Author Topic: Tevaram - Some select verses.  (Read 499234 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1035 on: September 25, 2015, 06:29:56 PM »
The following verse and the Padigam has been composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma of Tiruk Erumbiyur. (Tirveramboor near  modern day Tiruchirapalli.

Padigam:  6.091:


பன்னியசெந் தமிழறியேன் கவியேன் மாட்டேன்
    எண்ணோடு பண்ணிறைந்த கலைக ளாய
தன்னையுந்தன் திறத்தறியாப் பொறியி லேனைத்
    தன்திறமும் அறிவித்து நெறியுங் காட்டி
அன்னையையும் அத்தனையும் போல அன்பாய்
    அடைந்தேனைத் தொடர்ந்தென்னை யாளாக் கொண்ட
தென்எறும்பி யூர்மலைமேல் மாணிக் கத்தைச்
    செழுஞ்சுடரைச் சென்றடையப் பெற்றேன் நானே.  (1)


I know not the chaste Tamizh works; I am no poet; Thought I, the senseless, do not know the greatness of Him who is Thought, PaN, Arts and Scriptures, yet, He revealed to me His greatness and the way to be trodden; I reached Him--my Mother and Father-- in love, and He continues to hold me as His servitor;
He is the Ruby atop the beauteous Yerumbiyoor Hill; He is the ruddy flame;
I, even I, was blessed to reach and attain Him.

Arunachala Siva.


   
« Last Edit: September 25, 2015, 06:35:52 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1036 on: September 25, 2015, 06:38:12 PM »
The following verse and the Padigam has been constructed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma, of Tiruk Kazhukkunram:

Padigam:  6.092:

மூவிலைவேற் கையானை மூர்த்தி தன்னை
    முதுபிணக்கா டுடையானை முதலா னானை
ஆவினிலைந் துகந்தானை அமரர் கோனை
    ஆலால முண்டுகந்த ஐயன் தன்னைப்
பூவினின்மேல் நான்முகனும் மாலும் போற்றப்
    புணர்வரிய பெருமானைப் புனிதன் தன்னைக்
காவலனைக் கழுக்குன்றம் அமர்ந்தான் தன்னைக்
    கற்பகத்தைக் கண்ணாரக் கண்டேன் நானே.  (1)He holds a three-leaved trident in His hand;  He is Moorti;
He is the Lord of the hoary crematory;  He is The Primal God;
Pancha-kavya is dear to Him; He is the King of the immortals;
He is the Sire who ate the poison from the sea; and was pleased;
He is inaccessible to the Four-faced on the Flower,  And Tirumal;
for their hailing; He is the holy One;
He is The fosterer;  He is enshrined in Kazhukkunram;
He is Karpaga;(the celestial tree that would give anything that one wants.)
I, even I, beheld Him with joyous eyes!


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 25, 2015, 06:43:17 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1037 on: September 26, 2015, 09:17:41 AM »
The following ten verses are of general nature composed and sung by Tiru Navukkarasar,
on Siva and Uma.

Verse 1:6.093:


நேர்ந்தொருத்தி யொருபாகத் தடங்கக் கண்டு
    நிலைதளர ஆயிரமா முகத்தி னோடு
பாய்ந்தொருத்தி படர்சடைமேற் பயிலக் கண்டு
    படஅரவும் பனிமதியும் வைத்த செல்வர்
தாந்திருத்தித் தம்மனத்தை யொருக்காத் தொண்டர்
    தனித்தொருதண் டூன்றிமெய் தளரா முன்னம்
பூந்துருத்தி பூந்துருத்தி யென்பீ ராகில்
    பொல்லாப் புலால் துருத்தி போக்க லாமே. (1)


Beholding Her concordantly, concorporate with Him, She burst out to devastate (the earth) with a
thousand currents;  He caused her to flow in His matted hair where the opulent One sports a hooded
serpent and a moist crescent moon; There are servitors (of deluding senses) who do not rectify their
mental kinks;  yet if you, before your bodies wilt and you go about with a stick to walk with, but chant: `Poonthurutthi, O Poonthurutthi! `` you can for ever do away with your cruel fleshy embodiment
working like a bellows.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 09:21:23 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1038 on: September 26, 2015, 09:22:47 AM »
Verse 2.  6:093:


ஐத்தானத் தகமிடறு சுற்றி யாங்கே
    யகத்தடைந்தால் யாதொன்று மிடுவா ரில்லை
மைத்தானக் கண்மடவார் தங்க ளோடு
    மாயமனை வாழ்க்கை மகிழ்ந்து வாழ்வீர்
பைத்தானத் தொண்மதியும் பாம்பும் நீரும்
    படர்சடைமேல் வைத்துகந்த பண்பன் மேய
நெய்த்தானம் நெய்த்தான மென்பீ ராகில்
    நிலாவாப் புலால்தானம் நீக்க லாமே.  (2)


When phelgm blocks the inner passage of the wind-pipe,  none can remedy that;
O ye that led the domestic life, of joyous delusion accompanied with your women whose eyes are
tinct with mai.  if you but chant: `Neitthaanam, O Neitthaanam! ` whose Lord joyously sports on
His spreading matted hair, the hooded serpent,  the bright crescent and the flood, you can for ever
do away with your fleshy embodiment.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 09:39:19 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1039 on: September 26, 2015, 09:27:16 AM »
Verse 3.  6:093:


பொய்யாறா வாறே புனைந்து பேசிப்
    புலர்ந்தெழுந்த காலைப் பொருளே தேடிக்
கையாறாக் கரண முடையோ மென்று
    களித்த மனத்தராய்க் கருதி வாழ்வீர்
நெய்யாறா ஆடிய நீல கண்டர்
    நிமிர்புன் சடைநெற்றிக் கண்ணர் மேய
ஐயாறே ஐயாறே யென்பீ ராகில்
    அல்லல்தீர்ந் தமருலகம் ஆள லாமே. (3)


You for ever praise the things that abide not;  you but seek money from the moment you wake up;
you live-- your minds full of joy--,  thinking that you strictly adhere to the vocation of your clan:
if you but chant: `Aiyaaraa, O Aiyaaraa!'  the Lord of Aiyaaru, the One that has an eye in the forehead,
The One high Nilakantar who has for His ablutions,  as it were,  a river of ghee,you can reign in the world
of immortals, rid of all troubles.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 09:39:49 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1040 on: September 26, 2015, 09:31:31 AM »
4.  6.094


இழவொன்று தாமொருவர்க் கிட்டொன் றீயார்
    ஈன்றெடுத்த தாய்தந்தை பெண்டீர் மக்கள்
கழனங்கோ வையாதல் கண்டுந் தேறார்
    களித்த மனத்தராய்க் கருதி வாழ்வீர்
அழனம்மை நீக்குவிக்கும் அரைய னாக்கும்
    அமருலகம் ஆள்விக்கும் அம்மான் மேய
பழனம் பழனமே யென்பீ ராகில்
    பயின்றெழுந்த பழவினைநோய் பாற்ற லாமே.  (4)

They will not suffer any loss by gift;  they will not give aught to any;
even when they realize that their parents and women are but a clog on their feet,
they will not stand clarified;  you live deeming that your minds are full of joy;
lo and behold!  He will do away with our weeping: He will make us sovereigns;
He will cause you rule the world of immortals if you but chant: `Pazhanam, O Pazhanam!
where abides the Lord-God. `` You can get rid of your hoary karma which you have been
committing for a long long time.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 09:38:30 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1041 on: September 26, 2015, 09:37:37 AM »
5.   6 : 095:


ஊற்றுத் துறையொன்ப துள்நின் றோரீர்
    ஒக்க அடைக்கும்போ துணர மாட்டீர்
மாற்றுத் துறைவழி கொண்டோடா முன்னம்
    மாய மனைவாழ்க்கை மகிழ்ந்து வாழ்வீர்
வேற்றுத் தொழில்பூண்டார் புரங்கள் மூன்றும்
    வெவ்வழல்வாய் வீழ்விக்கும் வேந்தன் மேய
சோற்றுத்துறை சோற்றுத்துறை யென்பீ ராகில்
    துயர்நீங்கித் தூநெறிக்கட் சேர லாமே.  (5)


You abide in the nine-gated body; when all of them simultaneously shut you out,
you will be devoid of consciousness; Ere you are made to run away in a different body,
you but live delighted in your illusive domestic life; He. the King, gutted with cruel fire the three
citadels of them who pursued hostile deeds; if you but chant;
``Chotrutthurai,  O Chotrutthurai! which is the King`s. `` you can,
rid of your misery, set foot on the pure and holy way.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 10:14:26 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1042 on: September 26, 2015, 10:16:20 AM »
6.  6.095:


கலஞ்சுழிக்குங் கருங்கடல்சூழ் வையந் தன்னிற்
    கள்ளக் கடலி லழுந்தி வாளா
நலஞ்சுழியா எழுநெஞ்சே இன்பம் வேண்டில்
    நம்பன்றன் அடியிணைக்கே நவில்வா யாகில்
அலஞ்சுழிக்கு மன்னாகந் தன்னான் மேய
    அருமறையோ டாறங்க மானார் கோயில்
வலஞ்சுழியே வலஞ்சுழியே என்பீ ராகில்
    வல்வினைகள் தீர்ந்துவா னாள லாமே.  (6)

On this earth girt with dark seas where ships ply,  O  heart that seeks weal but merely gets sunk
in the ocean of deception,  listen!  If you seek true joy, praise the glories of the twin feet of Him
who is Supremely desirable:   It is the shrine dear to the great serpent that can entwine all things
at once; it is The shrine of Him who is the rare Vedas and the six Angas;
If you chant: ``Valanjuzhi,  O Valanjuzhi! `` You will reign in the heaven, rid if cruel Karma.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 10:21:03 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1043 on: September 26, 2015, 10:25:23 AM »
7.  6.093:தண்டிகுண் டோதரன்பிங் கிருடி
    சார்ந்த புகழ்நந்தி சங்கு கன்னன்
பண்டை யுலகம் படைத்தான் தானும்
    பாரை யளந்தான்பல் லாண்டி சைப்பத்
திண்டி வயிற்றுச் சிறுகட் பூதஞ்
    சிலபாடச் செங்கண் விடையொன் றூர்வான்
கண்டியூர் கண்டியூர் என்பீ ராகிற்
    கடுகநும் வல்வினையைக் கழற்ற லாமே.  (7)


Dandi, Gundotaran, Rishi Bringhi, glorious Nandi ever attached to Siva,
Cangkukannan, the creator of the hoary world and the one who measured the earth, sing before Him ``Pallaandu``;  Small-eyed bhoothas of enormous bellies sing His glory; it is thus,
He rides His red-eyed mount-- a Bull; if you but chant: ``Kandiyoor,
O Kandiyoor! which is His, `` you can In great celerity unwind all your coiled karma.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 26, 2015, 10:30:47 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1044 on: September 26, 2015, 10:26:47 AM »
8.  6.093:விடமூக்கப் பாம்பேபோற் சிந்தி நெஞ்சே
    வெள்ளேற்றான் தன்தமரைக் கண்ட போது
வடமூக்க மாமுனிவர் போலச் சென்று
    மாதவத்தார் மனத்துள்ளார் மழுவாட் செல்வர்
படமூக்கப் பாம்பணையிற் பள்ளி யானும்
    பங்கயத்து மேலயனும் பரவிக் காணாக்
குடமூக்கே குடமூக்கே யென்பீ ராகிற்
    கொடுவினைகள் தீர்ந்தரனைக் குறுக லாமே. (8)

When you behold the kin of Him whose mount is a white Bull seek them like the great Munis who sought
Him under the banyan tree and behave like the serpent that has spat out its venom;
He abides in the Mouna of great tapasvins;  He is the opulent one with the bright pick axe.
He was invisible to the one whose bed is the hooded and cruel serpent and to Brahma on the Lotus
that hailed Him;  If you but chant: ``Kudamookku, O Kudamookku! which is His, `` rid of your cruel karma,
you can attain Hara, (Siva).

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 09:08:25 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1045 on: September 26, 2015, 10:35:55 AM »
9:   6.093:தண்காட்டச் சந்தனமுந் தவள நீறும்
    தழையணுகுங் குறுங்கொன்றை மாலை சூடிக்
கண்காட்டாக் கருவரைபோ லனைய காஞ்சிக்
    கார்மயிலஞ் சாயலார் கலந்து காண
எண்காட்டாக் காடங் கிடமா நின்று
    எரிவீசி யிரவாடும் இறைவர் மேய
வெண்காடே வெண்காடே என்பீ ராகில்
    வீடாத வல்வினைநோய் வீட்ட லாமே.  (9)

He wears the cool paste of sandalwood,  the white ash And the short wreath of leafy KonRai;
eyed by Her who is like a dark hill, who, in mien, is like a peafowl Of the rainy season and who wears
a zone,  He dances In the fire of the endless crematorium; if you but chant; ``Vennkaadu,
O Vennkaadu! which is His, `` you can cure the well-nigh-impossible-to-cure malady of cruel karma.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 09:08:43 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1046 on: September 26, 2015, 10:39:43 AM »
10:  6.093:


தந்தையார் தாயா ருடன்பி றந்தார்
    தாரமார் புத்திரரார் தாந்தா மாரே
வந்தவா றெங்ஙனே போமா றேதோ
    மாயமா மிதற்கேதும் மகிழ வேண்டா
சிந்தையீ ருமக்கொன்று சொல்லக் கேண்மின்
    திகழ்மதியும் வாளரவும் திளைக்குஞ் சென்னி
எந்தையார் திருநாமம் நமச்சி வாய
    என்றெழுவார்க் கிருவிசும்பி லிருக்க லாமே. (10)


Who is father?  Who indeed is mother?  Who are our Co-siblings? Who is wife?
Who are sons? Who indeed are we ourselves?  How did we come into being?
How do we depart?  This is sheer prarabhda?
At this feel not happy; O ye that think on these,
listen to what I say: He sports in His crown the lovely crescent moon and the bright serpent;
He is out Father;  His holy name is Namasivaya.
They that chant this name When they rise up, will abide in the Lord.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 09:09:05 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1047 on: September 27, 2015, 09:11:01 AM »
The following verses and the Padigam has also composed and sung been by Tiru Navukkarasar,
as a General Padigam.

1.094:


இருநிலனாய்த் தீயாகி நீரு மாகி
    இயமான னாயெறியுங் காற்று மாகி
அருநிலைய திங்களாய் ஞாயி றாகி
    ஆகாச மாயட்ட மூர்த்தி யாகிப்
பெருநலமுங் குற்றமும் பெண்ணும் ஆணும்
    பிறருருவுந் தம்முருவுந் தாமே யாகி
நெருநலையாய் இன்றாகி நாளை யாகி
    நிமிர்புன் சடையடிகள் நின்ற வாறே.(1)


The Thaandakam of Siva`s standing Abidance As vast earth and as fire and water,
as life and blowing wind, as deathless moon and sun, as ether,
and Ashtamoorti, as great weal and blemish, as man and woman,
as Himself in other forms and in His own form, as yesterday,
to-day and tomorrow.  The great God of ruddy matted crown abides for ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 09:16:46 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1048 on: September 27, 2015, 09:18:38 AM »
2.094:


மண்ணாகி விண்ணாகி மலையு மாகி
    வயிரமுமாய் மாணிக்கந் தானே யாகிக்
கண்ணாகிக் கண்ணுக்கோர் மணியு மாகிக்
    கலையாகிக் கலைஞானந் தானே யாகிப்
பெண்ணாகிப் பெண்ணுக்கோ ராணு மாகிப்
    பிரளயத்துக் கப்பாலோ ரண்ட மாகி
எண்ணாகி யெண்ணுக்கோ ரெழுத்து மாகி
    யெழுஞ்சுடரா யெம்மடிகள் நின்ற வாறே. (2)

As earth, heaven and mountain, as diamond and ruby itself, as eye and pupil of eye,
As Sastras and the Sastraic Wisdom itself, as woman, and man for the woman,
as the universe beyond Dissolution, as Thought and as letters therefore, as rising radiance,
our God abides for ever.

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 09:21:52 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Tevaram - Some select verses.
« Reply #1049 on: September 27, 2015, 09:22:40 AM »
3.094:


கல்லாகிக் களறாகிக் கானு மாகிக்
    காவிரியாய்க் கால்ஆறாய்க் கழியு மாகிப்
புல்லாகிப் புதலாகிப் பூடு மாகிப்
    புரமாகிப் புரமூன்றுங் கெடுத்தா னாகிச்
சொல்லாகிச் சொல்லுக்கோர் பொருளு மாகிச்
    சுலாவாகிச் சுலாவுக்கோர் சூழ லாகி
நெல்லாகி நிலனாகி நீரு மாகி
    நெடுஞ்சுடராய் நிமிர்ந்தடிகள் நின்ற வாறே. (3)


As stone, glebe and forest, as the Kaveri river, channel and creek,
as grass, shrub and herb, as town and the destroyer of triple towns,
as Word and its import, as traffic and places of traffic as paddy,
soil and water, the great Lord-- the lofty flame-- abides for ever.


Arunachala Siva.
« Last Edit: September 27, 2015, 09:27:03 AM by Subramanian.R »