Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 61380 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #210 on: July 25, 2014, 03:57:08 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam (Holy Hundread), Tiruvachakam, 5.3.4.
பேசின் தாம் ஈசனே எந்தாய் எந்தை
பெருமானே என்று என்றே பேசிப் பேசிப்
பூசின்தான் திருமேனி நிறைப் பூசி
போற்றி எம்பெருமானே என்று பின்றா
நேசத்தால் பிறப்பு இறப்பைக் கடந்தார் தம்மை
ஆண்டானே அவா வெள்ளம் கள்வனேனை
மாசு அற்ற மணிக்குன்றே எந்தாய் அந்தோ
என்னை நீ ஆட்கொண்ட வண்ணம் தானே.

The staunch devotees always speak about You, calling You, O Iswara!  O my Mother!  O my Father!  Then speaking
always like this, they also apply Vibhuti all over their bodies!  Again they praise Him O My Lord.  With this ardent bhakti
they have crossed the evils of birth and death.  O my Lord, I am suffering in the flood of desires, this thief.  O blemishless
Ruby Hill, O my Father!  How do You then took me and ruled over me?  I do not know the way that You have done this!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #211 on: July 26, 2014, 02:36:32 PM »
This verse is also from Tiru Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.3.6.சிந்தனை நின்தனக்கு ஆக்கி நாயினேன் தன்
கண் இனை நின் திருப்பாதப் போதுக்கு ஆக்கி
வந்தனையும் அம்மலர்க்கே ஆக்கி வாக்கு உன்
மணிவார்த்தைக்கு ஆக்கி ஐம்புலன்கள் ஆர
வந்தனை ஆட்கொண்டு உள்ளே புகுந்து விச்சை
மால் அமுதப் பெரும் கடலே மலையே உன்னைத்
தந்தனை செந் தாமரைக்காடு அனைய மேனித்
தனிச்சுடரே இரண்டுமிலி இத்தனிய னேற்கே.

O Lord, I should always keep my thoughts only about You.  This lowly dog should ever keep his eyes on Your flowery
Feet.  I should always for ever keep praying only You, to Your Flowery Feet.  My words which are like Rubies should
also be about You. My five senses should ever direct themselves only towards You and prayer.  O nectarine ocean!
O the great Mountain.  O the Lord with body like red lotus forest!  O the Primordial Light without a second.  There is
no second for me also, this lonely person.!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #212 on: July 27, 2014, 05:30:36 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.3.10.தேவர்க்கோ அறியாத தேவ தேவன்
செழும் பொழில்கள் பயந்து காத்து அழிக்கும் மற்றை
மூவர் கோனாய் நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி
மூதாதை மாது ஆளும் பாகத்து எந்தை
யாவர் கோன் என்னையும் வந்து ஆண்டு கொண்டான்
யாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் யாதும் அஞ்சோம்
மேவினோம் அவன் அடியார் அடியரோடும்
மேன்மேலும் குடைந்து ஆடி ஆடுவோமே

He is the lord of all gods.  He is the one who keeps the paddy fields safe, protect, and then destroy.  He is the King
of three Gods. He is the ancient Father, and He has got the lady on His left form,  He who is the Lord of all, has also
taken over me and ruled over me.  We are not subservient to any one.  We do not fear anyone. We shall always
go  with His devotees (singing His glory) and we shall jump into the tanks and bathe and then dance.

Arunachala Siva. 

ramanaduli

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 851
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #213 on: July 28, 2014, 09:49:12 AM »
Dear Subramnaiyan ji.


The same line NAM YARKUM KUDI ALLOM NAMANAI ANJOM, is sung by Thrunavukkarasar.  Manikkavachakar and Thrunavukkarasar were in different periods but got ANUBUTHI of Shiva


ramanaduli

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #214 on: July 28, 2014, 02:38:43 PM »
The following verse is from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.4.1.:ஆடுகின்றிலை கூத்து உடையான் கழற்கு அன்பு இலை என்புஉருகிப்
பாடுகின்றிலை பதைப்பதும் செய்கிலை பணிகிலை பாதமலர்
சூடுகின்றிலை சூட்டுகின்றதும் இலை துணை இலி பிண நெஞ்சே
தேடிகின்றிலை தெருவுதோறு அலறிலை செய்வதொன்று அறியேனே?

I am not dancing with ecstasy when I see your anklet wearing Feet, and when You are dancing.  I am not with
melted bones sing Your glory.  I am not getting excited in seeing Your form. I am not prostrating.  I am not keep
Your flowery Feet on my head as a flower.  I am neither placing flowers at Your feet.  I am, this corpse like heart,
not having any support other than You.  I am not searching for You.  I am not crying by going to streets (asking
where is my Siva? Where is my Siva?). I do not know what should I do (to get You and obtain Your Grace?)

Arunachala Siva. ,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #215 on: July 29, 2014, 03:14:00 PM »
The following verse is from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.4.2.அறிவு இலாத எனைப்புகுந்து ஆண்டு கொண்டு அறிவதை அருளிமேல்
நெறிஎலாம் புலம் ஆக்கிய எந்தையைப் பந்தனை அறுப் பானைப்
பிறிவு இலாத இன் அருள் கண் பெற்றிருந்தும் மாறி ஆடுதி பிண நெஞ்சே
கிறி எலாம் மிகக் கீழ்ப்படுத்தாய் கெடுத்தாய் என்னைக் கெடுமாறே.

O Lord!  I had no true Knowledge.  But You took over me and got into me and graced me with true Knowledge.
You made all my senses to go into proper way.  O Father!  You have snapped all my bondage in life.  You are
not separated from me and it is Your grace.  Still I sometimes do demerits, this corpse like mind is the cause.
All dangerous traits made me again become lowly and You destroyed those traits and saved me from such traits.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #216 on: July 30, 2014, 02:44:39 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.4.3.

மாறிநின்று எனைக் கெடக் கிடந்தனையை எம் மிதி இலிமட நெஞ்சே
தேறுகின்றிலம் இனி உனைச் சிக்கனெக் சிவன் அவன் திரங் கோள் மேல்
நீறு நின்றது கண்டனை ஆயினும் நெக்கிலை இக்காயம்
கீறு நின்றிலை கெடுவது உன் பரிசு இது கேட்கவும் கில்லேனே.

 O Mind! You lived a different way, that is with worldly pursuits.  You have not changed for good.  You do not hold
Siva, with His strong shoulders, having Vibhuti.  Even after seeing that beautiful form, this body is not melting. 
This state of yours is full of trickery, and you are sure to spoil further.  You also do not listen to my words!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #217 on: July 31, 2014, 02:43:13 PM »
The following verse is from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.4.10.வேனில் வேள்கணை கிழித்திட மதிகெடும் அதுதனை நினையாதே
மான்நி லாவிய நோக்கியர் படிறிடை மத்திடு தயிராகித்
தேன்நி லாவிய திருவருள் புரிந்தவென் சிவனகர் புகப்போகேன்
ஊனில் ஆவியை ஓம்புதற் பொருட்டினும் உண்டுடுத் திருந்தேனே.

When the Manmatha's flower arrows hit me, my mind gets spoiled.  Without ever thinking about it, I am caught in the
eyes of deer like beauty of women, and am suffering like the curds that are churned by the churning rod. I am not
contemplating the Grace of Siva, who is like honey and have no idea when I shall enter Sivalokam.  I am wasting
my life by eating and dressing up to take care of my body and life.  What a pity!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #218 on: August 01, 2014, 03:39:39 PM »
The following verse is from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.5.1.இருகை யானையை ஒத்திருந் தென்னுளக்
கருவை யான்கண்டி லேன் கண்ட தெவ்வமே
வருக வென்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு
ஒருவ னேகிற்றி லேன்கிற்பன் உண்ணவே.

O Lord!  I am like an elephant with two hands!  I have not seen the Substance within my Heart.  O Lord who is the
god of all devas.  You have told me to come.  But this tricky person, has not even contemplated on You in my Heart!
Where is deliverance for me?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #219 on: August 03, 2014, 03:49:21 PM »
The following verse is from Tiruch Sadagam, (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.5.9.கட்டறுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரநீறு
இட்ட அன்பரொ டியாவருங் காணவே
பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை
எட்டி னோடிரண் டும் அறி யேனையே.


O Lord!  You have removed all my bondage, and governed me.  I am able to share the company of Your ardent
devotees, who have been wearing Vibhuti and see them all with my full eyes.  You also placed me on the pedestal
as one of the greatest  devotees, though I do not know about Your eight forms and your concorparate form with Uma.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #220 on: August 04, 2014, 01:50:00 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam (Holy hundred), Tiruvachakam, 5.6.1. 


ஈசனேயென் எம்மானே யெந்தை பெருமான் என்பிறவி
நாசனே நான் யாதுமென் றல்லாப் பொல்லா நாயான
நீசனேனை ஆண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே
தேசனேஅம் பலவனே செய்வ தொன்றும் அறியேனே.

O Iswara! My Lord! My Father!  The One who can destroy all my births.  I am not qualified  to get Your grace, this lowly
dog, I am a neecha, (lowly fellow).  Still however you governed me.  Still I do not contemplate on You.  O Full of effulgence,
the Lord that dances in Hall of Consciousness, I do not know what to do.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #221 on: August 05, 2014, 01:26:20 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.6.2.செய்வ தறியாச் சிறுநாயேன் செம்பொற் பாத மலர்காணாப்
பொய்யார் பெறும்பே றத்தனையும் பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா
மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாதம் மேவக் கண்டுங் கேட்டிருந்தும்
பொய்ய னேன்நான் உண்டுடுத்திங் கிருப்ப தானேன் போரேறே.

This lowly dog does not know what to do to get Your Grace.  I am a liar and am getting all the bad names that a liar would
get.  I am yet to see Your red flowery Feet!  The truthful and ardent devotees have got all the boons including attaining
your Sivalokam and though I see and hear about their greatness, this liar is simply eat and dress and spend the time
in this life, O Lion like Lord!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #222 on: August 06, 2014, 03:29:11 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.6.3.போரேறேநின் பொன்னகர்வாய் நீபோந்தருளி இருள்நீக்கி
வாரே றிளமென் முலையாளே டுடன்வந் தருள அருள்பெற்ற
சீரே றடியார் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டுங் கண்கெட்ட
ஊரே றாயிங் குழல்வேணே கொடியான் உயிர்தான் உளவாதே.

O Warring Lion!  The ardent with all good qualities, have gone to Your golden gate of Sivalokam.  You have graced them
by removing all darkness of delusion, and You have called them to Your place, where You stay with Your consort having
young breasts, fitted with a nice blouse.  Even after hearing about such great devotees, I am loitering in this world,
like a street bull with eyes blind!  You please take away this dangerous fellow's life?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #223 on: August 07, 2014, 03:24:05 PM »
The following verse is from Tiruch Sadagam, (Holy Hundred), Tiruvachakam, 5.6.6.
உடையா னேநின்றனையுள்கி உள்ளம் உருகும் பெருங்காதல்
உடையா ருடையாய் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டிங் கூர்நாயிற்
கடையா னேன்நெஞ் சுருகாதேன் கல்லா மனந்தேன் கசியாதேன்
முடையா புழுக்கூ டிதுகாத்திங் கிருப்ப தாக் முடித்தாயே

O My Owner! There are ardent devotees with great love and devotion for you.  They constantly think of You
and attained Your Feet.  Even after seeing this, this lowly dog, lowlier than dog my heart does not melt. My
mind is like a stone.  It never melts.  I am simply keeping and preserving this worm filled body.  Why have
You given this misery to me?

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48171
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #224 on: August 08, 2014, 02:21:05 PM »
The following verse is also from Tiruch Sadagam, (Holy Hundred), Tiruvachakam. 7.71.தரிக்கிலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான
விருத்தனே போற்றி எங்கள் விடலையே போற்றி ஒப்பில்
ஒருத்தனே போற்றி உம்பர் தம்பிரான் போற்றி தில்லை
நிருத்தனே போற்றி எங்கள் நின்மலா போற்றி போற்றி.

O Sankara! I do not want any longer to have this life with body.  O the Ancient!  O the Younger! O the incomparable
One God! O Lord of all devas. O the One who dances in Thillai, Chidambaram. O our blemishless Lord, salute to you!

Arunachala Siva.