wears on His crest a chaplet of the skulls of the dead ones.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 09:38:54 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 46938
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1094 on: September 30, 2015, 09:53:50 AM »
Verse 6: 6.098:மூவுருவின் முதலுருவாய் இருநான் கான
    மூர்த்தியே யென்றுமுப் பத்து மூவர்
தேவர்களும் மிக்கோருஞ் சிறந்து வாழ்த்தும்
    செம்பவளத் திருமேனிச் சிவனே யென்னும்
நாவுடையார் நமையாள வுடையா ரன்றே
    நாவலந்தீ வகத்தினுக்கு நாத ரான
காவலரே யேவி விடுத்தா ரேனுங்
    கடவமல்லோம் கடுமையொடு களவற் றோமே. (6)

They that hail Him fervently with their lips thus: ``O Siva whose sacred person is like the ruddy coral!
You are hailed by the thirty-three devas and the exceedingly great ones as the Primal of the Trinity
and as the Ashta-Moorti`` surely own us as their servitors,  even if kings, the lords of Jambu-Dwipa,
Command us, we are not bound by their behest at all;
(For) we commit neither violence not larceny.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 30, 2015, 09:56:22 AM by Subramanian.R »