Author Topic: Stray Verses in Tamizh  (Read 25682 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #30 on: July 06, 2014, 01:11:31 PM »
When Poet KaaLamEgam went to a wedding, he gave blessings to the couple along with throwing on their heads the turmeric
rice:


சாரங்கபாணியர் அஞ்சக்கரத்தர் கஞ்சனை முன்
ஓரங்கம் கொய்த உகிர் வாளர் - பாரெங்கும்
ஏத்திடுமையாகர் இனிதா இருவரும்மைக்
காத்திடுவர் எப்போதும் காண்.

Mahavishnu who holds the bow called Sarngam, and He is having Disc (chakram).  He with His nails tore of Kamsa (Kanjan).
He is of black color (maiyaakar). Let Him bless both of you and protect you both.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #31 on: July 07, 2014, 06:01:10 PM »
This is from Poet KaaLamEgam. He had darshan of Meenakshi in Madurai and composed this verse:


 
விள்ளப் புதுமை ஒன்று உண்டு, ஆலவாயின்* இன் மேவு தென்னன்
பிள்ளைக்கு ஒரு குலை மூன்றே குரும்பை பிடித்ததிலே
கொள்ளிக் கணான் திட்டி யால் ஓர் குரும்பை குறைந்து அமிர்தம்
உள்ளிர் பொதிந்த இரண்டு இளநீர் கச்சு உரைந்ததுவே.


I have some news to you all. In Aalavai (*) there was a King and his wife was Thadaatai. She gave birth to
a female child.  The child was born with three breasts.  When the fiery eye of Siva saw her, one breast disappeared.
And nectar flew nice coconut water, from the remaining two breasts on seeing Siva. 

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #32 on: July 08, 2014, 02:37:20 PM »
This is also from Poet KaaLamEgam, who had darshan of Chidambaram Nataraja, also called Sabha Nayakar and also
Mahavishnu, who is lying in yoga nidra pose.  He then composed the following verse:


ஆட்டுக்கு இசைந்தவர் அம்பல வாணர் அவற்கெதிரே
நீட்டிட்டு மால் வட பாலினிற் காலென நீ நினையேல்
சூட்டுற்ற முப்புரம் செற்றவர் தம்மைச் சுமந்து அலுத்த
மாட்டுக்கு என்னோ இடம் கால் நீட்டல் சொல்ல வழக்கில்லையே.


Natraja, also called Ambala VaaNar, is quite deserving for a good blissful dance. He is facing South.  Maha Vishnu is
sleeping (noga nidra), stretching His legs towards North, i.e facing Nataraja.  (Is it not disrespect?)   No.
Because Mahavishnu, became a vehicle, a bull when Siva set out to burn Tripura.  Since Mahavishnu as a Bull bore
Siva in that context, He became tired, and He is sleeping with legs stretched towards North, without knowing the direction,
due to extreme tiredness! So we cannot blame Mahavishnu!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #33 on: July 09, 2014, 03:55:47 PM »
The following verse is again from Poet KaaLamEgam.  He went to TiruppanandaaL Mutt (a Saiva Mutt), where he was
sumptuously fed even during famine conditions:விண் நீரும் வற்றி புவி நீரும் வற்றி விரும்பி மழைத் தண்ணீரும்
வற்றிப் புலவோர் தவிக்கின்ற காலத்திலே
உண்ணீரும் உண்ணீரும் என்று உபசாரம் சொல்லி உபசரித்து
தண்ணீரும் தருவான் திருப்பனந்தாள் பட்டனே.

Even during the period when the waters from the rain clouds have failed.  The water on the earth has also become dried up.
There are no rains at all.  (There is a famine condition).  When in such conditions, the poets and vidwans are suffering from
want of food in choultires, in TiruppanandaaL Mutt, the kitchen head called me:  'Come and eat. Come and eat.' and showed
excellent hospitality.  He fed us with food and good water.  Such is the greatness of TiruppanandaaL Bhattar, (the kitchen head.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #34 on: July 10, 2014, 04:14:14 PM »
This is also from inimitable poet KaaLamEgam.   Here he uses the words of various people who are doing various occupations.
vaaNiyan = one who sells milk and curds; vaNNaan = washerman; vatukan chetti = trader, Chettiaar; kOniyan = one who
sells earthern pots etc;  kataRpaLLi = the lady who spreads the net and takes out fish from the ocean; karumaan = one
who does work relating to iron items; vENiyan = one who sells cloth by making yarn etc., ; thattan = one who makes golden
ornaments.  Here is the verse:வாணியன் பாடிட வண்ணான் சுமக்க வடுகன் செட்டி
சேணியன் போற்றக் கடற்பள்ளி முன்றோழாத் தீங்கரும்பைக்
கோணியன் வாழ்த்தக் கருமான்றுகிறனைக் கொண்டணிந்த
வேணியன் தானவன் தட்டான் புறப்பட்ட வேடிக்கையே.

With Brahma chanting Vedic mantras, he is VaaNiyan because he is the husband of VaNi, saraswati;
vaNNaan sumakka = Nandikeswara is carrying Siva, since Nandi is ever carrying Siva, he is vaNNan, one who carries the washed
clothes;  vadukan chetti = Chettiar, trader, here, it refers to Muruga, since he was born as a Chettiar's son during
Nakkirar's time to verify Nakkirar's IRaiyanaar AkaporuL uRai;  Muruga is praising Siva.  SENiyan = Indra, who is the father
of Devasena, Muruga's consort;  SENiyan pORRa: kataRpalli mun thozha = the one has got Yoga Nidra, ie. Mahavishnu
on the ocean; theenkarumpaik kONiyan = Manmatha, who is having sugar cane as bow;    karumanRukiRanai - one who wears the skin of elephant, as upper cloth, Siva.;  VeNiyan = one who has got Jatanbaara, matted locks, Siva. thattan = who cannot be known
easily, Siva; puRapatta vEdikkaiyE  = it is fun watch Him come out in street procession in Tiruvarur,

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #35 on: July 11, 2014, 02:19:27 PM »
This verse is also from Poet KaaLamEgam.  He addresses Sundareswarar, Lord of Madurai and consort of Meenakshi:

சந்திரனுக்கு உடல் ஊனம் தனதனக்கோர்
கண் ஊனம் தருவின் நீழல்
இந்திரனுக்கோ பகக்குறியாம் இயமனுக்கோ
புழுக்காலாம் இரவி ஈன்ற
மைந்தனுக்கோ கால் முடமாம் வனஜனுக்கோர்
தலை குறையாம் வரலாறு ஈதே
பந்தம் உள மானிடரை விதி விடுமோ
ஆலவாய்ப் பதி உளானே.

For Chandran, the Moon God, there is deficiency in his body, there are rashes.  (Moon has got dark patch in its body).
For Kubera (Dhana-dhanan) there is only one eye. 
For Indra (who lives in his home having Kalpatharu), there are marks of vulva of woman all over the body.  (This is
because he went to Gautama's   Asram and seduced his wife Ahalya, going there in the guise of Gautama Rishi. And
Gautama cursed him.).
For Yama the god of Death, there are in his legs wounds with worms.  (There should be some puranic story for this. I do not
know.)
For Saturn, (Sani) son of Sun God, he is lame.  (He is slow moving because of his lameness).
Vanajan (Brahma consort of lotus seated Saraswati) there is one head missing and this has been plucked out by Siva.

If this is the history of gods, what can the poor humans who are in bondage do?  Destiny is powerful. 
O Lord of Aalavaai (Madurai) Somasundarar consort of Meenakshi.!

Arunachala Siva.
 
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #36 on: July 12, 2014, 02:22:22 PM »
This is also from Poet KaaLamEgam when he had visited TirukazhukkunRam, a Siva temple near Chennai.


சொல்லுக்கு இனிய கழுக்குன்றரே உமைச் சொல்லவென்றால்
அல்லற் பிழைப்பு பிழைத்து விட்டீர் முப்புராதியர் மேல்
வில்லைக் குனித்து எய்யமாட்டாமல் நீர் அந்த வேளையிலே
பல்லைத் திறந்து விட்டீர் இதுவோ நும் படைத்தொழிலே.

O Lord of TirukkazhukunRam who is sweet to speak of.  If I have to tell You something, then I would say You have
lived a life of suffering!  (by begging for food).  When You had to destroy the Tripuram, instead of taking the bow and aiming
an arrow at it, You simply showed Your teeth (that is smiled)*. Is it all your bravery with arms?

*Siva smiled at Tripuram and it got burnt.  Saint Manikkavachagar speaks about it in his Tiru Undiyaar, Tiruvachakam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #37 on: July 13, 2014, 03:15:38 PM »
This is also from Poet KaaLamEgam, on TiruveNkaatu Siva:உம்பரை வாழ்வித்த நஞ்சம் கண்டோம் ஒண்புரம் எரித்த
அம்பரை ஏற்றிய சூலம் கண்டோம் அருளும் குறைவில்
நம்பரை பாகமும் கண்டோம் அவர் திரு நாமம் சொல்லா
வம்பரையும் கண்ணில் கண்டோம் வெண்காடனை வாழ்த்துங்களே.

To save devas, You have taken the hala hala poison.  We have seen the mark of that poison on Your throat.  For
burning Tripuram, You have used the bow and arrow.  The arrow was Narayana. For making Narayana not to suffer
at the hands of Andhakaasura, You pierced the Anthakaasura with your trident. And we have seen that trident on
your hands.  With limitless grace, You have also held Parasakti also at Your left half of the form.  We have seen
those who do not even Your holy names.  We have also seen those useless wastrels.  O Lord of TiruveNkaadu,
we pray to You.  (Please grace us).

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #38 on: July 14, 2014, 03:19:49 PM »
The following verse is also from Poet KaaLamEgaam. He sings about Sivagiri Murugan:போதா! சிவகுரு நாதா! கலவைப் புழு கொடு சவ்
வாது ஆந்த கொங்கைக் கூறமாது வள்ளிக்கு வாய்த்திடு மின்
பாதாருகச் செற்ற வேல் விடுத்த்தால் என் பகையை அறுக்
காதா மனம் இரங்காதா சிவகிரிக் காங்கேயனே.       

O Lord who is the essence of all Knowledge!  The Guru of Siva!  The consort of VaLLi who is having a paste of
punugu, sandal paste, and javvathu ( a fragrant substance) on her breasts!  O Lord who sent the Spear to
kill Thaaraksura!  Will you not send that Spear to remove my enemies!  Will not Your mind show compassion to me?
O Lord of Sivagiri, the son of Ganaga!  (Kaangeyan)!

Arunachala 'Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #39 on: July 15, 2014, 03:49:24 PM »
This is again from Poet KaaLamEgam, when he had darshan of Singaravelar (Muruga) in Tiru Mayilai (presently called
Mylapore):
துயிலையிலே இடர் துன்னையிலே தெவ்வர் சூழையிலே
பயிலையிலே இருட் பாதியிலே பசும் பால் அனத்தை
அயிலியேலே வயதாகையிலே நமக்கு ஆர் துணை தாண்
மயிலியிலே வளர் சிங்கார வேலர் மயிலியிலே.

O Singaravelare! Who has got peacock as vehicle and sharp Spear as weapon on Your hands!   Whenever I am asleep,
or when miseries engulf me, or when I walk in the night when enemies surround me, You are giving me cooked rice
mixed with hot milk.  In the senile days, when I am suffering, who is there to help me?  O Singaravlare!  You are my
only support!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #40 on: July 16, 2014, 02:22:36 PM »
This is from one Chokkanaatha Pulavar, a poet who has also written some stray verses.  This is generally addressed to
Siva:சிந்தாமணி சங்கு தேனு மலர்த் தாமரை சீர்
ஐந்தருவும் நின்னவேயா இருக்க - வந்தே தான்
கச்சா விடமே உண்ட கண்டா கடை தோறும்
பிச்சை இரந்துண்டதென்ன பேசு.

When Chintamani, a Ruby from devas, and sanku (Sanganidhi, a divine treasure), thEnu (Kamadhenu, the celestial cow),
and malarth thaamarai, the Padma Nidhi, (again a divine treasure) eyntharu - the famous five trees of divine abodes,
-- all these are your own.  Why did you leave them all and took hala hala poison?  Why do you go house after house
for bhiksha?  What is all this divine drama?  O Siva.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #41 on: July 17, 2014, 03:51:09 PM »
The following is from again Chokka Natha Pulavar, a poet and Vidwan, on Tiruchendur Murugan!


ஆலங் கிடக்கும் மனத்தார்க்கு ஒரு நன்றி அம்பிலிட்ட
கோலம் கிடக்கும் கண்டாய் குறையாத குணம் உடைய
சீலம் கிடக்கும் மனத்தார்க்கு ஒரு நன்றி செய்யில் வெகு
காலம் கிடக்கும் கண்டாய் வணிகா செந்தில் காத்தவனே.

O Trader!  (Muruga is born in Trading Community,VaNikar, during Nakkirar's time).  O Lord of Tiruchendur!  I should
thank those who has got poison in their minds.  Such people's behavior have to disappear from my mind like the
line marked by an arrow on water.  I should thank those who who have done good things to me, their acts and
behavior should remain in my mind for ever. O Lord of Tiruchendur!

Arunachala Siva.   
 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #42 on: July 18, 2014, 02:44:55 PM »
The following verse is also from Chokkanatha Pulavar, a poet.  He prays to Siva of Tiruk kazhuk kunRam and then composed
the following verse:மாடேறு தாளும் மதியேறு சென்னியும் மாமலரோன்
ஓடேறு கையும் உடையார் தமக்கிடம் ஓங்கிய நெற்
சூடேறு சங்கம் சொரி முத்தை முட்டை என்றே கமலக்
காடேறும் அன்னம் சிறகால் அணைக்கும் கழுக்குன்றமே.

O Lord of Tiruk kazhuk kunRam!  You have Your Feet on the Bull kept as Your vehicle.  You have got crescent moon
on Your head.  You have got the kapaalam (head) of Brahma seated on the lotus flower, on Your hand.  In Your town,
on the heap of paddy grains with pearls mixed (due to sugar cane that is grown along with paddy).  The swans who
swim in the lotus pond nearby, come to this heap of paddy and sit on the pearls thinking that they are their eggs!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #43 on: July 19, 2014, 04:15:36 PM »
The following verse is also from Chokkanatha Pulavar, a poet.  He pities the lady who is in love with one KaaLathi VaLLal,
a philanthropist and then sings:அந்திக்கார் வந்து மயல் ஆற்றுவார் அன்னை இடு
வந்திக்கு ஆர் வந்து வழக்குரைப்பார் - நந்திக்கார்
கச்சிக் காளத்திக் கார் காதல் உரைப்பார் பார் கனகக்
கச்சிக் காளத்திக்கார் காண்.

In this cold monsoon  evening, who will come and console her about her mad love for KaaLathi VaLLal?  Who will
come and tell her mother who is scolding that lady, not to scold but to arrange for her wedding with KaaLathi VaLLal?
In this town of Kanchipuram, where sugar cane and conch shell abound in the paddy fields, who will go and tell
that KaaLathi VaLLal, about the girl's love towards him?  Who will arrange for the wedding of that girl, who wears
blouse on her golden breasts, with KaaLathi VaLLal?

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Stray Verses in Tamizh
« Reply #44 on: July 20, 2014, 03:42:44 PM »
The following verse is also from Chokkanaatha Pulavar, a poet.  He prays to KovaLam Shanmugar (Murugar) and sings:இருப்போம் என்றாலும் இராது உளம் மானே இக்
கருப்போ மென்றாலும் கசக்கும்  - விருப்பாரும்
கா சண்முகனைக் கடல் புடை சூழ் கோவளம் வாழ்
மா சண்முகனை மறந்து.


O my lady! Even if I do not want to think of Him (KovaLam Shanmugar) I am not able to do so.  This sugar cane is not
sweet to bite.  It is also not sweet but bitter if I try to crush it with my teeth.  O Shanmuga! Who stays near the sea
garlanding your town! Every one cannot but love and pray to You! O Great Shanmuga!

Arunachala Siva.