Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 427329 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1065 on: September 28, 2015, 11:06:32 AM »
Verse  9: 6.095:


குலம்பொல்லேன் குணம்பொல்லேன் குறியும் பொல்லேன்
    குற்றமே பெரிதுடையேன் கோல மாய
நலம்பொல்லேன் நான்பொல்லேன் ஞானி யல்லேன்
    நல்லாரோ டிசைந்திலேன் நடுவே நின்ற
விலங்கல்லேன் விலங்கல்லா தொழிந்தேன் அல்லேன்
    வெறுப்பனவும் மிகப்பெரிதும் பேச வல்லேன்
இலம்பொல்லேன் இரப்பதே ஈய மாட்டேன்
    என்செய்வான் தோன்றினேன் ஏழையேனே. (9)Base was my company, bad my quality and bad my ideal;  I am full of flaws;
base was my (externally) beautiful guise;  I am bad; I am not a wise man;
I did not accompany with the goodly; neither am I a middling animal;
nor am I not a beast;  of odious things I speak over much; I have marred my clan;
I but bag and never give; why O why was I, the poor one, born at all?

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 11:09:10 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1066 on: September 28, 2015, 11:10:16 AM »
Verse 10: 6.095:சங்கநிதி பதுமநிதி* யிரண்டுந் தந்து
    தரணியொடு வானாளத் தருவ ரேனும்
மங்குவார் அவர்செல்வம் மதிப்போ மல்லோம்
    மாதேவர்க் கேகாந்த ரல்லா ராகில்
அங்கமெலாங் குறைந்தழுகு தொழுநோ யராய்
    ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புலைய ரேனும்
கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்ப ராகில்
    அவர்கண்டீர் நாம்வணங்கும் கடவு ளாரே.  (10).

Even if both Sanka Nidi and Padma Nidi* are, along with the rulership of earth and heaven,
vouchsafed to them by (competent) men, we would not deem as worthy,
the opulence of those who are not exclusively devoted to Maha Deva, and who will eventually fade away;
Be they outcasts whose bodies are wasted by festering leprosy and who flay the cow,
Eat its flesh and wallow (thus in sin)! If only they are The devotees of Him who conceals the Ganga
in His matted hair, Lo and behold!  It is they whom we adore as our God.

(* Two great treasures of Heaven)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 02:14:42 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1067 on: September 28, 2015, 02:15:51 PM »
1.6.096:


ஆமயந்தீர்த் தடியேனை யாளாக் கொண்டார்
    அதிகைவீ ரட்டானம் ஆட்சி கொண்டார்
தாமரையோன் சிரமரிந்து கையிற் கொண்டார்
    தலையதனிற் பலிகொண்டார் நிறைவாம் தன்மை
வாமனனார் மாகாயத் துதிரங் கொண்டார்
    மானிடங்கொண் டார்வலங்கை மழுவாள் கொண்டார்
காமனையும் உடல்கொண்டார் கண்ணால் நோக்கிக்
    கண்ணப்பர் பணியுங்கொள் கபாலி யாரே. (1)

The non-Pareil tirutthaandakam-II* He cured me of malady and owns me as His servitor;
He rules over Atikai Veerattanam; He cut the head of him of the Lotus and holds it in His hand;
He received alms in that skull; He drew out the blood from the great body of Vaamana;
He holds the weapon of pick axe in His right hand; He smote the body of Kama with a look of His;
He is Kapaali; Who approved even the servitot-ship of Kannappar.


Aunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 02:19:05 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1068 on: September 28, 2015, 02:21:01 PM »
Verse 2 of 6.096:முடிகொண்டார் முளையிளவெண் டிங்க ளோடு
    மூசுமிள நாகமுட னாகக் கொண்டார்
அடிகொண்டார் சிலம்பலம்பு கழலு மார்ப்ப
    அடங்காத முயலகனை அடிக்கீழ்க் கொண்டார்
வடிகொண்டார்ந் திலங்குமழு வலங்கைக் கொண்டார்
    மாலையிடப் பாகத்தே மருவக் கொண்டார்
துடிகொண்டார் கங்காளந் தோள்மேற் கொண்டார்
    சூலைதீர்த் தடியேனை யாட்கொண் டாரே.(2)


He wears harmoniously three-starnded thread on His hill- like chest;
He has as His jewel the tusk Of the gigantic Boar; He is concorporate with Her, (Uma)   whose breasts
are like cups;  His ruddy body is Radiant with the white holy ash;
He wears a ear stud  wrought of pure and curved chank;
the celestial beings encircle Him and bow to Him with their heads of bright crowns;
He received alms from them-- The bejeweled--,and revealed to them His love;
He is the Lord-God who has me as His servitor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:15:01 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1069 on: September 28, 2015, 04:16:09 PM »
Verse  3 of 6.096:

முடிகொண்டார் முளையிளவெண் டிங்க ளோடு
    மூசுமிள நாகமுட னாகக் கொண்டார்
அடிகொண்டார் சிலம்பலம்பு கழலு மார்ப்ப
    அடங்காத முயலகனை அடிக்கீழ்க் கொண்டார்
வடிகொண்டார்ந் திலங்குமழு வலங்கைக் கொண்டார்
    மாலையிடப் பாகத்தே மருவக் கொண்டார்
துடிகொண்டார் கங்காளந் தோள்மேற் கொண்டார்
    சூலைதீர்த் தடியேனை யாட்கொண் டாரே. (3)


He has a crown of matted hair;
on it He keeps The young sprouting crescent and the young,
hooded Serpent juxtaposed;
He has fastened to His feet the sounding Chilambu* and the tinkling anklet;
He keeps under His foot the intractable Muyalakan;
In His right hand He holds the shapely and bright pix-axe;
He keeps Tirumal,  in the left half of His body;
He holds hand-drum: He wears no His shoulder skeletons;
He cured me- - His servitor--of colic, and rules me.

(*a wear worn by dancers) 

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:21:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1070 on: September 28, 2015, 04:22:15 PM »
Verse 4 of 6.096:


பொக்கணமும் புலித்தோலும் புயத்திற் கொண்டார்
    பூதப் படைகள்புடை சூழக் கொண்டார்
அக்கினொடு படஅரவம் அரைமேற் கொண்டார்
    அனைத்துலகும் படைத்தவையும் அடங்கக் கொண்டார்
கொக்கிறகுங் கூவிளமுங் கொண்டை கொண்டார்
    கொடியானை யடலாழிக் கிரையாக் கொண்டார்
செக்கர்நிறத் திருமேனி திகழக் கொண்டார்
    செடியேனை யாட்கொண்ட சிவனார் தாமே. (4)He dangles on His shoulders a pouch of ash and tiger-skin;
He is surrounded by bhootha-hosts;
He has girt His waist with bones ans a snake;
He evolves and resolves all the worlds;
He wears on the bun of His hair The Bhilva and the heron`s feather;
He smote the cruel one with His  Disc;
His divine body is radiant and red;
He is Siva who redeemed me- -the base one.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:24:41 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1071 on: September 28, 2015, 04:26:06 PM »
Verse 5;  6.096:


அந்தகனை அயிற்சூலத் தழுத்திக் கொண்டார்
    அருமறையைத் தேர்க்குதிரை யாக்கிக் கொண்டார்
சுந்தரனைத் துணைக்கவரி வீசக் கொண்டார்
    சுடுகாடு நடமாடு மிடமாக் கொண்டார்
மந்தரம்நற் பொருசிலையா வளைத்துக்கொண்டார்
    மாகாளன் வாசல்காப் பாகக் கொண்டார்
தந்திரமந் திரத்தரா யருளிக் கொண்டார்
    சமண்தீர்த்தென் றன்னையாட் கொண்டார் தாமே.(5)

He transfixed Antakaasura with His sharp spear;
He made the Vedas His steeds;
He blessed Sundaran to whisk a pair of Kavari-s for Him;
He has the crematory as His dancing place;
He bent Mandara into a well- made Martial bow;
He made Maakaalan His ostiary; poised In Tantras and Mantras He dispensed grace;
it is He Who cured me of Jain-phiosophy and redeemed me.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:28:57 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1072 on: September 28, 2015, 04:30:11 PM »
Verse 6 of 6.096:

பாரிடங்கள் பலகருவி பயிலக் கொண்டார்
    பவள நிறங்கொண்டார் பளிங்குங் கொண்டார்
நீரடங்கு சடைமுடிமேல் நிலாவுங் கொண்டார்
    நீலநிறங் கோலநிறை மிடற்றிற் கொண்டார்
வாரடங்கு வனமுலையார் மைய லாகி
    வந்திட்ட பலி கொண்டார் வளையுங் கொண்டார்
ஊரடங்க வொற்றிநகர் பற்றிக் கொண் டார்
    உடலுறுநோய் தீர்த்தென்னை யாட்கொண் டாரே. (6)With many an instrument, the bhootha- hosts orchestrate His glory;
He is coral- hued and crystal-hued;
In His matted hair where flows the flood, He keeps a crescent moon too;
He sports a blue patch in His beauteous neck;  With many an instrument,
the bhootha- hosts orchestrate His glory;
He is coral- hued and crystal-hued;
In His matted hair where flows the flood,
He keeps A crescent moon too;
He sports a blue patch in His beauteous neck;
He received alms from the enamored damsels of covered Breasts;
He lured from them their bangles too;
He seized and owns the whole of Tiruvotriur;
He cured me, of my bodily malady and redeemed me.
He received alms from the enamored damsels of covered breasts;
He lured from them their bangles too; 


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:35:00 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1073 on: September 28, 2015, 04:36:16 PM »
Verse 7: 6.096:அணிதில்லை அம்பலமா டரங்காக் கொண்டார்
    ஆலால வருநஞ்சம் அமுதாக் கொண்டார்
கணிவளர்தார்ப் பொன்னிதழிக் கமழ்தார் கொண்டார்
    காதலார் கோடிகலந் திருக்கை கொண்டார்
மணிபணத்த அரவந்தோள் வளையாக் கொண்டார்
    மால்விடைமேல் நெடுவீதி போதக் கொண்டார்
துணிபுலித்தோ லினையாடை யுடையாக் கொண்டார்
    சூலங்கைக் கொண்டார்தொண் டெனைக்கொண் டாரே. (7)He has beauteous Tillai Ambalam* as His dancing theater;
He quaffed as nectar the dreaded venom-- Aalakaalam**;
He has for his fragrant garland The exceedingly beautiful Konrai flowers of golden hue;
In love He abides at Kodi;***
He has The ruby having and hooded snake for His armlet;
To ride through the long street, He has the huge Bull For His mount;
He has as His vestment the flayed skin Of tiger;  He has me as His servitor.

(*Chidambaram;  ** the poison that came from the sea is called 'hala-halam';  *** Dhanushkodi temple.)
 
Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:41:29 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1074 on: September 28, 2015, 04:42:30 PM »
Verse 8 of 6.096:


படமூக்கப் பாம்பணையா னோடு வானோன்
    பங்கயனென் றங்கவரைப் படைத்துக் கொண்டார்
குடமூக்கிற் கீழ்க்கோட்டங் கோயில் கொண்டார்
    கூற்றுதைத்தோர் வேதியனை உய்யக் கொண்டார்
நெடுமூக்கிற் கரியினுரி மூடிக் கொண்டார்
    நினையாத பாவிகளை நீங்கக் கொண்டார்
இடமாக்கி யிடைமருதுங் கொண்டார் பண்டே
    யென்னைஇந்நாள் ஆட்கொண்ட இறைவர் தாமே.(8)He authored the One whose bed is the dreadful hooded Serpent, the supernal one and the one of the Lotus;
He is enshrined in Keezhkkottam at Kudamookku, (East Temple of Kumbkonam): He saved a Brahmin by
kicking Death(Yama) to death; He mantled Himself in the hide of the long- nosed tusker;
He keeps the sinners away who think not on Him; Even of yore, He made Tiruvidai  Maruthur His shrine;
He is The Lord-God, who, this day, rules me as His servitor.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:46:07 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1075 on: September 28, 2015, 04:47:11 PM »
Verse 9 of 6.096:


எச்சனிணத் தலைகொண்டார் பகன்கண் கொண்டார்
    இரவிகளி லொருவன்பல் லிறுத்துக் கொண்டார்
மெச்சன்வியாத் திரன்தலையும் வேறாக் கொண்டார்
    விறலங்கி கரங்கொண்டார் வேள்வி காத்த
உச்சநமன் தாளறுத்தார் சந்திரனை யுதைத்தார்
    உணர்விலாத் தக்கன்றன் வேள்வி யெல்லாம்
அச்சமெழ அழித்துக்கொண் டருளுஞ் செய்தார்
    அடியேனை யாட்கொண்ட அமலர் தாமே. (9)


He cut away Yeccha`s fleshy head; He gouged the eyes of Surya;
He knocked out the teeth of another Surya;  He had the head of boastful Vyatthiran* substituted;
He chopped off the hands of puissant Agni; He cut off the feet of lofty Yama who stood guard;
For the sacrifice; He kicked Chandra; He involved The entire sacrifice of arrogant Daksha in
dreadful annihilation; then He also showered grace; He is the faultless who has redeemed me,
His servitor.

(*Brahma)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:52:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1076 on: September 28, 2015, 04:53:17 PM »
Verse 10:  6.096:சடையொன்றிற் கங்கையையுந் தரித்துக் கொண்டார்
    சாமத்தின் இசைவீணை தடவிக் கொண்டார்
உடையொன்றிற் புள்ளியுழைத் தோலுங் கொண்டார்
    உள்குவார் உள்ளத்தை ஒருக்கிக் கொண்டார்
கடைமுன்றிற் பலிகொண்டார் கனலுங் கொண்டார்
    காபால வேடங் கருதிக் கொண்டார்
விடைவென்றிக் கொடியதனில் மேவக் கொண்டார்
    வெந்துயரந் தீர்த்தென்னை யாட்கொண் டாரே. (10)


He wears the Ganga in a strand of His matted hair;  He played on the Veena the hymns of the
Sama Veda; He has as His vestment the skin of the spotted deer;  He causes the bosoms of those
that contemplate Him to melt; He receives alms at the thresholds;
He holds fire too; He willingly goes about in the Kaapala guise;
He sports in His flag the victorious Bull; He cured me of my cruel misery and redeemed me.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 28, 2015, 04:56:09 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1077 on: September 28, 2015, 04:57:13 PM »
Verse 11 of 6.096:


குராமலரோ டராமதியஞ் சடைமேற் கொண்டார்
    குடமுழநந் தீசனைவா சகனாக் கொண்டார்
சிராமலைதஞ் சேர்விடமாத் திருந்தக் கொண்டார்
    தென்றல்நெடுந் தேரோனைப் பொன்றக் கொண்டார்
பராபரனென் பதுதமது பேராக் கொண்டார்
    பருப்பதங் கைக்கொண்டார் பயங்கள் பண்ணி
இராவணனென் றவனைப்பேர் இயம்பக் கொண்டார்
    இடருறுநோய் தீர்த்தென்னை யாட்கொண் டாரே.  (11)


He wears on His matted crest the KurA flowers, the snake and the crescent moon;
He has Nandi as the player of kudamuzhaa;*
He chose Tiruchirapalli  for His residence; He smote him whose tall chariot is the southerly wind;
He has chosen `Paraaparan`** as His name;
He wields A mountain as bow in His hand; He scared him in manifold ways and had him named Ravana;***
Curing me of my troublesome malady, He redeemed me.

(* - a type of drum; ** -Paraparan means God of gods; *** Ravana was made to cry,  when his hand
was stuck by the fingers of Sri Siva, when the former tried to lift the Kailsas.  So he got one of the names
as the one who cries.)

Arunachala Siva.   
« Last Edit: September 28, 2015, 05:05:08 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1078 on: September 29, 2015, 09:25:45 AM »
The following 11 verses are of General nature, not on any particular temple.  This is composed and sung
by Tiru Navukkarasar.

Versee: 1. 6.097: 


அண்டங் கடந்த சுவடு முண்டோ
    அனலங்கை யேந்திய ஆட லுண்டோ
பண்டை யெழுவர் படியு முண்டோ
    பாரிடங்கள் பலசூழப் போந்த துண்டோ
கண்ட மிறையே கறுத்த துண்டோ
    கண்ணின்மேற் கண்ணொன் றுடைய துண்டோ
தொண்டர்கள் சூழத் தொடர்ச்சி யுண்டோ
    சொல்லீரெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (1)The Tirutthaandakam is of sacred interrogation:

Is there any mark of His transcending the universe?
Is that a dance where fire is held in the hand?
Is He adored and hailed by the seven hoary saints?
Does He go forth surrounded by the bhootha- hosts?
Is the neck a trifle dark?
Is there an eye above the eyes?
Is He followed by a throng of servitors?
Pray, describe to me our Lord as you have beheld Him.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 09:28:06 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47167
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1079 on: September 29, 2015, 09:29:17 AM »
Verse 2 of 6.097:


எரிகின்ற இளஞாயி றன்ன மேனி
    யிலங்கிழையோர் பாலுண்டோ வெள்ளே றுண்டோ
விரிகின்ற பொறியரவத் தழலு முண்டோ
    வேழத்தி னுரியுண்டோ வெண்ணூ லுண்டோ
வரிநின்ற பொறியரவச் சடையு முண்டோ
    அச்சடைமேல் இளமதியம் வைத்த துண்டோ
சொரிகின்ற புனலுண்டோ சூலம் உண்டோ
    சொல்லீரெம் பிரானாரைக் கண்ட வாறே. (2)


Does His body dazzle like the young sun, concorporate with the bejeweled lass? (Uma)
Is He with a white Bull?
Is He endowed with a fire that crackles and throws up its sparks?
Does He wear the tusker`s hide?
Is He white threaded?
Is there a streaked and speckled snake on His matted hair?
Is there a young moon on that matted crest?
Is there the flowing water?
Does He have a spear?
Pray, Describe to me our Lord,
as you have beheld Him.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 29, 2015, 09:32:31 AM by Subramanian.R »