Author Topic: Ramana Saahitya  (Read 2444 times)

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Ramana Saahitya
« on: May 20, 2013, 10:33:38 AM »
Sri Balaji requested for Abhayashtakam in a different post. This prompted me to open a new topic dedicated just for posting the exclusive Sahithya or poetic literature of Ramana Sampradaaya. Here, let us use this thread exclusively to post the shlokas and poems of Ramana Maharshi. This will be of help for those who wish to cultivate nithya parayana.

Thank you.

--
« Last Edit: May 20, 2013, 10:51:08 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Abhayaashtakam: Ramana Saahihtya
« Reply #1 on: May 20, 2013, 10:43:45 AM »
॥ अभयाष्टकम्  ॥

भो ब्रह्मन् रमणेश ! तावकपदांभोजद्वये सांप्रतं
विज्ञाप्य रहसीदमेकमधुना श्रोतव्यमित्यर्थये ।
अज्ञातं भुवि नाणुमात्रमपि ते सर्वज्ञचूडामणेः
वक्तव्यं त्वननूदितं ननु नृणां मर्माणि निष्कृन्तति ॥१॥


भीत्या त्वत्पदपंकजे श्रितवतां क्लेशप्रहाणैषिणाः
अत्रत्यैरुपचीयमानमनिशं प्रच्छन्नविद्वेषिभिः ।
दुर्वारप्रसरं भयं रमण ! नः क्षोभप्रदं चेतसः
स्वामिन्नाशयमुलतोऽथ वदवाऽभीतिप्रतिज्ञावचः ॥२॥


संसाराह्णयनाटकस्य च भवान् सत्सूत्रधारयितः
स्वामिन् मृकण्डुसुतवद्भर्गाकृतिं तावकीम् ।
मूर्तिं भव्यधयो वयं शरणमित्याश्रित्य सेवामहे
किं वास्मास्वपि ते विहीनकरुणं युक्तं भयोत्पादनम् ॥३॥


वेदान्ते कचिदाश्रुतं भगवतो भीतिप्रदत्वन्तु यः
तन्मायापरिकल्पितार्थविषयं तत्वार्थां नाश्नुते ।
नोचेद्धन्त ! विजानतां तव कृपालेशाद्विमुक्तात्मनां
नूनं न्ऐव घटेत भीतिरहितावस्थत्वमव्याहतम् ॥४॥


मायाकल्पितनामरूपकलना यावन्नृणां वर्तते
तावत्तान्समुपैति भीतिरिति हि प्रोवाच वाग्वैदिकी ।
अद्वैते परिनिष्ठितस्य महसि स्वे ते गतान्दृक्पथं
द्वैतान्नः कथमेतु भीतिरथवा ताः किन्निरर्था गिरः ॥५॥


कल्याणानि तनोतु किऽपि गुरुराट् कैवल्यदानव्रती
व्यापन्नाभयसत्रदीक्षित इति ख्यातः कृपालुः क्षमी ।
सर्वानर्थनिदानमोहकलिलोद्भूतं भयं मानसं
किञ्च श्रीरमणः प्रमार्ष्टु भगवानित्येव नः प्रार्थना ॥६॥


रमणभगवत्पादंभोजे सदा रमतां मनो
रमणभगवद्वक्त्रांभोजे मनः पिवतान्मधु ।
रमणभगवन्मूर्तिं दिव्यां मुहुस्स्मरतान्मनो
रमणभगवत्पादाचार्यो ममास्तु परायणम् ॥७॥


शोणाद्रीश्वरसञ्चराय यमिने मायागृहीतात्मने
स्वात्मस्थाय कृपारसार्द्रमनसे शान्ताय सन्यासिने ।
मग्नानां भवसागरे भुवि नृणामानन्दमुत्सर्जते
तस्मै श्रीरमणाय बोधगुरुवे तन्म स्रिसन्ध्यं नमः ॥८॥


ध्यायेत् पद्मासनस्थं प्रसुदितवदनं दक्षिणामूर्तिरूपं
कौपीनालङ्कृताङ्ग हृदि किमपि महस्सन्ततं चिन्तयन्तम् ।
भासास्वेनैव भान्तं गुरुकरुणदृशं साधुसंसेवितांघिं
सर्वश्रेयोवदान्यं रमणमुनिवरं शोणशैलेशरूप ॥९॥


कृषीष्ट भगवानिष्टं पठतामभयाष्टकम् ।
विष्टभ्य भुवनं कृत्स्नं य ईष्टे रमणे गुरुः ॥


--
            || abhayāṣṭakam  ||

bho brahman ramaṇeśa ! tāvakapadāṁbhojadvaye sāṁprataṁ
vijñāpya rahasīdamekamadhunā śrotavyamityarthaye |
ajñātaṁ bhuvi nāṇumātramapi te sarvajñacūḍāmaṇeḥ
vaktavyaṁ tvananūditaṁ nanu nṛṇāṁ marmāṇi niṣkṛntati ||1||

bhītyā tvatpadapaṁkaje śritavatāṁ kleśaprahāṇaiṣiṇāḥ
atratyairupacīyamānamaniśaṁ pracchannavidveṣibhiḥ |
durvāraprasaraṁ bhayaṁ ramaṇa ! naḥ kṣobhapradaṁ cetasaḥ
svāminnāśayamulato'tha vadavā'bhītipratijñāvacaḥ ||2||

saṁsārāhṇayanāṭakasya ca bhavān satsūtradhārayitaḥ
svāmin mṛkaṇḍusutavadbhargākṛtiṁ tāvakīm |
mūrtiṁ bhavyadhayo vayaṁ śaraṇamityāśritya sevāmahe
kiṁ vāsmāsvapi te vihīnakaruṇaṁ yuktaṁ bhayotpādanam ||3||

vedānte kacidāśrutaṁ bhagavato bhītipradatvantu yaḥ
tanmāyāparikalpitārthaviṣayaṁ tatvārthāṁ nāśnute |
noceddhanta ! vijānatāṁ tava kṛpāleśādvimuktātmanāṁ
nūnaṁ naiva ghaṭeta bhītirahitāvasthatvamavyāhatam ||4||

māyākalpitanāmarūpakalanā yāvannṛṇāṁ vartate
tāvattānsamupaiti bhītiriti hi provāca vāgvaidikī |
advaite pariniṣṭhitasya mahasi sve te gatāndṛkpathaṁ
dvaitānnaḥ kathametu bhītirathavā tāḥ kinnirarthā giraḥ ||5||

kalyāṇāni tanotu ki'pi gururāṭ kaivalyadānavratī
vyāpannābhayasatradīkṣita iti khyātaḥ kṛpāluḥ kṣamī |
sarvānarthanidānamohakalilodbhūtaṁ bhayaṁ mānasaṁ
kiñca śrīramaṇaḥ pramārṣṭu bhagavānityeva naḥ prārthanā ||6||

ramaṇabhagavatpādaṁbhoje sadā ramatāṁ mano
ramaṇabhagavadvaktrāṁbhoje manaḥ pivatānmadhu |
ramaṇabhagavanmūrtiṁ divyāṁ muhussmaratānmano
ramaṇabhagavatpādācāryo mamāstu parāyaṇam ||7||

śoṇādrīśvarasañcarāya yamine māyāgṛhītātmane
svātmasthāya kṛpārasārdramanase śāntāya sanyāsine |
magnānāṁ bhavasāgare bhuvi nṛṇāmānandamutsarjate
tasmai śrīramaṇāya bodhaguruve tanma srisandhyaṁ namaḥ ||8||

dhyāyet padmāsanasthaṁ prasuditavadanaṁ dakṣiṇāmūrtirūpaṁ
kaupīnālaṅkṛtāṅga hṛdi kimapi mahassantataṁ cintayantam |
bhāsāsvenaiva bhāntaṁ gurukaruṇadṛśaṁ sādhusaṁsevitāṁghiṁ
sarvaśreyovadānyaṁ ramaṇamunivaraṁ śoṇaśaileśarūpa ||9||

kṛṣīṣṭa bhagavāniṣṭaṁ paṭhatāmabhayāṣṭakam |
viṣṭabhya bhuvanaṁ kṛtsnaṁ ya īṣṭe ramaṇe guruḥ ||


--

CLICK HERE TO REPLY
« Last Edit: May 26, 2013, 04:29:04 PM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Ramana Saahitya
« Reply #2 on: May 26, 2013, 04:27:22 PM »


         ध्यान श्लोकः

पद्मासनस्थितो देवः परमानन्दविग्रहः ।
भवाऽभावाय भवताद्भगवान् रमणो गुरुः ॥


dhyāna ślokaḥ

padmāsanasthito devaḥ paramānandavigrahaḥ |
bhavā'bhāvāya bhavatādbhagavān ramaṇo guruḥ ||


--

CLICK HERE TO REPLY
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Ramana Saahitya
« Reply #3 on: May 30, 2013, 10:24:00 AM »


   


कटाक्षक्षेपस्ते हरति हृदयध्वान्तमखिलं
दयादृष्टिः पूर्णा प्रकटयति विज्ञानमिहिरम् ।
ददातीषद्धास्यं प्रणतमनुजायात्मपदवीम्
अमेयस्ते धन्यो रमणमहिमा वागविषयः ॥


   

kaṭākṣakṣepaste harati hṛdayadhvāntamakhilaṁ
dayādṛṣṭiḥ pūrṇā prakaṭayati vijñānamihiram |
dadātīṣaddhāsyaṁ praṇatamanujāyātmapadavīm
ameyaste dhanyo ramaṇamahimā vāgaviṣayaḥ ||


A side glance of yours dispels darkness from the heart entirely,
the fullness of your graceful look brightens the Sun of knowledge,
your little smile brings home the reality of their selves to those who bow down to you;
Ramana, your unsurpassed glory is beyond the reach of mind or speech.


(Ramana Lahari)

CLICK HERE TO REPLY
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Ramana Saahitya
« Reply #4 on: May 30, 2013, 11:11:01 AM »
                                                                    रकारोऽग्निर्ब्रह्मन् दहति सहसा सञ्चितमलं
मकारश्चन्द्रोऽयं हरति तपनं सिञ्चिति सुधाम् ।
णकारश्चार्को हन्त्यलघु निबिडाज्ञानतिमिरं
विभूतिस्त्वन्नाम्नो जयति रमणेशान जगति ॥


rakāro'gnirbrahman dahati sahasā sañcitamalaṁ
makāraścandro'yaṁ harati tapanaṁ siñciti sudhām |
ṇakāraścārko hantyalaghu nibiḍājñānatimiraṁ
vibhūtistvannāmno jayati ramaṇeśāna jagati ||


The syllable RA in your name is the seed of fire that
burns awaty all accumulated tendencies in a trice,

The syllable MA
म​ is the moon which cools down
the heat by showering nectar,

The syllable NA
ण​​ is the Sun that destroys
the dense darkness of ignorance.

Lord Ramana, the glory of Thy name spreads its
effulgence all over the world!


(Ramana Lahari)
   

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
prapattyaṣṭakaṁ: Ramana Saahitya
« Reply #5 on: May 30, 2013, 12:02:33 PM »
॥ प्रपत्त्यष्टकं ॥

आवर्तपुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्ड्येशदेशे विहृतं प्रपद्ये ।
शोणाचलप्रस्थचरं प्रपद्ये भिक्षुं तपःक्लेशसहं प्रपद्ये ॥१॥

आब्रह्मकीटान्तसमं प्रपद्ये जितारिषडर्गमहं प्रपद्ये ।
सर्वज्ञतासारभृतं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये ॥२॥

अस्मात्प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वाधिकोक्तेर्विषयं प्रपद्ये ।
कालग्रहग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षाकृतिनं प्रपद्ये ॥३॥

विनेतुमार्तिं विषयाध्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं दधतं प्रपद्ये ।
कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये ॥४॥

आजन्मवर्णिव्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ।
ब्रह्मासन्ध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये ॥५॥

हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रतायाः सदनं प्रपद्ये ।
अमेयसामर्थ्यवहं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये ॥६॥

दौर्भाग्य तापत्रय कर्म मोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये ।
यथार्थसंकल्पमपेतपापमवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये ॥७॥

मनः प्रसादं भजतां ददानं मुग्धस्मितोल्लासिमुखं प्रपद्ये ।
व्यथामशेषां व्यपनीय मोदप्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये ॥८॥

शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिणं प्रपद्ये ।
मदीयहृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये ॥९॥

प्रपत्तिं रमणस्यैतां तन्वतां तत्वदर्शिनः ।
तत्क्रतुन्यायरसिकाः तत्ताद्दशफलाप्तये ॥१०॥

॥ प्रपत्त्यष्टकं संपूर्णम् ॥

        || prapattyaṣṭakaṁ ||

āvartapuryāṁ janitaṁ prapadye pāṇḍyeśadeśe vihṛtaṁ prapadye |
śoṇācalaprasthacaraṁ prapadye bhikṣuṁ tapaḥkleśasahaṁ prapadye ||1||

ābrahmakīṭāntasamaṁ prapadye jitāriṣaḍargamahaṁ prapadye |
sarvajñatāsārabhṛtaṁ prapadye nissīmakāruṇyanidhiṁ prapadye ||2||

asmātprapañcādadhikaṁ prapadye viśvādhikokterviṣayaṁ prapadye |
kālagrahagrāhabhayāpanutyai kṛtāntaśikṣākṛtinaṁ prapadye ||3||

vinetumārtiṁ viṣayādhvajanyāṁ vijñānamūrtiṁ dadhataṁ prapadye |
kandarpadarpajvaravāraṇāya kāmārilīlāvataraṁ prapadye ||4||

ājanmavarṇivratinaṁ prapadye kuṇḍībhṛtaṁ daṇḍadharaṁ prapadye |
brahmāsandhyānarataṁ prapadye brahmātmabhūyaṁ yatinaṁ prapadye ||5||

haraṁ prapadye vijaraṁ prapadye svatantratāyāḥ sadanaṁ prapadye |
ameyasāmarthyavahaṁ prapadye viśuddhavijñānivaraṁ prapadye ||6||

daurbhāgya tāpatraya karma moha santāpahantāramahaṁ prapadye |
yathārthasaṁkalpamapetapāpamavāptakāmaṁ viśucaṁ prapadye ||7||

manaḥ prasādaṁ bhajatāṁ dadānaṁ mugdhasmitollāsimukhaṁ prapadye |
vyathāmaśeṣāṁ vyapanīya modapradena nāmnā ramaṇaṁ prapadye ||8||

śivaṁ prapadye śivadaṁ prapadye guruṁ prapadye guṇiṇaṁ prapadye |
madīyahṛtpadmajuṣaṁ prapadye śaraṇyamīśaṁ śaraṇaṁ prapadye ||9||

prapattiṁ ramaṇasyaitāṁ tanvatāṁ tatvadarśinaḥ |
tatkratunyāyarasikāḥ tattāddaśaphalāptaye ||10||

|| prapattyaṣṭakaṁ saṁpūrṇam ||
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Ramana Saahitya
« Reply #6 on: June 01, 2013, 10:58:08 AM »


अहं दैन्यागारस्त्वमसि विभवानां जननभूः
महामूढोऽहं त्वं ह्यसि निखिलविज्ञाननिलयः ।
पिपासाश्रान्तोऽहं त्वमसि शिवपीयूषलहरी
गुरुस्त्वं शिष्योऽहं रमणभगवान्पाहि दयया ॥


       ahaṁ dainyāgārastvamasi vibhavānāṁ jananabhūḥ
mahāmūḍho'haṁ tvaṁ hyasi nikhilavijñānanilayaḥ |
pipāsāśrānto'haṁ tvamasi śivapīyūṣalaharī
gurustvaṁ śiṣyo'haṁ ramaṇabhagavānpāhi dayayā ||

Poverty is where I stay with. Prosperity grows under Thy feet.
A great idiot am I. You are the rest-house of wisdom.
Exhausted with thirst am I. You are the high wave of Bliss.
Ramana Bhagavan, you are the Guru. I am Thy disciple.
By Thy merciful gracesave me!
(Ramana Lahari)

--

CLICK HERE TO REPLY
« Last Edit: June 01, 2013, 11:37:47 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta