Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 64235 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #15 on: October 26, 2013, 11:36:50 AM »
This is what Siva granted to Chandikeswarar as per Periya Puranam, Chandikeswara Nayanar story: 56. அண்டர் பிரானும் தொண்டர் தமக்கு அதிபன் ஆக்கி அனைத்து நாம்    1261-1
 உண்ட கலமும் உடுப்பனவும் சூடுவனவும் உனக்காகச்    1261-2
 சண்டீசனும் ஆம் பதம் தந்தோம் என்று அங்கு அவர் பொன் தட முடிக்குத்    1261-3
 துண்ட மதிசேர் சடைக் கொன்றை மாலை வாங்கிச் சூட்டினார்    1261-4


The Lord of three worlds, made him the leader of His devotees and said: Whatever I eat, wear (clothes), wear (garlands,
flowers) hereafter the remnants are only for you.  You are also given the post of Chandikeswara, the guardian angel
of my Temples.  Siva then gave His konRai garland to Chandikeswara.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #16 on: October 27, 2013, 12:52:03 PM »
This is from Annai Pathu (Decad to Mother), Tiruvachakam 17.10


கொன்றை மதியமும் கூவின மத்தமும்
துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும்
துன்றிய சென்னியின் மத்தம்உன் மத்தமே
இன்றெனக் கானவா றன்னே என்னும். 347

The love torn girl tells her mother:  He is wearing konRai flowers, moon and kooivalam flowers along with unmattham flowers.
O Mother!  His unmatham flowers that are in His head has affected me and I have today become mad after Him. 

unmatham flowers and its juice are said to create mental imbalance if taken. 

The mere sight of unmatham flowers of  Siva made this love torn girl (love towards Siva) to go mad!  (after Him.)

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #17 on: October 28, 2013, 10:24:26 AM »
This is from PaNdAya NAnmaRai (the ancient Four Vedas) of Tiruvachakam, 48.3.

Siva is a hunter in forest where he hunts the tiger.  The allusion is tiger is full of rajas, so He hunts them and keep it in
a state without rajas.  In sea, he is spreading net and catches the fish.  Fish is alluded to one with tamas.  He catches
the fish and set it right, without tamas.  In the country, He is a horse rider, a horse, well groomed and soft, representing
sattva.  He is the one who lives in Perundurai and confers us moksha.  Let my deluded mind pray to His beautiful lotus like
feet and kill my ego. Salute Siva!     


காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன்
நாட்டிற் பரிப்பாகன் நம்வினையை வீட்டி
அருளும் பெருந்துறையான் அங்கமல பாதம்
மருளுங் கெடநெஞ்சே வாழ்த்து. 630


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #18 on: October 29, 2013, 04:38:19 AM »
This verse is from Ananda Malai, Tiruvachakam, 50.7.  Siva is said to have done 64 Holy Sports in Madurai, during Harimardhana
Pandyan times.  Saint Manikkavachagar comes in five of these 64 holy sports of Siva.   These sixty four sports are narrated
in TiruvilaiyAdal Puranam of Paramjyoti Munivar.     நரியைக் குதிரைப் பரியாக்கி ஞால மெல்லாம் நிகழ்வித்துப்
பெரிய தென்னன்* மதுரையெல்லாம் பிச்ச தேற்றும் பெருந்துறையாய்
அரிய பொருளே அவிநாசி அப்பா பாண்டி வெள்ளமே
தெரிய அரிய பரஞ்சோதி செய்வ தொன்றும் அறியேனே. 64

(thennan means the Southerner.  i.e. Pandyan King. Pandya country was in the southern part of Tamizh Nadu.)

Here Saint Manikkavachagar says:

You have made the jackals into horses.  You have made many magics in Madurai.  And made the Southerner's city of
Madurai to go mad due to these incredible holy sports.  O the Rare Substance!  the Lord of Avinasi!  The flood of Pandyan
Kingdom! The Light which is rare to see.  O I do not know what to do!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #19 on: October 30, 2013, 09:52:47 AM »
This verse is from Kuzhaitha Pathu (Decad on Melting) in Tiruvachakam, 33.6.


வேண்டத்தக்க தறிவோய்நீ வேண்டமுழுதுந் தருவோய்நீ
வேண்டும் அயன்மாற் கரியோய்நீ வேண்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
வேண்டி நீயா தருள்செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால்
வேண்டும் பரிசொன் றுண்டென்னில் அதுவும் உன்றன் விருப்பன்றே. 501

Saint Manikkavachagar says to Siva:  'You know all that I seek from You.  You are the One who confers to me all
that I seek. You became rare when Brahma and Vishnu sought you (with intellect and ahakmara).  You took charge
of me and made me to serve You.  Even with out my seeking You graced me.  If I do not seek that, and if there is
anything else that I should seek from You, even that is you Will only.

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #20 on: October 31, 2013, 09:34:15 AM »
This is another gem from Tiruvachakam, Koil Tirupadigam, 22.10:

தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் றன்னைச்
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்
அந்தமொன் றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றதொன் றென்பால்
சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான்
திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே
எந்தையே ஈசா உடலிடங் கொண்டாய்
யான் இதற் கிலன்ஓர்கைம் மாறே. 397

Saint Manikkavachagar says:  You have you to me. And have taken me to You.
Sankara tell me who is cleverer than the two?
I have got endless bliss,
What have you got from me?
You have taken my heart as Abode, O Lord,
Who resides in Tiruperundurai.
O Father, Siva, you have occupied my body
What recompense can I pay to You?

Arunachala Siva.     
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #21 on: November 01, 2013, 11:04:37 AM »
In SetthilAp pathu (Decad on not yet dying), Saint Manikkavachagar speaks of the immense grace of Siva
who appeared as a Guru under the kurunthai tree in Tiruperundurai and gave him upadesa and made his
spiritual life rather easy.     புற்று மாய்மர மாய்ப்புனல் காலே
உண்டி யாய் அண்ட வாணரும் பிறரும்
மற்றியாரும் நின்மலரடி காணா
மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட் படுத்துப்
பற்றினாய் பதையேன் மனமிக உருகேன்
பரிகிலேன் பரியாவுடல் தன்னைச்
செற்றிலேன் இன்னுந் திரிதருகின்றேன்
திருப்பெருந்துறையுறை மேவிய சிவனே. 39


Some did such an intense tapas and became a anthill or a tree
And they took only water and air as their food
Such tapsvins and devas could not
have darshan of Your flower like feet.
However my Lord! (You came as a guru in Tiruperundurai)and
Made me to have darshan of your feet and also gave upadesa
And took hold of me.
However I am not melting still with such a grace of yours
And have not left this body still but am roaming here and there.
O Lord of Tirupperundurai!  (What a pity is this?)

Arunachala Siva.             

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #22 on: November 02, 2013, 12:26:30 PM »
This verse is from PuNarchi Pathu (Decad on Union) in Tiruvachakam, 27.3.


நீண்டமாலும் அயனும் வெருவ நீண்ட நெருப்பை விருப்பிலேனை
ஆண்டுகொண்ட என் ஆரமுதை அள்ளுறுள்ளத் தடியார்முன்
வேண்டுந் தனையும் வாய்விட்டலறி விரையார் மலர் தூவிப்
பூண்டு கிடப்ப தென்று கொல்லோ என் பொல்லா மணியைப் புணர்ந்தே. 440

The saint poet says: When the tall Mal (Mahavishnu) and Ayan (Brahma) were afraid of the tall column of Light,
this not so interested person (i.e. himself, the poet) has been taken over by You. O Nectar! When shall I be,  with Your
devotees whose mind is filled with sweet nectar and openly wail for your Grace, and place flowers on Your feet,
and be united with you? O the rare not-pierced Gem!

****

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #23 on: November 03, 2013, 10:25:29 AM »
This verse is from KaNda Pathu (Decad of seeing - seeing the dance of Nataraja in Chidambaram): Tiruvachakam, 31.6.


பிறவிதனை அறமாற்றிப் பிணிமூப்பென் றிவையிரண்டும்
உறவினொடும் ஒழியச்சென் றுலகுடைய ஒருமுதலைச்
செறிபொழில்சூழ் தில்லைநகர்த் திருச்சிற்றம்பலம் மன்னி
மறையவரும் வானவரும் வணங்கிடநான் கண்டேனே. 480

You have snapped further rebirths for me.  You have removed my diseases and senility.  You have kept my relatives
away from me.  You are the One Supreme, I have seen you in the city of groves and gardens, Tillai, iin TiruchiRRambalam
that is, Hall of Consciousness, where brahmin priests* and devas are praying to You!

(Tillai moovaiyravar - the three thousand dikshitars of Chidambaram temple.  Devas are said to pray to Nataraja,
in the midnight, without the knowledge of others, or without anyone able to see them in siddhic forms.)

Arunachala Siva,
     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #24 on: November 04, 2013, 12:52:06 PM »
This verse is from Koil Mootha Tirupadigam, (the Elder Decad of Koil), in Tiruvachakam, 21.9.


சிரிப்பார் களிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டுதிரண்டுன் திருவார்த்தை
விரப்பார் கேட்பார் மெச்சுவார் வெவ்வே றிருந்துன் திருநாமம்
தரிப்பார் பொன்னம் பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர்முன்னே
தரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே. 386

(Your true devotees) will laugh (talking your glory and valor), and enjoy such stories as if they are tasting honey.
They form groups and groups and discuss Your words of grace, praise you and when they are alone, they will keep
chanting Your Holy Names.  O Lord, Who is dancing in the Kanaka Sabha, the Hall of Consciousness, in their presence,
shall I remain like a dog without knowing anything about your glory.  Please trust my love for You and confer me Your
Grace.

****

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #25 on: November 05, 2013, 01:24:07 PM »
This is from PrArthanai Pathu (Decad of Prayer), in Tiruvachakam, 33.9.கூடிக்கூடி உன்னடியார் குளிப்பார் சிரிப்பார் களிப்பாரா
வாடி வாடி வழியற்றேன் வற்றல் மரம்போல் நிற்பேனோ
ஊடி ஊடி உநடியாயொடு கலந்துள் ளுருகிப் பெருகிநெக்கு
ஆடிஆடி ஆனந்தம் அதுவே யாக அருள்கலந்தே. 49


Your ardent devotees mix with each other, and dance, laugh and enjoy Your glory!
And will I only be withering, withering and without way, stand as a withering tree?
I shall mix with you and mix with you O My Master,
I shall merge and melt in body, and with uncontrollable bliss
dance, dance and this this only  the Bliss of Yours with Your grace!

**
Arunachala Siva.
« Last Edit: November 05, 2013, 02:56:55 PM by Subramanian.R »

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6564
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #26 on: November 05, 2013, 02:52:43 PM »
Dear Sri Subramanian Sir,

Thank You very much for beautiful verses You have posted!

With love and prayers,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #27 on: November 06, 2013, 09:51:25 AM »
Today, I am giving the first song of Sivapuranam, only with the first twenty lines:   


நமச்சிவாய வாஅழ்க நாதன் தாள் வாழ்க
இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க
கோகழி ஆண்ட குருமணிதன் தாள் வாழ்க
ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க
ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க 5

வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடிவெல்க
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க
புறந்தார்க்குச் சேயோன் தன் பூங்கழல்கள் வெல்க
கரங்குவிவார் உள்மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க
சிரம்குவிவார் ஓங்குவிக்கும் சீரோன் கழல் வெல்க 10

ஈசன் அடிபோற்றி எந்தை அடிபோற்றி
தேசன் அடிபோற்றி சிவன் சேவடி போற்றி
நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி போற்றி
மாயப் பிறப்பு அறுக்கும் மன்னன் அடி போற்றி
சீரார் பெருந்துறை நம் தேவன் அடி போற்றி 15
ஆராத இன்பம் அருளும் மலை போற்றி

சிவன் அவன் என்சிந்தையுள் நின்ற அதனால்
அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிச்
சிந்தை மகிழச் சிவ புராணம் தன்னை
முந்தை வினைமுழுதும் ஓய உரைப்பன் யான். 20

The beauty is Sivapuranam starts with Namasivaya, the Sthula Panchaksharam. 

It starts with various prayers on Siva's golden feet.

Glory to Namasivaya!  Glory to His feet!
Glory to His feet which never leaves my Heart, even for a wink of eyelid!*
Glory to the great Guru whose feet  ruled over me in Tiruperundurai**
Glory to the feet which is representing Agamam*** and came to me (for upadesa).
He is one and He is many, glory to my God's feet!

(*Sri Bhagavan says that this line itself speaks of the saint's Self Realization, because Sivam, (the Self) is ever in His Heart,
and he has realized that..

**Kokazhi is the classical name for Tiruperundurai.

*** Agamam is Tamizh Veda.)

Glory to the feet of my King who has killed my mental rush.
Glory to the feet with anklet and who has got a special headgear.*
Glory to the One who  is far away for non devotees, glory to his flowery feet.
Glory to the One who will remain within of those who fold their hands and pray to Him, Glory to His feet!
Glory to the One who will raise to the great height of self realization when devotees keep their hands on their heads.
   glory His anklet wearing feet!

(*Siva's head gear is special with matted locks, Ganga and serpents and crescent moon.)
     
Salutations to Iswara's feet, my Lord's feet
Salutations to Light* Siva's feet!
Salutations to the feet who is without mala (impurities) and stand with compassion as His only quality.
Salutation to the King who snaps the birth that is maya, salutations to His feet!
Salutation to the God who stays in Perundurai, with all glory.

(* Light - Desan in Tamizh - Tejas in Sanskrit)

Salutations to the Hill who confers endless bliss!
He remains for ever in my Heart, and so with Siva's
grace, I shall prostrate to His feet
with my blissful Hear, I shall chant Sivapuranam,
and chant (this song) so that all my fruits of karma will be over.

The poem is a virtual Padamalai, garland speaking the glory of Lord's feet.

****

Arunachala Siva. 
   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #28 on: November 07, 2013, 12:15:28 PM »


This is from Tiruvachakam, Kuzhaitha Pathu, (Decad on Melting), Verse 33.7.


அன்றே என்றன் ஆவியும் உடலும் எல்லாமுங்
குன்றே அனையாய் என்னைஆட் கொண்டபோதே கொண்டிலையோ
இன்றோர் இடையூ றெனக்குண்டோ எண்தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே. 502

Even on that day (that is, the day, on which Siva came a Brahmin guru sitting under Kurundai tree in Tiruperundurai),
You have taken over my jiva-hood and body and all my possessions.  O Hill-like Master, today is there any difficulty
for me?  O the Lord with eight shoulders and three eyes.  You do good to me or otherwise, I am not the deciding Master!

Sri Bhagavan in His Sri Arunachala Navamani Malai has composed a similar verse (verse 7).  Devaraja Mudaliar asked:
'Manikkavachagar has mentioned jiva-hood, body, and possessions, whereas You have only mentioned the first two.
Why?' 

Sri Bhagavan replied: 'What possessions do I have to mention?  Only this alms bowl, walking stick and codpiece, what else
is there?  So I did not mention 'possessions.' '

Arunachala Siva. 


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #29 on: November 08, 2013, 01:14:58 PM »
This is from again Kuzhaitha Pathu (Decad on Melting) from Tiruvachakam, 33.8.


நாயிற் கடையாம் நாயேனை நயந்துநீயே ஆட்கொண்டாய்
மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட்டிருக்கும் அதுவன்றி
ஆயக்கடவேன் நானோதான் என்ன தோஇங் கதிகாரங்
காயத் திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே. 503


You have on your own willed and took over and ruled over this dog, lowlier than a dog.
This birth which is Maya is under your control. If that be so, who am I to investigate?
What is my power to do so?  O Lord with eye on the forehead, either place me under
your anklet wearing feet or throw me into hell.  (It is your will.)

Arunachala Siva,