Author Topic: Sri Devikaalottara Jnanachara Vichara Padalam - Verses and Translation:  (Read 35291 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 5 of Devi Kalottaram:


மமதை இன்றிக் கருணை மன்னி பூதங்கள்
எமக்கெல்லாமே அபயம் தந்து - முமூட்சுவாய்   
யோகத்தில் தற்பரனாய் ஓதிக் காலோத்தரத்தின்
ஏக வழி நிற்க இசைந்து.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 5 of Devi Kalottaram:

Claiming nothing as 'mine' other than the Self, filled with compassion towards all beings, granting fearlessness (shelter)
to all, causing neither danger nor fear to any life, intensely desirous of Release, with mind absorbed in Yoga, recite this
text and follow the single path in it wholeheartedly with an unwavering mind.

Leaving ahankara and maakaara  are the most important requisites.

(Tr. Smt. Kanakammal)

Arunachala Siva.     
« Last Edit: August 25, 2014, 02:17:59 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 6 and 7 of Devi Kalottaram:அவன் தானே நான்முகனும் அச் சிவனும் மாலும்
அவன் தேவர் கொன் குகனும் ஆவான் - அவன் தான்
அகில சுரர் குருவும் ஆவன் மாயோகி
அகில தபோதனனும் ஆம்.

பண்டிதனும் மா புருடன் பாரமார்த்தப் பேறு
கொண்டவனும் அன்னவனே கூறும் கான் - மண்டி உழல்
வாயு சமம் சித்தம் வலித்து எவனால் நிச்சலன
மாய் இருத்தப் பெற்றிடுமாம்.

(This is called kuLakam in Tamizh. These two should be read together, to understand better.)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verses 6 and 7 of Devi Kalottaram:

Oh! Lady of immaculate Heart! Who can speak of the glory of one, who curbing the mind, which like the turbulent cyclonic
whirlwind, flies in all directions, from darting outward, restrains it and holds it still, and stable?  He is verily the four faced
Brahma, the diviner of the Vedas four, that Siva who reveals the way to Release, to all the Jivas, Vishnu who measured the
three worlds with steps three, Indra, the Lord of all celestials and Lord Subramanya, the commander of army the divine
forces.  Indeed He is Brahaspatghi the preceptor of devas, also an emperor among Yogis, one who has successfully
performed all austerities, and has gained the fruit of wealth of tapas, a great scholar who has drunk deep the spring of
Vedic and Sastraic lores, a mahatma among men and one who has achieved the Supreme spiritual goal of True Knowledge -
the Self.

(Tr. Smt,. Kanakammal)

Arunachala Siva.               

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 8 and 9 of Devi Kalottaram:


அதுதானே முக்திக்கு உபாயம் அதுவே
சதுபாயர் சார் குணம் தானும் - அதுவே
பிரைஞ்ஞை திரத் தன்மை பின்னும் அதுவே
தருமம் விவேகியர்க்குத் தான்

அதுவே நல் தீர்த்தம் அதுவேயாம் தான
அதுவே தவமாகும் ஐயம் - இதில் இல்லை
எவ் உபாயத்தினாலே வாயுவில் சலன
இவ் உளம் கட்டப் படுமோ எண்.

(These two verses are kulakam, where the meaning should be understood as if one verse.)

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 8 and 9 of Devi Kalottaram:

The strategy by which this restless mind that moves swifter than wind, can be held firmly under control is truly
the way to Release. It is indeed the best means to be relied upon and is good for the seekers of Sat, the Permanent
Reality.  That itself is Pure Awareness and the state of firm abidance.  Moreover, that alone is the Svadharma of the
discriminating mumukshus.  Further that alone is the holy pilgrimage to rare and sanctified tirthas capable of annulling
the sinful acts.  That alone is the best of charity.  That alone is excellent tapas.  There is absolutely no doubt in this.
Know this for certain. 

(Tr. Smt. Kanakammal)

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 10 of Devi Kalottaram:


சித்தம் சிறிது அசைய சம்சாரம் நிச்சலமாச்
சித்த நிலை நிற்க முக்தி சித்தம் இது - சித்தம்
திரமாக்கவே வேண்டும் ஆதலினால் தீமான்
பரமாம் பிரஞ்ஞையினால் பார்.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 10 of Devi Kalottaram:

Even the slightest movement of the mind in any way entails samsaara or bondage.  If the mind, motionless and still,
abides in the Self, it is Mukti.  This is the most certain and irrefutable truth.  Hence know that a discerning man, with
sharp and subtle intellect, must make the mind firm by the Supreme Awareness of the Transcendent content, and abide
in it without slipping away from it.

(Tr. Smt. Kanakammal)

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 11 of Devi Kalottaram:


அந்த ஏகாந்தத்து அடையும் சுகம் அதுவே
அந்தமிலா அத்தியந்த ஆனந்தம் - எந்தக்
கருமமும் இல் அப் பரத்தில் கற்றவனாம் யார்தான்
இரமித்திடான் நீ இசை.

Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 11 of Devi Kalottaram:

The happiness that one gains and experiences in that solitariness of the space of awareness, when the many
that appear due to denotative knowledge have subsided along with the stilled mind into that One Unsublatable
Self, is the highest, eternal and boundless Bliss. Which discerning man learned in paravidya will not revel in that
transcendental Bliss where there is no action of any kind neither dhyana, nor sravana, manana, and nididhyasana?
Tell me.

(Tr. Smt. Kanakammal)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 12 of Devi Kalottaram:


விஷய ஞானம் போய் விரி நிஷ்கலமாய்
விஷயம் இன் ஞான பரன் வீடும் - அடைய
அவா விலனேனும் தீரன் அட்சயமாம் மோட்சம்
தவாது உற்றிடுவனே தான்.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 12 of Devi Kalottaram:

Rid of all the fragmented knowledge of the Vishya (objects and matters) of the world, that spiritual hero
who has gained that object-less awareness, that is formless, and all pervading, will, without fail, attain
everlasting Moksha even if he has no desire for it.

(Tr. Smt, Kannammal)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 13 of Devi Kalottaram:


இருக்கின்றேன் என் கலையோடு ஏய்ந்த சைதன்ய
உரு சக்தி அஹ்தால் ஒளிரும் - பிரபஞ்சம்   
சர்வ சக்தி தியானம் சார் நிட்கள ஞானம்
சர்வ நிராலம்பம் தான்.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 13 of Devi Kalottaram:

That form of Pure Consciousness (Chaitanya) that remains with the single aspect of awareness 'I AM" is called
Sakti.  The whole universe shines by its light.  The entire creation is called Sakti's Sankalpa (thought).  The state,
where the mind, is the formless, part-less Jnana, to be attained.

(Tr. Smt. Kanakammal)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Verse 14 of Devi Kalottaram:


அத்துவிதமாகி அறி ஒளி மாத்திரமா
எத்தும் அகம் அமிசத்து எச் சூன்யம் - முக்திக்கு
வித்ததுவே என்று விளம்பும் பர யோகத்து
உய்த்திடுவாகத் தான் உற்று.

Arunachala Siva.