Author Topic: Bhilvashtakam  (Read 912 times)

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 46928
    • View Profile
Bhilvashtakam
« on: March 02, 2013, 06:50:34 PM »
The following poem called Bhilvashtakam, a eight para verse on Bhilva, very dear to Siva, can be chanted on 10th
March, 2013, on which falls Maha Sivaratri. 


tridaLaM triguNAkAraM trinetraM cha triyAyushham.h .
trijanmapApasaMhAraM ekabilvaM shivArpaNam.h ..

trishAkhaiH bilvapatraishcha hyachchhidraiH komalaiHshubhaiH .
shivapUjAM karishhyAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

akhaNDa bilva patreNa pUjite nandikeshvare .
shuddhyanti sarvapApebhyo hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

sALagrAma shilAmekAM viprANAM jAtu chArpayet.h .
somayaJNa mahApuNyaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

dantikoTi sahasrANi vAjapeye shatAni cha .
koTikanyA mahAdAnaM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

laxmyAstanuta utpannaM mahAdevasya cha priyam.h .
bilvavR^ixaM prayachchhAmi hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

darshanaM bilvavR^ixasya sparshanaM pApanAshanam.h .
aghorapApasaMhAraM hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

kAshIkshetranivAsaM cha kAlabhairavadarshanam.h .
prayAgamAdhavaM dR^ishhTvA hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

mUlato brahmarUpAya madhyato vishhNurUpiNe .
agrataH shivarUpAya hyekabilvaM shivArpaNam.h ..

bilvAshhTakamidaM puNyaM yaH paThet.h shivasannidhau .
sarvapApa vinirmuktaH shivalokamavApnuyAt.h ..


Arunachala Siva.