Author Topic: Stray Verses in Tamizh  (Read 23865 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #75 on: August 22, 2014, 11:36:46 AM »
This is from Sivap Prakasa Swamigal.  He prays to Patteechuram Siva and then says that one should abhor married
life:


சேய்கொண்டாரும் கமலச் செம்மல் உடனே அரவப்
பாய் கொண்டானும்  பணியும் பட்டீச் சுரத்தானே
நோய் கொண்டாலும் கொளலா நூறு வயதாம் அளவும்
பேய் கொண்டாாலும் கொளலாம் பெண் கொள்ளல் ஆகாதே.

O Lord of Pattechuram!  The God Brahma who stays in red lotus, and Vishnu (who sleeps on the serpent), pray to You!
Even if I get diseases, I should live a hundred years.  But during that long life, even if am caught by a ghost, I should
not take a woman in marriage.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #76 on: August 23, 2014, 11:19:54 AM »
The following verse is by Andhaka Kavi Veera Raghava Mudaliar. (a blind poet) about Vinyaaka:


 
வீரம் சொரிகின்ற பிள்ளாய் உனக்கு பெண் வேண்டும் என்றால்
ஆரும் கொடார் உங்கள் அப்பன் கபாலி அம்மான் திருடன்
ஊரும் செங்காடு நின்றன் முகம் யானை உனக்கு இளையோன்
பேரும் கடம்பன் உன் தாய் நீலி நிற்கும் பெரு வயிறே.

O child, who is quite courageous.  If you want to marry a girl
no one will give a girl for marriage.  Because Your Father is eating with bhiksha on a skull.
Your uncle (Vishnu) is a thief (thieving butter etc.,) You stay in Chengaadu, (Tiruch chengaadu)
a forest.  Your brother is Katamban, ( a low caste name) who married a huntress, Valli.
Your Mother is Neeli, (a slang for a woman who is always weeping).  Your belly is big (peRu vayiRu, also means
a disease where the belly grows big, called MagOtharam).

Arunachala Siva.
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #77 on: August 24, 2014, 01:27:02 PM »
The following verse is also from Andhakak Kavi Veeraraaghava Mudaliar, a blind poet.  While on travel, he had a bundle of food.
But as soon as he kept it down a dog came and picked the food and rushed like an eagle swiftly.  He had no food and his food
was burning with acute hunger.  This simple incident, he expresses beautifully in a verse using various similes.


சீராடை அற்ற வைரவன் வாகனம் சேர வந்து
பாராரு நான் முகன் வாகனம் தன்னை முன் பற்றிக் கௌவி
நாராயணன் உயர் வாகனம் ஆயிற்று நம்மை முகம்
பாரான்மை வாகனன் வந்தே வயிற்றினில் பற்றினனே.

The one who does not have proper clothing, (Bhairva, Siva), his vehicle (dog) came swiftly and took away by bundle of food, annam.
This the poet says as the vehicle of four faced Brahma (annam) was lost.  That dog then ran away quickly as eagle, which is the
vehicle of Narayana.  And I am suffering from fiery hunger. Here the poet says the mai vakanan - one who has got the vehicle
of goat, the Agni.  The hunger is making suffer as if agni (fire) is catching his stomach.  O Lord, will you not show compassion to me?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #78 on: August 25, 2014, 04:56:41 PM »
This is from Andhaka Kavi Veeraraghava Mudaliar, a blind poet.  He speaks of the glory of Maha Vishnu"



சோனையும் காத்து நல் ஆனையும் காத்துத் துரோபதை
தானையும் காத்து அடைந்தானையும் காத்துத் தடத்த கலி
மானையும் காத்து அனு மானையும் காத்து மடுவில் விழும்
ஆனையும் காத்தவனே எனைக் காப்பது அரிதல்லவே. 

You protected from the rains the Govaradhana Giri with all gopis and gopikas and cows.  You also protected all the cows.
You protected Draupadi from her distress, by giving unending row of sarees. You also protected Vibhishana who surrendered
to You.  And you protected Ahalya in the jungle, by removing her sins and making her get her human form.  You also protected
Hanuman, who came to You.  You also protected and saved Gajendra whose legs were caught by a crocodile!
Is it not difficult for You to protect this devotee, by giving food and clothing?

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #79 on: August 26, 2014, 01:41:39 PM »
The following verse is also from Andhaka Kavi Veera Raghava Mudaliar.  He speaks about uttering falsehood to various
persons.




பொய்யருக்கு பொய் உரைத்தால் வெற்றியாம்
அவருக்குப் பொய்யாகாத
மெய்யருக்குப் பொய் உரைத்தால் தேய் பிறைபோல்
தவம் குறையும் மிடி உண்டாகும்
துய்யதாய் தந்தையர்க்குப் பொய்யுரைத்தால் 
வறுமை பிணி தொலையா என்றும்
உய்ய வரு தேசிகர்க்குப் பொய்யுரைத்தால்
நரகமது உண்மை தானே..       

If you utter falsehood to a congenital liar, then it is victory for you, because whatever you wanted to have from him,
you will have it.  If you utter lie to a person who is ever speaking truth, like a waning moon, all your tapas and other
spiritual efforts will go down and there will be poverty also.  If you utter falsehood to your own mother and father (who
are always concerned about your welfare), you shall suffer from poverty and disease. If you utter falsehood to your Guru
who has come to teach you spirituality, you shall surely go to Hell.

Arunachala Siva.         

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #80 on: August 27, 2014, 02:20:43 PM »
This verse was composed when Poet Andhaka Kavi Veera Raghavan passed away, by one of his students:


இன்னம் கலை மகள் கை மீதில் புத்தகம் ஏந்தி அந்தப்
பொன்னம்பலம் தனில் புக்கிருந்தாள் என்ன புண்ணியமோ
கன்னன் களந்தைக் கவி வீர ராகவன் கச்சியிலே
தன் நெஞ்சம் ஏடெனக் கற்றான் ஒரு முத்தமிழையுமே.

Even now Saraswati (Kalai Magal in Tamizh) is having a book on her hand and lives in Ponnambalam, Chidambaram.
Why all these?  The poet Veera Raghavan, who is like Karna in his philanthropy, and who lived in KaLanthai, had come
to Kanchipuram, but knew the three forms of Tamizh (prose, poetry, and drama) in his heart, without any book on hand!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #81 on: August 27, 2014, 05:55:43 PM »
This verse was also composed by another student when Andhaka Kavi Veera Raghava Mudaliar passed away:


முன்னாட்டு தவ முனியும் சேடனும் வான்
மீகனும் முன் நில்லாமல்
தென்னாட்டு மலை இடத்தும் பாரிடத்தும் புற்றிடத்தும்
சென்று சேர்ந்தார்.

O Veera Raghava,even before you took birth, the southern poet and tapsvin Agasthyar went and hid himself in Podigai mountain
Sage Valmiki hid himself in an ant-hill  Aadiseshan has hid himself in underworld. All because they could not face your
glory and  poetic skills.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #82 on: August 28, 2014, 01:16:08 PM »
The following verse is by one Patikkasu Thampiran. He begs Siva of Kalathi, for a cow, to arrange for feeding his
new born baby:



பெற்றாள் ஒரு பிள்ளை என் மனையாட்டி அப் பிள்ளைக்குப் பால்
பற்றாது கஞ்சி குடிக்கும் தரமல்ல பால் இரக்கச்
சிற்றாளும் இல்லை எவ் வெல்லா வருத்தமும் தீர ஒரு
கற்றா தர வல்லையோ வல்ல மா நகர்க் காளத்தியே.

O KaaLathi Natha, who is staying in a town called Vallam!   My wife has given birth to a baby.  For that baby the
mother's breast milk is not adequate. The baby is too young to drink gruel also.  We have no servant to beg for
milk from town.  To overcome all these difficulties, will You not donate me a cow?

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #83 on: August 29, 2014, 04:13:08 PM »
When  Patikkasu Tambiran was praying like this to Siva Kaalathi Natha, the King who had come to the temple heard
his song and arranged to send  a good milk giving cow to the poet's house.  Then he sang this verse.


வழி மேல் விழி வைத்து வாடாமல் என் மனையாளும் மற்றோர்
பழியாமல் பிள்ளையும் பால் என்று அழாமல் பகீர் எனும் சொல்
மொழியாமல் என்னை வர விட்ட பாவி முசித்துச் சதை
கழியாமலா வல்லமா நகர்க் காளத்தியே.

O Valla Kaalathi! Through the king You have sent a good milk yielding cow. With that my wife does not keep her eyes
on the doors, to see whether I am coming with milk. My child is also not crying for milk. My wife who had sent me here
did not feel bad with her mind not feeling 'paheer' that is suddenly worrying that there was no way out. Her body also
no longer did become lean with worry and fear.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #84 on: August 30, 2014, 04:14:34 PM »
The following verse is by Patikkasu Tambiran. He talks about Seethakkaathi (A Muslim), a great philanthropist:


ஓர் தட்டிலே பொன்னும் ஓர் தட்டிலே நெல்லும் ஒக்க விற்கும்
கார் தட்டிய பஞ்ச காலத்திலே தங்கள் காரியப்பேர்
ஆர் தட்டினும் தட்டு வராமலே அன்ன தானத்துக்கு
மார் தட்டிய துரை மால் சீதக்காதி வரோதயனே.

When rains have failed and there is a famine, when in the two pans measuring scale,  the gold and grains are sold
for equal value, in spite of selfish people prevented him from doing any more philanthropy, Seethakkaathi without
any hindrance gave food as anna dhaana. He is a great person who is a boon to all of us.

Arunachala Siva, 
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #85 on: August 31, 2014, 01:12:40 PM »
The following verse is also from Patikkasu Tambiran, praising Seethakkathi's philanthropy:


நேசித்து வந்த கவி ராஜர் தங்களுக்கு நித்த நித்தம்
பூசிக்கும் நின் கைப் பொருள் ஒன்றுமே மற்றப் புல்லர் பொருள்
வேசிக்கும் சந்து நடப்பார்க்கும் வேசிக்கு வேலை செய்யும்
தாசிக்கும் ஆகும் கண்டாய் சீதக்காதி தயா நீதியே.

O Seethakkaathi, a treasure of compassion  Poets who come to and daily pray to you for some wealth, you will
give a lot of wealth. The others who  are sinful, their wealth (who do not give to poets), will be spent only on
harlots, and their pimps who bring persons to harlots, and to their servant maids.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #86 on: September 01, 2014, 02:52:45 PM »
The following verse is from Patikkasu Tambiran:



ஈயாத புல்லர் இருந்தென்ன போயென்ன வெட்டி மரம்
காயாது இருந்தென்ன காய்த்துப் பலன் என்ன கை விரித்து
போய் யாசகம் என்று உரைப்போர்க்கு செம்பொன் பிடி பீடியாய்
ஓயாமல் ஈபவன் வேள் சீதக்காதி ஒருவனுமே.

What is the use of miserly rascals living or dying?  The Vetti tree (which is useless without giving fruits), does not
bear fruit or fruits (the fruits are no edible).  When someone goes for some alms, it is only Seethkkathi who gives
handful of gold, handful of gold.  He is the only philanthropist.

Arunachala Siva.

     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #87 on: September 02, 2014, 01:16:24 PM »
This is from poet KaaLamegam.  Kamban in his Ramayana uses the word naraayanan instead of naarayanan, to denote
Vishnu.   This is called kuRukkal vikaaram in Tamizh. This is permitted in poetry.  The poet makes fun of Kamban by saying
this, using pun on kuRukkal vikaaram:



நாராயணனை நராயணன் என்றே கம்பன்
ஓராமற் சொன்ன உறுதியால் - நேராக
வார் என்றால் வர் என்பேன் வாள் என்றால் வள் என்பேன்
நாரென்றால் நர் என்பேன் நான்.

Kamban says naraayanan instead of naaraayanan to denote Vishnu.  Hereafter, I shall also use var instead of vaar,
vaL instead of vaaL and nar instead of naar

vaar means suffix for great people.  Aahwar is an example. vaaL is sword, vaL has no meaning. naar means a coir.
nar has no meaning!

Arunachala Siva. 
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #88 on: September 03, 2014, 04:35:42 PM »
The following verse is from Kalamegam, a humorous one.  When one public woman was singing in an unbearably
useless voice.   The washerman who had lost his donkey the previous day, on hearing the voice, rushed with a
coir to catch the donkey, by going towards the voice of the public woman!




வாழ்த்த திரு நாகை வாகான தேவடியாள்
பாழ்த்த குரல் எடுத்துப் பாடினாள் - நேற்\றுக்
கழுதை கெட்ட வண்ணான் கண்டேன் கண்டேன் என்று
பழுதை எடுத்து ஓடி வந்தான் பார்.

In the holy Nagapattinam, the plump public woman, started singing useless voice.   The washerman who had this
horrible voice thought rushed with coir towards the direction of the voice to catch the donkey!

Arunachala Siva,
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47959
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #89 on: September 04, 2014, 02:22:33 PM »
This is from Poet KaaLamegam.  In Vaitheeswaran Koil, (near Chidambaram), in the temple of Vaitheeswara Nathar (Siva),
the sand from the anthill inside the temple is normally given as a medicine for all cures.  The poet makes fun of this.


மண்டலத்தில் நாளும் வயித்தியராய் தாம் இருந்தும்
கண்ட வினை தீர்க்கின்றார் கண்டீரோ - தொண்டர்
விருந்தைப் பார்த்து உண்டருளும் வேளுர் என் நாதர்
மருந்தைப் பார்த்தால் சுத்த மண்..

He is a physician for all people for all cures.  He shall also remove the karma fruits by such medicine of sand.  However,
He goes to those houses  of devotees, who prepare a feast and eat it there.  If you really look into what medicine Vaitheesewarar
gives, it is simply sand from anthill!

(The temple is called PuL Irukku VELoor, where puL (a bird, Jataayu), Irukku (Rig Veda) and VEL (Manmatha) once came
and prayed to Siva.)

Arunachala Siva.
« Last Edit: September 04, 2014, 02:26:18 PM by Subramanian.R »