Author Topic: Bharathiyar Poems  (Read 12359 times)

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #15 on: July 30, 2014, 07:44:55 AM »
பரசிவ வெள்ளம்

உள்ளும் புறமுமாய் உள்ள தெலாந் தானாகும்
வெள்ளமொன்றுண் டாமதனைத் தெய்வமென்பார்வேதியரே. 1

காணுவன நெஞ்சிற் கருதுவன உட்கருத்தைப்
பேணுவன யாவும் பிறப்பதந்த வெள்ளத்தே. 2

எல்லை பிரி வற்றதுவாய் யாதெனுமோர் பற்றிலதாய்
இல்லையுள தென்றறிஞர் என்றுமய லெய்துவதாய் 3

வெட்டவெளி யாயறிவாய் வேறுபல சக்திகளைக்
கொட்டுமுகி லாயணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுவாய். 4

தூல வணுக்களாய்ச் சூக்குமமாய்ச் சூக்குமத்திற்
சாலவுமே நுண்ணியதாய்த் தன்மையெலாந் தானாகி,5

தன்மையொன் றிலாததுவாய்த் தானே ஒரு பொருளாய்த்
தன்மைபல வுடைத்தாய்த் தான்பலவாய் நிற்பதுவே. 6

எங்குமுளான் யாவும் வலான் யாவுமறி வானெனவே
தங்குபல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே. 7

வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாருக்
கீண்டுபொரு ளாயதனை யீட்டுவதாய் நிற்குமிதே. 8

காண்பார்தங் காட்சியாய்க் காண்பாராய்க் காண்பொருளாய்
மாண்பார்ந் திருக்கும்,வகுத்துரைக்க வொண்ணாதே. 9

எல்லாந் தானாகி யிரிந்திடினும் இஃதறிய
வல்லார் சிலரென்பர் வாய்மையெல்லாங் கண்டவரே. 10

மற்றிதனைக் கண்டார் மலமற்றார் துன்பமற்றார்;
பற்றிதனைக் கொண்டார் பயனைத்துங் கண்டாரே. 11

இப்பொருளைக் கண்டார் இடருக்கோர் எல்லைகண்டார்;
எப்பொருளுந் தாம்பெற்றிங் கின்பநிலை யெய்துவரே. 12

continued...


Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #16 on: July 30, 2014, 07:46:21 AM »
பரசிவ வெள்ளம் continued....

வேண்டுவன வெலாம் பெறுவார் வேண்டா ரெதனையுமற்
றீண்டுபுவி யோரவரை யீசரெனப் போற்றுவரே. 13

ஒன்றுமே வேண்டா துலகனைத்தும் ஆளுவர்காண்;
என்றுமே யிப்பொருளோ டேகாந்தத் துள்ளவரே. 14

வெள்ளமடா தம்பி விரும்பியபோ தெய்திநின
துள்ள மிசைத் தானமுத வூற்றாய்ப் பொழியுமடா! 15

யாண்டுமிந்த இன்பவெள்ளம் என்றுநின்னுள் வீழ்வதற்கே
வேண்டு முபாயம் மிகவுமெளி தாகுமடா! 16

எண்ணமிட்ட லேபோதும் எண்ணுவதே இவ்வின்பத்
தண்ணமுதை யுள்ளே ததும்பப் புரியுமடா! 17

எங்கு நிறைந்திருந்த ஈசவெள்ள மென்னகத்தே
பொங்குகின்ற தென்றெண்ணிப் போற்றி நின்றாற்
[போதுமடா! 18

யாதுமாம் ஈசவெள்ளம் என்னுள் நிரம்பியதென்
றோதுவதே போதுமதை உள்ளுவதே போதுமடா! 19

காவித் துணிவேண்டா,காற்றைச் சடைவேண்டா
பாவித்தல் போதும் பரமநிலை யெய்துதற்கே 20

சாத்திரங்கள் வேண்டா சதுமறைக ளேதுமில்லை;
தோத்திரங்க ளில்லையுளந் தொட்டுநின்றாற் போதுமடா! 21

தவமொன்று மில்லையொரு சாதனையு மில்லையடா!
சிவமொன்றே யுள்ளதெனச் சிந்தைசெய்தாற்
போதுமடா! 22

சந்ததமு மெங்குமெல்லாந் தானாகி நின்றசிவம்
வந்தெனுளே பாயுதென்று வாய்சொன்னாற் போதுமடா! 23

நித்தசிவ வெள்ள மென்னுள் வீழ்ந்து நிரம்புதென்றுன்
சித்தமிசைக் கொள்ளுஞ்சிரத்தை யொன்றே போதுமடா!

Mahakavi Bharati

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #17 on: July 30, 2014, 08:23:08 AM »
The Flood of the Supreme Being(para siva)

Itself becoming all that is within and without-
one Flood there is-The Vedic seers call it God  1

All that  is seen,all that is thought by the mind,
All that fosters discernment, take their birth in that Flood. 2

Without limit and division, ineffable it is
Forever the wise  confounding it as 'It is not' 'It is' . 3

as space vast,as consciousness,as the cloud that rains forth
various powers,as that which fuses and dissociates the atoms  4

continued....
« Last Edit: July 30, 2014, 10:07:02 PM by Ravi.N »

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #18 on: August 01, 2014, 02:16:18 PM »
'மண்ணிலே வேலி போடலாம். வானத்திலே வேலி போடலாமா?' 
என்றான் ராம கிருஷ்ண முனி.
 
ஜடத்தைக் கட்டலாம். சக்தியைக் கட்டலாமா? 
உடலைக் கட்டலாம். உயிரைக் கட்டலாமா?

என்னிடத்தே சக்தி எனதுயிரிலும் உள்ளத்திலும் நிற்கின்றாள்.   
சக்திக்கு அநந்தமான கோயில்கள் வேண்டும். 
தொடக்கமும் முடிவுமில்லாத காலத்திலே 
நிமிஷந்தோறும் அவளுக்குப் புதிய  கோயில்கள் வேண்டும்.
இந்த அநந்தமான கோயில்களிலே ஒன்றுக்கு ?நான்?என்று பெயர். 
இதனை ஓயாமல் புதுப்பித்துக்கொண்டிருந்தால் சக்தி இதில் இருப்பாள். 
இது பழமைப்பட்டுப் போனவுடன், இதை விட்டுவிடுவாள். 
இப்போது அவள் என்னுள்ளே நிறைந்திருக்கின்றாள்.

இப்போது எனதுயிரிலே வேகமும் நிறைவும் பொருந்தியிருக்கின்றன. 
இப்போது எனதுடலிலே சுகமும் வலிமையும் அமைந்திருக்கின்றன. 
இப்போது என்னுள்ளத்திலே தெளிவு நிலவிடுகின்றது. 
இது எனக்குப் போதும்.


சென்றது கருத?மாட்டேன். 'நாளைச் சேர்வது நிக்க??மாட்டேன். 
இப்போது என்னுள்ளே சக்தி கொலுவீற்றிருக்கின்றாள். 
அவள் நீடுழி வாழ்க. 
அவளைப் போற்றுகின்றேன், புகழ்கின்றேன். 
வாய் ஓயாமல் வாழ்த்துகின்றேன்.


 
?We can put a fence around the land! Can we put a fence around the sky (space)??
- asked Sage Ramakrishna!

We can bind the inert. Can we bind Shakti?
We can tie the body. Can we tie the life within?

Shakti is within me, in my life and in my mind.

Shakti needs countless temples.
She needs temples every second in the Time which is beginning-less and endless.
Of these endless temples, one of them is named 'I'.
(individual Self which is  actually the Supreme Self)

If that is continually kept renewed, Shakti will stay inside it.
If it (the temple) becomes old, she will leave it.

Now she is fully within me.

Now in my soul, there is speed and completeness joined well.
Now inside my body, happiness and strength are well settled.
Now in my mind, clarity is established.
This is enough for me.

'What is gone? I will not think about.
'What is coming tomorrow? I will not think about.
Now Shakti adorns within me. Let her be there forever.

I adore her. I worship her.
I praise her in my mouth ceaselessly.« Last Edit: August 01, 2014, 02:18:04 PM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #19 on: August 01, 2014, 02:21:33 PM »
Dear Sri Ravi,

பரசிவ வெள்ளம் is like an Upanishad. अपौरुशेय - apouresheya - not a work of a mind. it has flowed like Ganges.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #20 on: August 02, 2014, 06:29:34 AM »
Nagaraj,
Yes,Bharati always carried a copying pencil and paper with him.The moment he rode the wave of inspiration and it took the form of a poem,he would scribble it on the paper at great speed.Para siva VeLLam is a wonderful verse.I need to correct the spelling here;just copied it from the Madurai Tamizh project list of works.I have to then go about translating it and it is not at all easy to do this!
Namaskar.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #21 on: August 03, 2014, 05:48:26 PM »
Here is the wonderful 'Kannan my servant' of mahAkavi bhArati:

        கண்ணன் - என் சேவகன்

கூலிமிகக் கேட்பார் கொடுத்ததெலாம் தாம் மறப்பார்;
வேலைமிக வைத்திருந்தால் வீட்டிலே தங்கிடுவார்;
'ஏனடா நீ நேற்றைக் கிங்குவர வில்லை' யென்றால்
பானையிலே தேளிருந்து பல்லால் கடித்த தென்பார்;
வீட்டிலே பெண்டாட்டி மேற்பூதம் வந்ததென்பார். 5

பாட்டியார் செத்துவிட்ட பன்னிரண்டாம் நாளென்பார்;
ஓயாமல் பொய்யுரைப்பார்; ஒன்றுரைக்க வேறுசெய்வார்
தாயாதி யோடு தனியிடத்தே பேசிடுவார்;
உள்வீட்டுச் செய்தி யெல்லாம் ஊரம் பலத்துரைப்பார்;
எள்வீட்டில் இல்லையென்றால் எங்கும் முரசறைவார். 10

சேவகரால் பட்ட சிரமமிக வுண்டு கண்டீர்;
சேவகரில் லாவிடிலோ, செய்கை நடக்கவில்லை.
இங்கிதனால் யானும் இடர்மிகுந்து வாடுகையில்
எங்கிருந்தோ வந்தான், "இடைச்சாதி நான்" என்றான்;
"மாடு கன்றுமேய்த்திடுவேன்; மக்களைநான் காத்திடுவேன்; 15

வீடு பெருக்கி விளக்கேற்றி வைத்திடுவேன்;
சொன்னபடி கேட்பேன்; துணிமணிகள் காத்திடுவேன்;
சின்னக் குழந்தைக்குச் சிங்காரப் பாட்டிசைத்தே
ஆட்டங்கள் காட்டி அழாதபடி பார்த்திடுவேன்;
காட்டுவழி யானாலும், கள்ளர்பய மானாலும்; 20

இரவிற் பகலிலே எந்நேர மானாலும்
சிரமத்தைப் பார்ப்பதில்லை, தேவாணர் தம்முடனே
சுற்றுவேன் தங்களுக்கோர் துன்பமுறா மற்காப்பேன்;
கற்றவித்தை யேதுமில்லை; காட்டு மனிதன்; ஐயே!
ஆனபொழுதுங்கோலடி குத்துப்போர் மற்போர் 25

நானறிவேன்; சற்றும் நயவஞ் சனைபுரியேன்"
என்று பலசொல்லி நின்றான். "ஏதுபெயர் சொல்" என்றேன்
"ஒன்றுமில்லை; கண்ணனென்பார் ஊரிலுள்ளோர் என்னை" என்றான்
கட்டுறுதி யுள்ளவுடல், கண்ணிலே நல்ல குணம்
ஒட்டுறவே நன்றா உரைத்திடுஞ்சொல் - ஈங்கிவற்றால்;

தக்கவனென் றுள்ளத்தே சார்ந்த மகிழ்ச்சியுடன்,
"மிக்கவுரை பலசொல்லி விருதுபல சாற்றுகிறாய்;
கூலியென்ன கேட்கின்றாய்? கூறு" கென்றென். "ஐயனே!
தாலிகட்டும் பெண்டாட்டி சந்ததிக ளேதுமில்லை;
நானோர் தனியாள்; நரைதிரை தோன்றா விடினும் 35

ஆன வயதிற் களவில்லை; தேவாணர்
ஆதரித்தாற் போதும் அடியேனை; நெஞ்சிலுள்ள
காதல் பெரிதெனக்குக் காசுபெரி தில்லை" யென்றான்.

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #22 on: August 03, 2014, 05:49:29 PM »
கண்ணன் - என் சேவகன் continued...

பண்டைக் காலத்துப் பயித்தியத்தில் ஒன்றெனவே
கண்டு மிகவும் களிப்புடனே நானவனை 40

ஆளாகக் கொண்டு விட்டேன் அன்று முதற்கொண்டு,
நாளாக நாளாக, நம்மிடத்தே கண்ணனுக்குப்
பற்று மிகுந்துவரல் பார்க்கின்றேன்; கண்ணனால்
பெற்றுவரும் நன்மையெல்லாம் பேசி முடியாது
கண்ணை இமையிரண்டும் காப்பதுபோல், என்குடும்பம் 45

எண்ணமுறக் காக்கின்றான் வாய்முணுத்தல் கண்டறியேன்
வீதி பெருக்குகிறான்; வீடுசுத்த மாக்குகிறான்;
தாதியர்செய் குற்றமெல்லாம் தட்டி யடக்குகிறான்;
மக்களுக்கு வாத்தி, வளர்ப்புத்தாய், வைத்தியனாய்
ஒக்கநயங் காட்டுகிறான்; ஒன்றுங் குறைவின்றிப் 50

பண்டமெல்லாம் சேர்த்துவைத்துப் பால்வாங்கி மோர் வாங்கிப்
பெண்டுகளைத் தாய்போற் பிரியமுற ஆதரித்து
நண்பனாய், மந்திரியாய், நல்லா சிரியனுமாய்,
பண்பிலே தெய்வமாய்ப் பார்வையிலே சேவகனாய்,
எங்கிருந்தோவந்தான் இடைச்சாதியென்று சொன்னான். 55

இங்கிவனை யான்பெறவே என்னதவஞ் செய்துவிட்டேன்!
கண்ணன் எனதகத்தே கால்வைத்தநாள் முதலாய்
எண்ணம் விசாரம் எதுவுமவன் பொறுப்பாய்ச்
செல்வம், இளமாண்பு, சீர், சிறப்பு, நற்கீர்த்தி,
கல்வி, அறிவு, கவிதை, சிவயோகம், 60

தெளிவே வடிவாம் சிவஞானம், என்றும்
ஒளிசேர் நலமனைத்தும் ஓங்கிவரு கின்றனகாண்!
கண்ணனை நான் ஆட்கொண்டேன்! கண்கொண்டேன்! கண்கொண்டேன்!
கண்ணனெனை யாட் கொள்ளக் காரணமும் உள்ளனவே!


Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #23 on: August 03, 2014, 05:57:18 PM »
Friends,
I am copying this wonderful translation of Kannan ,My servant by Smt.sharada, from our friend nagaraj's post in Bhajana Dhyana thread:

Kannan,My Servant

They demand great wages, forget all that you give,
When you have work pending, that is the day they choose to stay at home
Ask them - why did you not turn up yesterday?
And they say - 'the scorpion from inside the pot, bit me with its teeth hot'!
'My wife was possessed by an evil spirit at home'!!

'It was the twelfth day of my grandmother's passing'
They spout such unceasing lies and do something when they are asked to do something else
They collude with our own relatives, in stealth
Spread rumours about our home and family all thro' town
Propagate it very well even if sesame is in lack  (meaning that when there is any lack / problem in the house, they blow it out of proportion and broadcast it)

There are untold difficulties we face with servants, see my good men
But to do without them is impossible, life does not move
When I was caught in this difficult situation, and suffering
He came from nowhere; Said, 'I belong to the Idayar (cowherd) clan'
'I will herd the cows and their calves, will take care of the children'

I will sweep the house, light the lamps
Take all instructions and obey them to the letter, take care of the clothes
Will sing dainty ditties to the darling children,
Play games with them, and keep them from crying.
Through a forest path, or the fear of dacoits,

Whether it be day or night
I will not get worn out, with you
I shall be, I shall protect you from all difficulty.
There is no art that I am formally trained in, I am a forest dweller
(line left out .... line 25) ஆனபொழுதுங்கோலடி குத்துப்போர் மற்போ

'I know no treason'
So much he said of himself. 'Tell me your name', I said
'Nothing specific, but people in town called me Kannan' he said
A well built body, soulful eyes which reflected a good heart
Endearing, affectionate words - with these

Concluding that he was the right man, happily,
'You speak so much and so highly of yourself
What wages do you want?', I asked. 'Sir
There is no woman I have wedded, no children have I,
I am single. Even if you cannot see me gray,

There is no counting my age. If you
Take me in, it is enough. The heart's
love is important to me, not monetary recompense
', he said

An old mad coot from the times of yore,
Thinking thus, delightfully, from then I

Took him as my man. From that day on
With every passing day, Kannan's attachment
To us * increases ...It is impossible
To describe in mere words the benefits that we obtain from Kannan
Like the two eyelids protecting the eyes, my family


He thoughtfully protects. Without so much as a murmur
He sweeps the yards, cleans the house
Supervises the maids and keeps them in check
A teacher, foster mother, doctor to the children
He plays all roles, without anything missing


He keeps all things intact, buys milk and curds
He offers tender loving support to the womenfolk, like the very mother who begot them
A friend, a minister, an exemplary teacher
A cultured God, a humble servant
He came from somewhere, called himself as belonging to the 'Idai' caste


To attain him here, what penance did I do!
From the day Kannan set foot into my house
He took charge of our thought and pondering
Prosperity, wealth, well being and fame
Education, Intellect, Poetry, Sivayogam

Sivagnanam, which is the epitome of Absolute Clarity
And all that is good, grows manifold, see!
I have taken possession of Kannan, I have him, I have him
There are reasons why I possess him, you know!!


(* Us is used as the royal pronoun - it was usual for the royalty / wealthy / cultured people to refer to themselves in the plural and not singular)

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #24 on: August 03, 2014, 06:17:49 PM »
comments on the poem -'Kannan,My servant' by smt Sharada:

Commentary -

Many are the relationships that devotees have had with God, but this poem is a beautiful example of one man's mad intoxicated love of the divine. What depth of love, what great feeling to even refer to God as his own servant! As is usual with most of Bharathiyar's poetry, this is a totally avant-garde depiction of his relationship with God. The bold, audacious and yet beautiful descriptions are signatures of this great Mahakavi.

But moving just beyond the surface, it is not about a servant-master relationship at all. It masks the concept of total and absolute surrender to the divine whom Bharathiyar epitomises here as Krishna. When the moment of absolute and total surrender happens, God becomes EVERYTHING in the life of the devotee. There is no detail too small for Him to attend to, no task too trivial or menial to do for His devotee. To one who has surrendered himself, body heart and soul, and let God into his life, every single thing is an act of God, His own leela. God nourishes and protects, saves and cures, oversees even mundane work and above all, teaches and loves tenderly like a mother. This is what Kannan does to the poet and his entire household.

The other interesting thing, is the repetition of the phrase 'idai' jathi. The word 'idayan', in addition to referring to a cowherd, also means,  quite literally, the one in the middle. Of the trinity, representing Creation, Preservation and Destruction, the Preserver, Vishnu or Krishna (referred to as Kannan here) is the idayan, or the one in the middle! To one harassed and fraught with worries of worldly existence, God appears, and identifies Himself as the middle-one or the Preserver, and grants Abhayam. This is what is poetically represented by Kannan saying that He has no name, but specifying again and again that he is an 'idayan', which is as explicit a promise of abhayam as can be given to any!

Towards the end of the poem, Bharathiyar mentions that among the things that have flourished in his house since the day Kannan stepped in, is poetry. This explains the importance of poetry in the kavi's life, how the lord has been his muse, and how he considers even his own poetry to be a gift of God. With just one wayward mention, the poet explicates so many personal things. Also, by using the phrases Shivayogam and Shivagnanam, as being granted by Kannan, Bharathiyar has very clearly driven home his faith in the non duality of Shiva and Vishnu.

What starts off as a humourous and light veined poem, on deeper reading, reveals itself to be a soul stirring song of Para Bhakthi. Such is the poetic genius and the depths of devotion of this great poet.

Such a wonderful commentary!I wish to add a few more wonderful points here.
கற்றவித்தை யேதுமில்லை; காட்டு மனிதன் ஐயே! Here Kannan,the Lord in the guise of a servant seems to be saying-"I am not learned;A man of the Jungle am I ,Alas!"
The true meaning is that the Lord is referring to the Fact that He is Knowledge itself and this knowledge is not something that is bookish or learned!கற்றவித்தை யேதுமில்லை
காட்டு மனிதன் ஐயே!-seems to be referring to his 'man from the jungle and unlettered'!Yet what the Lord in the guise of a servant is saying is that he is 'DEsikan'-one who points to Truth![b]காட்டு மனிதன்[/b]!

நானோர் தனியாள்; நரைதிரை தோன்றா விடினும் ஆன வயதிற் களவில்லை-Here the Lord is saying that he is SINGLE,for nothing exists other than Him!He is ageless since He is Eternity itself!

This is where the Lord clinches his point:நெஞ்சிலுள்ள காதல் பெரிதெனக்குக் காசுபெரி தில்லை-It is Love that I Prize highly and not Riches.The thought of Kuchela ,Vidura comes to our mind.Bharati also was not rich,yet he had this deep love for the Lord and hence this word from the Lord.

The whole poem is so wonderful,and the Bhakti that it exudes is no less than that of any other Azhwar-Yet no one was as bold as bharati to say that 'I have Ruled over kannan''I have Beheld Kannan','Yes,I have Beheld Kannan' and there are  Reasons for this!-meaning that it is not just sentimental poetry!

Namaskar.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #25 on: August 03, 2014, 07:07:10 PM »
Ah! Sri Ravi, thanks so much for revisiting this, what joy, what joy, do we need any else? i am indeed grateful to have been blessed to have known Mahakavi in my life. There have been many many great poets who are no less, or may be much great in stature, yet Mahakavi has his own place, where there is no place for anybody else. He is here, ever!

Such a moving poetry and heart melting. I share this video of a movie.

http://www.youtube.com/watch?v=-2ZgZKVkOkg

--
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #26 on: August 03, 2014, 07:10:22 PM »
The speciality of Mahakavi's poetry is that it makes you want to be Him, desire to be 'Him' a "Bharathi"

--
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #27 on: August 03, 2014, 08:02:12 PM »
Nagaraj,
Indeed,for sheer exuberance,Fiery vitality,tender pathos,childlike wonder,or philosophic insight-such a wide range;only few have this sort of a Range that Mahakavi has!The only other genius who matches him for this sort of a range (in my fond rambling)is the Great composer Ludwig Van Beethoven with his versatile compositions-sonatas,string quartets,symphonies.
Many are the beauties of Kannand en sevakan(Kannan,My servant).Mahakavi seems to be referring to the vagaries of domestic help(servants)-Yet,what he truly is saying is this-As long as we depend on the world and try to utilize its resources to serve our ends,we end up being cheated and forlorn.Yet,we are in no position to give up this dependency!Mahakavi refers to this predicament :

சேவகரால் பட்ட சிரமமிக வுண்டு கண்டீர்;
சேவகரில் லாவிடிலோ, செய்கை நடக்கவில்லை.
இங்கிதனால் யானும் இடர்மிகுந்து வாடுகையில்
எங்கிருந்தோ வந்தான், "இடைச்சாதி நான்" என்றான்
;

As the devotee is thus struggling to find his bearings,from somewhere ,The Lord comes to the rescue.He says that he will do all that we are aspire for,all that we think is necessary for our Living-'He seems to say-"yogashemam vahaamyaham'-Just employ me and I will take care of all that you have and all that you aspire for.He says:

மாடு கன்றுமேய்த்திடுவேன்; மக்களைநான் காத்திடுவேன்; 15

வீடு பெருக்கி விளக்கேற்றி வைத்திடுவேன்;
சொன்னபடி கேட்பேன்; துணிமணிகள் காத்திடுவேன்;
சின்னக் குழந்தைக்குச் சிங்காரப் பாட்டிசைத்தே
ஆட்டங்கள் காட்டி அழாதபடி பார்த்திடுவேன்;
காட்டுவழி யானாலும், கள்ளர்பய மானாலும்;

இரவிற் பகலிலே எந்நேர மானாலும்
சிரமத்தைப் பார்ப்பதில்லை, தேவாணர் தம்முடனே
சுற்றுவேன் தங்களுக்கோர் துன்பமுறா மற்காப்பேன்


வீடு பெருக்கி விளக்கேற்றி வைத்திடுவேன்-means that I will cleanse your heart and Light the lamp of wisdom!

காட்டுவழி யானாலும், கள்ளர்பய மானாலும்; இரவிற் பகலிலே எந்நேர மானாலும் சிரமத்தைப் பார்ப்பதில்லை, தேவாணர் தம்முடனே சுற்றுவேன் தங்களுக்கோர் துன்பமுறா மற்காப்பேன்-In the Forest of this world,Be it the fear of the sense robbers waylaying you,Be it Night or day,Tirelessly I will be with you and will shield you from harm!

Ever since God takes hold of the devotee's heart,the transformation that ensues is captured so wonderfully by the mahakavi. Truly wonderful and the deeper we dive into the beauty and intimacy of this poem,the more and more we revel in  Bhakti,pure and unalloyed.

Namaskar.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #28 on: August 03, 2014, 08:27:22 PM »
நான்

வானிற் பறக்கின்ற புள்ளெலாநான்
மண்ணிற் றிரியும் விலங்கெலாநான்
கானிழல் வளரு மரமெலாநான்
காற்றும் புனலுங் கடலுமேநான்.

விண்ணிற் றெரிகின்ற மீனெலாநான்
வெட்ட வெளியின் விரிவெலாநான்
மண்ணிற் கிடக்கும் புழுவெலாநான்
வாரியி லுள்ள வுயிரெலாநான்.

கம்ப னிசைத்த கவியெலாநான்
காருகர் தீட்டு முருவெலாநான்
இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
எழினகர் கோபுரம் யாவுமேநான்.

இன்னிசைமாத ரிசையுளேனான்
இன்பத் திரள்க ளனைத்துமேநான்
புன்னிலை மாந்தர்தம் பொய்யெலாநான்
பொறையருந் துன்பப் புணர்ப்பெலாநான்.

மந்திரங் கோடி யியக்குவோனான்
இயங்கு பொருளி னியல்பெலாநான்
தந்திரங் கோடி சமைத்துளோனான்
சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோனான்.

அண்டங்கள் யாவையு மாக்கினோனான்
அவைபிழை யாமே சுழற்றுவோனான்
கண்டநற் சக்திக் கணமெலாநான்
காரண மாகிக் கதித்துளோனான்.

நானெனும் பொய்யை நடத்துவோனான்
ஞானச் சுடர்வானிற் செல்லுவோனான்
ஆன பொருள்க ளனைத்தினு மொன்றாய்
அறிவாய் விளங்கு முதற்சோதி நான்.


Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #29 on: August 03, 2014, 08:29:37 PM »
I - நான்

I am all the birds that fly in the sky
I am all the animals that roam on this earth
I am all the shady trees in the forest
I am the air, the floods and the sea.

I am all the stars seen in space
I am all the wide earth's expanse
I am all the earth's wiggly worms
I am all the earth's life forms.

I am all of Kamban's verses.
I am all of painter's images.
I am all the dazzling homes
And all this city's breathtaking domes.

I am the music in all those choirs
I am the strand of bliss in all lifes.
I am the lies in all those sinners
I am the agony of all those deaths.

I am the magician of million illusions
I am the essence of all things real
I am the trickster with a bag of tricks
I am the author of all the learned tomes.

I am the creator of all the galaxies
I am the director who makes them work flawlessly.
I am all the army of the Goddess
I am all the reason behind rationality.

I am the creator of the illusion that's me.
I am the traveller in the path of wisdom
I am the flame of unifying knowledge
in all things ever created.

Mahakavi Bharati