Author Topic: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014  (Read 7915 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47075
  • View Profile
Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« on: December 11, 2014, 09:19:47 AM »
Today is Mahakavi Bharati's birthday.  He met Sri Bhagavan once on the Hill and Sri Bhagavan remembered it after long years.
He did not speak anything to Him. He spent some time and went away.

To remember Mahakavi Bharati, here is one song by him:எனக்கு வேண்டும் வரங்களை
      இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி
மனத்திற் சலன மில்லாமல்
      மதியில் இருளே தோன்றாமல்,
நினைக்கும் பொழுது நின்மவுன
      நிலைவந் திடநீ செயல்வேண்டும்,
கனக்குஞ் செல்வம் நூறுவயது,
      இவையும் தர நீ கடவாயே. 7

He wanted to live for 100 years but destiny took him away in just 39 years.

Arunachala Siva.

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 965
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #1 on: December 11, 2014, 03:59:43 PM »
Bharathiyar is more associated with society reformations, patriotism, independence and superstition eradication.

The seeming spiritual literature made by him were also reflecting the above sentiments under different disguise.

We all must thank him for leaving lot of tamil poems which are treasure house for Tamil Literary lovers.

Poets pray to God in different ways.

In Sri Bharathiyar's scenario, some of his songs were misinterpreted (or interpreted?)
by his own disciples to throw blasphemy, abuse at the Hinduism and its rituals.

Sri Bharathiyar is one man who captured the hearts of religious men and atheists alike for various opposite reasons.
« Last Edit: December 11, 2014, 04:06:19 PM by ksksat27 »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47075
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #2 on: December 11, 2014, 05:22:04 PM »
Dear Kishnan,

Mahakavi Bharati is a Siddha Purusha. His poems are no match even for Kannadasan's and Vairamuthu's.

Arunachala Siva.

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 965
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #3 on: December 12, 2014, 08:53:24 AM »
I agree sir, his tamil poems are unparallel with poetic force.

But to call him a Siddha Purusha, a jnani is highly artificial.

The terms jnani, paramahamsa, siddha purusha etc. are highly sacred, holiest and reserved for the gem of the incarnations that mankind can have.

To compare a ordinary mortal poet with a siddha purusha simply  by weighing with intellectual scholarship as a scale is not correct.

There were siddha purushas like Kaaga Bhujandar, Romachar, Palani Bhogar -- they can even burn some of the karmas of their devotees. 

Even more there were uneducated saints like Vitoba who were siddha purushas.

Let us not glorify poetic artists with such unmatching exalted super human terms.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #4 on: December 13, 2014, 10:25:00 AM »
subramanaian,

Quote
Mahakavi Bharati is a Siddha Purusha

Very true.This is how Bharati calls himself.Anyone with spiritual discernment will recognize this.

Here are some of his compositions:
1.நமக்கேன் பொறுப்பு? 'நான் என்றோர் தனிப்பொருள்
இல்லை, நானெனும் எண்ணமே வெறும்பொய்'
என்றான் புத்தன் இறைஞ்சுவோம் அவன்பதம்
இனியெப் பொழுதும் உரைத்திடேன், இதை நீ
மறவாதிருப்பாய், மடமை நெஞ்சே!

கவலைப் படுதலே கருநரகு அம்மா!
கவலையற் றிருத்தலே முக்தி,
சிவனொரு மகனிதை நினக்கருள் செய்கவே!

2.தன்னை மறந்து சகல உலகினையும்
மன்ன நிதங்காக்கும் மஹாசக்தி - அன்னை
அவளே துணையென்று அனவரதம் நெஞ்சம்
துவளா திருத்தல் சுகம்.

நெஞ்சிற் கவலை நிதமும் பயிராக்கி,
அஞ்சிஉயிர் வாழ்தல் அறியாமை, - தஞ்சமென்றே
வையமெலாங் காக்கும் மஹாசக்தி நல்லருளை
ஐயமறப் பற்றல் அறிவு.

வையகத்துக் கில்லை! மனமே! நினைக்குநலஞ்
செய்யக் கருதியிவை செப்புவேன்
- பொய்யில்லை
எல்லாம் புரக்கும் இறைநமையுங் காக்குமென்ற
சொல்லால் அழியும் துயர்.

எண்ணிற் கடங்காமல் எங்கும் பரந்தனவாய்
விண்ணிற் சுடர்கின்ற மீனையெல்லாம் பண்ணியதோர்
சக்தியே நம்மை சமைத்ததுகாண், நூறாண்டு
பக்தியுடன் வாழும் படிக்கு.


The above are just samples and one who reads these compositions with an open mind (who is steeped in sadhana himself as well) will easily perceive the spirit of these compositions-that they are not just sentimental expressions but are based on solid spiritual anubhava.

The 'Hundred years' does not mean calendar years-but is a vedic expression for fullness of Living.(Adding Life to years and not years to life)

Quote
Satamanam bhavati
Satayuh purushas'
satendriya Ayush
yevendriye' pratitishthati


Namaskar

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #5 on: December 13, 2014, 10:47:06 AM »
Subramanian/Friends,

In this verse ,Mahakavi expresses the spirit behind his compositions,that they are not sentimental excursions:

கதைகள் சொல்லிக் கவிதை எழுதென்பார்,
      காவி யம்பல நீண்டன கட்டென்பார்,
விதவி தப்படு மக்களின் சித்திரம்
      மேவி நாடகச் செய்யுளை வேவென்பார்,
இதயமோ எனிற் காலையும் மாலையும்
      எந்த நேரமும் வாணியைக் கூவுங்கால்,
எதையும் வேண்டில தன்னை பராசக்தி
      இன்ப மொன்றினைப் பாடுதல் அன்றியே
.

Bharati's association with Sister Nivedita ,Sri Aurobindo ,Govindasami,Kullachchami and other siddhs purushas is something well known.Ofcourse,everyone will understand him as per one's disposition.

Namaskar

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #6 on: December 13, 2014, 11:05:26 AM »
Subramanian/Friends,
Here is another wonderful verse from the Mahakavi,the siddha purusha:

சக்திக் கூத்து

ராகம் - பியாக் (behag-Hindustani raga)

பல்லவி

தகத் தகத் தகத் தகதகவென் றோடோமோ? - சிவ
சக்தி சக்தி சக்தி சக்தியென்று பாடோமோ? (தகத்)

சரணங்கள்

அகத்தகத் தகத்தினிலே உள்நின்றாள் - அவள்
அம்மை யம்மை எம்மைநாடு பொய்வென்றாள்
தகத்தக நமக் கருள் புரிவாள் தாளொன்றே
சரண மென்று வாழ்த்திடுவோம் நாமென்றே. (தகத்)

புகப்புகப் புக வின்பமடா போதெல்லாம்
புறத்தினிலே தள்ளிடுவாய் சூதெல்லாம்

குகைக்கு ளங்கே யிருக்குதடா தீபோலே - அது
குழந்தையதன் தாயடிக்கீழ் சேய்போலே
. (தகத்)

மிகத்தகைப்படு களியினிலே மெய்சோர - உன்
வீரம்வந்து சோர்வை வென்று கைதேர
சகத்தினிலுள்ளே மனிதரெல்லாம் நன்றுநன்றென -நாம்
சதிருடனே தாளம் இசை இரண்டு மொன்றான (தகத்)


Anyone who does sadhana would easily recognize the import of this verse.It is so clear.

Namaskar

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #7 on: December 13, 2014, 12:38:26 PM »
In this verse ,the mahakavi says that the words in his songs are those of parasakthi ,and the divine mother has made him  like King Janaka of yore:

பாட்டினிலே சொல்வதும் அவள்சொல் லாகும்!
      பயனின்றி உரைப்பாளோ? பாராய், நெஞ்சே!
கேட்டது நீ பெற்றிடுவாய், ஐய மில்லை,
      கேடில்லை, தெய்வமுண்டு வெற்றியுண்டு,
மீட்டுமுனக் குரைத்திடுவேன், ஆதி சக்தி,
      வேதத்தின் முடியினிலே விளங்கும் சக்தி,
நாட்டினிலே சனகனைப்போல் நமையும் செய்தாள்,
      நமோ நமஓம் சக்தி யென நவிலாய் நெஞ்சே!


Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #8 on: December 13, 2014, 12:41:07 PM »
Here is another fine song of the Mahakavi.

 மஹாசக்தி

சந்திர னொளியில் அவளைக் கண்டேன்,
சரண மென்று புகுந்து கொண்டேன்,
இந்திரி யங்களை வென்று விட்டேன்,
எனதென் ஆசையைக் கொன்று விட்டேன்
.

பயனெண் ணாமல் உழைக்கச் சொன்னாள்,
பக்தி செய்து பிழைக்கச் சொன்னாள்,
துயரி லாதெனைச் செய்து விட்டாள்,
துன்ப மென்பதைக் கொய்து விட்டாள்.


மீன்கள் செய்யும் ஒளியைச் செய்தாள்,
வீசி நிற்கும் வளியைச் செய்தாள்,
வான்க ணுள்ள வெளியைச் செய்தாள்,
வாழி நெஞ்சிற் களியைச் செய்தாள்.


Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #9 on: December 13, 2014, 01:02:22 PM »
சங்கு

செத்தபிறகு சிவலோகம் வைகுந்தம்
சேர்ந்திடலா மென்றே எண்ணியிருப்பார்
பித்த மனிதர்,அவர் சொலுஞ் சாத்திரம்
பேயுரை யாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்! 1

இத்தரை மீதினி லேயிந்த நாளினில்
இப்பொழு தேமுக்தி சேர்ந்திட நாடிச்
சுத்த அறிவு நிலையிற் களிப்பவர்
தூய ராமென்றிங் கூதேடா சங்கம்
! 2

பொய்யுறு மாயையைப் பொய்யெனக் கொண்டு,
புலன்களை வெட்டிப் புறத்தில் எறிந்தே
ஐயுற லின்றிக் களித்டிருப் பாரவர்
ஆரிய ராமென்றிங் கூதேடா சங்கம்! 3

மையுறு வாள்விழி யாரையும் பொன்னையும்
மண்ணெனக் கொண்டு மயக்கற் றிருந்தாரே
செய்யுறு காரியம் தாமன்றிச் செய்வார்
சித்தர்க் ளாமென்றிங் கூதேடா சங்கம்!Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #10 on: December 13, 2014, 01:13:48 PM »
தெளிவு

எல்லா மகிக் கலந்து நிறைந்தபின்
ஏழைமை யுண்டோ டா?-மனமே!
பொல்லாப் புழுவினைக் கொல்ல நினைத்த்பின்
புத்தி மயக்க முண்டோ ? 1

உள்ள தெலாமோர் உயிரென்று தேர்ந்தபின்
உள்ளங் குலைவதுண்டோ -மனமே!
வெள்ள மெனப்பொழி தண்ணரு ளாழ்ந்தபின்
வேதனை யுண் டோ டா?
2

சித்தி னியல்பு மதன்பெருஞ் சத்தியின்
செய்கையுந் தேர்ந்துவிட்டால்,-மனெமே,
எத்தனை கோடி இடர்வந்து சூழினும்
எண்ணஞ் சிறிது முண்டோ ?
3

செய்க செயல்கள் சிவத்திடை நின்றெனத்
தேவனுரைத் தனனே;-மனமே!
பொய்கருதாம லதன்வழி நிற்பவர்
பூதல மஞ்ச வரோ? 4

ஆன்ம வொளிக்கடல் மூழ்கித் திளைப் பவர்க்
கச்சமு முண்டோ டா?-மனமே!
தேன்மடை யிங்கு திறந்தது கண்டு
தேக்கித் திரிவ மடா!Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #11 on: December 13, 2014, 01:20:29 PM »
முரசு

வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே!
வேதம் என்றும் வாழ்கஎன்று கொட்டு முரசே!
நெற்றி யொற்றைக் கண்ணனோடே நிர்த்தனம் செய்தாள்
நித்த சக்தி வாழ்க வென்று கொட்டு முரசே!

1. ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் - எனக்
குண்மை தெரிந்தது சொல்வேன்;
சீருக் கெல்லாம் முதலாகும் - ஒரு
தெய்வம் துணைசெய்ய வேண்டும்.


2. வேத மறிந்தவன் பார்ப்பான், பல
வித்தை தெரிந்தவன் பார்ப்பான்.
நீதி நிலைதவ றாமல் - தண்ட
நேமங்கள் செய்பவன் நாய்க்கன்.

3. பண்டங்கள் விற்பவன் செட்டி - பிறர்
பட்டினி தீர்ப்பவன் செட்டி
தொண்டரென் றோர்வகுப் பில்லை, - தொழில்
சோம்பலைப் போல்இழி வில்லை.

4. நாலு வகுப்பும்இங் கொன்றே; - இந்த
நான்கினில் ஒன்று குறைந்தால்
வேலை தவறிச் சிதைந்தே - செத்து
வீழ்ந்திடும் மானிடச் சாதி.


5. ஒற்றைக் குடும்பந் தனிலே - பொருள்
ஓங்க வளர்ப்பவன் தந்தை;
மற்றைக் கருமங்கள் செய்தே - மனை
வாழ்ந்திடச் செய்பவள் அன்னை;

6. ஏவல்கள் செய்பவர் மக்கள்! - இவர்
யாவரும் ஓர்குலம் அன்றோ?

மேவி அனைவரும் ஒன்றாய் - நல்ல
வீடு நடத்துதல் கண்டோ ம்.

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #12 on: December 13, 2014, 01:23:41 PM »
முரசு continued..

7. சாதிப் பிரிவுகள் சொல்லி - அதில்
தாழ்வென்றும் மேலென்றும் கொள்வார்.
நீதிப் பிரிவுகள் செய்வார் - அங்கு
நித்தமும் சண்டைகள் செய்வார்.

8. சாதிக் கொடுமைகள் வேண்டாம்; - அன்பு
தன்னில் செழித்திடும் வையம்;
ஆதர வுற்றிங்கு வாழ்வோம்; - தொழில்
ஆயிரம் மாண்புறச் செய்வோம்
.

9. பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் - புவி
பேணி வளர்த்திடும் ஈசன்;
மண்ணுக் குள்ளே சிலமூடர் - நல்ல
மாத ரறிவைக் கெடுத்தார்.


10. கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றைக் - குத்திக்
காட்சி கெடுத்திட லாமோ?
பெண்க ளறிவை வளர்த்தால் - வையம்
பேதைமை யற்றிடுங் காணீர்
.

11. தெய்வம் பலபல சொல்லிப் - பகைத்
தீயை வளர்ப்பவர் மூடர்;
உய்வ தனைத்திலும் ஒன்றாய் - எங்கும்
ஓர்பொருளானது தெய்வம்
.

12. தீயினைக் கும்பிடும் பார்ப்பார், - நித்தம்
திக்கை வணங்கும் துருக்கர்,
கோவிற் சிலுவையின் முன்னே - நின்று
கும்பிடும் யேசு மதத்தார்.

13. யாரும் பணிந்திடும் தெய்வம் - பொருள்
யாவினும் நின்றிடும் தெய்வம்,
பாருக்குள்ளே தெய்வம் ஒன்று; - இதில்
பற்பல சண்டைகள் வேண்டாம்
.

continued...

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #13 on: December 13, 2014, 01:25:18 PM »
முரசு continued...

14. வெள்ளை நிறத்தொரு பூனை - எங்கள்
வீட்டில் வளருது கண்டீர்;
பிள்ளைகள் பெற்றதப் பூனை, - அவை
பேருக் கொருநிற மாகும்.

15. சாம்பல் நிறமொரு குட்டி - கருஞ்
சாந்து நிறமொரு குட்டி,
பாம்பு நிறமொரு குட்டி - வெள்ளைப்
பாலின் நிறமொரு குட்டி.

16. எந்த நிறமிருந்தாலும் - அவை
யாவும் ஒரேதர மன்றோ?
இந்த நிறம்சிறி தென்றும் - இஃது
ஏற்ற மென்றும் சொல்லலாமோ?

17. வண்ணங்கள் வேற்றுமைப் பட்டால் - அதில்
மானுடர் வேற்றுமை யில்லை;
எண்ணங்கள் செய்கைக ளெல்லாம் - இங்கு
யாவர்க்கும் ஒன்றெனல் காணீர்.

18. நிகரென்று கொட்டு முரசே! - இந்த
நீணிலம் வாழ்பவ ரெல்லாம்;
தகரென்று கொட்டு முரசே - பொய்ம்மைச்
சாதி வகுப்பினை யெல்லாம்.

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Maha Kavi Bharati's Birthday - 11.12.2014
« Reply #14 on: December 13, 2014, 01:26:41 PM »
முரசு continued...

19. அன்பென்று கொட்டு முரசே! - அதில்
ஆக்கமுண் டாமென்று கொட்டு;
துன்பங்கள் யாவுமே போகும் - வெறுஞ்
சூதுப் பிரிவுகள் போனால்.

20. அன்பென்று கொட்டு முரசே! - மக்கள்
அத்தனைப் பேரும் நிகராம்.
இன்பங்கள் யாவும் பெருகும் - இங்கு
யாவரும் ஒன்றென்று கொண்டால்.

21. உடன்பிறந் தார்களைப் போலே - இவ்
வுலகில் மனிதரெல் லாரும்;
இடம்பெரி துண்டுவை யத்தில் - இதில்
ஏதுக்குச் சண்டைகள் செய்வீர்?

22. மரத்தினை நட்டவன் தண்ணீர் - நன்கு
வார்த்ததை ஓங்கிடச் செய்வான்;
சிரத்தை யுடையது தெய்வம், - இங்கு
சேர்த்த உணவெல்லை யில்லை.

23. வயிற்றுக்குச் சோறுண்டு கண்டீர்! - இங்கு
வாழும் மனிதரெல் லோருக்கும்;
பயிற்றி உழுதுண்டு வாழ்வீர்! - பிறர்
பங்கைத் திருடுதல் வேண்டாம்.

24. உடன்பிறந் தவர்களைப் போலே - இவ்
வுலகினில் மனிதரெல் லாரும்;
திடங்கொண் டவர்மெலிந் தோரை - இங்குத்
தின்று பிழைத்திட லாமோ?

25. வலிமை யுடையது தெய்வம், - நம்மை
வாழ்ந்திடச் செய்வது தெய்வம்;
மெலிவுகண் டாலும் குழந்தை - தன்னை
வீழ்த்தி மிதத்திட லாமோ?

26. தம்பி சற்றே மெலிவானால் - அண்ணன்
தானடிமை கொள்ள லாமோ?
செம்புக்கும் கொம்புக்கும் அஞ்சி - மக்கள்
சிற்றடி மைப்பட லாமோ?

continued....