Author Topic: Stray Verses in Tamizh  (Read 24370 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Stray Verses in Tamizh
« on: June 08, 2014, 05:47:23 PM »
In Tamizh there are many stray verses and these contain parody, some insightful matters etc,

The following is from Poet KaaLamegam who lived sometime in 12th century.


கத்‌தும் கடல் நாகை காத்தன் சத்திரத்தில்
அத்தமிக்கும் போது அரிசி வரும்
குத்தி உலையில் இட ஊர் அடங்கும்.
இலையிலிட வெள்ளி எழும்.

The poets are usually poor.  Some of them move from place to place.  They are Saivites and Vaishnavites.  Once
KaaLamegam went to Nagappattinam for food.  He stayed in a food choultry and waited for food in the evening.

There, he found:

In the Nagai (Nagapattinam), in the choultry of Kaathan (a land owner and a donor), the grains will come when
the sun sets!  When those grains are pounded and made into rice and put into cooking vessel, it will be night
that is the whole town goes to sleep!  And when this rice cooked is served, on the leaf plate, it will be almost
very early morning, i.e. when the planet Venus appears in the sky.  (a predawn planet that rises on the eastern
sky!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #1 on: June 09, 2014, 06:10:42 PM »
This stray verse is again from Poet KaaLamegam.  He sees Meenakshi of Madurai coming in street procession,
on the vehicle of swan.  Then seeing Her, he sings:


மாயனர் போற்றும் மதுரபுரிச் சொக்க
நாயனார் பித்தேறினார் என்றே - நேயமாம்
கன்னன் மொழி அங்கயற் காரிகையாள் அய்யோ
அன்னம் இறங்காமல் அலைவாள்.

The meaning is:

She is praised by Vishnu (Mayan).  She became sore that Her husband had become mad. Chokkanathar, Siva,
is also portrayed as a madcap.  She, who loves Him so much, she the Ankayal KaNNi (one who has got eyes
like kayal fish), O, O, is not able to consume food due to this tragedy! She is moving here and there!

annam = Swan and also food.     

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #2 on: June 10, 2014, 03:21:37 PM »
The following stray verse is again from Poet KaaLamEgam.  He was watching the street procession of Kanchipuram
Varadaraja Perumal and Mahavishnu was coming on the vehicle of Garuda (Eagle).  He sings ex termpore -


பெருமாளும் நல்ல பெருமாள் அவர் தம்
திரு நாளும் நல்ல திருநாள் - பெருமாள்
இருந்து இடத்து சும்மா இராமையால் ஐயோ
பருந்து எடுத்து போகிறதே பார்.

He is Mahavishnu.  He is a good God.  His festival is also an excellent one.  He is coming in Garuda Vahana.  Instead of
keeping still in one place, He often goes out to help His devotees, like Elephant Gajendra, Prahlada, Arjuna and others.
Seeing this, thinking that He is not remaining quiet, today Garuda, (Eagle) is carrying Him somewhere.  O! What a pity!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #3 on: June 11, 2014, 03:57:40 PM »
The following is a verse from one Poet Chokkanatha Pulavar.  He calls the Muruga of Swamimalai (Erakam) as Chettiar,
trader* and so uses all spices in the poem.


வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தால் ஆவதென்ன
இங்கார் சுமந்திருப்பார் இச் சரக்கை - மங்காத
சீரகத்தை தந்தீரேல் வேண்டேன் பெருங்காயம்
ஏரகத்து செட்டியாரே.

Venkaayam = onion = this hot body.
Sukkaanaal - if it becomes dry (due to tapas) like ginger.
venthayathaal  = a spice =  the body with karma fruits will not affect due to tapas.
inkaar sumanthiruppar icharakkai = who will bear any longer bear this body?
mankaatha = blemishless.
seerakam = a spice = the moksham.
vEntEn - I do not want.
perunkaayam = this huge body.
Erakam = Thiru Erakam = Swamimalai.
Chettiare* = the one who came as a trader's dumb son during Nakkirar's time and when Nakkeerar read out the
famous IRaiyanaar Ahap PoruL uRai, the dumb  boy nodded his head for its correctness and shed tears for every
word!     

Thus it is a prayer to Muruga of Swamimalai using all spices.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #4 on: June 12, 2014, 02:21:36 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamegam.  He is watching the procession of Ganesa in Kanchipuram, where He,
as usual is having a vehicle of mouse. 


mooப்பான் மழுவும் முராரி திருச் சக்கரமும்
பார்ப்பான் கதையும் பறி போச்சோ - மாப்பார்
வலி மிகுந்த மும் மத்து வாரணத்தை ஐயோ
எலி இழுத்துப் போகின்ற தென்?

mooppan - the first God viz., Siva, His pick axe.
muraari - Vishnu and His disc.
paarppan - brahmin, that is, Brahma, His thantaayutham.
paRi pOcho - has they have  been stolen?
valimikuntha vaaraNathai - the sturdy, strong Ganesa.
eli - mouse (is dragging Him away!

Arunachala Siva,.
     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #5 on: June 13, 2014, 02:50:27 PM »
This verse is also from Poet KaaLamegam.  He looks at Sundareswarar in Meenkashi Temple, Madurai, and sings:


ஆடல் புரிந்தான் என்று அந் நாளிலே மூவர்
பாடல் உகந்தான் என்றும் பான்மையினால் - கூடலிலே
நன் நரி வாசிக்கு நடை பயிற்சினான் என்றும்
கின்னரி வாசிக்கும் கிளி.

He danced in Chidambaram. In those days, He loved the verses of the three saint poets - Jnana Sambandhar, Sundaramoorthi
and Tirunavukkaarasar.  He trained the jackals turned horses (in Manikkavachagar's story)  to walk like horses!  Seeing
all these, the parrot on the shoulder of Meenkashi, the goddess, plays kinnari  a veena like instrument!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #6 on: June 14, 2014, 02:33:19 PM »
The following is again a verse from Poet KaaLamegam.  It is simply a prayer to Chidambaranathan, Nataraja of
Chidambaram.  But the word-play is wonderful.aரகர திருச் சிற்றம்பல வாணா வந்
தர ரூப மகேச சிதம் - பர தே
வ சிதம்பர தே வசிதம் பர தே
வ சிதம்பர தேவனே.

He is hara-hara = one who snaps the karma fruits.
thiruch chitrambala vaanaa = one who stays in Chidambaram to give Mukti.
anthara rupa = the form of Chidaakaasam.
makesa = the great God.
Chidambara Deve = One who is the God of Chidambaram.
Chidambara Deve = one who wears Jnana as His cloth.
Chidambara Deve = one who dances in Jnana Akasa, the Space of Jnana.
Chidambara Deve = one who has got the name of Chidambaram.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #7 on: June 15, 2014, 02:19:59 PM »
The following verse is also from KaaLamegam, a great poet.விண்ணுக்கு அடங்காமல் வெற்புக்கு அடங்காமல்
மண்ணுக்கு அடங்காமல் வந்தாலும் - பெண்ணை
இடத்திலே வைத்த இறைவர் சடா ம
குடத்திலே கங்கை அடங்கும்.


viNNukku atankaamal = without getting obstructed by the sky (when Bhagiratha brought it)

veRpukku atankaamal = without being stopped by the mountains, Himalayas.

maNNukku atankaamal = without being obstructed by land space.

peNNai itathilE vaitha iRaivar = the God, Siva who had his wife Parvati on the left of His form.

jata makutathile gangai atankum = the Ganga, got obstructed in the Jata, matted hairs of Siva, under His crown.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #8 on: June 16, 2014, 02:24:55 PM »
The following verse is from EkambavaaNar, a poet.  He speaks in the following verse about Vishnu, Siva, Parvati and Ganesa:


மாட்டுக் கோன் தங்கை மதுரை விட்டுத் தில்லைநகர்
ஆட்டுக்கோனுக்கு பெண்டாட்டி ஆயினாள் - கேட்டிலையோ 
குட்டி மறிக்க ஒரு கோட்டானையும் பெற்றாள்
கட்டிமணிச் சிற்றிடைச்சி காண்.


maatukkOn thankai = the sister of Vishnu, who was grazing the cows in Krishnavataram.
madurai vittu = leaving Madurai.
Thillai Nagar, attukkOn - in Thillai, Siva Nataraja, who is dancing.
peNtatti aayinaaL = she became the wife of Siva.
kEttilaiyo = will you not know?
kutti maRikka = to do dhopi karnam (hitting the temple on both sides.)
oru Kottaanaiyum peRraaL = she gave birth to Ganesa, who is having one long tooth.
kattimaNi chiRRitaichi = she is having a ornament called Mekalai or Ottiyaanam on her slender waist.

She is also itaichchi since she is the sister of itaiyan, cow herd that is, Gopalan, Krishna!

KaaN - see this wonder!


Arunachala Siva.   
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #9 on: June 17, 2014, 02:53:14 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamEgam.  On seeing the bhikshatanar (beggar) alankaram of Siva in Chidambaram,
he sang this verse.


தாண்டி ஒருத்தி தலையின் மேல் ஏறாளோ
பூண்ட செருப்பால் ஒருவன் போடானோ - மீண்டொருவன்
வையானோ வில் முறிய மாட்டோனோ தென் புலியூர்
ஐயா நீ ஏழையானால்.


thaaNti oruthi thaiyin mEl ERaaLo = one lady jumped and sat on your matted hairs. 1
pooNta seruppaal oruvan potaanO = one fellow placed his sandal on your eye. 2
meeNtoruvan vaiyaanO vil muRiya maattaanO = again one person scolded you and fought with you with bows and arrows. 3
then puliyoor = Chidambaram, also called Puliyoor because Sage Vyaghrapaadar saw your dance in the guise of a tiger.
aiyaa nee Ezhaiyaanal = O Lord, if you are a poor fellow (in beggar aalankaram).   

1. Ganga.

2. Kannappa Nayanar. (see the story of Kannappa Nayanar in 63 Saiva Saints)

3. Arjuna.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #10 on: June 18, 2014, 02:16:22 PM »
This stray verse is also from Poet KaalamEgam.  Siva stays in a temple in Tiruch chenkaatankudi.  This temple is in a forest
as the word 'kaatu' indicates.  He sees that Siva in Tiruch chenkaatu and sings the following verse in fun:


காலனையும் காமனையும் காட்டு சிறுதொண்டர் தரு
பாலனையும் கொன்ற பழி போமோ - சீலமுடன்
நாட்டிலே வீற்றிருந்த நாதரே நீர் திருச் செங்
காட்டிலே விற்றிருந்தக் கால்.

kaalanaiyum = the god of death, Yama. (1)
kaamanaiyum = the god of love, Manmatha (2)
kattu siRuthoNtar paalanaiyum = the son of SiRuthoNtar, Seeralan. (3)
konRa pazhi pOmO = you have killed them all and got a blame.
seelamutan naatile veeRRiruntha nathare = O Siva who lived in all pomp in various towns like Chidambaram, Tiruvannamalai etc.,
neer thiruch chenkaatile veeRRirunthak kaal = just because you are staying in Tiru Chen Kaatu. in a forest (as if you are doing
   tapas), will all these blame of killing Yama, Manmatha and Seeralan, go away?     

(1) = Siva kicked Yama in Tirukkadaiyoor when he came to take the life of Markandeya away.

(2) = He burnt Manmatha with His eye on the forehead when Manmatha disturbed His meditation in Himalayas, by sending
         flower arrows (representing love and lust)
(3) = He did not kill Seeralan, but instead asked "SiruthoNdar to give Him cooked human flesh. SiruthoNdar had to
        kill his son Seeralan only for human flesh, since he could not find any other boy.  See Story of 63 Saiva Saints.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #11 on: June 19, 2014, 03:26:43 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamEgam.  Here he speaks about Krishna:வண்ணம் கரியன் என்றும் வாய் வேத நாறி என்றும்
கண்ணன் இவன் என்றும் கருதாமல் - மண்ணை
அடிப்பது மத்தாலே அளந்தானை ஆய்ச்சி
அடிப்பது மத்தாலே அழ.

vaNNam kariyan enRum = His form is black.
vaai vEtha naaRi enRum = He told Bhagavad Gita whcih is the essence of Vedas, so His mouth smells of Vedas.
kaNNan evan enRum karuthaamal = Without knowing that He is Krishna.
maNNai atippathu maththaalE = He measured the earth by His feet.  (In Mahabali's story).
aaychi atippathu maththalE  azha = the cowherdess Yasoda hit with the gadget that is used to churn the curds, and made Him cry!       

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #12 on: June 20, 2014, 01:38:29 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamEgam, a fun-filled poem about Muruga, the six faced god:அப்பன் இரந்துண்ணி ஆத்தாள் மலை நீலி
ஒப்பரிய மாமனோ உறிதிருடி - சப்பைக்கால்
அண்ணன் பெரு வயிறன் ஆறுமுகத்தானுக்கு
எண்ணும் பெருமை இவை.

appan iranthunni - His father is alms-seeker and eats with bhiksha given.
aaththaaaL malai neeli - His mother is from mountain, Himalayas, and she is of blue hued form, (or She is a ferocious lady).
oppariya maamano uRi thiruti - His matchless uncle (Krishna) is one who steals from hanging pots, curds and butter.
sappaikkaal aNNan peru vayiRan - His brother is one having short stout legs, and with a large belly.
aarumukathaanukku eNNum perumai ivai - for six faced Muruga, these are all the proud relatives!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #13 on: June 21, 2014, 03:29:29 PM »
The following verse from Poet KaaLamEgam, is again fun filled on the Bhikshatanar procession of Siva in Chidambaram.நச்சரவம் பூண்ட தில்லை வன நாதரே தேவரீர்!
பிச்சை எடுத்துண்ணப் புறப்பட்டும் - உச்சிதமாம்
காளம் ஏன்? குஞ்சரம் ஏன்? கார்க்கடல் போல் தான் முழங்கும்
மேளம் ஏன்?  ராஜாங்கம் ஏன்?   

O Lord! The One who stays in Tillai Vanam* (Chidambaram)!  You have come on street procession with bhikshatanar (alms seeker)
alankaram.  In such a situation, why is there EkkaaLam ( a clarinet like instrument)?  Why is there Elephant coming in front?
Why is there MathaLam (drum) which sounds like ocean?  Why is there Rajaangam, i.e. other items like umbrella, flag etc.,?

* Tillai Vanam = Chidambaram was a few centuries ago, was surrounded by forests.  Hence the name Tillai Vanam .
.
Arunachala Siva. 
« Last Edit: June 21, 2014, 03:38:35 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #14 on: June 22, 2014, 02:51:16 PM »
This is a delightful verse from Poet KaaLamegam, about Kanchipuram Ekambara Nathar (Siva).  Here the beauty is
there are words using with double meaning the one denoting, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32!  The other meaning is
as follows:


முக்காலுக்கு ஏகா முன்னரையில் வீழா முன்
அக்காலரைக்கால் கண்டு அஞ்சாமுன் - விக்கி
இருமா முன் மாகாணிக்கு ஏகா முன் கச்சி
ஒருமாவின் கீழ் அரை இன்று ஓது.

mukkaalukku Ekaa mun = Before you get quite old needing a stick to walk (you become three legged, kaal means leg
in Tamizh and also mukkaal means 3/4/)

munnaraiyil veezhaa mun = Even before you get grey hair on your head, here munnarai means grey hair on the front
portion of the head. arai also means 1/2.

akkaalaraik kaNtu anjaa mun = before death comes and you become afraid of Kalan, Yama. here akkaalarai means that Yama.
And also 1/4 and 1/8, viz., kaal and araikkaal.

vikki iruma mun = before you get  hiccups and coughing.   irumaa here means 1/16 and also coughing. 
 

maakaaNikku Ekaa mun = before you reach the cremation ground.  maakaaNi means big cremation ground. and also 1/32.

kachchi orumaavin keezh arain Othu = pray to Kanchi Ekambara Nathar, who stays under mango tree. orumaa means a mango tree.
orumaa means 1/64.  keezh araiyin  means who stays under (mango tree) and also  1/128!   

Arunachala Siva.