Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 60786 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #60 on: December 13, 2013, 09:59:31 AM »
This is from Tiru Dasangam (ten properties of a king or God like name, country, town, river, mountain, horse, weapon, war drum,
garlands, and flag.  This is from Tiruvachakam, 19.2.ஏதமிலா இன்சொல் மரகதமே ஏழ்பொழிற்கும்
நாதன்மை ஆளுடையான் நாடுரையாய் - காதலவர்க்கு
அன்பாண்டு மீளா அருள்புரிவான் நாடென்றும்
தென்பாண்டி நாடே தெளி. 359

O emerald like beauty with blemishless words, please tell me the Dasangam of our Lord who is the owner of the seven worlds.
Now please tell me His country.  His country is Pandya country which is in South (Tamizh Nadu).  There He will,  for ardent
devotees, shower His love and rules over  and grace  for ever.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #61 on: December 14, 2013, 09:54:31 AM »
This verse is again from Tiru Dasangam, 19.5.


கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துறைக்கோன்
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய் - நெஞ்சத்து
இருளகல வாள்வீசி இன்பமரும் முத்தி
அருளுமலை என்பதுகாண் ஆய்ந்து. 362

O cute red mouthed parrot!  The blemishless Lord of Tiruperundurai - what is His mountain?
In the Heart, clearing all the darkness, and giving mukti, - that is His mountain - mukti aruLum malai!

Mukti aruLum malai is Tiruvannamalai!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #62 on: December 15, 2013, 09:42:42 AM »


This is from Tiru paLLi ezhuchhi, Tiruvachakam, 20.  5.

In the month of Dhanur (Margazhi), people in Tamizh Nadu sing both Tiruvembavai and Tiru paLLi ezhucchi> பூதங்கள் தோறும்நின் றாய்எனின் அல்லால்
போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
சிந்தனைக் கும்அரியாய் எங்கள் முன்வந்து
ஏதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தருளாயே. 372

Even though you are in all elements, poets says that you are neither going nor coming anywhere. (You are achalam, without
movement of going and coming.).  We shall only sing melodious songs and dance, but we have not heard anyone saying that
he has seen You and known You.  O Lord of Tiruperundurai with cool paddy fields.  You are beyond thought. Please however,
come before us and remove our difficulties and rule over us grace us.  O Lord !  Please wake up !

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #63 on: December 16, 2013, 09:51:09 AM »
This is from Koil Mootha Tirupadigam (Elder Decad of Koil) in Tiruvachakam, 21. 9.


சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டுதிரண்டுன் திருவார்த்தை
விரப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமம்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
தரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே. 386


On seeing your Dance in Kanaka Sabha, some devotees will smile, some will enjoy, some will utter your great Name in detail
which is like honey.  They will also tell your various Names and do namaskarams.  Some others will listen to your Names and praise
You.   O the Lord of Golden Hall of Consciousness, should I remain in their company like a dog not knowing any of your greatness.  Please trust me and confer me bhakti.

Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #64 on: December 17, 2013, 09:38:17 AM »
This verse is also from Koil Tirupadigam, Tiruvachakam, 21.8:


அருளா தொழிந்தால் அடியேனை அஞ்சல் என்பார் ஆர்இங்குப்
பொருளா என்னைப் புகுந்தாண்ட பொன்னே பொன்னம்பலக்கூத்தா
மருளார் மனத்தோ டுனைப்பிரிந்து வருந்துவேனை வாவென்றுன்
தெருளார் கூட்டங் காட்டாயேல் செத்தே போனாற் சிரியாரோ.


If you do not grace me, who will tell me here, this devotee, 'Do not fear'. You also treated me a worthy devotee, and took
residence into my Heart, O Golden colored Siva, who dances in the Ponambalam, the Golden Hall of Consciousness, (Kanaka Sabha).
I am in the midst of those who are in delusion and suffer. Will you also not call me 'Come' and remove my delusion and place
me with your delusion-less devotees?   If I die without your grace, the people would laugh at my plight.

Arunachala Siva.   
     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #65 on: December 18, 2013, 09:31:53 AM »
This gem of a verse is from Koil Tirupadigam (the younger decad on Koil) which Sri Bhagavan used to quote for ardent bhakti,
in which the ego becomes smaller and smaller and then finally of atomic size and then disappears!


இன்றெனக் கருளி இருள்கடிந்துள்ளக்
தெழுகின்ற ஞாயிறே போன்று
நின்றநின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன்
நீயலால் பிறிது மற்றின்மை
சென்றுசென்றுணுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந்தொன்றாம்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
ஒன்றும் நீயல்லை அன்றியொன் றில்லை
யாருன்னை அறியகிற்பாரே.

Today You have graced me and removed the darkness (ignorance) from me like the Sun which removes the darkness.
The way of Your great form - I think and think without any other thoughts.
I found that there is none other than You.
My jivahood (ego) became smaller and smaller and became and atom and then disappeared.
And I had union with You.
O Lord of Tiruperundurai, O Siva,
There is only One that is You and nothing else.
Who can know this state of my union with You.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #66 on: December 19, 2013, 12:51:23 PM »
This is a verse from SetthilA Pathu (Decad on Not Yet Dying) in Tiruvachakam, 23. 4.அன்பராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்
அயனும் மாலுமற் றழலுறு மெழுகாம்
என்பராய் நினைவார் எனைப்பலர்
நிற்க இங்கெனை எற்றினுக் கண்டாய்
வன்பராய் முருடொக்கும் என்சிந்தை
மரக்கண் என்செவி இரும்பினும் வலிது
தென்பராய்த் துறை யாய் சிவலோகா
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே.

Many who have become Your ardent devotees do rare tapas,
Ayan (Brahma) and MAl (Vishnu) melts like wax,
Some devotees always think of You and become bony
When all such devotees are like this with great tapas and bhakti,
how come you have took charge of me and ruled over me?
My mind is like an thick dead wood,
My eyes are like wood nails, my ears are stronger than iron.
O Lord of TiruparaithuRai, the Lord of Sivaloka,
O Siva who resides in the holy Tiruperundurai.

(TiruparaithuRai is near Tiruchirapalli where there is a Siva Temple.  Here is where Swami Chidbavananda has got his
Sri Ramakrishna Tapovanam and he is the compiler of Tayumanavar songs.)

Arunachala Siva.
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #67 on: December 20, 2013, 12:16:57 PM »
This is a gem of a verse from Tiruvembavai, Tiruvachakam, 7.20.
This is a literal Pada Maalai, but the flowers are padam and not the poet's verse!


போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்
போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளிர்கள்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள்
போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈறாம் இணையடிகள்
போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரிகம்
போற்றியாம் உய்யஆட் கொண்டருளும் பொன்மலர்கள்
போற்றியாம் மார்கழிநீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய்.

Praise to You. Please grace us.  Your flowery feet are the beginning of everything.

Praise to You. Please grace us.  Your reddish flowery feet are the end of everything.

Praise to You. Please grace us.  Your golden feet are the place of creation of all living beings.

Praise to You. Please grace us.  Your flowery anklet wearing feet are the cause of enjoyment for all living beings.

Praise to You. Please grace us.  Your two feet are the final aim - (refuge) for all living beings.

Praise to You. Please grace us. You lotus like feet have not been seen by Vishnu and four faced Brahma.

Praise to You. Please grace us.  Your golden flowery feet only take over us and rule over us.

Praising them, (O girls!) let us go (and bathe) in this early morning of Margazhi.       

***

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #68 on: December 21, 2013, 09:36:26 AM »
This verse is from Tiruvammanai, Tiruvachakam 8.8.
'Ammanai' is again a game in which mother rocks the child on her lap.  Or it may also mean playing with marbles and tamarind
seeds by girls.

பண்சுமந்த பாடற் பரிசு படைத்தருளும்
பெண்சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான்
விண்சுமந்த கீர்த்தி வியன்மண்ட லத்தீசன்
கண்சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை
மண்சுமந்து கூலிகொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு*
புண்சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 182


This verse speaks some life incidents of Saint Manikkavachagar. 

You wrote a melodious verse to Banapathiran and made him get a prize from the Pandyan King.
You are having half the form of Uma, you are my Lord and who stays in Perundurai.
You are having the glory of controlling all 5 elements including the Space. You are the Lord of all.
You are having an eye on your forehead and in Madurai
You carried sand (to stop the flooding Vaigai) and you had the beating by the King.*
You carried a wound because of the beating. Let us sing His glory, Ammanai!     

(*When Manikkavachagar was Minister in Pandyan Kingdom, he was asked to go the east coast and buy some
Arabic horses which are sold by the overseas Arabic merchants.  He was also given gold for the same.  When
the saint went to the east coast, he was taken over and ruled over by Siva who sat near under the Kurundai
tree and Siva gave him pada diksha and hasta diksha.  He was then told by Siva to build the temple of Tiruperundurai.
The saint forgot all about purchase of horses and spent the gold for building Tiruperunudurai temple.  When the
messengers told the king that the saint was not buying horses but building the temple with the money given by him,
the saint was brought back, beaten and imprisoned.  He was asked to stand on the hot sands of dry Vagai.  Then the king
had a dream that he would get the horses next day.  Siva himself came with nice herd of Arabic horses and handed
over them to the King.  The horses were kept in stable.  They became jackals and breaking open the stable ran away
at midnight.  The king again beat the saint and imprisoned him.  Suddenly there were flash floods in Vaigai and the king
ordered that every citizen should take some basket of sands and throw it at the river bank and to prevent the floods from
reaching the city.  There was one old lady called Pittuvani who had no strength to do that work on her behalf.  Siva
came and told the Pittuvani and asked for some Pittu (rice / jaggery sweetmeat) so that He would do the work on her
behalf.  He took the pittu but was nicely lying on the bank of Vaigai without doing the work.  The King came and saw this
and beat Him.  The beating was felt by all the citizens including the King.  The Siva appeared before him and told the king
that Manikkavachagar is harmless and he had done only a good work by building the temple at Tiruperundurai.  The
King sought His pardon and prostrated before Him.  The flash floods suddenly stopped and everything became normal.

The saint when released told the King that he would no longer be fit for any ministerial job and so he left Madruai to
various Siva temples and sang songs and at Chidamabram, he merged with Siva as a flame while everyone including the
Chozha King saw the miracle.)

Arunachala Siva.                 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #69 on: December 22, 2013, 09:38:02 AM »
The gem of this verse is from Tiru thellenam, Tiruvachakam, 11.9.
Tiru thellenam is a game of two sticks called kolAttam in Tamizh.கல்நா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினால்
பொன்னார் கழல்பணித் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
மின்னோர் நுடங்கிடைச் செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
தென்னா தென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ


He has like shredding the stone, transformed me with His grace.
I shall sing His golden anklet and He has taken over me and ruled over me.
I shall sing for ever His glory. 
With the waist as slender like a lightning and with lips like red  toor dal, and smile with white teeth,
O girls, let us play the game (of kolAttam) singing O Southerner, O Southerner.*

(*Southerner literally means man from South.  It is here meaning Siva of Tiruperundurai which is in South Eastern Coast
of Tamizh Nadu.)       

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #70 on: December 23, 2013, 10:23:06 AM »
This verse is from Tiru Poovalli, Tiruvachakam, 13.13.  Poovalli means the flower creeper. 
அன்றால நீழற்கீழ் அருமறைகள் தானருளி
நன்றாக வானவர் மாமுனிவர் நாள்தோறும்
நின்றார ஏத்தும் நிறைகழலோள் புனைகொன்றைப்
பொன்தாது பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ.


On that day, He sat under the shade of Banyan tree and taught the four vedas.
The gods and rishis everyday stand before Him and praise.
He is having tinkling anklet in His feet.  Let us pluck the konRai  flowers
with its pollen, for His garland by singing His glory.

Arunachala Siva.,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #71 on: December 24, 2013, 09:30:39 AM »
This is from kaNda Pathu - Decad on Darshan.  This is in Tiruvachakam, 31.4.


கல்லாத புல்லறிவிற் கடைப்பட்ட நாயேனை
வல்லாகி னாய்வந்து வனப்பெய்தி யிருக்கும் வண்ணம்
பல்லோருங் காண என்றன் பசுபாசம் அறுத்தானை
எல்லோரும் இறைஞ்சுதில்லை அம்பலத்தே கண்டேனே


This lowly dog is unlearned, only with incorrect learning,
You came made me to know all the spiritual learning and made  me shine.
With everyone seeing, You have come (in Tiruperundurai) and removed my pasu and pasam (jivahood and worldly consciousness).
I saw Him in Tillai Hall of Consciousness, where all devotees pray and seek salvation.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #72 on: December 25, 2013, 12:18:55 PM »
This is a verse from SetthilA pathu (Decad on Not Yet Dying), Tiruvachakam, 23.2.


புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே
உண்டி யாய் அண்ட வாணரும் பிறரும்
மற்றியாரும் நின்மலரடி காணா
மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப்
பற்றினாய் பதையேன் மனமிக உருகேன்
பரிகிலேன் பரியாவுடல் தன்னைச்
செற்றிலேன் இன்னுந் திரிதருகின்றேன்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே


Some devotees have done long tapas that the anthills sprouted around their bodies and they looked as anthills.
Some stood and did tapas and they looked like a tree fossilized from human body.
Some took only water and air and became emaciated.  Then there are gods and heavenly angels
Who have not yet seen your flowery feet.
O Lord!  You ruled over me by teaching a word  (Namasivaya) and held me with You.
But I am still not horripilated, nor my mind had melted.
I have still not left this body nor ceased to care for it.
I am still not dead and am still roaming in the world.
O Lord of Tiruperundurai!

***

Arunachala Siva. 


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #73 on: December 26, 2013, 10:38:02 AM »
This is from Tiruvachakam,  Annai Pathu, Decad to Mother, 17.5.
நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர்
சித்தத் திருப்பரால் அன்னே என்னும்
சித்தத் திருப்பவர் தென்னன் பெரும்துறை
அத்தர்ஆ னந்தரால் அன்னே என்னும்


He appears like a beautiful bride groom everyday, i.e., quite beautiful and well adorned.  He is full of beauty.
He is ever in my Heart, O Mother!
The One who is ever in my Heart, is eternal, blissful and resides in Tiruperundurai, in South, O Mother!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #74 on: December 27, 2013, 10:52:24 AM »
This is from Tiruvachakam, Kuyil Pathu, 18.5.


சுந்தரத் தின்பக் குயிலே சூழ்சுடர் ஞாயிறு போல
அந்தரத் தேநின் றிழிந்திங் கடியவ ராசை அறுப்பான்
முந்தும் நடுவும் முடிவு மாகிய மூவ ரறியாச்
சிந்தூரச் சேவடி யானைச் சேவக னைவரக் கூவாய்


O the beautiful bliss producing Koel, He (Siva) like a Sun spreading its rays all around,
He will remain in Space and comes down to the earth to remove the desires of devotees,
He is in the beginning, middle, and end and the three (Indra, Brahma, Vishnu) do not know Him,
He has got the feet with chinturam (red paste) and O Koel please call Him the servant of devotees.

Arunachala Siva.