Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 62482 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #75 on: December 28, 2013, 09:48:44 AM »
This is from Tiruvachakam, Acha Pathu (Decad on Dread), 35.3.


வன்புலால் வேலும் அஞ்சேன் வளைக்கையார் கடைக்கண் அஞ்சேன்
என்பெலாம் உருக நோக்கி அம்பலத் தாடுகின்ற
என்பொலா மணியை ஏத்தி இனிதருள் பருக மாட்டா
அன்பிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே.


The Saint says what are the things he is afraid of.  He says:  I shall not be afraid of the Spear of the enemy which carries
flesh due to recent piercing of someone.  I shall not be afraid of the bangle wearing woman's eyes.  I shall be afraid only
of the non believers who has no love and praise towards Siva who is dancing in the Ambalam, Hall of Consciousness, who is a Ruby
and those non believers who do not drink His grace.

Arunachala Siva,         

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #76 on: December 29, 2013, 09:00:35 AM »
This is again from Tiru Ammanai - Tiruvachakam, 8.9.


துண்டப் பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான்
கொண்ட புரிநூலான் கோலமா ஊர்தியான்
கண்டங் கரியான்செம் மேனியான் வெண்ணீற்றான்
அண்டமுத லாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம்
பண்டைப் பரிசே பழவடியார்க் கீந்தருளும்
அண்டம் வியப்புறுமா பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.

He is wearing the crescent moon which is a part of the full moon.  He is Vedas personified.  He is in Tiruperundurai.
He is also wearing three shreds of sacred thread.  He is having  a great Bull as His vehicle.
His throat is black (due to swallowing hala-hala poison and retaining it in His throat.). He is of red form.
He is having three lines of sacred ashes.  He is all pervasive starting from Space and Universes.
He gives endless Bliss to the old devotees as a boon.  Let us sing His praise, when the world is astonished.
Ammanai!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #77 on: December 30, 2013, 08:45:07 AM »
This is from Tiruvachakam, Piditha Pathu (Decad on Holding Firm) 37.9.

 

பால்நினைத் தூட்டும் தாயினுஞ்சாலப் பரிந்துநீ பாவியே னுடைய
ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்த மாய
தேனினைச் சொரிந்து புறம்புறந்திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே
யானுனைத் தொடர்ந்து சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந் தருளுவ தினியே


You are more than a Mother who remembers the time of feeding the child and feeds it.  You have taken pity on me
- this sinner and made my flesh melt and showed Your Effulgence within me.  I have ever satiating Bliss which
You have showered in me as honey.  Now You have gone to other places and are roaming about. O Siva!  I shall
follow you and catch hold You firmly, where can you go hereafter?

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #78 on: December 31, 2013, 09:32:01 AM »
This is from Tiruvachakam, Tiru vEsaRvu, 38.1.

vEsaruthal is getting annoyed with objective consciousness and finally overcoming it.  This is called suttaRiu ozhitthal
in classical Tamizh.இரும்புதரு மனத்தேனை ஈர்த்தீர்த்தென் என்புருக்கிக்
கரும்புதரு சுவைஎனக்குக் காட்டினைஉன் கழலினைகள்
ஒருங்குதிரை உலவுசடை உடையானே நரிகளெல்லாம்
பெருங்குதிரை ஆக்கியவா றன்றேஉன் பேரருளே.

He attracted me like a magnet, and removed my iron like mind, melted by bones.  He then showed me the taste of bliss
like sugarcane and showed His anklet wearing feet.  O Lord, with waves of Ganga on Your head, You have by You Grace,
transformed all the jackals as horses. It is Your great grace.

The jackals were made into horses in Maniikkavachgar's personal life.  He was asked by the king to buy some Arabic
horses but the saint spent the money in building Tiruperundurai Temple. On hearing this, the King imprisoned him.
Siva came in king's dream and said:  The horses would come today.  But the horses were in fact, the jackals transformed
into horses.  The full story has been given by me in another post.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #79 on: January 01, 2014, 09:26:27 AM »
This is from Tiruvachakam, Tiru Pulambal, (Holy Wailing) 39.1.


பூங்கமலத் தயனெடுமால் அறியாத நெறியானே
கோங்கலர்சேர் குவிமுலையாள் கூறாவெண் ணீறாடி
ஓங்கெயில்சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேன்நின்
பூங்கழல்கள் அவையல்லா தெவையாதும் புகழேனே


O Siva, who can not be known by Brahma (who is in lotus) and MAl (Vishnu).
The One who is concorporate with Uma who has got cone like breasts, and the One who has got Vibhti,
O the One who is the Lord of Tiruvarur, which has got beauty of its own.
O My Lord, I shall not praise anything other than You flowery feet. 

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #80 on: January 02, 2014, 10:10:54 AM »
This is from KulA Pathu - (Decad on heckling in bliss),  Tiruvachakam, 40.1. ஓடுங் கவந்தியுமே உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ் சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை ஆண்டானைக் கொண்டன்றே.

I shall consider only my alms bowl and koupina as my relatives.  I shall melt in my mind within.  I shall say that my only
treasure  that I would search is Siva's anklet wearing feet.  Let this jiva and body fight with each other.  However, I shall
dance and heckle with bliss for I have got my Master, Siva who dances in Chidambaram.

Arunachala Siva.         

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #81 on: January 03, 2014, 08:10:17 AM »
This is from Adhbudha Pathu (Decad of Miracle) in Tiruvachakam, 41.1.


மைய லாய்இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும் ஆழியு ளகப்பட்டுத்
தைய லாரெனுஞ் சுழித்தலைப் பட்டுநான் தலைதடு மாறாமே
பொய்யெ லாம்விடத் திருவருள் தந்துதன் பொன்னடி யினைகாட்டி
மெய்ய னாய்வெளி காட்டிமுன் நின்றதோர் அற்புதம் விளம்பேனே.


The saint speaks of the Sivabhodam that has come to him as a miracle.

With infatuation, on this earth, I did not drown in the ocean of women and got into the whirlpool of lust etc.,
I did not lose my head in such a misfortune.  You have come, made me to leave all falsity of this life and graced
my, by showing your golden feet and proved that You are the only Truth.  How can I describe this miracle further?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #82 on: January 04, 2014, 09:57:16 AM »
This is from Chenni Pathu i.e. decad on keeping the flowery feet of Siva on one's head.  chenni means head.


தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன் தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அறியொணாமுத லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்பரன்றி அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூயமாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னிச் சுடருமே

He is the god of gods.  He is the guardian of my mind and body.  He is the Lord of Tiruperundurai.
He is not seen by the three (Indra, Brahma and 'Vishnu).  He is the first and primordial and is the form of Ananda.
Only devotees and none else can see His flowery Light Form.  My head will bear that pure flowery feet and shines.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #83 on: January 05, 2014, 08:45:03 AM »
This is from Tiru vArthai (Holy Word) of Tiruvachakam, 43.9.


தூவெள்ளை நீறணி எம்பெருமான் சோதி மகேந்திர நாதன்வந்து
தேவர் தொழும்பதம் வைத்தஈசன் தென்னன் பெருந்துறை ஆளிஅன்று
காதல் பெருகக் கருணைகாட்டித் தன்கழல் காட்டிக் கசிந்துருகக்
கேதங் கெடுத்தென்னை ஆண்டருளும் கிடப்பறி வார்எம் பிரானாவாரே.

He adorns pure white Vibhuti. My Lord is Effulgence. He is the Lord of Mahendra.
He has shown his foot for devas to worship.  He is a Southerner, from Tiruperundurai.
He showed abundant love and grace towards me and showed his anklet wearing feet.
I melted. He removed all my sins and difficulties and ruled over me.  This is known only
to my Lord.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #84 on: January 06, 2014, 06:38:36 AM »
This is from Tiruvachaka, eNNa padigam, (Decad on Good Thoughts), 44.4.


பத்தில னேனும் பணிந்தில னேனும்உன் உயர்ந்தபைங் கழல் காணப்
பித்தில னேனும் பிதற்றில னேனும் பிறப்பறுப்பாய எம்பெருமானே
முத்தனை யானே மணியனை யானே முதல்வ னேமுறை யோஎன்று
எத்தனை யானும் யான்தொடர்ந் துன்னை இனிப்பிரிந் தாற்றேனே.

I have no devotion (bhakti) for You.  I have not prayed and prostrated to You.
I have no madness  to have darshan of Your beautiful anklet wearing feet,
I do not blabber with devotional songs.
Even then You should remove my further births.
O Lord, who is a Pearl and a Ruby, O the Primordial!
Even with all these inadequacies., I shall follow you and shall never be away from you.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #85 on: January 07, 2014, 07:28:17 AM »
This verse is from Tiruvachakam, YAthirai Pathu (Decad on Holy Pilgrimage), 45.4.அடியார் ஆனீர் எல்லீரும் அகல விடுமின் விளையாட்டைக்
கடிசே ரடியே வந்தடைந்து கடைக்கொண் டிருமின் திருக்குறிப்பைச்
செடிசே ருடைலச் செலநீக்கிச் சிவலோகத்தே நமைவைப்பான்
பொடிசேர் மேளிப் புயங்கன்தன் பூவார் கழற்கே புகவிடுமே.

You are all the ardent devotees of Siva.  Leave all this game of worldly activities.
You seek the flowery feet of Siva and stay near Him and wait for His holy consent.
He shall remove our body with all impurities and keep us in Siva Lokam
Let us keep our attention always towards the flowery, anklet wearing  feet of Siva who is ever wearing Vibhuti
  and also serpents in His body.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #86 on: January 08, 2014, 06:34:57 AM »
This is from Tiruvachakam, Tiru Padai Ezhucchi, 46.2.தொண்டர்காள் தூசிசெல்லீர் பக்தர்காள் சூழப்போகீர்
ஒண்திறல் யோகிகளே பேரணி உந்தீர்கள்
திண்திறல் சித்தர்களே கடைக்கூழை செல்மின்கள்
அண்டர்நா டாள்வோம் நாம் அல்லற்படை வாராமே.

O servitors, march in the front. O devotees you march surrounding the servitors.
On the capable Yogis you all march in big group behind.
O valorous Siddhas, you march a the last group.
We shall all go and fight the forces of Maya, which give us sufferings.
And then rule over the land of devas.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #87 on: January 09, 2014, 07:31:35 AM »
This is from Tiruvachakam, Tiru Venba (Holy Venba verses) 47.4.

 

முன்னை வினையிரண்டும் வேரறுத்து முன்னின்றான்
பின்னைப் பிறப்பறுக்கும் பேராளன் தென்னன்
பெருந்துறையில் மேய பெருங்கருணை யாளன்
வருந்துயரந் தீர்க்கும் மருந்து


He came before me as a Guru in Tiruperundrai, and snapped the roots of my old karmas (prarabdha and sanchita) and
He also snapped my future births.  He is the Southerner, staying in Tiruperundurai, and He is of large compassion and
grace and He is the medicine for removing the future miseries and misfortunes.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #88 on: January 10, 2014, 08:39:14 AM »
This is from Tiruvachakam, PaNdAya NAnmaRai (The Ancient Four Vedas), 48.3.காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன்
நாட்டிற் பரிப்பாகன் நம்வினையை வீட்டி
அருளும் பெருந்துறையான் அங்கமல பாதம்
மருளுங் கெடநெஞ்சே வாழ்த்து


This verse speaks of three ways in which Siva takes over and rules over devotees.  In forest, He is a hunter
and kills the tiger.  Here, the tiger represents rajo guna.  In sea, He is spreading the net and catches the fish.
The fist represents tamo guna.  In the land, He is the horse-man who keeps the well trained horse in good condition
and rides over it.  The horse represents sattva guna. He will snap all our karma fruits and rules over us.  He is the
Lord of Tiruperundurai and let us, who are deluded, prays to His lotus like feet and gets Siva padam.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #89 on: January 11, 2014, 08:25:15 AM »
This is from Tiruvachakam, Tirup padai Atchi (The Marshalling of Holy Army of devotees of Siva), 49.3.


ஒன்றினொ டொன்றுமோ ரைந்தினொ டைந்தும் உயிர்ப்பது மாகாதே*
கன்றை நினைந்தெழு தாயென வந்த கணக்கது வாகாதே
காரணமாகும் அனாதி குணங்கள் கருத்தறு மாகாதே
நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம் நடந்தன வாகாதே
நாமுமெ லாமடி யாருட னேசெல நண்ணினு மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடி


This is a verse sung after Manikkavachakar snapped his Jiva Upadhi and attained Siva Upadahi.  He has become Siva
Himself in SAyujam state. So all the activities of a Jiva are lost.

The One Life and One Body, the five Karmendriyas and five Jnanendriyas - are no longer active.*
I shall not speak of myself as your devotee nor shall I speak of the other devotees and tell their glories.
I shall not cry like calf thinking of its mother.
I shall not keep in my mind the various good qualities of Siva which are causeless, like compassion, grace etc.

Why all these?  Because the saint has become Sivam in a SAyujya state. Who is there to speak of devotees?
Who is there to speak of life and body and the five conative senses and cognative senses?
Why should cry like a calf searching for its mother, (because I am already with my mother).
Why should I speak of compassion, grace etc., of Siva, because I am already Sivam.         

Arunachala Siva.