Author Topic: Sri Arunachala Stuti Panchakam  (Read 12154 times)

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #30 on: June 16, 2014, 12:52:34 PM »
10.   பார்த்தனன் புதுமை  யுயிர்வலி காந்த
          பருவத மொருதர மிதனை
       யோர்த்திடு முயிரின் சேட்டையை யொடுக்கி
          யொருதன தபிமுக மாக
       வீர்த்ததைத் தன்போ லசலமாச் செய்தவ்
          வின்னுயிர் பலிகொளு மிஃதென்
       னோர்த்துய்மி னுயிர்க்கா ளுளமதி லொளிரிவ்
          வுயிர்க்கொளி யருணமா கிரியே.

I have seen a wonder,(this)magnetic Hill which forcibly  attracts the soul!   Having suppressed the mischievous (mental) activities of the soul who has thought of It(even)once, having drawn (that soul) to face towards Itself, the One, and having made it motionless (Achala) like Itself, It feeds upon that sweet (pure and ripened)soul.  What (a wonder) this is!  O souls! Be saved by thinking of this great Arunagiri, that destroyer of the soul ( the ego) who shines in the heart!

Note:  In this verse Sri Bhagavan reveals how Arunachala roots out the ego of those who think of It even once.  Having once been thought of, Arunachala works in the mind in such a way as to make the mind?s mischievous activities(cheshta)subside; then It draws the mind inwards to face Self, the one Reality, and there by makes the mind motionless like itself.  Knowing from His own personal experience the wonderful power that Arunachala has to make the mind?s activities subside, to draw its attention towards self and thereby to destroy it, Sri Bhagavan confidently declares in the last line of this verse,? O souls, Be saved by thinking of this  great Arunagiri, the destroyer of the soul who shines in the heart?.


11.  கிரியிது பரமாக் கருதிய வென்போற்
         கெட்டவ ரெத்தனை கொல்லோ
       விரிதுய ராலிப் பிழைப்பினில் விழைவு
          விட்டுடல் விட்டிட விரகு
       கருதியே திரிவீர் கருத்தினு ளொருகாற்
          கருதிடக் கொலாமலே கொல்லு
       மருமருந் தொன்றுண் டவனியி லதுதா
          னருணமா திரமென வறிவீர்.

Oh!   How many are those who like me have been destroyed by thinking this Hill to be the Supreme!  O people who are wandering about thinking of a means to give up the body, having given up the desire for this (worldly) life due to ( its) increasing misery, there is on earth one rare medicine which, when (merely) thought  of once in the mind, will kill (the ego) without killing ( the body)!  Know that it is indeed Aruna Hill!
« Last Edit: June 16, 2014, 12:54:06 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #31 on: June 17, 2014, 12:54:31 AM »
ஸ்ரீ
4.  அருணாசல அஷ்டகம்


1.    அறிவறு கிறியென வமர்தரு மம்மா
         வதிசய மிதன்செய லறிவரி தார்க்கு
       மறிவறு சிருவய ததுமுத லருணா
         சலமிகப் பெரிதென வறிவினி லங்க
       வறிகில னதன்பொரு ளதுதிறு வண்ணா
         மலையென வொருவரா லறிவுறப் பெற்று
       மறிவினை மருளுறுத் தருகினி லீர்க்க
         வருகுறு மமயமி தசலமாக் கண்டேன்.
 
Ah(what a wonder)!  It stands quietly as if an insentient Hill,(yet) its action is mysterious-difficult for any one to understand!  (Listen to my experience) From (my) knowledgeless early childhood (that  is, from my early childhood when I knew no other thing), Arunachala was shining in my mind as that which is most great.(However) even when I came to know through someone that it was Tiruvannamalai, I did not realize the truth of It (that is, I  did not realize what Arunachala really is), ( But later) when having enchanted (my) mind, It drew me near, then I came near and saw It to be a Hill (achala).
« Last Edit: June 17, 2014, 01:03:14 AM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #32 on: June 19, 2014, 01:06:40 PM »

 2.    கண்டவ னெவனெனக் கருத்தினு ணாடக்
          கண்டவ னின்றிட நின்றது கண்டேன்
        கண்டன னென்றிடக் கருத்தெழ வில்லை
          கண்டில னென்றிடக் கருத்தெழு மாறென்
        விண்டிது விளக்கிடு விறலுறு வோனார்
          விண்டிலை பண்டுநீ விளக்கினை யென்றால்
       விண்டிடா துன்னிலை விளக்கிட வென்றே
         விண்டல மசலமா விளங்கிட நின்றாய்.


When I, scrutinized within the mind who is the seer (who saw thus) ?, the seer became non-existent and I saw  that which remained (namely the real Self).  The mind (the ego or I thought) does not (now) rise to say, ?I saw (the Self)?; (therefore) how can the mind rise to say, ?I did not see (the Self)? , Who has the power to reveal this ( the state of Self-experience) by speaking, when in ancient times (even) You (as Dakshinamurthi) revealed it only without speaking ( that is, only through silence)? Only to reveal  Your state (the true state of Self experience) without speaking (that is, through silence), You stood shining as a Hill (rising from) earth (to sky).
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #33 on: June 23, 2014, 02:00:32 PM »
3.     நின்னையா னுருவென வெண்ணியே நண்ண
           நிலமிசை மலையெனு நிலையினை நீதா
        னுன்னுரு வருவென வுன்னிடின் விண்ணோக்
          குறவுல கலைதரு மொருவனை யொக்கு
       முன்னுறு வுனலற வுன்னிட முந்நீ
          ருறுசறுக் கரையுறு வெனவுறு வோயு
       மென்னையா னறிவுற வென்னுறு வேறே
          திருந்தனை யருணவான் கிரியென விருந்தோய்.

When I approach thinking of  You (the Supreme Reality) as a form, You stand as Hill on earth.  If one thinks of (or meditates upon) your form (Your real nature) as formless, one is like someone who wanders about the world in order to see the sky.  Therefore , instead of trying to meditate upon You thus),when without thinking one, thinks of Your (Real) form ( the existence-consciousness 'I am') (one's) form (or separate individuality) will cease to exist like a sugar-form placed in the ocean.  When I know myself, what else is my form (but you)? you, who  were existing as the great Aruna Hill, (alone) are (and I, the separate individual, am not).

Note:  "If oneself is a form (the body), the world and God will also be likewise.....", says Sri Bhagavan in verse 4 of Ulladu Narpadu.  That is, so long as we feel the name and form of a body to be 'I', we cannot know God as anything but a name and form.   Since meditation can be done only by the mind, and since the mind is that which feels I am the form of this body', meditation can be done only upon a form.  Since all thoughts are nothing but forms, even the thought that God is formless is itself a form.  Therefore it is impossible for the mind to do formless meditation or Nirguna-dhyana.  That is why Sri Bhagavan says in the second line of this verse, if one thinks of (or meditates upon) your form as formless, one is like someone who wanders about the world in order to see the sky".

How then is one to know God as formless, as He really is? Only if we remain without thought-without even the first thought 'I am this body, I am so-and so' can we realize God as formless.  How to remain thus without even the first  thought 'I',  The only way is to attend to Self, because when the attention is withdrawn from all second and third person objects and fixed on the mere feeling 'I', no thought can rise.  Such self-attention is what is denoted here by the words, "when without  thinking one thinks of  Your (Real) Form ( the existence-consciousness 'I am')".  When, by thus attending to 'I' one remains  without  thought , the form of the mind  ( the feeling 'I am this body') will cease to exist, and the formless reality of God or Arunachala will then be experienced as it is.
« Last Edit: June 23, 2014, 02:05:50 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #34 on: June 24, 2014, 06:16:21 PM »
4.    இருந்தொளி  ருனைவிடுத் தடுத்திட றெய்வ
          மிருட்டினை விளக்ககெடுத் தடுத்திட லேகா
       ணிருந்தொளி ருனையறி வுருத்திடற் கென்றே
          யிருந்தனை மதந்தொரும் விதவித வுருவா
       யிருந்தொளி ருனையறி கிலரெனி லன்னொ
          ரிரவியி னறிவறு குருடரே யாவா
       ரிருந்தொளி ரிரண்டற வெனத்துளத் தொன்றா
           யிணையறு மருணமா மலையெனு மணியே.

See, leaving  You (the real Self), who (always and everywhere) exist (as existence or Sat) and shine (as consciousness or chit), and seeking God, is only (like) taking a light, seeking darkness.

Only to reveal (the truth about) Yourself, who exist and shine (as the existence-consciousness "I am"), You exist as various form in each and every religion.  If people do not know You, who (thus) exist and shine (as 'I am'), they are only (like) the blind who do not have knowledge of ( the existence of ) the Sun.  O Gem (of self-shining consciousness) called the peerless great Aruna Hill, (graciously) exist and shine in my heart as one without a second!

Note: In truth, God or Arunachala ever exists and shines as 'I am' the reality of every individual.  Therefore, if an individual  ignores the ever-shining existence consciousness 'I am' which is the true form of God, seeks for God as a second or third person-as something other than himself, he is like someone who takes a light to seek for darkness.   Wherever   the  light is taken, darkness cannot be seen; similarly , so long as God is taken to be something other than oneself, He cannot be seen as He really is.  Since God can be known as He really is only when He is experienced in one?s own heart as "I am".  Sri Bhagavan   prays in the last line of this verse,.... (graciously) exist and shine (that is, graciously make yourself known) in my heart as one without a second  (that is, as the reality which is not other  than 'I').
« Last Edit: June 24, 2014, 06:18:38 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #35 on: June 25, 2014, 07:00:26 PM »
5.   மணிகளிற் சரடென வுயிர்தொரு நானா
        மதந்தொரு மொருவனா மருவினை நீதான்
      மணிகடைந் தெனமன மனமெனுங் கல்லின்
        மருவறக் கடையநின் னருளொளி மேவும்
      மணியொளி யெனப்பிறி தொருபொருட் பற்று
        மருவுற லிலைநிழற் படிதகட் டின்விண்
      மணியொளி படநிழல் பதியுமோ வுன்னின்
        மறுபொரு ளருணநல் லொளிமலை யுண்டோ.

Like the string in (a garland of) gems, You alone exist as the one in each and every soul and in each and every one of the diverse religions (that is, You exist as the one self in every soul and as the one God in every religion).  Just as a gem is polished (on a grinding stone), if the mind is polished on the stone called mind (that is, if the mind attends to itself, the first person) so as to remove (its) flaws (the adjuncts or upadhis such as this or that), the light of your grace will shine forth (that is, the mind will shine devoid of adjuncts as the light of your grace, the mere consciousness 'I am'). (Then) just, as (the colour of any other object cannot affect) the light of a (coloured) gem, the attachment towards any other object will not approach (such a mind, which has been transformed into Self).  When the light of the sun falls on a photographic plate, can an image (thereafter) be impressed (upon it)? When the light of Arunachala, (similarly the sun of Self knowledge ) falls upon the mind, no image can thereafter be impressed upon it.  Other than you, the intensely lustrous Aruna Hill, is there (any) thing ( whose light can thus destroy the mind) or whose light can thereafter make an impression upon it)?

Note:  Two similes are used in this verse, namely that of a gem and that of a photographic plate.

When a gem is first dug out of a mine it will be full of flaws, which can be removed only when it is polished on a special grinding stone, and only when all the flaws are thus removed will the gem shine with its natural lustre.   Thereafter, the colour of no other object will be able to affect the lustrous colour of that gem; instead, the gem will cast its own light around it and make other objects shine with its lustre.  Similarly, when the mind always attends to second and third person objects, it will be full of flaws (adjuncts such as ' this ' or 'that', which are superimposed on the purelight of consciousness 'I am'), and these flaws can be removed only when the mind  is polished on the special grinding  stone called mind ( that is, only when the mind turns away from second the third persons and attends to itself, the first person, by enquiring  'who am I, the mind ?); only when all the flaws are thus removed, will the mind shine with its natural lustre as the mere consciousness "I AM".  Thereafter? Such as adjunct-free mind ( a mind which has thus been transformed into Self) will not be affected by anything in this world; instead, It will cast its own light on the whole world and will thus see the world as nothing but itself.

If the light from any object falls upon an undeveloped photographic plate, the image of that object will be impressed upon the plate.  But if, before the plate is developed, the brighter light of the sun then falls upon it, the image formed by the light from that object will be destroyed.  Similarly , the objects  of this world can be impressed upon the mind  in the form of tendencies or vasanas only so long as the mind has not been exposed to the light of Arunachala, the  sun of Self-knowledge.  But since there is no greater or brighter light that that of Self-knowledge , once Self-knowledge  has dawned, the mind becomes like a photographic plate which has been exposed to the sunlight and hence the objects of the world can no longer make any impression upon it.  Thus when Self-knowledge dawns all the vishaya-vasanas ( the tendencies or impressions formed by contact with sense objects) will be destroyed once and forever, and no fresh vasans can ever be formed thereafter.
« Last Edit: June 25, 2014, 07:05:34 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #36 on: June 26, 2014, 04:29:54 PM »
 6.  உண்டொரு பொருளறி வொளியுள மேநீ
        யுளதுனி லலதிலா வதிசய சத்தி
      நின்றணு நிழனிரை நினைவறி வோடே
        நிகழ்வினைச் சுழலிலந் நினைவொளி யாடி
     கண்டன நிழற்சக விசித்திர முள்ளுங்
       கண்முதற் பொறிவழி புறத்துமொர் சில்லா
     னின்றிடு நிழல்பட நிகரருட் குன்றே
       நின்றிட சென்றிட நினைவிட வின்றே.You, the Heart , the light of consciousness ( or Self-knowledge), the One Reality, alone exist !  A wonderful power sakti exists in You as not other (than You).  From (that  sakti) series of subtle shadowy  thoughts (rise and ) by  means of ( the reflected light of ) consciousness in ( and due to) the whirl of destiny ( prarabadha)-and  (simultaneously) seen ( as) shadowy world-pictures, both inside ( on) the mirror of the thought-light ( or mind-light) and outside through the ( five) senses such as the eyes, just like a cinema-picture which exists (by being projected) through a lens.  O Hill of Grace, whether they (the world-picture) stop (appearing) or whether they continue (appearing), they do not exist  apart  from You.

Note:  Arunachala, the Self, is the only Reality that exists.  Yet in the Self there exists a wonderful Sakti, which is not other than the Self.  From that Sakti series of subtle shadowy thoughts seemingly rise due to the whirl of prarabdha and are illumined by the mind-light, the reflected light of self-consciousness.  Of all these thoughts, the first and root  thought  is the thought  'I' or I am so-and- so.  It is only this first thought (which is itself unreal) that sees all the other thoughts, which follow in its trail.  These other thoughts are seen by the first thought (the ego) as the names and forms of subtle world appearances within and as the names and forms of gross world-appearances outside.  These subtle world-appearances are seen within on the mirror of the mind, while the gross world appearances are seen outside by being projected through the lenses of the five senses.   But whether these world-appearances appear or cease to appear, they do not exist apart from Self.  Therefore, no importance should be given to either the appearance or disappearance of the world-picture, and Self alone should be attended to.

For a fuller explanation of this verse, refer to appendix? (a) of the Path of Sri Ramana-Part two.
« Last Edit: June 26, 2014, 04:32:49 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #37 on: June 27, 2014, 01:42:20 PM »
7.  இன்றக மெனுநினை வெனிற்பிற வொன்று
       மின்றது வரைபிற நினைவெழி லார்க்கெற்
     கொன்றக முதிதல மெதுவென வுள்ளாழ்ந்
       துளத்தவி சுறினொரு குடைநிழற் கோவே
     யின்றகம் புறமிரு வினையிறல் சன்ம
       மின்புதன் பிருளொளி யெனுங்கன விதய
     மன்றக மசலமா நடமிடு மருண
        மலையெனு மெலையறு மருளொளிக் கடலே.


If the thought 'I' (the ego or mind, the feeling 'I am this' or 'I am that ') does not exist, no other thing will exist.  Until that (that is, until the thought 'I' is found  to be non-existent ), if other thoughts rise,(one should enquire) To whom ( do they rise)? To me (then by scrutinizing) what is the rising -place of 'I? merge (within).  Diving within (in this manner), if one reaches the Heart-Throne, (one will become) verily the Sovereign under the shade of one umbrella.(that is, one will become the One non-dual Supreme Reality itself).  (Since the  thought 'I' will then not exist ) the dream ( of dyads or dvandvas) known as inside and outside), the two karmas (good karmas and bad karmas),  death and birth, pleasure and pain and darkness and light, will not exist, and the limitless  ocean of the light  of Grace called Aruna Hill, which dances motionlessly in the court of the heart ( in the form of the sphurana ('I-I'),  alone (will exist).

Note:   The expression the soverign under  the  shade  of one umbrella (oru kudai nizhal ko) in Tamil and eka chatradhipathi in Sanskrit ) is an idiomatic expression used to denote an emperor whose sovereignty is sole absolute.  Here it is used to denote the fact that whom one reaches the heart and attains self-knowledge, one will remain as the sole, absolute, non-dual Reality.  In that state of Self-Experience, the ego or ' I ' thought will be found to be non-existent, and hence everything else (which is a mere dream which can seemingly exist only if the 'I' thought seemingly exists) will also be found to be non-existent , and Arunachala, the adjunctles conscious 'I-I' alone will be found to be that which truly exists.
« Last Edit: June 27, 2014, 01:52:20 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #38 on: June 29, 2014, 07:49:38 PM »
8.  கடலெழு மொழிலியாற் பொழிதரு நீர்தான்
       கடனிலை யடைவரை தடைசெயி னில்லா
    துடலுயி ருனிலெழு முனையுரு வரையி
       லுருபல வழிகளி லுழலினு நில்லா
    திடவெளி யலையினு நிலையிலை புள்ளுக்
       கிடநில மலதிலை வருவழி செல்லக்
    கடனுயிர் வருவழி சென்றிட வின்பக்
      கடலுனை மருவிடு மருணபூ தரனே.


The water showered by the clouds, which rose from the ocean, will not stop, even if obstructed, until it reaches (its) abode, the ocean (similarly) the embodied soul ( the soul  which rises as 'I am this body') rises from You (O Arunachala) and will not stop, though it wanders ( or suffers) on the many paths which it encounters, until it reaches ( or unites with ) You.  Though it wanders about the vast sky, ( in that sky), there is not abode ( or place of rest) for  the bird; the place ( for the bird to rest ) is not other than the earth:(therefore) what it is bound to do is to go back the way it came.   O Aruna Hill, when the soul goes back the way it came it will unite with You, the ocean of Bliss.

Note:  An explanation of this verse is given in the opening pages of chapter two of the Path of Sri Ramana-Part Two.
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #39 on: June 30, 2014, 11:08:24 AM »
ஸ்ரீ
5. அருணாசல பஞ்சரத்னம்

Sri
5.  Arunachala Pancharatnam
(The five Gems in praise of Sri Arunachala)

1.  அருணிறை வான வமுதக் கடலே
    விரிகதிரால் யாவும் விழுங்கு - மருண
    கிரிபரமான் மாவே கிளருளப்பூ நணறாய்
    விரிபரிதி யாக விளங்கு.

O Ocean of Amrita ( the abrosia of immortality), which is the fullness of Grace!  O Arunagiri, the  Supreme Self(paramatma), who swallow everything ( the entire world-appearance) by the spreading rays ( of the Light of Self-Knowledge)! ( Graciously) shine as the Sun of Self knowledge which will make (my), mind-lotus which is swelling ( with love and ready to blossom) , blossom fully.


2.  சித்திரமா மிஃதெல்லாம் செம்மலையே நின்பாலே
    யுத்திதமாய் நின்றே யொடுங்கிடுமா --னித்தியமு
    நானென் றிதய நடித்திடுவை யாலுன்பேர்
    தானிதய மென்றிடுவார் தாம்.

O Red Hill ( Arunachala)! All this ( world-appearance), which is picture, rises, stands and subsides only in You.  Since Your  dance eternally ( in) the Heart as ( the Real Self), they ( the Sages or Jnanis ) say that Your name itself is Heart( Hridayam).

Note:  Just as the appearance and disappearance of a cinema-picture takes place only  on the screen , so the rising (creation), the standing ( sustenance) and subsidence (destruction) of the entire world-picture takes place only in Arunachala, the Self.  However, Arunachala exists eternally without undergoing and without being affected even in the least by these  seeming changes of creation, sustenance and destruction, dancing motionlessly in the Heart and as the Heart in the form of the pure, adjunctless consciousness 'I'.  Hence sages refer to  Arunachala, the  Self or Supreme Reality, by the name Heart.
« Last Edit: April 22, 2020, 11:35:35 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #40 on: July 01, 2014, 04:43:12 PM »
3.  அகமுகமா ரந்த வமலமதி தனனா
     லகமிதுதா னெங்கெழுமென் றாய்ந்தே --யகவுருவை
     நன்கறிந்து முந்நீர் நதிபோலு மோயுமே
     யுன்கணரு ணாசலனே யோர்.

 
Arunachala !  Having  scrutinized with that pure mind which is facing Self-wards(ahamukam) " where does this  " I" rise ?" and having ( thereby) clearly known the form ( or real nature )  of " I" one ceases to exist ( by merging) in You like  a river ( which merges and loses its form) in the ocean.  Know thus.


4.    வெளிவிடயம் விட்டு விளங்குமரு ணேசா
       வளியடக்க நிற்கு மனத்தா -- லுளமதனி
       லுன்னைத் தியானித்து யோகி யொளிகாணு
      முன்னி லுயர்வுருமீ துன்.


O shining   Arunesa, Having given up (attending  to) external objects ( second and third persons) and having meditated upon You ( the Self) in the heart with a mind which has become still by restraining the breath, the Yogi will see the Light ( of Self knowledge) and will attain greatness in You(by  thus uniting with You, the embodiment of all greatness)  Know this.

It's also be noted that Sri Bhagavan mentions breath-restraint here only as a means by
which   ( compare verse 16 of Upadesa Undiyar) the mind can make itself still.  By itself breath restraint is not a means by which one can see the true light of Self-knowledge; having become still by breath-restraint, the mind must then attend to Self in order to see the light of Self-Knowledge.
« Last Edit: July 01, 2014, 04:45:29 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #41 on: July 02, 2014, 05:01:44 PM »
 5.  உன்னிடத்தி லொப்புவித்த வுள்ளத்தா லெப்பொழுது
      முன்னைக்கண் டெல்லாமு முன்னுருவா --யன்னியமி
      லன்புசெயு மன்னோ னருணாச லாவெல்கு
      மின்புருவா முன்னிலா ழ்ந்தே.

O Arunachala, he who, with a mind surrendered to You and seeing You always , without (a sense of ) otherness loves everything as Your form, triumphs having Drowned ( and lost his individuality) in you ( the self), who are the form of bliss.

Note:  Though the subject on which Sri Bhagavan was asked to compose this verse was Karma and Bhakti, He has in fact described in this verse only the state of final attainment, for it is only in that state that one can  see you always " ( that is; at all times and in all states, including sleep ) and that one can " Love everything without otherness" ( that is, without feeling anything to be other than oneself) In verse 10 of Upadesa Undiyar Sri Bhagavan says that to remain subsided in the place of one?s rising ( that is in one?s source, the self ) is Karma Bhakti, Yoga and Jnana. Accordingly in this present verse He teaches that to drown for ever in Arunachala, the Self , is the most perfect form of Karma  and Bhakti.

 
  அருண கிரிரமண னாரியத்திற் கண்ட
  வருமறையந் தக்கருத்தே யாகு --மருணா
  சலபஞ் சகமணியைத் தண்டமிழ்வெண் பாவா
  லுலகுக் களித்தா னுவந்து.

Arunagiri-Ramana happily gave to the world through (these)pleasant Tamil venbas ( verses in venba metre) the 'Five Gems to Arunachala'.(Sri Arunachala Pancharatnam), which are ( a revelation of ) the precious import of Vedanta and which He ( first) composed in Sanskrit.

Note:  This verse was composed  by Sri Bhagavan as a concluding verse to the tamil version of Sri Arunachala Pancharatnam, and was adopted by Him from the concluding verse composed by Daivarata for the Sanskrit version.

« Last Edit: July 02, 2014, 05:24:04 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya

Balaji

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1193
  • View Profile
Re: Sri Arunachala Stuti Panchakam
« Reply #42 on: July 02, 2014, 06:51:02 PM »
தனி
விருத்தம்

அரியாதியி தரசீவர தகவாரிச குகையில்
லறிவாய்ரமி பரமாத்தும னருணாசல ரமணன்
பரிவாலுள முருகாநல பரனார்ந்திடு குகையார்ந்
தறிவாம்விழி திறவாநிச மறிவாயது வெளியாம்.


Arunachalaramana is the Supreme Self(Paramatman) who blissfully exists as consciousness ( as the pure adjunctless consciousness " I am" ) in the cave of the Heart-lotus of ( all) different souls ( jivas) beginning with Hari.  When the mind melts with love and reaches the cave (of the heart) in which the benign Supreme dwells, the eye of (true) Consciousness will open and You will know (this) Truth, (for) it will (become manifest) reveal itself.

வாழ்த்து

வாழ்க வானரு ணாசல வண்பெயர்
வாழ்க வப்பெயர் வாய்துதி பஞ்சகம்
வாழ்க வாய்மலர் மாரம ணன்பதம்
வாழ்க வப்பத மன்னுநல் லன்பரே.
                                   
                                 --ஸ்ரீ முருகனார் Sri Muruganar

Glory to the beneficent  Name of Divine Arunachala! Glory to the Five Hymns ( Stuti Panchakam) which bear that name! Glory to the Feet of the Great Ramana who sang (these Hymns)!  Glory to the good devotees who are fixed at those Feet!


வாழி விருத்தம்
Verses of Praise

வாழி ஸ்ரீ ரமணஜோதி வள்ளலே வாழி வாழி !
வாழி  நீ கால மூன்றின் வரையரை கடந்தோய் வாழி !
வாழிநீ புவனகோடி வடிவுஎலாம் நிறைந்தோய் வாழி
வாழிநீ ஊழிவெல்லம் அதில்கெடா வங்கம் வாழி!

Glory  to Sri Ramana, the Giver of light! Glory! Glory! Glory to You who transcend the limitations of the three times ( past, present and future)! Glory!Glory to You, who pervade all the forms of the crores of universe! Glory to You, the ship which remains undestroyed in the flood of universal destruction (pralaya)! Glory!

2. வாழி ஸ்ரீரமணஞான வாரிதி வாழிவாழி !
    வாழி ஸ்ரீ ரமண நாம மநதிரம் வாழி வாழி !
    வாழி ஸ்ரீ ரமண மூர்த்தி வாழி என்பார் நீடூழி!
    வாழி நீ எம்மைக் காக்கும் மாககுரு ரமண வாழி!

                                                        --ஸ்ரீ சாது ஓம் Sri Sadhu Om

Glory to Sri Ramana, the ocean of Jnana!  Glory! Glory!  Glory to the Mantra of the Name of Sri Ramana! Glory !Glory! Glory for long  aeons to those ( devotees) who sing, " Glory to the form of Sri Ramana"!  Glory to You, the Great Guru Ramana, who protect us !  glory!
« Last Edit: July 02, 2014, 06:53:07 PM by Balaji »
Om Namo Bagavathe Sri Ramanaya