Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 61523 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #135 on: March 25, 2014, 09:23:11 AM »
This is from Tiru Poovalli (Plucking of Holy Flowers), Tiruvachakam, 13.9.

பன்னாட் பரவிப் பணிசெய்யப் பாதமலர்
என்ஆகம் துன்னவைத்த பெரியோன் எழிற்சுடராய்க்
கல்நா ருரித்தென்னை யாண்டுகொண்டான் கழலிணைகள்
பொன்னான வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ.

For several days, I praised His glory and did service to Him, He made His flowery Feet to stay in my heart.  He is
the great God who is ever an Effulgence.  He ruled over me when I was like a stone, and He shredded the stone.
He took charge of me. Let us sing His anklet wearing Feet which is like gold and then pluck the flowers!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #136 on: March 26, 2014, 10:07:01 AM »
This is from Tiru Undiyar ( a game by two groups of girls standing and lifting only the toes), Tiruvachakam, 14.1.
The Upadesa Undiyar of Sri Bhagavan is also modeled on this;

The bow was bent, then started the fight
The Tripura got ransacked
Totally they were fried and destroyed.


வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீபற
ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #137 on: March 27, 2014, 10:10:19 AM »
This is also from Tiru Undiyar, Tiruvachakam, 14.17.

On the other day, this great God, father of Kumaran (Murugan) with beautiful matted locks, has given the
entire milky ocean to the young boy (Upamanyu's son*), Let us play undhi paRa.   


பாலக னார்க்கன்று பாற்கடல் ஈந்திட்ட
கோலச் சடையற்கே யந்தீபற
குமரன்தன் தாதைக்கே உந்தீபற


(*Upamanyu was a great Siva Yogi. When he was in yoga, he did not hear the crying of his son for milk.
Siva came and gave the entire milky ocean to the boy for drinking.)

Upamanyu, if I am correct, is the one who made in Sanskrit the book Periya Puranam, of Sekkizhar.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #138 on: March 28, 2014, 10:31:07 AM »
This is from TiruthOL Nokkam (Looking at the shoulders of Siva), Tiruvachakam, 15.3.


பொருட்பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல்விளங்கிச்
செருப்புற்ற சீரடி வாய்க்கலசம் ஊனமுதம்
விருப்புற்று வேடனார் சேடெறிய மெய்குளிர்த்தங்கு
அருட்பெற்று நின்றவா தோணோக்கம் ஆடாமோ.

It is like a pooja done with a lot of pure materials.  But You received the hunter Kannappa's pooja, where he was wearing
chappals, and blew the water held in his mouth, as abhishekam, and took the animal flesh submitted by him as nectar.
This the hunter did with all his devotion.  You were feeling cold on all Your body, as a sign of happiness. And he got Your
Grace immediately (in six days) for salvation.  Let us see Siva's (Kalathi Nathar of Kalahasti) shoulders and dance in joy
knowing Your Grace.

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #139 on: March 29, 2014, 01:33:09 PM »
This verse is also from Tiru ThOL Nokkam (looking at the shoulders of Siva and dancing.)

பங்கயம் ஆயிரம் பூவினிலோர் பூக்குறையத்
தங்கண் இடந்தான் சேவடிமேல் சாத்தலுமே
சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரமாற் கருளியவாறு
எங்கும் பரவிநாம் தோணோக்கம் ஆடாமோ

When Maha Vishnu was doing puja for Siva, with a thousand lotus flowers, and when one flower was short, He
did not want to stop the puja and so He gave His eye as one of the lotuses and completed the puja.  Siva became
quite happy and He gave the disc (Chakara) for Vishnu.  Let us gaze at the shoulders of Siva and dance.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #140 on: March 30, 2014, 10:19:33 AM »
This is from Tirup Poovalli (Plucking of Holy Flowers) in Tiruvachakam, 13.7.

 

வணங்கத் தலை வைத்து வார்கழல்வாய் வாழ்த்தவைத்து
இணங்தத்தன் சீரடியார் கூட்டமும்வைத் தெம்பெருமான்
அணங்கொடணிதில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
குணங் கூரப் பாடிநாம் பூவல்லி கொய்யாமோ.

You have given me a head to prostrate to You.  You have given me  a mouth to praise your anklet wearing feet.
You have given me the company of ardent devotees who agree with your devotion. O Lord, who dances in Thillai
which is quite beautiful with beautiful ladies. Let us sing His glory and pluck flowers for His worship.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #141 on: March 31, 2014, 11:43:35 AM »
This is from Yathirai Pathu (Decad on Pilgrimage to Sivapuram), Tiruvachakam, 45.6.

புகழ்மின் தொழுமின் பூப்புனைமின் புயங்கன் தானே புந்திவைத்திட்டு
இகழ்மின் எல்லா அல்லலையும் இனியோர் இடையூ றடையாமே
திகழுஞ் சீரார் சிவபுரத்துச் சென்று சிவன்தாள் வணங்கிநாம்
நிகழும் அடியார் முன்சென்று நெஞ்சம் உருகி நிற்போமே.

Praise Him, pray to Him, place flowers on Him with serpents on His body. Ever keep your mind on Him.
Ignore all sufferings.  No further obstacles will come.  We shall all go to Sivapuram and pray to His Feet.
We shall remain with the devotees who are already with Him and melt at His Grace.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #142 on: April 02, 2014, 10:19:37 AM »
This is from Tiru Venba (Holy Venba), Tiruvachakam, 47.6.

பித்தென்னை ஏற்றும் பிறப்பறுக்கும் பேச்சரிதாம்
மத்தமே யாக்கும் வந்தென்மனத்தை அத்தன்
பெருந்துறையாள் ஆட்கொண்டு பேரருளால் நோக்கும்
மருந்திறவாப் பேரின்பம் வந்து.

He caused my madness to become more acute. He made my future births snapped.  He made me speechless with
madness. My Father, the Lord of Tiruperundurai, took over me and ruled over my mind and gave me immense Grace
with His gaze. I got the surpassing bliss which is the medicine to snap births and attain Sivapuram.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #143 on: April 03, 2014, 01:34:40 PM »
This is from Tiru veNba (Holy Venba), Tiruvachakam, 47.11.


இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான்றும்
துன்பந் தொடர்வறுத்துச் சோதியாய் அன்பமைத்துச்
சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே
ஊராகக் கொண்டான் உவந்து.

As a Jyothi (Light), He came and loved me and took my Heart as His place. Though He stays in beautiful Tiruperundurai.
He has swelled my happiness, removed all the darkness (ignorance) and for ever He has snapped the miseries that were
coming as a chain of sufferings.

Arunachala Siva,   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #144 on: April 04, 2014, 01:43:34 PM »
This is from Tirup Padai Aatchi (Rule of the Holy Army), Tiruvachakam, 49.4.
Here Saint Maniikkavachagar who had since attained Sivabodham with the total erasing of Jivabodham, speaks of
his state that he was beyond dyads and triads.   நன்றிது தீதென வந்த நடுக்கம் நடந்தன வாகாதே
நாமுமெ லாமடி யாருட னேசெல நண்ணினு மாகாதே
என்றுமென் அன்பு நிறைந்த பராவமு தெய்துவ தாகாதே
ஏறுடை யான்எனை ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே.


This is good, this is bad, such delusion and fear is no longer there.  We can all go with other devotees.  There is no
hesitation in this regard.  My love which was full towards Siva like nectar is also not there.  (Because I have attained
Sivam now). All these because, the Lord who has taken over me and who has got a Bull as His vehicle has entered my
Heart.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #145 on: April 05, 2014, 11:30:23 AM »
This is from aananda maalai of Tiruvachakam, 50. 1.   


மின்னே ரனைய பூங்கழல்கள் அடைந்தார் கடந்தார் வியனுலகம்
பொன்னே ரனைய மலர்கொண்டு போற்றா நின்றார் அமரரெல்லாம்
கல் நேரனைய மனக்கடையாய்க் கழிப்புண் டவலக் கடல்வீழ்ந்த
என்னே ரனையேன் இனியுன்னைக் கூடும் வண்ணம் இயம்பாவே.


The ardent devotees have attained your lightning like bright flowery Feet and have gone to Sivapuram.,
The devas praise you with gold like flowers.  I, who has got a stone like heart, lowly in mind, suffer in this
ocean of bhavarogam. How can people like me, hereafter attain merger with you?  Please tell.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #146 on: April 07, 2014, 05:46:34 PM »
This is from UyiruNNip Pathu ( Decad on Eating of the Devotees' 
Ego), Tiruvachakam, 34. 7.வேண்டேன்புகழ் வேண்டேன் செல்வம்
வேண்டேன் மண்ணும் விண்ணும்
வேண்டேன் பிறப் பிறப்புச்சிவம் வேண்டார் தமைநாளும்
தீண்டேன்சென்று சேர்ந்தேன்மன்னு திருப்பெருந்துறை இறைதாள்
பூண்டேன்புறம் போகேன் இனிப் புறம்போகலொட் டேனே

I do not want any glory to me. I do not want wealth. I do not want land and also the Heavens.  I shall not even
touch those who do not want to pray to Siva who is birthless and deathless.  I have reached the feet of Siva of
Tirup perundurai.  I have held His feet over my head.  I shall not go anywhere else, be ever with the
Feet of Siva which is salavation or moksha for me.

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #147 on: April 08, 2014, 01:09:45 PM »
This is also from Uyirunni Pathu (Decad on Eating away Devotees' Ego), Tiruvachakam, 34.1.


பைந்நாப் பட அரவேரல்குல் உமைபாகம் தாய் என்
மெய்ந்நாள்தொறும் பிரியா வினைக்கேடா விடைப்பாகா
செந்நாவலர் பசும்புகழ்த் திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
எந்நாட்களித் தெந்நாள் இறுமாக்கேன் இனியானே.

O who mounts on a bull and who removes all the karma fruits, who is the consort of Uma, with organ like serpent's hood,
O, the One who never leaves me!  The great poets speak of the glory of Tirup Perundurai, where you stay.  I am on all
days, why this day only, on all days am heckling with pride, O the Sweet!

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #148 on: April 09, 2014, 02:17:39 PM »
This is from Uyirunni Pathu (Decad on Siva, who is the eater of the Ego), Tiruvachakam, 34.10. 


வான்பாவிய உலகத்தவர் தவமே செய அவமே
ஊன்பாவிய உடலைச் சுமந்தடவிமர மானேன்
தேன்பாய்மலர்க் கொன்றைமன்னு திருப்பெருந்துறை உறைவாய்
நான்பாவியன் ஆனால் உனை நல்காயென லாமே.

Those who performed ardent tapas, they have gone to Sivalokam.  However I am here,  shamelessly taking care of only
my body, made of flesh etc., I have carried this body wastefully and become only an atavi tree. (atavai tree is one whose
body does not lend good leaves or fruits and remains as a waste).  O Lord of Tiruperundurai, who wears the honey oozing
konrai flowers, even if I am a sinner, can I not ask you to give me the boon of Sivalokam?

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #149 on: April 11, 2014, 04:38:34 PM »
This is from Aananda Maalai, Tiruvachakam, 50.3. 


சீல மின்றி நோன்பின்றிச் செறிவே யின்றி அறிவின்றித்
தோலின் பாவைக் கூத்தாட்டாய்ச் சுழன்று விழுந்து கிடப்பேனை
மாலுங் காட்டி வழிகாட்டி வாரா உலக நெறியேறக்
கோலங் காட்டி ஆண்டானைக் கொடியேன் என்றோ கூடுவதே.


Without character, without tapas, without concrete knowledge, without even worldly knowledge, I am being
tossed like a puppet made of leather, as per puppetter's strings.  I am wobbling and falling.  O Lord, when shall
You show me the right path, and way to the right path, and your form so that I can, this dangerous fellow can
merge with you.  I shall not come back to the world again.

Arunachala Siva.