Author Topic: Bharathiyar Poems  (Read 11314 times)

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Bharathiyar Poems
« on: July 29, 2014, 03:19:25 PM »
தெளிவு

எல்லா மாகிக் கலந்து நிறைந்தபின்
ஏழைமை யுண்டோடா?-மனமே!
பொல்லாப் புழுவினிக் கொல்ல நினைத்தபின்
புத்தி மயக்க முண்டோ?

உள்ள தெலாமோர் உயிரென்று தேர்ந்தபின்
உள்ளங் குலைவ துண்டோ?-மனமே!
வெள்ள மெனப்பொழி தண்ணரு ளாழ்ந்தபின்
வேதனை யுண்டோடா?

சித்தி னியல்பு மதன்பெருஞ் சக்தியின்
செய்கையுந் தேர்ந்துவிட்டால்,-மனமே!
எத்தனை கோடி இடர்வந்து சூழினும்
எண்ணஞ் சிறிது முண்டோ?

செய்க செயல்கள் சிவத்திடை நின்றெனத்
தே னுரைத் தனனே;-மனமே!
பொய்கரு தாம லதன்வழி நிற்பவர்
பூதல மஞ்சுவரோ?

ஆன்ம வொளிக்கடல் மூழ்கித் திளைப்பவர்க
கச்ச முண்டோடா-மனமே?
தேன்மடை யிங்கு திறந்தது கண்டு
தேக்கித் திரிவமடா!


       Clarity

After mixing and filling all as oneself,
can there be poverty, hey mind?
After the decision has been made to kill the wicked worm (ego),
can the intellect be ever in a confused state?

After realizing that all that is there is just one single Self,
can you still feel distressed, hey mind?
Can there be any sadness left ever,
after getting absorbed into the cool bliss flowing like a flood?

After realizing
the nature of ?Chit? (Brahman/Self)
and its great power of manifestation, - hey mind,
however many problems beset you all around,
can there be even an awareness of it?

?Perform actions established in the state of the Self?
thus spoke the Lord (Krishna) ? hey mind!
Will those people who do not identify with the unreal;
and who stand in the identity of their true Self,
be ever afraid of the earth?

Can there be fear for those who dive inside
the ocean of the luster of the Self and sport, hey mind?
Seeing the dam of honey burst open,
let us wade through it and get excessively intoxicated!

(Tr. By Tejasvini)
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #1 on: July 29, 2014, 03:30:47 PM »
நோவாலே மடிந்திட்டான் புத்தன் கண்டீர்
அந்தணனாம் சங்கராசார்யன் மாண்டான்
அதற்கடுத்த விராமாஅநுஜனும் போனான்

சிலுவையிலேயடியுண்டு யேசு செத்தான்
தீயதொரு கணையாலே கண்ணன் மாண்டான்
பலர் புகழுமிராமனுமே யாற்றில் வீழ்ந்தான்

பார்மீது நான்சாகாதிருப்பேன் காண்பீர்!
மலிவுகண்டீரிவ்வுண்மை பொய்கூறேன் யான்,
மடிந்தாலும் பொய்கூறேன்
மானுடர்க்கே நலிவுமில்லை சாவுமில்லை கேளீர் கேளீர்!


        Know that Buddha died of some pain (illness).
The Brahmin Sage Shankaraachaarya also died.
Later Raamaanuja also departed.

Jesus died nailed to the cross.
Kannan (Krishna) died hit by a sharp arrow.
Rama, who is praised by all, also gave up his body by entering the river.

But know this fact that I alone will remain
without dying on this wide earth.
This is the truth par excellence; I will never lie!
I will never lie even if I die!
For the descendents of Manu (embodied beings)
there is no withering away, no death!
Listen! Listen!
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #2 on: July 29, 2014, 03:36:25 PM »


   

எனக்கு முன்னே சித்தர் பலரிருந்தாரப்பா
யானும் வந்தேனொரு சித்தனிந்த நாட்டில்!


Before me there were many Siddhas hey!
I also arrived here, another Siddha in this country.
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #3 on: July 29, 2014, 04:09:28 PM »
Dear Nagaraj,

Your last post is intriguing.  I think what Bharatiyaar meant was that he was a Jnani and not a Siddhar with magical powers.

Arunachala Siva.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4059
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #4 on: July 29, 2014, 05:53:07 PM »
subramanian,

By Siddhar, Bharati means a Jnani only.A Siddha is one who has merged his 'Chitta' in God.We know how PeriyAzhwar was also called Vishnu Chittar(Siddhar).TGN used to say that those who only display siddhis are not Siddhars(சித்தர்கள்),but YaththargaL(எத்தர்கள்),meaning cunning cheats!

In the Gospel of Sri ramakrishna,we have this reference:

MASTER: "According to the Vaishnavas the aspirants and the seers of God may be divided into different groups. These are the pravartaka, the sadhaka, the siddha, and the siddha of the siddha. He who has just set foot on the path may be called a pravartaka. He may be called a sadhaka who has for some time been practising spiritual disciplines, such as worship, japa, meditation, and the chanting of God's name and glories. He may be called a siddha who has known from his inner experience that God exists. An analogy is given in the Vedanta to explain this. The master of the house is asleep in a dark room. Someone is groping in the darkness to find him. He touches the couch and says, 'No, it is not he.' He touches the window and says, 'No, it is not he.' He touches the door and says, 'No, it is not he.' This is known in the Vedanta as the process of 'Neti, neti', 'Not this, not this'. At last his hand touches the master's body and he exclaims, 'Here he is!' In other words, he is now conscious of the 'existence' of the master. He has found him, but he doesn't yet know him
intimately.
"There is another type, known as the siddha of the siddha, the 'supremely perfect'. It is quite a different thing when one talks to the master intimately, when one knows God very intimately through love and devotion. A siddha has undoubtedly attained God, but the 'supremely perfect' has known God very intimately".

Again,we have this excerpt from The Gospel of sri Ramakrishna:

February 25, 1883
After his noon meal the Master conversed with the devotees. Ram, Kedar, Nityagopal, M., and others had arrived from Calcutta. Rakhal, Harish, Latu, and Hazra were living with the Master. Mr.Choudhury, who had three or four university degrees and was a government officer, was also present. He had recently lost his wife and had visited the Master several times for peace of mind.
MASTER (to Ram and the other devotees): "Devotees like Rakhal, Narendra, and Bhavanath may be called nityasiddha. Their spiritual consciousness has been awake since their very birth. They assume human bodies only to impart spiritual illumination to others.
"There is another class of devotees, known as kripasiddha, that is to say, those on whom the grace of God descends all of a sudden and who at once attain His vision and Knowledge.
Such people may be likened to a room that has been dark a thousand years, which, when a lamp is brought into it, becomes light immediately, not little by little".

A Siddha is one who has understood the Truth of Siddhantam and as Thayumanavar says that Vedanta and siddhanta are the same-samarasam.There is one whole set of songs where he invokes the Grace of 'vedanta siddhanta samarasam kanda Siddhar Ganam'.

Namaskar.

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 970
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #5 on: July 29, 2014, 06:22:28 PM »
Dear Nagaraj,

Your last post is intriguing.  I think what Bharatiyaar meant was that he was a Jnani and not a Siddhar with magical powers.

Arunachala Siva.

There was another Bharathiyar, Gopala Krishna Bharathiyar who was a good devotee of Lord Shiva of Thillai Ambalam.

This is Sri Subramania Bharathiyar,  he was a very good tamil poetic and a partiotic poet.  He was a very good social reformer and fought a lot against orthodoxy and brahminic priestly class. 

All this added fuel to the later tamil movement and his close disciple bharathidasan went totally offensive and abusive against vedic priests and a sect of people in tamil nadu.  Rest speaks for itself

If you browse internet, 9 out of ten bhrathiyar followers are loving him for his anti vedic and orthodoxy system and sanatana dharma.  This 90% never appreciate his devotional poems . Bhrathiar himself self contradicted in many places.

As I understand for some of us, he has attained self realization , same state as the great sages, Ramana Maharishee, Papa Ramadas, Anandamayi ma, Jiillelamudi amma etc.

I am not competent enough to assess others state  but there is not a strong connection for Bhrathiar and self realization.

I dont mean to hurt anybody here.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4059
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #6 on: July 29, 2014, 06:35:03 PM »
Ksksat(krishna),
Again,you are here latching onto only the outer aspects.Since you appreciate Poonjaji,outwardly he too was a patriot who hated pakistan.He had cancelled satsanghs to watch India-Pakistan cricket match and vociferously used to support India.
Gandhiji was also in politics but inwardly pursued sadhana.A Jnani is not to be measured by what he does outwardly.
I have seen time and again you have been voicing your doubts on the Mahakavi on account of your bias-on account of his anti Brahmin stance(Not that he was against the true Brahminical qualities.He had learnt the chanting of the Vedas and did so in his daughter's wedding).
Unless you have read his poems in an unbiased manner,you will never understand his stature.There is a tremendous amount of clarity in his philosophical songs,and this cannot be had by just bookish learning,not to mention his association with great Sages.
Why don't you appreciate his songs,whether he be a jnani or not?I have not seen you do this once and you claim that you write here in humilty, Peace and Love!It seems to be circumscribe to only a few things that you cherish!
Namaskar.
« Last Edit: July 29, 2014, 06:38:06 PM by Ravi.N »

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 970
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #7 on: July 29, 2014, 06:55:55 PM »
Dear Ravi sir,

Whatever you have written about outward actions of  a jnani etc. are totally true. 

And the cricket match episode with Sri H W L Poonjaji is very interesting , I really read your message with a broad smile Sir.  Papa is sweet and a sweets  lover too  :) despite a diabetic.

I will definitely read Bhrathiyar poems with an unbiased outlook.

Whatever we are ascrbing to Sri Bharathiyar, he himself would not have even thought about it.

But with art this tends to happen sir -- when we really like the poetic beauty of a personality we all the way go and adore with highest accomplishment we could think of. For materialist, they will say such a personality is eligible for noble prize, for a spiritual person the only term that can glorify somebody to fullest extent is jnanitvam. Ofcourse I agree, I should respect other's views and not have arrogancy. If I did I am very sorry.

But we have to look at what happened in tamilnadu , and how much one contributed to the fuelling of anti God sentiments. I would say tamilnadu beared lot of anti tolerance sentiments the only state to bear it post independence in all over India.  And his poems definitely created a disciple who was all the way against the entire vedic dharma and it was shown as abusive intolerance resulting in glorify Ravana and belittling Ram.

So naturally one sees all this.  The recent film that came on Bhrathiyar -- I dont know whether they twisted the meanings or not,  but it showed a lot of intolerant revolutionary attitude. there is no smoke without fire. Well I could be wrong.

I think I should read his poems,  not only revolutionary poems in anti God blogs, but all poems, this I agree, I have this short fall.

no hard feelings please.  This is just my opinion.
« Last Edit: July 29, 2014, 06:58:09 PM by ksksat27 »

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4059
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #8 on: July 29, 2014, 07:04:11 PM »
ksksat(krishna),

 
Quote
And his poems definitely created a disciple who was all the way against the entire vedic dharma and it was shown as abusive intolerance resulting in glorify Ravana and belittling Ram.

This is like saying that Bhagavan was responsible for the acts of perumal swami!A lot of good has come from the heretical movement also.That is another subject which we need not embark now.

Just read Kannan pAttu-especially kanna ,en sEvakan'(Kannan,My servant)-If we study this deeply,we will find how Bharati was no less than any other azhwar.He infact had read the 4000 verses of Nalayira Divyaprabhandam in just 5 days,and totally assimilated the essence.

There are many other poems,that simply clarify his inner stature for the one who can read it with a sense of openness and receptivity.

I am sure it will do everyone tremendous good;also his commentary on the Gita(Prose work).Just give it a try.

Namaskar.

ksksat27

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 970
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #9 on: July 29, 2014, 07:35:47 PM »
I will try to read Kannan Paattu sir.

But I think there is a ocean of difference between Bhagavan & his hostile turned disciple and with Bhrathiyar and his fanatic fan.

What made things so controversial is this sir -- Bharathiyar defintiely was emotional and he did many things which he thought was correct but it was not.  By that time he would not have realized but when you write something,  it becomes printed, this is what happens. We cannot undo it.  Everybody will turn to and start using and quoting it. It came freely in the hands of atheists.  It led to such a massive anti God sentiment , anti vedic sentiment solely centred around sri Bharathiyar.

A personality's life may have some controversies, but the writings should not create a never ending impact that runs to generations. 

As you told, let me read sometime what Sri Bharathiyar has said in his Kannan pattu.

The above are some viewpoints only.  need not be correct, I may well be wrong.

« Last Edit: July 29, 2014, 07:43:29 PM by ksksat27 »

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #10 on: July 29, 2014, 08:42:41 PM »
உபதேசம்

பக்கத்து வீடிடிந்து சுவர்கள் வீழ்ந்த
பாழ்மனையொன்றிருந்ததங்கே
பரமயோகி ஒக்கத்தன்ன​ருள்விழியாலென்னை நோக்கி
ஒரு குட்டிச்சுவர் காட்டிப் பரிதி காட்டி
அக்கணமே கிணற்றுளதன் விம்பங் காட்டி
அறிதிகொலோ எனக்கேட்டான்
அறிந்தேன் என்றேன்
மிக்கமகிழ் கொண்டவனுஞ்சென்றான்
யானும் வேதாந்தமரத்திலொரு வேரைக் கண்டேன்

தேசிகன் கைகாட்டியெனக்குரைத்த செய்தி
செந்தமிழில் உலகத்தார்க்குணர்த்துகின்றேன்
வாசியை நீ கும்பகத்தால் வலியக் கட்டி
மண்போலே சுவர்போலே வாழ்தல் வேண்டும்
தேசுடைய பரிதியுருக் கிணற்றினுள்ளே தெரிவதுபோல்
உனக்குள்ளே சிவனைக் காண்பாய்
பேசுவதில் பயனில்லை
அனுபவத்தாற் பேரின்பமெய்துவதே ஞானமென்றான்

கையிலொரு நூலிருந்தால் விரிக்கச்சொல்வேன்
கருத்தையதிற் காட்டுவான்
வானைக் காட்டி மையிலகுவிழியாளின் காதலொன்றே
வையகத்தில் வாழுநெறியென்று காட்டி
ஐயனெனக்குணார்த்தியன பலவா ஞானம்
அகற்கவன் காட்டியகுறிப்போ அநந்தமாகும்

பொய்யறியா ஞானகுரு சிதம்பரேசன்
பூமிவிநாயகன்குள்ளச்சாமியங்கே
மற்றொருநாள் பழங்கந்தையழுக்கு மூட்டை
வளமுறவே கட்டியவன் முதுகின் மீது
கற்றவர்கள் பணிந்தேத்துங்கமலபாதக்கருணைமுனி
சுமந்துகொண்டென்னெதிரே வந்தான்
சற்றுநகை புரிந்தவன்பால் கேட்கலானேன்
தம்பிரானே இந்தத் தகைமையென்னே?
முற்றுமிது பித்தருடைச் செய்கையன்றொ?
மூட்டை சுமந்திடுவதென்னே?
மொழிவாய் என்றேன்

புன்னகைபூத்தாரியனும் புகலுகின்றான்
புறத்தே நான் சுமக்கின்றேன்
அகத்தினுள்ளே இன்னதொரு பழங்குப்பை சுமக்கிறாய் நீ
என்றுரைத்து விரைந்தவனுமேகிவிட்டான்
மன்னவன் சொற்பொருளினை யான் கண்டுகொண்டேன்
மனத்தினுள்ளே பழம்பொய்கள் வளர்ப்பதாலே
இன்னலுற்று மாந்தரெல்லாம மடிவார் வீணே
இருதயத்தில் விடுதலையை இசைத்தல் வேண்டும்

சென்றதினி மீளாது மூடரே
நீர் எப்போதுஞ் சென்றதையே சிந்தைசெய்து
கொன்றழிக்குங் கவலையெனுங் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர்
சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டா
இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோமென்று
நெஞ்சில் எண்ணமதைத் திண்ணமுற இசைத்துக் கொண்டு
தின்று விளையாடியின்புற்றிருந்து வாழ்வீர்
அஃதின்றிச் சென்றதையே மீட்டு மீட்டும்
மேன்மேலு நினைந்தழுதல் வேண்டா அந்தோ!

மேதையில்லா மானுடரே!
மேலு மேலும் மேன்மேலும் புதியகாற்றெம்முள் வந்து
மேன்மேலும் புதியவுயிர் விளைத்தல் கண்டீர்
ஆன்மாவென்றெகருமத்தொடர்பையெண்ணி
அறிவுமயக்கங்கொண்டு கெடுகின்றீரே!
மான்மானும் விழியுடையாள் சக்திதேவி வசப்பட்டுத்
தனைமறந்து வாழ்தல் வேண்டும்

சென்றவினைப் பயன்களெனைத் தீண்டமாட்டா
ஸ்ரீதரன் யான் சிவகுமாரன் யானன்றோ?
நன்றிந்தக்கணம் புதிதாய்ப்பிறந்து விட்டேன்
நான் புதியவன் நான் கடவுள் நலிவிலாதோன்
என்றிந்தவுலகின்மிசை வானோர்போலே இயன்றிடுவார்
சித்தரென்பார்

பரம தர்மக்குன்றின்மிசையொருபாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து
குறிப்பற்றார் கேடற்றார் குலைதலற்றார்

குறியனந்தமுடையோராய்க் கோடி செய்தும்
குவலயத்தில் வினைக்கடிமைப் படாதாராகி
வெறியுடையோன் உமயாளை இடத்திலேற்றோன்
வேதகுரு பரமசிவன் வித்தை பெற்றுச்
செறியுடைய பழவினையாமிருளைச் செற்றுத்
தீயினைப்போல் மண்மீது திரிவார் மேலோர்
அறிவுடைய சீடா
நீ குறிப்பை நீக்கி அநந்தமாந் தொழில் செய்தாலமரனாவாய்

கேளப்பா!
மேற்சொன்ன உண்மையெல்லாம்
கேடற்ற மதியுடையான் குள்ளச்சாமி
நாளும்பல்காட்டாலும் குறிப்பினாலும்
நலமுடைய மொழியாலும் விளக்கித் தந்தான்
தோளைப் பார்த்துக்களித்தல் போலேயன்னான்
துணையடிகள் பார்த்து மனம்களிப்பேன் யானே
வாளைப்பார்த்தின்பமுறு மன்னர் போற்றும்
மலர்த்தாளான் மாங்கொட்டைச் சாமி வாழ்க!

      Instructions

The neighboring house was broke and the walls had fallen down.
It was a ruin of a place.
The great Yogi stared at me through both his eyes with compassion,
pointed out a broken ruin of a wall; and then the sun;
then at the same moment showed the reflection (of the Sun) inside the well;
and asked ?Do you understand??

I replied ?Yes I understand!?
He felt very happy and went away.
I too had a glimpse of a root in the tree of Vedanta!

The instruction which the Guru gave by pointing out those objects,
I will explain the same in beautiful Tamil to all the people of the world.
He said-
?Bind the breath (Vaasi) through Kumbhaka and live like the mud, the wall.
You will see Shiva within you like the sun?s reflection in the well.
There is no use in talking.
Knowledge is the great bliss you attain through experience.?

If I was having a text (scripture) I will ask him to open a page.
He will show his instruction there.
He will point out at the sky and taught me that
the love for that beautiful lady with her dark light eyes (Mother) alone
is the path to be followed in the world.
The noble one in this manner taught me many things.
For that purpose whatever examples he showed me were endless.

Another day, the knowledge Guru Chidambareshan
the Ganesha of the earth, KullaSaami,
the compassionate Sage whose lotus feet were saluted humbly by the learned
came in front of me carrying on his back a tied up bundle of old clothes.
I laughed slightly and questioned him-
?Master! What is this thing you are doing?
Is this not the action of mad men?
Why do you carry this dirty bundle, tell me.?

The noble saint smiled and said-
?I carry it only outside.
You are carrying another dirty bundle inside your mind,?

He said this, and went away fast.
I understood the meaning of the words uttered by the king of saints.
By breeding the old lies inside the mind
the men of the world suffer much and die wastefully.
One should bring freedom to the mind.

What is gone will not come back, you fools!
Do not always think of what has past;
and be miserable by falling into the deadly chasm of worries.
?Today we are born anew?
ascertaining yourself with the repetition of this idea,
eat and sport and live happily.
Alas! Without doing that,
do not keep on crying,
thinking again and again, repeatedly what is gone past.

Hey you men without wisdom!
Again and again, again and again,
new wind fills inside us and
again and again new life appears afresh,
as the Aatman.

Worrying about the actions of the past binding you,
you have become deluded in the intellect, and are perishing.

Surrendering yourself to
ShaktiDevi who has eyes resembling that of the deer,
keep living lost in her thought.

The results of the past actions will not touch me.
I am ShreeDharan (Naaraayana).
I am ShivaKumaaran (Shiva?s son).


Good! I have born afresh now.
I am new. I am the Supreme. I do not have any suffering.
Those who live on this earth with this knowledge like the heavenly brings above
are known as Siddhas.

Jumping across at one stretch
on the mountain of the Supreme righteousness,
they do not have any divided identity.
They do not ever perish.
They do not shatter down.

They have endless identities now.
Though engaged in countless actions on this earth,
they are not bound by the action.
They have mastered the trick owned by
ParamaShiva, the Master of Vedas, who is intoxicated with bliss,
and who has placed Goddess Uma on his left side.
These knowers have destroyed the dense darkness
namely the results of the past actions,
and wander on the earth like fire.
Hey you intelligent disciple!
You get rid of the limited identity
(ego connected with the physical body)
and practice the contemplation of endless state of Brahman.
You will become immortal.

Listen hey you!
All the truths given above were explained by
KullaSaami of taintless intelligence,
daily through many examples and gestures and verbal instructions.
Just like feeling delighted by looking at the shoulders (of Mother Supreme),
I delighted at the sight of the feet of my Guru, my support.
Victory to Maangottaichhaami
who has his lotus feet worshipped
by kings who delight in the sight of the sword.


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #11 on: July 29, 2014, 08:58:18 PM »
கேளப்பா சீடனே!

கழுதை யொன்றைக் கீழானபன்றியினைத் தேளைக் கண்டு
தாளைப்பார்த்திருகரமுஞ்சிரமேற்கூப்பிச்
சங்கரசங்கரவென்று பணிதல் வேண்டும்
கூளத்தை மலத்தினையும் வணங்கல் வேண்டும்
கூடி நின்ற பொருளனைத்தின் கூட்டந் தெய்வம்


       Hey listen you disciple!

Whether a donkey, or a lowly pig, or a scorpion is seen,
one should look at the feet and fold the hands in salutation,
lift them above the head;
say ?Shankara Shankara? and humbly bow down.
One should salute the garbage and the dirt also.
Supremacy is the collection of all the objects that are there.
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4059
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #12 on: July 29, 2014, 09:25:54 PM »
ksksat(krishna),
You have not even read his poems and are making bold to comment on his life and poetry. This betrays a clear  bias(A hurt Brahmin's  sentimentality!)  and What can I say but leave you cocooned in your ignorance.Please give examples of how and where he has been inconsistent.By the way as Emerson says:

Quote
A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do. He may as well concern himself with his shadow on the wall. Speak what you think now in hard words, and to-morrow speak what to-morrow thinks in hard words again, though it contradict every thing you said to-day. ? 'Ah, so you shall be sure to be misunderstood.' ? Is it so bad, then, to be misunderstood? Pythagoras was misunderstood, and Socrates, and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood.

In fact,you are giving more credit(although it is a sort of discredit)to Bharati,for except the few poets no one cared to read him or be influenced by his writings.By and large ,the world has ignored him,Yet,those who are discerning and are open and receptive will find a wonderful treasure trove of inspiration and clarity of thought in Bharati's poetry.

Namaskar.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4059
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #13 on: July 29, 2014, 10:29:13 PM »
Friends,

Excerpt from the commentary on Bhagavad gita by mahakavi bharati :

புத்தியிலே சார்பு எய்தியவன், இங்கு நற்செய்கை, தீச்செய்கை இரண்டையுந் துறந்துவிடுகின்றான். ஆதலால் யோக நெறியிலே பொருந்துக, யோகம் செயல்களிலே திறமையானது (கீதை, 2-ஆம் அத்தியாயம், 50-ஆம் சுலோகம்)

buddhi-yukto jahātīha ubhe sukṛta-duṣkṛte
tasmād yogāya yujyasva yogaḥ karmasu kauśalam


The one fixed in equanimity of mind frees oneself in this life from vice and virtue alike;therefore devote yourself to yoga;work done to perfection is verily yoga.

இஃதே கீதையில் பகவான் செய்யும் உபதேசத்துக் கெல்லாம் அடிப்படையாம். புத்தியிலே சார்பு எய்தலாவது, அறிவை முற்றிலுந்  தெளிவாக மாசுமறுவின்றி
வைத்திருத்தல்; தெளிந்த புத்தியே மேற்படி சுலோகத்திலே புத்தி என்று  சொல்லப்படுகிறது
. அறிவைத்  தெளிவாக நிறத்திக் கொள்ளுதலாவது யாதென்றால், கவலை
நினைப்புகளும் அவற்றுக்குக்காதாரமான பாவ நினைப்புகளுமின்றி அறிவை இயற்கை நிலைபெறத் திருத்துதல்.


This is fundamental  to all that Bhagavan teaches in the Gita:To be fixed in equanimity is to keep the mind totally pure and free of dross;The pure mind is referred to as Buddhi in the sloka above.To keep the mind pure means,to be without cares and worries and the sin imprints that form their basis,and to restore it to its natural state.

"நீங்கள் குழந்தைகளைப் போலானாலன்றி, மோக்ஷ ராஜ்யத்தை எய்த மாட்டீர்கள்" என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியதும் இதே கருத்துக் கொண்டுதான்.

"unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven"-What Jesus,the Christ has said also means the same.

'குழந்தைகளைப் போலாய்விடுங்கள்' என்றால், உங்களுடைய லௌகிக அனுபவங்களை யெல்லாம் மறந்து விடுங்கள்; நீங்கள் படித்த படிப்பையெல்லாம்
இழந்துவிடுங்கள்; மறுபடி சிசுக்களைக் போலவே தாய்ப்பால் குடிக்கவும், மலழைச் சொற்கள் பேசவுந் தொடங்குங்கள்' என்பது கொள்கையன்று. 'ஹிருதயத்தைக்
குழந்தைகளின் ஹிருதயம்போல நிஷ்களங்கமாகவும் சுத்தமாகவும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்' என்பது கருத்து.

'Become like little children' does not mean 'Forget all your worldly experiences;forget all that you have learnt;take to your mother's breast to drink milk and start lisping like a babe'!It means 'Keep your heart pure and dross free like that of a child'

ஹிருதயம்  தெளிந்தாலன்றி புத்தி தெளியாது. ஹிருதயத்தில் பரிபூரணமான சுத்த நிலையேற்படும் வரை, புத்தி இடையிடேயே தெளிந்தாலும், மீட்டு மீட்டும்
குழம்பிப் போய்விடும்.

Unless the Heart is pure the Intellect cannot be clear.Unless the Heart attains to complete and total purity,even though the Intellect intermittently attains clarity,it would lose it over and over again.


continued....
« Last Edit: July 29, 2014, 10:53:54 PM by Ravi.N »

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4059
  • View Profile
Re: Bharathiyar Poems
« Reply #14 on: July 29, 2014, 11:28:29 PM »
Excerpt from the commentary on the Bhagavad gita continued....

ஹிருதயம் சுத்தமானால், தெளிந்த புத்தி தோன்றும். பகவான் சொல்லுகிறார் :- 'அந்த அறிவுத் தெளிவிலே நிலைபெற்று நில், அர்ஜுனா' என. அப்போது நீ
செய்யும் செய்கை யாதாயினும் அது நற்செய்கையாகும். நீ ஒன்றும் செய்யாதே மனம் போனபடியிருப்பின் அஃதும் நன்றாம். நீ நற்செய்கை, தீச் செய்கை என்ற
பேதத்தை மறந்து உனக்கு இஷ்டப்படி எது வேண்டுமாயினும் செய்யலாம். ஏனென்றால், நீ செய்வதெல்லாம் நன்றாகவே முடியும், உனக்குப் புத்தி தெளிந்து
விட்டதன்றோ? புத்தி தெளிவுற்ற   இடத்தே, உனக்குத் தீயன செய்தல் ஸாத்தியப் படாது. ஆதலால், நீ நல்லது தீயது கருதாமல் மனம் போனபடியெல்லாம் வேலை
செய்யலாம்'.

If the Heart becomes pure,clarity will dawn in the Buddhi.Says Bhagavan:'Stand in the clarity of mind ,O arjuna.Then whatever you do will be good.Without your doing anything even if you let the mind go,even that will be good.Forgetting the distinction between Good and bad,you can freely do whatever;because all that you do, will end up as good;for have you not gained clarity of your mind?Where Clarity has been attained,you will not be able to do bad.So you can act freely without any sonsideration of Good and bad.

இனி, இங்ஙனம் உரை கொள்ளாதபடி, நற்செய்கை, தீச்செய்கை, அதாவது எல்லாவிதமான செய்கையையுந் துறந்து விட்டு, 'அர்ஜுனா, நீ எப்போதும்,
தூங்கிக்கொண்டேயிரு' என்று கடவுள் உபதேசம் பண்ணியதாகக் கருதுதல் வெறும் மடமையைத் தவிர வேறொன்றுமில்லை.

Rather than take it in this manner ,Renouncing  both Good and bad ,i.e all deeds and to consider that the Lord has taught 'O Arjuna,Forever be asleep(to the outside world-Ravi)' is mere ignorance.

ஏனென்றால், கடவுளே மேலே மூன்றாம் அத்தியாத்தில் பின்வருமாறு சொல்லுகிறார் :- 'மேலும், எவனும் ஒரு க்ஷணமேனும் செய்கையின்றிருந்தல் இயலாது,
எல்லா உயிர்களும், இயற்கையில் தோன்றும் குணங்களால் தமது வசமின்றியே தொழிலில் பூட்டப்படுகின்றன' என.

Why so?Because,the Lord himself has said in the forthcoming chapter 3 as follows:'Further no one can remain without action even for a moment;all jivas are yoked to action by the Gunas in nature,much against their will' 

ஆதலால், மனிதன் தொழில் செய்துதான் தீரவேண்டும். எப்போதும் தூங்கக் கும்பகர்ணனாலே கூட இயலாது. அவனுக்கும் கூட ஆறு மாத காலம் விழிப்பு உண்டு.
ஆனால், நீ தொழில் செய்யுமிடத்தே, அதில் ஏற்படும் கஷ்ட நஷ்டங்களுக்கு மனமுடைந்து, ஓயாமல் துன்பப்பட்டுக் கொண்டே தொழில் செய்யும் உலகத்தாரைப்
போல தொழில் செய்யாதே. ஸ்ரீ பகவான் சொல்லுகிறான் : 'அர்ஜுனா, உனக்குத் தொழில் செய்யத்தான் அதிகாரமுண்டு, பயன்களில் உனக்கு எவ்வித
அதிகாரமும் எப்போதுமில்லை' என.

'Therefore man has to perforce engage in action;Not even Kumbhakarna can sleep for ever.He also has to remain awake for 6 months.But while engaged in work,do not perform it like those in the world who do their work crest fallen by difficulty and loss,suffering endlessly." Sri Bhagavan says:'Arjuna,you are empowered to act but never ever  have any right to the fruits thereof'

ஆதலால், கடவுள் சொல்லுகிறார் :- 'கர்மத்தின் பயனிலே பற்றுதலின்றித் தான் செய்ய வேண்டிய தொழிலை எவன் செய்கிறானோ, அவனே துறவி, அவனே யோகி'
என்று.
So,the Lord says:"One who performs work without attachment to the Result ,He alone is a Renunciant,He alone is Yogi'.

Those interested in this freely rendered commentary may refer here.Look for pdf of Bharati's Bhagavad gita.:
http://books.tamilcube.com/tamil/
Namaskar.
« Last Edit: July 30, 2014, 12:10:03 AM by Ravi.N »