Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 62517 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #120 on: March 11, 2014, 11:18:01 AM »
This is also from Tirup Pon Oosal (The Holy Golden Swing), Tiruvachakam, 16. 5.   

ஆணோ அலியோ அரிவையோ என்றிருவர்
காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம்
நாணாமே உய்யஆட் கொண்டருளி நஞ்சுதனை
ஊணாக உண்டருளும் உத்தர கோமங்கைக்
கோணார் பிறைச்சென்னிக் கூத்தன் குணம்பரவிப்
பூணார் வனமுலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ.


The two namely, Brahma and Vishnu, after seeing the huge column of fire, were wondering, whether it represents
a male, a femalre or a neuter.  He out of great compassion and grace towards Devas, who were afraid of the rising
hala hala poison, took that dangerous poison, as  food.   He is the Lord of Uttarakosa Mangai, with crescent moon on
his forehead, O girls of beautiful breasts with ornaments over them,  let us play swinging on the golden swing speaking 
the glories of his character, viz., compassion and grace.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #121 on: March 12, 2014, 01:16:31 PM »
This is also from Tiru Pon Oosal (The Holy Golden Swing), Tiruvachakam, 16.6.


மாதாடு பாகத்தன் உத்தர கோசமங்கைத்
தாதாடு கொன்றைச் சடையான் அடியாருள்
கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டென் தொல்பிறவித்
தீதோடா வண்ணந் திகழப் பிறப்பறுப்பான்
காதாடு குண்டலங்கள் பாடிக் கசிந்தன்பால்
போதாடு பூண்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. 334


He is having half of His form as a lady (Uma).  He has konRai garlands, on His matted hair.
This great god has removed my dirt (kothu) among His devotees and also snapped the future births, the birth of mine which
was ancient and this was the cause of all sins.  O ladies, having dangling ear studs and pollen rich flowers in your beautiful
breasts, let us swing the golden swing!

Arunachala Siva.         

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #122 on: March 13, 2014, 09:25:16 AM »
This is from Yaththirai Pathu (Decad on Pilgrimage), Tiruvachakam,  45.8.


பெருமான் பேரானந்ததுப் பிரியா திருக்கப் பெற்றீர்காள்
அருமா லுற்றிப் பின்னைநீர் அம்மா அழுங்கி அரற்றாதே
திருமா மணிசேர் திருக்கதவங் திறந்தபோதே சிவபுரத்துச்
திருமா லறியாத் திருப்புயங்கன் திருத்தாள் சென்று சேர்வோமே.

O devotees, who are immersed in the great bliss of our Lord and who are not leaving Him for ever,
do not get deluded and cry and wail. Before the holy doors of Sivapuram which are studded with rubies,
and who is having serpents on His shoulder,  let us rush and join His lotus feet, which are not fathomed by Mahavishnu.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #123 on: March 14, 2014, 01:20:39 PM »
This is from Tiru Venba (Holy Venba), Tiruvachakam, 47.1.

வெய்ய வினையிரண்டும் வெந்தகல மெய்யுருகிப்
பொய்யும் பொடியாகா தென்செய்கேன் செய்ய
திருவார் பெருந்துறையான் தேனுந்து செந்தீ
மருவா திருந்தேன் மனத்து.

The burning two karma fruits have not dried up.  My body, which is a falsity, is not melting and becomes powder.  What
can I do?  O Lord of Tiruperundurai, I am however not forgetting the that beautiful temple and honey oozing red-hued
lord, at anytime in my mind. 

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #124 on: March 15, 2014, 12:08:54 PM »
This is from Tiruvenba, (Holy Venba), Tiruvachakam, 47.3. 


செய்த பிழையறியேன் சேவடியே கைதொழுதே
உய்யும் வகையின் உயிர்ப்பறியேன் வையத்
திருந்துறையுள் வேல்மடுத்தன் சிந்தனைக்கே கோத்தான்
பெருந்துறையில் மேய பிரான்.


I do not know what mistakes I did.  I have not with my folded hands, prayed to the beautiful red hued feet of Siva!
I do not know how to get at the way of salvation. The Lord of Tiruperundurai, sent His trident and joined my thoughts
with it (and have now found the way of salvation.)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #125 on: March 16, 2014, 09:37:10 AM »
This verse is from Tiru Venba (Holy Venba), Tiruvachakam, 47. 8.


யாவார்க்கும் மேலாம் அளவிலாச் சீருடையான்
யாவர்க்கும் கீழாம் அடியேனை யாவரும்
பெற்றறியா இன்பத்துள் வைத்தாய்க்கென் எம்பெருமான்
மற்றறியேன் செய்யும் வகை


He is so beautiful and is more than everyone, and He has got immeasurable features.  He took pity on me, who is
lower than everyone.  He, having taken over me, gave me Bliss that are not received by any one else. O Lord,
I do not know how to recompense?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #126 on: March 16, 2014, 01:40:39 PM »
This verse is again from Tiru Venba (Holy Venba). Tiruvachakam, 47.9.

மூவரும் முப்பத்து மூவரும் மற்றொழிந்த
தேவரும் காணாச் சிவபெருமான் மாவேறி
வையகத்தே வந்திழிந்த வார்கழல்கள் வந்திக்க
மெய்யகத்தே இன்பம் மிகும்

The three gods viz., Brahma, Vishnu and Indra, and the thirty three prime devas, and all other devas, could not fathom
Him, Sivaperuman.  He mounted the bull and came down to the earth and with tinkling anklet wearing feet and blessed
me and my body is full of bliss.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #127 on: March 17, 2014, 10:41:55 AM »
This is from Adhbutha Pathu (Decad of Miracle), Tiruvachakam, 41.9.

பொச்சை யானஇப் பிறவியிற் கிடந்துநான் புழுத்தலை நாய்போல
இச்சை யாயின ஏழையர்க் கேசெய்தங் கிணங்கியே திரிவேனை
இச்ச கத்தரி அயனுமெட் டாததன் விரைமலர்க் கழல்காட்டி
அச்சன் என்னையும் ஆண்டுகொண் டருளிய அற்புதம் அறியேனே.

I am languishing in this useless birth and like a dog having worms in its head,  and doing all that the women want
as their desire, in this world, He showed me his anklet wearing Feet, which could not be seen by Hari and Brahma,
He, my Father, took over me and ruled me and graced me.  O what a miracle is this?

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #128 on: March 18, 2014, 10:20:42 AM »
This is from Chenni Pathu (Decad on the Head), Tiruvachakam, 42.2


அட்டமூர்த்தி அழகன்இன்னமு தாய ஆனந்த வெள்ளத்தான்
சிட்டன் மேயச்சிவ லோகநாயகன் தென்பெ ருந்துறைச் சேவகன்
மட்டு வார்குழல் மங்கை யாளையோர் பாகம் வைத்த அழகன்தன்
வட்ட மாமலர்ச் சேவடிக் கண்நம் சென்னி மன்னி மலருமே.

He is in eight forms.  He is beautiful.  He is nectarine and the ocean of bliss.  He is a Siddha.  He is the Lord of Siva Lokam.
He is also staying in Tirup perundurai, in the South.  He is having on His left Uma with the long fragrant tresses.
Let my head be placed at His lotus like feet and let my head also blossom (in Jnana)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #129 on: March 19, 2014, 11:46:20 AM »
This is from Chenni Pathu (Decad on Head), Tiruvachakam, 42.6. மாய வாழ்க்கையை மெய்யென் றெண்ணி மதித்திடா வகை நல்கியான்
வேய தோளுமை பங்கன் எங்கள் திருப்பெ ருந்துறை மேவினான்
காயத் துள்ளமு தூறஊறநீ கண்டு கொள்ளென்று காட்டிய
சேய மாமலர்ச் சேவடிக்கண்நம் சென்னி மன்னி திகழுமே.

Our Lord of Tirup perundurai, who is the consort of Uma with bamboo-like slender shoulders, has conferred me
the grace and I am now not considering this life, that is Maya's sport, as Truth.  He made me to have oozing of nectar
in my body with His abundant grace, and showed me that experience. He is of the form of red hue, and His lotus feet
will blossom on my head.

Arunachala Siva.   


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #130 on: March 20, 2014, 12:31:08 PM »
This is from Adhbutha Pathu, (Decad of Wonder or Miracle) in Tiruvachakam, 41.5.

மாடுஞ் சுற்றமும் மற்றுள போகமும் மங்கையர் தம்மோடுங்
கூடி அங்குள குணங்களால் ஏறுண்டு குலாவிய திரிவேனை
வீடு தந்தென்றன் வெந்தொழில் வீட்டிட மென்மலர்க் கழல்காட்டி
ஆடு வித்தென தகம்புகுந் தாண்டதோர் அற்புதம் அறியேனே.


I considered the wealth and relatives and other enjoyments along with union with women as permanent and roamed
about in this world. I took pride of them even.  You conferred me the salvation here and now and made me leave that
dangerous world.  You have shown you tender flower like anklet wearing feet and you made me dance with you in
bliss.  O what a miracle is this?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #131 on: March 21, 2014, 10:08:50 AM »
This is from Tiruch chAzhal (Holy Criticizing each other between two group of girls), Tiruvachakam, 12.15.   

கடகரியும் பரிமாவும் தேரும்உகந் தேறாதே
இடபம்உகந் தேறியவா றெனக்கறிய இயம்பேடீ
தடமதில்கள் அவைமூன்றுந் தழலெரித்த அந்நாளில்
இடபமதாய்த் தாங்கினான் திருமால்காண் சாழலோ

Without using elephant or lion or even a car, He mounted the Bull with all love.  Why? Please tell me to understand.

When He burnt the Tripura with His third eye, Mahavishnu stood readily as Bull. And that is the reason.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #132 on: March 22, 2014, 10:13:44 AM »
This is again from Tiru Chazhal (Holy Criticizing by two group of girls one against each other about Siva)

அம்பலத்தே கூத்தாடி அமுதுசெயப் பலிதரியும்
நம்பனையுந் தேவனென்று நண்ணுமது என்னேடீ?
நம்பனையும் ஆமாகேள் நான்மறைகள் தாமறியோ
எம்பெருமான் ஈசாவென் றேத்தினகாண் சாழலோ.


He is dancing in the golden hall.  But for food, He is going for alms seeking.  He is naked.  How can one call
Him as God?

No doubt He is naked.  But listen, even the four ancient Vedas, cry, O My Lord, Eesa! and praise Him!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #133 on: March 23, 2014, 10:06:51 AM »
This is again from Tiru Chazhal (Holy Criticizing of each other between two group of girls)


சலமுடைய சலந்தரன்தன் உடல்தடிந்த நல்லாழி
நலமுடைய நாரணற்கன் றருளியவா றென்னேடீ?
நலமுடைய நாரணன்தன் நயனம்இடந் தானடிக்கீழ்
அலராக இடஆழி அருளினன்காண் சாழலோ.

The ferocious demon Jalandharan was killed by You by marking a circle on the ground which became a disc immediately
and which cut off the head of Jalandharan.  You gave that disc to Narayana because He gave one of His eyes, when a flower
was short while doing puja to You.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48280
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #134 on: March 24, 2014, 10:48:21 AM »
This is from Tirup Poovalli - Plucking of Holy Flowers for Siva, Tiruvchakam, 13.4.பண்பட்ட தில்லைப் பதிfக்காசைப் பரவாதே
எண்பட்ட தக்கன் அருக்கன் எச்சன் இந்துஅனல்
விண்பட்ட பூதப் படைவீர பத்திரரால்
புணப்பட்ட வாபாடிப் பூவல்லி கொய்யாமோ.

Without praising the Lord of Thillai with melodious verses, Daksha, Varuna, Yama, Chandra and Agni
these gods were beaten by Veerabhadra and got injuries.  (in Daksha Yagnam).  Let us sing His glory
and pluck Holy Flowers for Siva.

Arunachala Siva.