Author Topic: Pradosha Stotram  (Read 3436 times)

Subramanian.R

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 46910
    • View Profile
Pradosha Stotram
« on: February 23, 2013, 06:38:05 PM »
Today is Pradosham. The thirteenth day after full moon or new moon. On the evening Pradosha Siva is said to dance between
the horns of Nandi, the bull. There are abhishekams, alankarams and arti for both Siva Lingam and Nandi. The prodasham falling
on a Saturday is more auspicious. Today is one such Sani (Saturday) pradosham. The following is the Stotraam that is
normally chanted in the Siva temples at the time of evening pradosha archana and arti.   

jaya deva jagannAtha jaya sha~Nkara shAshvata |
jaya sarvasurAdhyakSha jaya sarvasurArchita || 1||
jaya sarvaguNAtIta jaya sarvavaraprada |
jaya nitya nirAdhAra jaya vishvambharAvyaya || 2||
jaya vishvaikavandyesha jaya nAgendrabhUShaNa |
jaya gaurIpate shambho jaya chandrArdhashekhara || 3||
jaya koTyarkasa~NkAsha jayAnantaguNAshraya |
jaya bhadra virUpAkSha jayAchintya nira~n{}jana || 4||
jaya nAtha kR^ipAsindho jaya bhak{}tArtibha~n{}jana |
jaya dustarasa.nsArasAgarottAraNa prabho || 5||
prasIda me mahAdeva sa.nsArArtasya khidyataH |
sarvapApakShayaM kR^itvA rakSha mAM parameshvara || 6||
mahAdAridryamagnasya mahApApahatasya cha |
mahAshokaniviShTasya mahArogAturasya cha || 7||
R^iNabhAraparItasya dahyamAnasya karmabhiH |
grahaiH prapIDyamAnasya prasIda mama sha~Nkara || 8||
daridraH prArthayeddevaM pradoShe girijApatim |
arthADhyo vA.atha rAjA vA prArthayeddevamIshvaram || 9||
dIrghamAyuH sadArogyaM koshavR^iddhirbalonnatiH |
mamAstu nityamAnandaH prasAdAttava sha~Nkara || 10||
shatravaH sa.nkShayaM yAntu prasIdantu mama prajAH |
nashyantu dasyavo rAShTre janAH santu nirApadaH || 11||
durbhikShamarisantApAH shamaM yAntu mahItale |
sarvasasyasamR^iddhishcha bhUyAtsukhamayA dishaH || 12||
evamArAdhayeddevaM pUjAnte girijApatim |
brAhmaNAnbhojayet pashchAddakShiNAbhishcha pUjayet || 13||
sarvapApakShayakarI sarvaroganivAraNI |
shivapUjA mayA.a.akhyAtA sarvAbhIShTaphalapradA || 14||
|| iti pradoShastotraM sampUrNam ||


Arunachala Siva.

atmavichar100

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2305
    • View Profile
Re: Pradosha Stotram
« Reply #1 on: February 25, 2013, 11:43:56 AM »
In Indian Context is the Pradosham time ( i.e daily pradosham time ) is it between 4.30 - 6 p.m ? Can someone clarify the same ?
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha