Author Topic: Stray Verses in Tamizh  (Read 23825 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #45 on: July 21, 2014, 02:49:04 PM »
The following verse is also from Chokka Nathap Pulavar, a poet.  He sees the dance of Nataraja in Chidambaram and then sings:அம்பலவா இன்னொரு கால் ஆடினால் ஆகாதோ
உம்பரெல்லாம் கண்டதெனக்கு ஒப்பாமோ - சம்புவே
வெற்றிப் பதஞ்சலிக்கும் வெம்புலிக்கும் தித்தி என
ஒற்றிப் பதஞ்சலிக்கும் ஊர்.

O Lord of Kanaka Sabha, the Hall of Consciousness!  Will You not show me Your dance for my sake once?  You have shown
Your dance to the all the devas.  But can I not see that?  O Sambhu!  For Patanjali and Vyagrapada, the rishis in
he form of serpent and tiger, You have danced with the taalam of thi thi.  Can you not show me Your dance with leg
shifted from right to left?*

* Nataraja dances with His left leg on the demon and right leg lifted as Kunchtapadam.  The poet asks whether He cannot
show with left leg lited and right leg on the demon.  This is called KaaL MaaRi aadiya natanam.   This can be seen in
Madurai, where Nataraja has shifted His legs and danced with right leg on the demon and left leg raised.  The story
goes that a Pandiyan king fasted in His front for 48 days saying,:  "Your right leg will become tired due to constant raising.
Please change Your legs  and dance."  Nataraja is said to have done that for the sake of Pandiyan King! Madurai is called
VeLLi Amabalam, the Silver Hall of Consciousness.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #46 on: July 22, 2014, 02:13:36 PM »
The following verse is from Pala Pattatai Chokkanaatha Pulavar, a poet, who is different from the other Chokkanatha Pulavar,
perhaps, because, he came from a village called Pala Pattatai.  The following verse is a Nindha Stuti, i.e criticizing as if praying
to Siva.
முக்கண்ணன் என்று அரனை முன்னோர் மொழிந்திடுவர்
aக்கண்ணற்கு உள்ளது அரைக் கண்ணே - மிக்க
உமையாள் கண் ஒன்றரை மற்று ஊன் வேடன் கண்ணொன்று
அமையும் இதனால் என்று அறி..

The people from the ancient days, say that Hara (Siva) has got three eyes.  In fact, He has got only 1/2 eye. 
Because,  Uma who is having half of His form has taken 1 1/2 eyes, half of three eyes.  In the remaining 1 1/2
eyes, one eye was donated by the meat eating hunter (Kannappan).  Hence Siva has got only 1/2 eye!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #47 on: July 23, 2014, 02:45:45 PM »
The following verse is again from Pala Pattatai Chokkanaatha Pulavar, a poet.  He sings about TirumaRaikaattu Siva,
that is, Vedaranyam Siva.
பாணியிலே புள்ளிமான் பாகத்தே பச்சை மான்
வேணிதனிலே ஓர் வெள்ளமான் - காணுமலர்ச்
செம்மான் உலாவும் திருமறைக்காட்டீசரே
எம்மானுக்கு எங்கே இடம்.

O Siva! In Vedaranyam, where Lakshmi is staying on lotus in the ponds!  You have on Your left the green deer like
Uma.  On your matted locks there is Ganga, who is all white floods.   Where is the place for my deer-like daughter?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #48 on: July 24, 2014, 04:10:33 PM »
This verse is also from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar, a poet.  He sings this in Chidambaram, addressing Siva-Nataraja
there:எடுத்த சனனங்கள் தோறும் ஈன்றெடுத்த தாய் மார்
கொடுத்த முலைப் பால் அனைத்தும் கூட்டில் - அடுத்த மணிப்
பைந்நாகணையில் துயின் மால் பாலாழியும் சிறிதாம்
மன்னா சிதம்பர தேவா.

I have taken innumerable births.  In each birth I have taken the breast milk of mothers. If these milk is added together,
it will exceed the milky ocean where Narayana is having Yoga Nidra on the serpent!  O Chidambara Deva, Nataraja,
(please save me from further births).

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #49 on: July 25, 2014, 03:49:07 PM »
This is also from Pala Pattatai Chokkanaatha Pulavar, a poet.  He had darshan of Madurai Chokkalinga Perumal (Sundareswarar)
and then sings the following song:மெய்க்கே அணியும் பணியே என்பே முடி மேல் கிடந்த
கொக்கே வெண் கூன் பிறையே அரை சேர்ந்த கொடும் புலியே
அக்கே உமக்குக் கிடைத்த உபாயங்களாம் எமக்கும்
சொக்கேசர் பாதத்தைக் கிட்டும் உபாயத்தைச் சொல்லுங்களே.

O the serpent that is on Siva!  O the bone garland! O the feather of stork! O the white crescent Moon!  O the tiger
skin!  O the garland of Rudraksha!  Please tell me the way that you have come to the form of Siva!  Let me also
follow that way and attain Chokkesar (Sundareswarar)'s Feet!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #50 on: July 26, 2014, 01:53:51 PM »
The following verse is again from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar, a poet.  He addresses the Lord Siva,
Chokka Nathar, (Sundareswarar) of Madurai in the following verse:தாண்டித் திரியும் விடை ஏறி ஓடொன்று தாங்கிப் பிச்சை
வேண்டிக் கலியுகக் காலம் தள்ளாமல் விரும்பிச் சொக்கர்
ஆண்டித் தொழிலை விட்டையோ மதுரைக்கு அரசு இருந்து
பாண்டித்துரைத்தனம் செய்தே பிரம்படி பட்டனரே.

O Siva in this Kali Yuga, you have to go on a bull and with a begging bowl, you have to go for bhiksha. Instead,
You wanted to become the King of Madruai (Pandyan Kingdom) with marrying of Meenakshi.  In the process,
for the sake of that old lady Pittu VaaNi (who was selling pittu, a jaggery rice flour sweet)  you received blow with cane.
What a pity!

Arunachala Siva.
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #51 on: July 27, 2014, 06:13:34 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar, a poet,.  He sings about Siva of
Madurai, Chokkanathar, (Sundareswarar).  He also mentions here the deeds of Mahavishnu:முன் ஆனைக் கூப்பிட ஓடி வந்தானை முளரி மலர்ப்
பொன்னானை ஏறி இருப்பானைப் பூழியன் கைக் கரும்பை
தின்னானை என்று கல் ஆனைக்கு இட்டானைத் திரு மதுரை
மன்னானை வீதியில் ஏறி வந்தானை வணங்குதுவே.

In the ancient days, when the elephant, Gajendra called him when caught by a crocodile, He (Mahavishnu) came
and killed the crocodile with His disc.  He is also the wife of Lakshmi, who stays in lotus flower.  He became a Bull
as a vehicle for Siva, during Tripura Samhara.  During Pandyan days in Madurai, He (Siva) made the elephant
made in stone in the temple, to eat the sugarcane! * He the King of Madurai comes on street procession.  Let us
pray to Him.

* This story comes in Tiruvilaiyaadal Puranam.
Arunachala Siva.
   
« Last Edit: July 28, 2014, 02:52:50 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #52 on: July 28, 2014, 02:51:34 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanaatha Pulavar, a poet.  He addresses Sirkaazhi (Kocchai is another
name for Sirkaazhi):


நமக்கு இன்று ஒரு வரம் நீர் தர வேண்டும் நலம் திகழ்
குங்கும கொங்கை பாகத்து கொச்சை உள்ளீர் கொடுங்கோள் அரவிற்கு
இமைக்கும் பிறையை அளித்தால் அதற்கும் இரு பசி போம்
உமக்கும் தலைச் சுமை போம் எங்கண் மானும் உயிர் பெறுமே.

O Lord of Sirkaazhi! You have to give me a boon.  O the One who has got a lady on the left of Your form whose is
having breasts applied with kumkum.  Please give that boon.  If You lend the crescent moon to the dangerous
serpent on Your head, then its appetite will be quenched.  For You too, the load on Your head will get reduced.
Our deer on your hand will also survive without being bitten by that serpent!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #53 on: July 29, 2014, 03:36:40 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanathar.  He addresses Chokkanathar, (Somasundarar of Madurai),
in the form of a nindaa sthuthi:குதியால் நமனை உதைத்து உள்ளங்காலினில் கூனி நிமிர
மதியாகம் தேய்த்து இலங்கேசன் மா முடி பத்து நக
நுதியால் மிதித்து முயலகன் மேனி நொறுங்க இன்னும்
மிதியா நின்றால் அருள் எங்கே சொக்கேசர் தம் மெல்லடிக்கே.     

O Chokka Nathar!  You have kicked Yama, Lord of Death, with your back foot.  With your inside leg made the crookedness
of the moon and made it into a nice crescent moon! You have with your nails crushed the ten heads of Lankesa, i.e.
Ravana.  With Muyalakan still suffering, You are still stamping on him.  How can I expect soft grace from Your soft 
feet?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #54 on: July 30, 2014, 03:35:03 PM »
The following Verse is also from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar.  He wonders how Kayal KaNNi, Meenakshi, agreed to
marry the alms seeker Siva in Madurai:


அண்டத்து அமரரும் மாயனும் வேதனும் அந்தணரும்
பண்டு எத்தனை தவம் செய்தனரோ மணப் பந்தலிலே
துண்டப் பிறை அணி சொக்கர் கைத் தாலிக்கு நீ துணிந்து
                                                                           ========
கண்டத்தை நீட்டினையே கூடல் வாழும் கயற் கண்ணியே.   

With the crowd of devas, Vishnu and Brahma and brahmins, who must have done a lot of tapas, could see
O Meenakshi, your wedding with Chokka Nathar (Somasundarar), who wears a crescent moon.

kayal kaNNi means one who has got eyes like fish.  The poet says, 'You have with a lot of guts showed your neck for
Somasundarar to place the mangala sutram, because Siva is a alms seeker whereas Meenkashi is the princess!
kootal means Madurai.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #55 on: July 31, 2014, 02:53:28 PM »
This is also from Pala Pattatai Chokka Natha Pulavar, a poet.  He addresses Madurai Meenakshi:அற்பு ஈன்ற தாய் என்று உனைப் பணிந்தால் என் அவதி எல்லாம்
பொற்பீன்ற பூஷணம் போல் குறித்தாய் புகழ் கூடலில் வாழ்
கற்பீன்ற கட்டிக் கரும்பே உனக்கு கல் நெஞ்சு அது தான்
வேற்பீன்ற வசனையோ உள்ளவாறு விளம்பு எனக்கே.

O Mother I considered You as personification of love and I am praying to You.  When I am describing all my difficulties and
miseries to You, Your ears do not take them, perhaps Your ear studs are blocking them. O the sugarcane like Mother,
who lives in Madurai (Koodal), who is like the sugar crystals made out of sugarcane!  You are born from Himalayas, the
rocky big mountains, and is it the reason that You are like a stone not listening to my prayers?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #56 on: August 01, 2014, 03:49:43 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar, a poet, who sings on having darshan of Meenkashi
in Madurai.


பண்டு ஓதரிய மறை பாடும் கூடல் பசுங்கிளியைக்
கண்டு ஓதினேன் என் கவலை எல்லாம் இனிக் காளான் திண்டு
முண்டோதி வந்திடும் போது அம்மை கோயில் முன்னே திரியும்
குண்டோதரன் கண்டு கொண்டால் தொடை தட்டிக் கொள்ளுவனே.

Even the four Vedas which are difficult to read and understand, are speaking Your glory, O the green parrot of Kootal, Madurai.
I had darshan of Your beautiful form and prayed to You and submitted all my worries and miseries of life.  (These will
be taken care of by You.). If kaalan, Yama comes with prattling all his way to take away my life, Kundotharan, a fat
servant of Yours will beat his thighs and see to it that Yama does not dare to take my life.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #57 on: August 03, 2014, 04:01:41 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar, a poet.  He sings on Madurai Meenakshi:


பேயல்லவோ ஒரு வேளை வரம் தந்து பேசிடுங்கால் கல்
ஆயல்லவோ நின் மனம் கெட்டியானதும் அற்புதந்தான்
நீ அல்லவோ மதுரேசர் பங்கு உற்றவள் நீ எனக்குத்
தாய் அல்லவோ பிள்ளை நான் அல்லவோ சிவகாமியே.

O Siva Kaami! Even the ghost will sometimes give boons and speak to me. But Your mind is worse than a stone.
It is a wonder.  Are You not the consort of Madurai Sundaresar, who is known for His compassion?  Are You not
my Mother?  Am I not Your son?  Please tell me.  (Why not You speak to me and give me boons?)

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #58 on: August 04, 2014, 02:18:28 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanatha Pulavar, a poet.  He sings about Meenakshi in Madurai:
அக்கு வடம் புனை ஆனந்த வெள்ளத்தை அங்கயற் கண்
பக்கத்திருந்த பவளாசலத்தைப் பழம் பொருளை
முக்கட் கனியைக் கடம்பாடவியிக் கண் முளைத்தெழுந்த
சொக்கைக் கண்டாலன்றித் தீரா என் நெஞ்சில் துயரங்களே.


He is the one who wears bone garlands.  He is the ocean of Ananda.  He is on the right side of
Meenakshi, the one with fish like eyes, (AnkayaR kaNNi).  He is the ancient substance.  He is having three eyes
like the proverbial three fruits.  He stays in Katamba Vanam, Madurai, and He is Chokkanathar, and unless I see
Him with His consort Meenakshi, my miseries will not end

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47922
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #59 on: August 05, 2014, 01:36:04 PM »
The following verse is also from Pala Pattatai Chokkanathap Pulavar, a poet.  He addresses Chokkanatha, Siva of Madurai:
ஊரையேன் உன் பேரை உணரேன் நின் சீரை உனைக் கருதி
கரையேன் எவ்வாறு கடப்பேன் வினையைக் கடந்த குண
வரையே அருள் பெரு வாரிதியே மதுராபுரிக்குத்
துரையே அழகிய சொக்கே தமிழ் தந்த சுந்தரமே.

O Lord!  I am not uttering Your holy name.  I am not contemplating on Your greatness!  I do not shed tears
thinking about compassion!  How can I cross the shore of these karma effects?  O Mountain, which is beyond three
Gunas! O the ocean of Grace!  O lord of Madurai!  O Chokkanatha!  O the beautiful ! Who gave Tamizh to us,*

* In the first Tamizh Sangam, Siva and Muruga were the scholars who adorned that Sangam, group.

Arunachala Siva.