Author Topic: Please post Gems from Thiruvasagam here  (Read 64231 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #105 on: January 27, 2014, 08:49:33 AM »
This is from Tiru TeLLenam ( a girls' game with drum, Tiruvachakam, 11.9கல்நா ருரித்தென்ன என்னையுந்தன் கருணையினால்
பொன்னார் கழல்பணித் தாண்டபிரான் புகழ்பாடி
மின்னோர் நுடங்கிடைச் செந்துவர்வாய் வெண்ணகையீர்
தென்னா தென்னாவென்று தெள்ளேணங் கொட்டாமோ

Like a stone was I.  He shred that stone and made shreds of devotion in me.  With His great grace, He took over me
and made me pray to His golden anklets. Let us sing His glory, O lightning-like slender waist and red toor dal like lips,
with a sweet white smile, let us chant Southerner, Southerner and the play the tellenam.     

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #106 on: January 29, 2014, 07:45:39 AM »
This is from Tirup poovalli, (Holy Plucking of Flowers) Tiruvachakam, 13.3.


நாயிற் கடைப்பட்ட நம்மையுமோர் பொருட்படுத்துத்
தாயிற் பெரிதுங் தயாவுடைய தம்பொருமான்
மாயப் பிறப்பறுந் தாண்டானென் வல்வினையின்
வாயிற் பொடியட்டிப் பூவல்லி கொய்யாமோ.


My Lord who is kinder than mother, showed compassion towards me, this dog lowlier than dog.  He removes all our
further births, which is Maya and ruled over me.  Now let us throw mud on the fruits of karma and then pluck flowers
for His puja.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #107 on: January 30, 2014, 04:35:27 PM »
This is from Tiru Chazhal (Holy Criticizing and Fighting), Tiruvachakam, 12.3கோயில் சுடுகாடு கொல்புலித்தோல் நல்லாடை
தாயுமிலி தந்தையிலி தான் தனியன் காணேடீ
தாயுமிலி தந்தையிலி தான்தனியன் ஆயிடினும்
காயில் உலகனைத்துங் கற்பொடிகாண் சாழலோ

This is again a pageant with two groups of girls - one criticizing Siva and the other praising Him.

His Temple is cremation ground.  He is wearing only the skinned tiger's skin as His lower cloth.
He has no mother and father.  He is all alone.

The other group:

Even if He has no mother and father and is ever alone, if He gets angry, all these worlds
will become dust and gravel.


****

Arunachala siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #108 on: January 31, 2014, 10:36:50 AM »
This is from Tiru Thellenam (a game where the girls play with hand drums), Tiruvachakam, 11.2திருவார் பெருந்துறை மேயபிரான் என்பிறவிக்
கருவேர் அறுத்தபின் யாவரையுங் கண்டதில்லை
அருவாய் உருவமும் ஆயபிரான் அவன்மருவும்
திருவாரூர் பாடிநாம் தெள்ளேணங் கொட்டாமோ.


The Lord who is staying in Tiruperundurai, has snapped my tubor roots of future births. Now I do not see
anybody.  He is formless, and with form and He stays in Tiruvarur. Let us sing His glory and play the drum.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #109 on: February 03, 2014, 01:47:09 PM »
This is from Tiruchazhal, (Holy Critizing), Tiruvachakam, 12. 2.

He is our Lord, He is our Father!  He is the Lord of all.  How come He wears the hole filled kaupinam?
He is wearing all arts, all things in the universe, with four Vedas and Space as cross thread and is wearing
the Self as His koupinam!     

என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்குந் தானீசன்
துன்னம்பெய் கோவணமாக் கொள்ளுமது என்னேடீ?
மன்னுகலை துன்னுபொருள் மறைநான்கே வான்சரடாத்
தன்னையே கோவணமாச் சாத்தினன்காண் சாழ

(This verse has got a significance.  When Muruganar took Chengalvaraya Pillai, who is an authority on Tiruvachakam, to Bhagavan
He saw Bhagavan and shed tears seeing His koupinam and sang this verse!)

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #110 on: February 04, 2014, 01:20:16 PM »
This verse is from Tiru Chazhal (Holy Criticizing), Tiruvachakam, 12.12.

His lower cloth is from the tiger's skin that which roams in the forest.  His food is taken from the skull.  His place
of stay if cremation ground.  Who will be subservient to Him?

Even then, please listen, Brahma and Vishnu and the lord of devas Indra are all His life long devotees.   


கானார் புலித்தோல் உடைதலைஊண் காடுபதி
ஆனா லவனுக்கிங் காட்படுவார் ஆரேடி?
ஆனாலும் கேளாய் அயனுந் திருமாலும்
வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #111 on: February 05, 2014, 10:37:38 AM »
This is from Annai Pathu (Decad to Mother), Tiruvachakam, 17.7:

He is wearing a pure white coupina. His head is fully tonsured.  He used to have a towel as a lower cloth.  O Mother!
This white toweled-alms seeker, came in rushing Bull and stole my heart, O Mother!


வெள்ளைக் கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர்
பள்ளிக்குப் பாயந்தர் அன்னே என்னும்
பள்ளிக்குப் பாயத்தர் பாய்பரி மேற்கொண்டான்
உள்ளங் கவர்வரால் அன்னே என்னும்

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #112 on: February 06, 2014, 07:37:51 AM »
This is from Kuyil Pathu (Decad to Cuckoo), Tiruvachakam, Kuyil Pathu, Tiruvachakam, 18. 1:கீத மினிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான்
பாத மிரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக் கப்பால்
சோதி மணிமுடி சொல்லிற் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை
ஆதிகுண மொன்று மில்லான் அந்தமி லான்வரக் கூவா

O Cuckoo with sweet voice of music!  Please listen!  If you ask for Lord's Feet, they are there only beyond the seven
worlds underneath.  If you ask for His crown with light - they are beyond words in the higher worlds.  He is quite ancient
and is beyond words and descriptions, and He is not having any gunas.  He has  no end either.  Please call Him with
your sweet music, O Cuckoo!

Arunachala Siva.       

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #113 on: February 07, 2014, 01:10:17 PM »
This is also from Kuyil Pathu (Decad to the Cuckoo), Tiruvachakam, 18.5.


சுந்தரத் தின்பக் குயிலே சூழ்சுடர் ஞாயிறு போல
அந்தரத் தேநின் றிழிந்திங் கடியவ ராசை அறுப்பான்
முந்தும் நடுவும் முடிவு மாகிய மூவ ரறியாச்
சிந்தூரச் சேவடி யானைச் சேவக னைவரக் கூவாய்.


O beautiful sweet Cuckoo!  Our Lord, who is the beginning, middle and end, and who is not known to the three (Brahma,
Vishnu, and Indra) and who has got crimson red feet, will come down from Space, like the Sun (which is in Space, but
which sends its rays to the earth and remove the darkness), and snap the desires of the devotees.  Go and sing your
sweet song, O cuckoo!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #114 on: February 08, 2014, 11:40:04 AM »
This is from Tirup PaLLi Ezhucchi, Tiruvachakm, 20.5.

பூதங்கள் தோறும்நின் றாய்எனின் அல்லால்
போக்கிலன் வரவிலன் எனநினைப் புலவோர்
கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் அல்லால்
கேட்டறி யோம்உனைக் கண்டறி வாரைச்
சீதங்கொள் வயல்திருப் பெருந்துறை மன்னா
சிந்தனைக் கும்அரியாய் எங்கள் முன்வந்து
ஏதங்கள் அறுத்தெம்மை ஆண்டருள் புரியும்
எம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தருளாயே.

You are manifesting in all the five elements, animate and inanimate objects. But learned people say, 'you have no going
or coming.'  We do not know all these things.  We shall sing songs, and dance and we have not known anyone who
has 'seen and known' you.  O Lord of Tiruperundurai, with paddy fields with cool water, you are beyond the comprehension
by mind.  Please remove our sins and sufferings and rule over us.  O Lord, please wake up and grace us.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #115 on: March 08, 2014, 01:14:06 PM »
This is from Annai Pathu (Decad to Mother), Tiruvachakam, 17.1.வேத மொழியர்வெண் ணீற்றர்செம் மேனியர்
நாதப் பறையினர் அன்னே என்னும்
நாதப் பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும்
நாதரிந் நாதனார் அன்னே என்னும்.


He speaks of Vedas.  He is wearing white vibhuti.  He is of red hue.  He is having hand-drum. O Mother!
Though He is having a hand-drum and is dancing, He is the Master of Brahma and Vishnu. O Mother!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #116 on: March 08, 2014, 01:18:09 PM »
This is also from Annai Pathu (Decad to Mother) Tiruvachakam, 17.2.


கண்ணஞ் சனத்தார் கருணைக் கடலினர்
உள்நின் றுருக்குவர் அன்னே என்னும்
உள்நின் றுருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தக்
கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும்.

He is wearing viscera on His eyes.  He is the ocean of grace. He will melt you from within. O Mother!
He will melt you from within and also confer permanent Bliss and make me shed tears. O Mother!


Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #117 on: March 08, 2014, 03:07:13 PM »
This is again from Annai Pathu (Decad to Mother), Tiruvachakam, 17.4.ஆடரப் பூணுடைத் தோல்பொடிப் பூசிற்றோர்
வேடம் இருந்தவா றன்னே என்னும்
வேடம் இருந்தவா கண்டுகண் டென்னுள்ளம்
வாடும் இதுவென்ன அன்னே என்னும்.

He is wearing serpents and skin of the elephant that He skinned in Daruka Forest.  He is also applying Vibhti.
What is this make up?  O Mother!  I do not know.  However, seeing this make up, my mind feels dry, O Mother!

Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #118 on: March 08, 2014, 03:10:44 PM »
This is again from Annai Pathu (Decad to Mother), Tiruvachakam, 17.5.


நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர்
பாண்டிநன் னாடரால் அன்னே என்னும்
பாண்டிநன் னாடர் பரந்தெழு சிந்தையை
ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும்.


He is having long hands, (the hand that shows the raised foot is called Kunchita Padam, the trunk of an elephant(.
He is having well organized matted locks.  He is from Pandya Kingdom. O Mother!  This person from Pandya Kingdom,
is ruling over my heart, which is full of thoughts,  and loves me too. O Mother!

Arunachala Siva.

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48312
  • View Profile
Re: Please post Gems from Thiruvasagam here
« Reply #119 on: March 10, 2014, 01:09:10 PM »
This is from Tiru Ponnoosal (The Holy Golden Swing) of Tiruvachakam, 16.4.

நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத் தவர்நாதன்
மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை
அஞ்சுசொலாள் தன்னோடுங் கூடி அடியவர்கள்
நெஞ்சுளே நின்றமுத மூறிக் கருணைசெய்து
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ்பாடிப்
புஞ்சுமார் வெள்வளையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ.

He is having hala hala poison in His throat. He is the Lord and Master of all devas and gods.  He is living
in Uttarakosa Mangai in a ruby studded mansion so high that mist touch it.  He is also with sweet voiced lady Uma.
He also lives in the hearts of all devotees and oozes out nectar and does enormous graceful deeds to them.  The
important grace being the suffering births and death.  Let us swing in this golden swing and praise His glory, O ladies,
who has got bangles on their wrists made of conch-shells.

Arunachala Siva.