Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 60810 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #45 on: November 29, 2013, 09:28:16 AM »
This is from Achapathu (Decad on Fearing), Tiruvachakam, 35.4

கிளியனார் கிளவி அஞ்சேன் அவர்கிறி முறுவல் அஞ்சேன்
வெளியநீ றாடும் மேனி வேதியன் பாதம் நண்ணித்
துளியுலாம் கண்ணராகித் தொழுதழு துள்ளம் நெக்கிங்கு
அளியிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 519


I shall not be afraid of women's endearing speech, that reminds the parrot.
I shall not be afraid of their infatuating smile.
The One who after bath adorns Himself with Vibhuti
That Brahmin (Siva), I shall seek his feet
With tears rolling down my eyes,
With prayers, and cries with heart melting down.
If one does not seek Him and cry.
O I shall be afraid of!

Arunachala Siva. 
   

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6551
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #46 on: November 29, 2013, 06:12:49 PM »
Dear Sri Subramanian Sir,

Thank You very much for these beautiful and profound verses!

With love and prayers,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #47 on: November 30, 2013, 10:38:31 AM »
This verse is from Punarchi Pathu (Decad of Union or merger), Tiruvachakam, 27.3
நீண்டமாலும் அயனும் வெருவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை
ஆண்டுகொண்ட என் ஆரமுதை அள்ளுறுள்ளத் தடியார்முன்
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட்டலறி விரையார் மலர் தூவிப்
பூண்டு கிடப்ப தென்று கொல்லோ என் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 44


The tall MAl (Vishnu) and Ayan (Brahma) were afraid of of your tall column of Light!
You have taken over me and ruled over me, though I did not make any efforts to do devotion to You!
I want to be with your devotees who are swelling within with love and devotion, and
I want to cry and wail and place flowers at your feet
And merge with You. O unpunctured Ruby! I desire to merge with You>  When shall this happen?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #48 on: December 01, 2013, 10:14:15 AM »
This verse is from Tiru Ammanai.  Ammanai is a game with marbles of tamarind seeds played by girls. Or it may even
mean moving the child back and forth in a sitting position by mother - as a play to make the child happy. 

Tiru Ammanai is one of the two compositions composed by Saint Manikkavachagar in Tiruvannamalai:   
ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானைச்
சேயானைச் சேவகனைத் தென்னன் பெருந்துறையின்
மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை
நாயான நந்தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனைத்
தாயான தத்துவனைத் தானே உலகேழும்
ஆயானை ஆள்வானப் பாடுதுங்காண் அம்மானாய். 181


He is in the Heart of one who always remembers Him without break.  He is far away or He is red in color.  But He is my
servant.  He is the Southerner (tennan).  He resides in Tiruperundurai.  He is the Brahmin who is having the half form of
Uma.  He has taken over me this lowly dog and He is the Mother. He is all tattvas and He Himself rules over the seven worlds.
He is the King.  Let us play ammanai and sing.

Arunachala Siva./ 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #49 on: December 02, 2013, 10:43:30 AM »
This is another gem from Tiruvachakam, Tiru ChAzahal (Holy fight with criticism by two group of girls. The first group speaks
of the pettty nature of Siva and the second group speaks speaks of Siva's greatness)


கானார் புலித்தோல் உடைதலைஊண் காடுபதி
ஆனா லவனுக்கிங் காட்படுவார் ஆரேடி?
ஆனாலும் கேளாய் அயனுந் திருமாலும்
வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ. 266


1st group: He is wearing the skin of tiger that is found in forest.  His alms bowl is the blood oozing skull of dead Brahma.
His house is in cremation ground.  Who will serve Him and obey Him?

2nd group: But you should know, listen,  that  Brahma and Vishnu and Indra are His servants and always pray to Him!


Arunachala Siva,     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #50 on: December 03, 2013, 12:11:06 PM »
This is from Tiruvachakam, Tiru Kothumbi 10.4.

Thumbi means bee or butterfly. Ko means King.  The fly is the King Bee.  Tiru is the prefix of honor.


கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின்
என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆட்கொண்டருளி
வண்ணப் பணித்தென்னை வாவென்ற வான் கருணைச்
கண்ணப்பென் நீற்றற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 218

After seeing that I do not have such ardent devotion like Kannapa (the hunter of Kalahasti who offered his eyes to Siva
on seeing Siva Lingam's eyes are bleeding),  He also made me equal to him and took over me and ruled over me.  He called
me to serve Him, and He is as compassionate as rain clouds (which shower rains without people asking).  He is wearing
bright Vibhuti on His fore head.  O King Bee!  Please go and do your hrinkaram there to Him.     


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #51 on: December 04, 2013, 09:51:03 AM »
This is from Tiru thellenam, Tirucachakam, verse 11.1.

thellenam is again a game of girls where they play with marbles or tamarind seeds;   திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்றுணராத் திருவடியை
உருநாம் அறியவோர் அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
ஒருநாமம் ஓருருவம் ஒன்றுமில்லாற் காயிரந்
திருநாமம் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 235

TirumAl (Mahavishnu) is not able to see His feet even by digging the earth as a boar.
But we have seen Him as a Brahmin and He took over us and ruled over us.
He has no single name.  He has no single form.
But we praise Him with a thousand names and play thellenam.

Arunacchala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #52 on: December 05, 2013, 10:08:45 AM »
This is from Tiru ChAzhal, (Holy Fight between girls criticizing each group by the other about Siva's petty nature and also His
greatness:கோயில் சுடுகாடு கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி தான் தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி தான்தனியன் ஆயிடினும்
காயில் உலகனைத்துங் கற்பொடிகாண் சாழலோ. 257

His temple is cremation ground.  His dress is angry tiger's skin.  (Siva skinned tiger in Daruka forest story).  He has
no Mother, nor a Father. He is all alone, anadi. 

Even if He is without Mother and Father, a lonely single person, if he gets angry, He can make all the worlds into stones
and dust.

Arunachala Siva,.     Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #53 on: December 06, 2013, 09:40:41 AM »
This is from Tiru Poovalli i.e. plucking flowers from creepers for doing puja to Siva.இணையார் திருவடி என்தலைமேல் வைத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் துறந்தொழிந்தேன்
அணையார் புனற்றில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
புணையாளன் சீர்பாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ. 275

When He placed His twin feet on my head, I left all the relatives which are said to be support for me.
The One who dances in Anvbalam (Hall of Consciousness in the temple of Nataraja) who is the only
support, let us praise His glory and pluck the flowers for His Puja.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #54 on: December 07, 2013, 09:02:35 AM »
This is from Tiru Undiyar of Tiruvachakam, 14. 2.


ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில்
ஓரம்பே முப்புரம் உந்தீபற
ஒன்றும் பெருமிகை உந்தீபற. 296


Undiayar is a game played by young girls keeping their legs a little raised, with their toes.  Sri Bhagavan's Upadesa Undiyar
is based on this composition.  undi means to raise, paRa means fly.  The girls raise their legs a little with their toes as if they\
are flying.

We have not even seen two arrows in His hands.  Even a single arrow was more than adequate.  For He laughed at the
Tripura and burnt it to ashes.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #55 on: December 08, 2013, 09:56:40 AM »
This is from Tiru ThOL nOkkam (looking at the shoulders of Siva), Tiruvachakam, 15.1.
பூத்தாரும் பொய்கைப் புனலிதுவே எனக்கருதிப்
பேய்த்தார் முகக்குறும் பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை அம்பலத்தை திருநடஞ்செய்
கூத்தா உன் சேவடி கூடும்வண்ணந் தோணோக்கம். 315

I do not want to be ignorant, seeing the mirage (pei thEr) as water.
O the personification of all holy waters (having Ganga on His head),
The One who dances in Ambalam (Hall of Consciousness), O the Dancing God,
I shall ever be looking at your shoulders so that I can merge with your holy foot. 

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #56 on: December 09, 2013, 09:57:52 AM »
This is from Tiru Ponnoosal, (The golden swing) Tiruvachakam, 16.1.
The girls sit on the golden swing and sing the greatness of Siva.சீரார் பவளங்கால் முத்தங் கயிறாக
ஏராரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து
நாரா யணன் அறியா நாண்மலர்த்தான் நாயடியேற்கு
ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை
ஆரா அமுதின் அருள்தா ளிணைப்பாடிப்
போரார் கண்மடவீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 329


On the beautiful golden swing with corals and pearls as the swinging rope.
On the golden seat, we shall happily sit and swing,
Praising the flowery feet of Siva which is not fathomed by Narayana,
and these lowly dogs-devotees have been given the moksha as Uttarakosa Mangai.
He is the nectar which will never satiate while drinking,
O the girls of  sword like eyes, let us play the golden swing.

****

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #57 on: December 10, 2013, 10:19:53 AM »
This beautiful verse is from Tiru PoRchuNNam, Tiruvachakam, 9.2.   PoRchuNNam is the bathing powder for Siva's bathing.  This contains, apart from herbs like turmeric, sandal paste, good smelling water and also the spangles of golden powder. 


பூவியல் வார்சடை எம்பிராற்குப்
பொற்றிருச் சுண்ணம் இடிக்கவேண்டும்
மாவின் வடுவகி ரன்ன கண்ணீர்
வம்மின்கள் வந்துடன் பாடுமின்கள்
கூவுமின் தொண்டர் புறநிலாமே
குனிமின் தொழுமினெங் கோனெங்கூத்தன்
தேவியுந் தானும்வந்தெம்மையாளச்
செம்பொன்செய் சுண்ணம் இடித்துநாமே. 196

The girls are placing all herbs and golden spangles and crush them in the pounding stone. 

To our Lord, whose matted locks have got konrai and other flowers, let us pound the poRchuNNam.  O girls with eyes like
split baby mangoes!  Please come and sing and pound the powder.  Call the other devotees-girls who are outside, to join
us in this noble pounding act.  Dance and pray to our King, the Dancer.  Let He and His wife Devi come and take over us and rule
over us.  Let us pound the powder with golden spangles.

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #58 on: December 11, 2013, 09:36:51 AM »
This is from Tiru Kotumbi. Tumbi is bee.  Ko tumbi is King Bee.  The poet addresses the tumbi.
This is in Tiruvachama, 10. 3.தினைத்தனை உள்ளதோர் பூவினில் தேன்உண்ணாதே
நினைத்தொறும் காண்தொறும் பேசுந்தொறும் எப்போதும்
அனைத்தெலும் புள்நெக ஆனந்தத் தேன் சொரியும்
குனிப்புடையானுக்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 217

O King Bee! Do not take the honey, which is of a millet size, from the flowers.
Go and take the honey from ( the feet of ) Siva, who for ever sheds honey in such a way that the devotees'
bones melt and go and take the honey by making your humming sound to that great Dancer.


Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47996
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #59 on: December 12, 2013, 09:34:01 AM »
This verse is from Tiru TheLLENam, Tiruvachakam, 11.2.  TheLLENam is again a girls' game where the two groups clap hands
or cross their sticks on hand and sing.அரிக்கும் பிரமற்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும்
தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்றசிவம் வந்துநம்மை
உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பதுகேட்டுலகமெல்லாம்
சிரிக்குந் திறம்பாடித் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. 237

He is not available for seeing by Hari and Brahma and other devas.  But He stands before us for our heart-felt gazing.
He is melting our bones and takes over us.  If the world listens to this miracle, they will laugh at us.  Let us play
theLLENam.

Arunachala Siva.