Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 61353 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #180 on: June 24, 2014, 03:47:04 PM »
The following verse is from Acho Padigam (Acho is an expression of ecstasy(, Tiruvachakam, 51.1.




முத்திநெறி அறியாத மூர்க்கரொடு முயல்வேனைப்
பத்திநெறி அறிவித்துப் பழவினைகள் பாறும்வண்ணம்
சித்தமலம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி எனைஆண்ட
அத்தனெனக் கருளியவா றார்பெறுவார் அச்சோவே.

I was moving with those treacherous people who did not follow the path for Mukti.  You taught me the path of
Bhakti and snapped all my past merits and demerits.  You snapped also my Chittam (mind) and Ego and made me
Siva-Conscious.  Now you are ruling over me. O Father, who will get this great reward. Acho!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #181 on: June 25, 2014, 02:31:47 PM »
The following is the verse from Ananda Malai (Garland of Bliss), Tiruvachakam, 50.9.




கோவே யருள வேண்டாவோ கொடியேன் கெடவே அமையுமே
ஆவா வென்னா விடிலென்னை அஞ்சேல் என்பார் ஆரோதான்
சாவா ரெல்லாம் என்னளவோ தக்க வாறன் றென்னாரோ
தேவே தில்லை நடமாடீ திகைத்தேன் இனித்தான் தேற்றாயே.

O King! Should you not grace me?  Otherwise this dangerous man will get spoiled further.  If I cry, 'Oh, you come!' who
will tell me, 'Do not fear!' Those who live and die without Your grace, are they like me?  When shall I be called, 'A fit
Siva devotee!' O Lord, Who dances in Hall of Consciousness, Tillai (Chidambaram)! I am perplexed! Please come and
console me!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #182 on: June 26, 2014, 01:44:36 PM »
The following is a verse from Tiruch Chahal (Holy Criticizing), Tiruvachakam, 12.1.


பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவுங் கொண்டடென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழலோ.

He is wearing Vibhuti made from dung of docile cows.  He is wearing dangerous serpents.
He speaks from His holy mouth, the purport of Vedaas.  See, how is it?

By wearing Vibhuti and dangerous serpents,
He, who is my Lord, is one with nature, with all its living beings.*

* He is wearing Vibhuti made  from the dung of docile cows and is wearing dangerous serpents.
Thus He  is one with all living beings, from docile cows to dangerous serpents.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #183 on: June 27, 2014, 04:12:14 PM »
The following verse is from Thiruth TheLLenam (Holy Drum Beating), Tiruvachakam, 11.11.



கயல்மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன்எனைக்கலந் தாண்டலுமே
அயல்மாண்ட ருவினைச் சுற்றமுமாண்ட வனியினமேல்
மயல்மாண்டு மற்றுள்ள வாசகமாண் டென்னுடைய
செயல்மாண்ட வாபாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.

The consort of the lady with eyes like kayal fish, has merged with me  and ruled over me. With that I left all my relatives and
neighbors. I have left all delusion about the world.  My words have also died. My actions have also died.  Let us play
the drum glorifying His Feat!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #184 on: June 28, 2014, 05:23:10 PM »
The following verse is from Neethal ViNNappam (request to take away from the world), Tiruvachakam, 6.40.




 வலைத் தலை மான் அன்ன நோக்கியர்
 நோக்கின் வலையிற் பட்டு
மிலைத்து அலைந்தேனை விடுதி கண்டாய்
 வெண்மதியின் ஒற்றைக் கலைத் தலையாய் கருணாகரனே
கயிலாயம் என்னும்
மலைத்தலைவா மலையாம் மண
 வாள என் வாழ் முதலே.

O Lord of the Mountains!  I am caught in the net called,  glances of women, with deer having crooked horns!
I am in delusion and am roaming about without purpose. O Lord relieve me from this world. O Lord having a baby
crescent moon on the head, Lord of Compassion! Lord of Himaalayas!  Your are the only treasure of my life, the ancient
Treasure!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #185 on: June 30, 2014, 04:12:03 PM »
The following verse is also from Neethal ViNNappam (Request to Siva to take him away from this world):



ஆனைவெம் போரில் குறும் தூறு எனப்புலனால் அலைப்புண்
டேனை எந்தாய் விட்டிடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்துத்
தேனையும் பாலையும் கன்னலையும் அமுத்தையும் ஒத்து
ஊனையும் என்பினையும் உருக்காநின்ற ஒண்மையனே.

As in  the ferocious fight of two mad elephants, I am caught up like a plant in between (their legs).  I am suffering like
that plant with my five senses, and live in delusion.  Please take me away from this world.  This devotee full of merits
and demerits, is suffering.  You are like honey, milk, sugar juice and nectar.  You have melted by flesh and bones. O
the Primordial, save me.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #186 on: July 01, 2014, 11:53:50 AM »
The following verse is from Neethal ViNNappam (Request to Siva to take away the body), Tiruvachakam, 6.26.




பெருநீர் அறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினைப் பிரிந்த
வெருநீர் மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி
வரும்நீர் மடுவுள் மலைச்சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளைக்
குருநீர் மதிபொதியும் சடை வானக் கொழு மணியே.

When flood of waters recede and when the river becomes dry, the small fish there in are suffering for want of water.
I have been separated from You, like that fish, wanting Your Grace.   I am a worthless person.  Still I want You not to leave me.  When the Ganga came gushing down and when You took it on Your matted locks, in that  pool, Your crescent moon which  showers
waters of coolness, You are there for me to save me and grace me.  O a stout Ruby!

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #187 on: July 02, 2014, 01:54:51 PM »
This is from Neethal ViNNappam (Request to Siva to take him away from the world), Tiruvachakam, 6.25.



எறும்பிடை நாங்கூழ் எனப்புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த
வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க
உறும் கடிப்போது அவையே உணர்வு உற்றவர் உம்பர் உம்பர்
பெறும் பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே.

Like a half sick worm (naankoozh puzhu - a long worm) bitten and consumed by ants, I am consumed by my five senses.
Please take me, this wastrel.  I do not know what to do when Yama comes. Those devas who have realized the Self have
attained Your Feet. O Lord of great fame, please also take me.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #188 on: July 03, 2014, 01:55:15 PM »
This is also from Neethal ViNNappam (Request to Siva to take away the body), Tiruvachakam, 4.2.


கொள்ளார் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர் கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண்டாய் விழுத்தொழுப்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங் கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டாண்டதெக் காரணமே

I am not after the women whose breasts are so closely formed, that even a grain of horse gram will not fall in between
the cleavage of the two breasts and who are having red lips like kOvai fruits.   But You are not still taking away my body from this world. O Lord of Uttara Kosa Mangai!  I am not in Your stable (that is His abode) or away from It (that is away from His grace).  Let this thief go away from this world and what is the reason for not taking away my body and placing me with You in (Sivapuram)!

Arunachala Siva.
« Last Edit: July 03, 2014, 02:04:04 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #189 on: July 04, 2014, 12:51:14 PM »
This verse is also from Neethal ViNnappam (Request to Siva for taking away the body), Tiruvachakam, 6.3.




காருறு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங் கரைமரமாய்
வேருறு வேனை விடுதிகண்டாய் விளங்குந்திருவார்
ஊருறை வாய்மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக் கரசே
வாருறு பூண்முலை யாள்பங்க என்னை வளர்ப்பவனே.


O Siva, who stays in Tiruvarur, and who is the Lord of Uttarakosa Mangai!  O Consort of ornament adorned  breasts and Who
protects me and rears me.  I am like a tree on the bank of a river, tossed (by the black viscera adorned women and their
dart like five senses).  Please relieve me from this suffering.   Please take me from this world and place me in Sivapuram.   

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #190 on: July 05, 2014, 02:24:23 PM »
This is from Neethal ViNNappam, (Request to Siva to take him away from this world) Tiruvachakam, 6.5.



செழிகின்ற தீப்புகு விட்டிலின் சில் மொழியாரில் பல்நாள்
விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் வெறி வாய் அறுகால்
உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே
வழிநின்று நின் அருள் ஆர் அமுது ஊட்ட மறுத்தனனே.


Like a butter fly that fell in the roaring fire, I have  been caught by women, with  the sweet words on many days.
Please save me from this wretched life.  O Lord of Uttarakosa Mangai, where six legged bee swarm the flowers
on Your matted locks!  Though You have come in my way,* and gave me nectar of grace and  salvation, I have not taken
it.  (Please save me). 

* This is in Tirup perundurai, where Siva came as a Guru and graced Manikkavachakar, by giving diksha and upadesa.

Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #191 on: July 06, 2014, 01:02:43 PM »
The following verse is also from Neethal ViNNappam, (Request to Siva to take away the body), Tiruvachakam, 6.7.




பொய்யவனேனைப் பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட
மெய்யவனே விட்டிடுதி கண்டாய் விடம் உண்மிடற்று
மையவனே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
செய்யவனே சிவனே சிறியேன் பவம் தீர்ப்பவனே.


Even this liar, You have considered me as a worthy person and nestled me.  O the Truth!  Please help me to leave this
world and take me to Sivapuram. O Lord with blue throat due to swallowing hala hala poison!  O Lord of Uttara Kosamangai!
O the red hued One.  O Siva! Please clear my bhavarogam.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #192 on: July 07, 2014, 04:50:27 PM »
This is from Neethal ViNNappam, (Request to Siva to take away from this world this body), Tiruvachakam, 6.13:

கடலினுள் நாய் நக்கி அங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம்
விடல் அரியேனை விடுதி கண்டாய் விடல் இல் அடியார்
உடல் இலமே மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என்மது வெள்ளமே.


Like a dog which is taking nectarine ocean by licking,  I am taking your graceful and compassionate ocean, by licking
in small quantities. I am not able to leave this world, please take me away from this world. If you do not take me,
like some deluded devotees, I shall not understand Your Form and Formlessness.  O King of Uttara Kosa Mangai!  You
are like the sweet smell of flowers' leaves. O You are the Ruby and nectar, You are my nectarine flood!  (Please save me)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #193 on: July 08, 2014, 02:12:03 PM »
This verse is also from Neethal ViNNappam (Request to Siva to take him away from this world), Tiruvachakam, 6.18.



இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால்
விருந்தினனேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதாய்
அருந்தினனே மன்னும் உத்திரகோச மங்கைக்கு அரசே
மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினர்க்கே.


O Siva!  You stay with me and rule over me.  Or You sell me (!!).  Or You pledge me (!!).  But I am Your guest, do not
leave me (to suffer).  O Lord who took hala hala poison as nectar!  O Lord of Uttara Kosa Mangai!  O my Medicine (for
Bhava-rogam)!  I am suffering in this world due to my fruits of karma.  Please ensure that I am taken away from this
world to Sivapuram!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48168
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #194 on: July 09, 2014, 03:42:18 PM »
This verse is also from Neethal ViNNappam (Request to Siva to take his body away from the world), Tiruvachakam, 6.14.



வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்றுத் துன்பத்து இன்றும்
விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார்
உள்ளத்து உள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே
கள்ளத்து உளேற்கு அருளாய் களியாத களி எனக்கே.

Even though I have received Your Grace like a flood tide, I am still suffering from the heat of bhava rogam and my tongue
has become parched.  I am not able to come out of this, You have not still relieved me from this misfortune.  O Lord,
Who is ever in the Heart of the ardent devotees.  O Lord of Uttara Kosa Mangai,  this fellow is having a mind
of a thief!  Please grace me the bliss which is beyond all happiness!

Arunachala Siva.