Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 64200 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #30 on: November 09, 2013, 10:18:21 AM »
This is from Piditha Pathu (Decad on Holding Firm) of Tiruvachakam, 37.10


புன்புலால் யாக்கை புரைபுரை கனியப் பொன்னெடுங் கோயிலாப் புகுந்தென்
என்பெலாம் உருக்கி எளியையாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலா மணியே
துன்பமே பிறப்பே இறப்போடு மயக்காந் தொடக்கெலாம் அறுத்தநற்சோதி
இன்பமே உன்னைச் சிக்கெனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந் தருளுவ தினியே. 545


This body of lowly flesh, became mature and mature, and became a fruit and He
Occupied this as His golden hall (Chidambaram Temple). He melted my bones and
made me humble and then He ruled over me, O blemishless Ruby
He is the Light who snapped my sufferings, further births and deaths without any further beginning of a new birth.
O the Bliss, I catch You firm, where can you go hereafter? 

Arunachala Siva.       
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #31 on: November 10, 2013, 09:54:43 AM »
This is from Achaparthu (Decad on Fearing) of the saint, in Tiruvachakam, 35.5. பிணியெலாம் வரினும் அஞ்சேன் பிறப்பினோ டிறப்பும் அஞ்சேன்
துணிநிலா அணியினான்தன் தொழும்பரோடழுந்தி அம்மால்
திணிநிலம் பிளந்துங் காணாச் சேவடி பரவி வெண்ணீறு
அணிகிலா தவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 520

The Saint Manikkavachagar says whom he is afraid of:

I am afraid of diseases. I am not afraid of births and deaths;
I am with the devotees who are the devotees of Siva wearing the crescent moon;
When Mal (Mahavishnu) as a boar dug the earth and even could not see His (Siva's) foot,
and I shall pray to that foot and sing. I am only afraid of those who do not have Vibhuti
In their forehead; O I am afraid only of them.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #32 on: November 11, 2013, 12:43:57 PM »
This is from Annai Pathu (Decad on Mother), Tiruvachakam, 17.6.


உன்னற் கரியசீர் உத்தர மங்கையர்
மன்னுவ தென்நெஞ்சில் அன்னே என்னும்
மன்னுவ தென்நெஞ்சில் மாலயன் காண்கிலார்
என்ன அதியசம் அன்னே என்னும். 343


He is the Lord of Uttarakosa Mangai (a Siva temple near Ramanathapuram. But He is difficult to contemplate.
He is ever staying in my Heart, O Mother!
Though He is ever staying in my Heart, the MAl (Mahavishnu) and Ayan (Brahma) have not seen Him!
O what a wonder is this?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #33 on: November 12, 2013, 10:18:38 AM »
This is from Kuyil Pathu (Decad with Cuckoo)  of Tiruvachakam, 18.1.


கீத மினிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான்
பாத மிரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக் கப்பால்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை
ஆதிகுண மொன்று மில்லான் அந்தமி லான்வரக் கூவாய். 348


The love-torn lady who is mad with Siva tells the Cuckoo :  O Cuckoo, who can sing beautifully, listen.  My Lord whose feet are
very much below the seven nether worlds.  His crown is with ruby is so high on the upper worlds, beyond the words.  He is
so ancient.  He has no gunas and He is endless.  Please tell him to come to me!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #34 on: November 13, 2013, 09:57:10 AM »
This is from Tiru Dasangam (the Features of Siva) in Tiruvachakam, 19.5.


கிஞ்சுகவாய் அஞ்சுகமே கேடில் பெருந்துறைக்கோன்
மஞ்சன் மருவும் மலைபகராய் - நெஞ்சத்து
இருளகல வாள்வீசி இன்பமரும் முத்தி
அருளுமலை என்பதுகாண் ஆய்ந்து. 362


The lady asks the parrot:  O red lipped parrot!  The Lord of blemishless Tiruperundurai, what is His Hill?  It is the Mukti
Hill which removes all darkness and spreads towards the sky, like a sword raised upward.  It is the Hill which confers
mukti to everyone who sees Him in the form of that Hill!

(It appears that there is a subtle reference to Arunachala in this verse.)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #35 on: November 14, 2013, 12:22:39 PM »
This is from TiruchAzhal.  TiruchAzhal means holy fight, as a play.  Two groups of girls fight with each other, one group
singing the first two lines of the verse, criticizing the acts of Siva.  The other group sings the second two lines supporting
the acts of Siva.  TiruchAzhal. 


அலரவனும் மாலவனும் அறியாமே அழலுருவாய்
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற நின்றதுதான் என்னேடீ?
நிலமுதற்கீழ் அண்டமுற நின்றிலனேல் இருவருந்தம்
சலமுகத்தால் ஆங்காரந் தவிரார்காண் சாழலோ. 260


The first group says:  Why should Siva stand as a huge column of Fire, without Brahma (alaravan) and Vishnu (mAlavan)
being able to find the top and bottom of the column of Fire?

The second group replies:  If Siva did not stand like that huge column of Fire, from the earth to the space, these two
due to their intellect and ego bubbling as arrogance, could not overcome such arrogance.

Intellect and Ego cannot find the Self.

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #36 on: November 15, 2013, 10:32:22 AM »
Here is a gem from Tirup paLLi Ezhucchi (Waking up the Lord in the early morning in the month of Dhanur), Tiruvachakam, 20.4.   இன்னிசை வீணையார் யாழினர் ஒருபால்
இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருபால்
துன்னிய பிணைமலர்க் கையினர் துவள்கையர் ஒருபால்
தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருபால்
சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருபால்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
என்னையும் ஆண்டுகொண்டின்னருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தருளாயே. 371

Several devotees are praying to Siva in His Temple in a several manner, after taking an early morning bath and coming
to to His temple.

Some pay melodious music with Veena and Yazh ( a string instrument like violin).
Some others chant Vedic Riks (irukku in Tamizh) and Stothram in Tamizh.
Some devotees keep their pair of hands together and pray to Him intensely.
Some are weeping; some are wreathing with extreme emotions of devotion.
Some keep their pair of hands above their heads and pray to Him.
O Lord of Tiruperundurai, Lord Siva!
You have also taken control of me and are ruling over me and gracing me.
O Lord!  Please wake up and grace us in this early morning!

****

Arunachala Siva. 


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #37 on: November 16, 2013, 12:12:11 PM »
This is from Annai Pathu (Decad to Mother) from Tiruvachakam, 17.9.தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர்
ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும்
ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என்னுள்ளம்
நையுமிது வென்னே அன்னே என்னும். 346

He is having a lady as part of Himself. He is having form of tapasvin. 
He came for bhiksha to my house, O Mother!
After taking the bhiksha, He left, but my heart
is wrenching due to His being away, O Mother!

****

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #38 on: November 17, 2013, 01:24:42 PM »
This is from Tiruvembavai  (Early morning song, while going for bath in a tank, before going for Siva darshan in the temples),
which is sung along with Tiruppavai of Aandal in the month of Dhanur, Margazhi.  Here is a gem of a verse from that poem,
Tiruvachakam, 7.10. 


பாதாளம் ஏழினும்கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர்
போதார் புனைமுடியும் எல்லாப் பொருள்முடிவே
பேதை ஒருபால் திருமேனி ஒன்று அல்லன்
வேதமுதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும்
ஓத உலவா ஒருதோழன் தொண்டர்உளன்
கோதில் குலத்தான் றன் கோயில் பிணாப்பிள்ளைகாள்
ஏதவன்ஊர் ஏதவன்பேர் ஆர்உற்றார் ஆர்அயலார்
ஏதவரைப் பாடும் பரிசேலார் எம்பாவாய். 164

His flower decked feet are even deeper than the seven nether worlds.  And words cannot reach them.
His flower decked crown is the final principle of all principles.
He has got a lady on His left and His form is not one. 
Even when the devas who chant Vedas and those on the earth pray
His valor cannot be truly described. But He is our friend and His lineage is blemishless.  He is our boy of the temple.
What is His town? What is His name?  Who is related to Him?  Who is not related to Him?
Let us sing His glory who is dear to all, O ladies!

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #39 on: November 18, 2013, 10:38:18 AM »
This is from VAzhaa Pathu (Decad on not desiring to live), Tiruvachakam, 28.9.


பாவநாசாவுன் பாதமே யல்லால் பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
தேவர் தந்தேவே சிவபுரத்தரசே திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
மூவுல குருவ இருவர்கீழ் மேலாய் முழங்கழலாய் நிமிர்ந்தானே
மாவுரி யானே வாழ்கிலேன் கண்டாய் வருக என்றருள் புரியாயே. 456

O remover of the sins! I shall have only support of your feet!
I have no other support.
O god of gods, the Lord of Sivapuram,.
The one who resides in Tiruperundurai, O Siva!
You stood as a huge column of Light, covering the three worlds, (the space, earth and nether world)
The two Brahma and Vishnu could not fathom you!
O the One who skinned the elephant and wore it as your upper cloth (in Darkua forest story).
I desire not to live,
Please call me and grace me.

****

Arunachala Siva.   Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #40 on: November 23, 2013, 10:42:23 AM »
This is from AruL Pathu, (Decad on Grace), Tiruvachakam, 29.1:

This is the most suitable verse today for my having seen the Mahadeepam for three days on 19th, 20th and 21st
of this month. 


சோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கே
சுரிசூழற் பணைமுலை மடந்தை
பாதியே பரனே பால்கொள்வெண்ணீற்றாய்
பங்கயத் தயனுமா லறியா
நீதியே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில்
நிறைமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
ஆதியே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
அதெந்துவே என் றரு ளாயே. 458

O Jyoti!  O the Lamp with all pervading brightness.  O the concorporate of the lady with curly hair, and well formed breasts.
O the Primordial! O the One having milky white vibhuti on the forehead!  O the One who was not fathomed by lotus- seated
Brahma and MAl (Maha Vishnu). O the Justice, who stays in Tiruperundurai, under  flowery kuRundai tree (where Siva came
as a Guru to Maniikkavachaagar). O the Ancient! If this servitor calls you with all love, will you not say, 'What is it? What is
it?' and then grace me.

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #41 on: November 24, 2013, 09:17:22 AM »
This is from Acha Pathu (Decad on Fear) in Tiruvachakam, 35.9.


மஞ்சுலாம் உருமும் அஞ்சேன் மன்னரோ டுறவும் அஞ்சேன்
நஞ்சமே அமுத மாக்கும் நம்பிரான் எம்பிரானாய்ச்
செஞ்செவே ஆண்டு கொண்டான் திருமுண்டம் தீட்ட மாட்டாது
அஞ்சுவா ரவரைக் கண்டால் அம்மநாம் அஞ்சு மாறே. 524


I shall not fear the lightning that appears within dark clouds.  I shall not fear the relationship with kings.*
My Lord who took the halahala poison as if it is nectar, our Lord,
Who have taken over us and ruled over us; if one is reluctant to apply Vibhuti on his forehead,
I shall fear only those of such people, O I shall fear!

*The saint says he does not fear the relationship with kings, because sometimes the kings for some small mistake
might give huge punishments.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #42 on: November 25, 2013, 10:22:58 AM »
This is from SetthilA Pathu (Decad on Not yet Dying), in Tiruvachakam, 23. 9.


ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர்
நிற்க மற்றெனை நயந்தினி தாண்டாய்
காலன் ஆர்உயிர்கொண்ட பூங்கழலாய்
கங்கை யாய் அங்கி தங்கிய கையாய்
மாலும் ஓலமிட்டலறும் அம்மலர்க்கே
மரக்க ணேனேயும் வந்திடப் பணியாய்
சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல்சூழ்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 40

It is wonder (Jalam ie Jnalam in Tamizh). When Indra, four faced Brahma and gods of heaven
are all waiting, You took over me on your own compassion,
O the One who took the life of Death (Yama), with flowery feet,
and having Ganga and Agni on your hands.
When MAl (Vishnu) cried aloud to reach your feet,
You called me this fool with wood like eyes.
O Lord of Tiruperundurai, with paddy fields having fish and lily flowers!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #43 on: November 26, 2013, 09:22:41 AM »
This is from Neethal ViNNappam (Leaving the body) of Tiruvachakam, 6.27.


கொழுமணியேர் நகை யார்கொங்கைக் குன்றிடைச் சென்றுகுன்றி
விழுமடி யேனை விடுதிகண்டாய் மெய்ம் முழுதுங்கம்பித்து
அழுமடி யாரிடை யார்த்துவைத் தாட்கொண் டருளியென்னைக்
கழுமணி யேயினனுங் காட்டுகண்டாய் நின் புலன்கழலே. 131


I am frequently falling towards the hill like breasts of women wearing fat ruby.
Please save me from this demerit.  You should make me join the devotees who  cry with tears falling from eyes
  and the body shivering in astute bhakti.
And then make me taken over and  ruled over by you.
O the Ruby please show me your anklet wearing feet and save me!


Arunachala Siva,   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #44 on: November 28, 2013, 11:36:13 AM »
This is from Uyirunni Pathu (Decad on the Killer of Jiva-hood)
This is from Tiruvachakam, 34.3.
எனைநானென்ப தறியேன்பகல் இரவாவதும் அறியேன்
மனவாசகங் கடந்தான் எனை மத்தோன்மத்தனாக்கிச்
சினமால்விடை உடையான் மன்னு திருப்பெருந்துறை உறையும்
பனவன் னெனைச் செய்தபடி றறியேன் பரஞ் சுடரே. 508

I do not know myself as 'I. I do not know when the day becomes night.
The One who is beyond mind and words, has made me unmatha (like the unmatha flowers He is wearing)
He is having an angry bull and He is the Lord of Tiruperundurai
He is the Eternal and I do not know what He has done to me, O the Light!


Arunachala Siva.