Author Topic: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review  (Read 31159 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #45 on: July 06, 2013, 10:27:06 AM »
Sri Bhagavan says in Verse 28 of AAMM:

I came to You O Arunachala that You are a good food to eat.  But however, when I came to You, You swallowed
me as a good food (ego).

The author of malargal quotes the following Kandar Alankaram of Arunagiri Natha which expresses the same sentiments: 


உதித்தாங் குழல்வதுஞ் சாவதுந் தீர்த்தெனை யுன்னிலொன்றா
===========================================
விதித்தாண் டருள்தருங் காலமுண் டோ வெற்பு நட்டுரக
============================
பதித்தாம்பு வாங்கிநின் றம்பரம் பம்பரம் பட்டுழல
மதித்தான் திருமரு காமயி லேறிய மாணிக்கமே. 39

Instead of my taking birth (again and again) and suffering in the bhava sagara and then dying, will you make one
in You, when that time would come?

Arunachala Siva.Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #46 on: July 07, 2013, 02:16:00 PM »
Sri Bhagavan in Verse 29 of AAMM says:

chittam kuLirak kadhi attham vaithu amuda
vAyai thiRa aruL madhi Arunachala!

O Arunachala, to make my chittam become cool, please send your cool rays of grace like a moon, and open
my Heart!

The author of malargaL says that the following Tiruppugazh (common song not relating to any temple) expresses
the same sentiments: 

மதனேவிய கணையாலிரு வினையால்புவி கடல்சாரமும்
வடிவாயுடல் நடமாடுக ...... முடியாதேன்

மனமாயையொ டிருகாழ்வினை யற்முதுடை மலம்வேரற
==========================================
மகிழ்ஞானக அநுபூதியி ...... னருள்மேவிப்
===============================
பதமேவுமு னடியாருடன் விளையாடுக அடியேன்முனெ
=========================================
பரிபூரண கிருபாகர ...... முடன்ஞான
============================

பரிமேலழ குடனேறிவி ணவர்பூமழை
===========================
Paடிமேல்விட
==========
பலகோடிவெண் மதிபோலவெ ...... வருவாயே
===================================
சதகோடிவெண் மடவார்கட லெனசாமரை யசையாமுழு
சசிசூரியர் சுடராமென ...... வொருகோடிச்

சடைமாமுடி முநிவோர்சர ணெனவேதியர் மறையோதுக
சதிநாடக மருள்வேணிய ...... னருள்பாலா

விதியானவ னிளையாளென துளமேவிய வளிநாயகி
வெகுமாலுற தனமேலணை ...... முருகோனே

வெளியாசையொ டடைபூவணர் மருகாமணி முதிராடக
வெயில்வீசிய அழகாதமிழ் ...... பெருமாளே.

Arunachala Siva.
Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #47 on: July 08, 2013, 10:24:03 AM »
Sri Bhagavan says in Verse 30 of AAMM:

seerai azhithu nirvANamAc cheythu aruL
seerai aLitharuL Arunachala !

O Arunachala, remove my body of pancha kosa and confer your grace of attire to attain the state of nirvana.

The author of malargaL states that the following verse in Kandhar Alankaram expresses the same sentiments.   


சொன்ன கிரௌஞ்ச கிரியூ டுருவத் தொளுத்தவைவேல்
மன்ன கடம்பின் மலர்மாலை மார்பமௌ னத்தையுற்று
=======================================
நின்னை யுணர்ந்துணரந் தெல்லா மொருங்கிய நிர்க்குணம் பூண்
=============================================
டென்னை மறந்திருந் தேனிறந் தேவிட்ட திவ்வுடம்பே. 19
=========================================

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #48 on: July 09, 2013, 11:58:22 AM »
Sri Bhagavan says in AAMM Verse 31:

sukak kadal ponga sollunarvu adangach
chumma porunthidue angu Arunachala !

With words and feelings coming to an end, in the ocean of sukam, bliss, Arunachala you please stay still (within my mind).

The author of malargaL says that the following Kandhar Alankaram, Verse 47 reflects the same sentiments: 


பத்தித் திருமுக மாறுடன் பன்னிரு தோள்களுமாய்த்
தித்தித் திருக்கு மமுதுகண் டேன்செயன் மாண்டடங்கப்
                                                     ================
புத்திக் கமலத் துருகிப் பெருகிப் புவனமெற்றித்
=================================
தத்திக் கரைபுர ளும்பர மாநந்த சாகரத்தே. 47
===============================

By seeing your sweet six faces and twelve shoulders, I found the nectar.  The actions came to an end. In my lotus of
pure intellect, your bliss melted and swelled and became the ocean of Ananda with waves trying to reach the shore,
by jumping and jumping.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #49 on: July 10, 2013, 10:52:30 AM »
Sri Bhagavan in Verse 32 of AAMM says:

soothu seithu ennai chodiyAthu in un
jothi urukkattu Arunachala !

Without any further deception, and testing me, O Arunachala, please show me your form of Light!

The author of malargal says the following Tiruppugazh (common songs) reflects the same sentiments:
 
மதிதனை யிலாத பாவி குருநெற யிலாத கோபி
மனநிலை நிலாத பேயன் ...... அவமாயை

வகையது விடாத பேடி தவநினை விலாத மோடி
வரும்வகை யிதேது காய ...... மெனநாடும்

விதியிலி பொலாத லோபி சபைதனில் வராத கோழை
வினையிகல் விடாத கூள ...... னெனைநீயும்

மிகுபர மதான ஞான நெறிதனை விசார மாக
================================
மிகுமுன ருப தான ...... மருள்வாயே
============================
எதிர்வரு முதார சூர னிருபிள வதாக வேலை
யியலொடு கடாவு தீர ...... குமரேசா

இனியசொல் மறாத சீலர் கருவழி வராமல் நாளும்
இளமையது தானு மாக ...... நினைவோனே

நதியுட னராவு பூணு பரமர்குரு நாத னான
நடைபெறு க்டுர மான ...... மயில்வீரா

நகைமுக விநோத ஞான குறமினுட னேகு லாவு
நவமணி யுலாவு மார்ப ...... பெருமாளே.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #50 on: July 11, 2013, 10:35:56 AM »
Sri Bhagavan says in Verse 33 of AAMM says:

cheppadi viddhai kaRRu ippadi mayakku vittu
uruppadu viddhai kAttu Arunachala !

O Arunachala, instead of learning all world's arts and sciences, show me the art of learning spiritual development
and merging with the Supreme.

The author says of MalargaL says that the following Tiruppugazh (Tiruvidaikkazhi) expresses the same sentiments:


பழியுறுசட் டகமான குடிலையெடுத் திழிவான
பகரும்வினைச் செயல்மாதர் ...... தருமாயப்

படுகுழிபுக் கினிதேறும் வழிதடவித் தெரியாது
பழமைபிதற் றிடுலொக ...... மு முடர்

உ ழலும்விருப் புடனோது பலசவலைக் கலைதேடி
====================================
யொருபயனைத் தெளியாது ...... விளியாமுன்
==================================
உ னகமலப் பதநாடி யுருகியுளத் தமுதூற
==============================
உ னதுதிருப் புழோத ...... அருள்வாயே
=============================
தெழியுவரிச் சலராசி மொகுமொகெனப் பெருமேரு
திடுதிடெனப் பலபூதர் ...... விதமாகத்

திமிதிமெனப் பொருசூர னெறுநெறெனப் பலதேவர்
ஜெயஜெயெனக் கொதிவேலை ...... விடுவோனே

அழகுதரித் திடுநீப சரவணவுற் பவவேல
அடல்தருகெற் சிதநீல ...... மயில்வீரா

அருணைதிருத் தணிநாக மலைபழநிப் பதிகோடை
அதிபஇடைக் கழிமேவு ...... பெருமாளே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #51 on: July 12, 2013, 11:12:08 AM »
Sri Bhagavan says in Verse 34 of AAMM:

sErAi enil mei neerAi urugi kaN
neerAl azhiven Arunachala!

O Arunchala! Unless You come and take me into You in merger, I shall cry, and cry and my body would melt in my
tears!

The author of malargaL says that the following Tiruppugazh (Seer Pada Vahuppu) reflects the same sentiments.


உததியிடை கடவு மரகத வருண குல துரக
உபலளித கனகரத சதகோடி சூரியர்கள்
உதயமென அதிகவித கலப கக மயிலின் மிசை
யுகமுடிவின் இருளகல ஒருஜோதி வீசுவதும்

உடலும் உடல் உயிரு நிலை பெறுதல் பொருளென உலகம்
ஒருவிவரு மனுபவன சிவயோக சாதனையில்
ஒழுகும் அவர் பிறிது பரவசம் அழிய விழி செருகி
உணர்வு விழி கொடு நியதி தமதூடு நாடுவதும்

உரு எனவும் அரு எனவும் உளதெனவும் இலதெனவும்
உழலுவன பரசமய கலை ஆரவாரம் அற
உரை அவிழ உணர்வவிழ உளமவிழ உயிரவிழ
உளபடியை உணருமவர் அனுபூதி ஆனதுவும்

உறவுமுறை மனைவிமக எனும் அலையில் எனதிதய
உருவுடைய மலினபவ ஜலராசி ஏறவிடும்
உறுபுணையும் அறிமுகமும் உயரமரர் மணிமுடியில்
உறைவதுவும் உலைவிலதும் அடியேன் மனோரதமும்

இதழி வெகு முக ககன நதி அறுகு தறுகண் அர
இமகிரண தருண உடு பதி சேர் ஜடாமவுலி
இறைமகிழ உடைமணியொட் அணிசகலமணி கலென
இமையமயில் தழுவும் ஒரு திருமார்பில் ஆடுவதும்

இமையவர்கள் நகரிலிறை குடிபுகுத நிருதர்வயிற்
எறிபுகுத உரகர்ப்பதி அபிஷேகம் ஆயிரமும்
எழுபிலமு நெறு நெறென முறிய வடகுவட் இடிய
இளைய தளர் நடை பழகி விளையாடல் கூருவதும்

இனியகனி கடலைபயற் ஒடியல்பொரி அமுது செயும்
இலகுவெகு கடவிகட தடபார மேருவுடன்
இகலி முது திகிரிகிரி நெரிய வளை கடல் கதற
எழு புவியை ஒரு நொடியில் வலமாக ஓடுவதும்

எறுழி புலி கரடி அரி கரி கடமை வருடை உழை
இரலை மரை இரவு பகல் இரைதேர் கடாடவியில்
எயினர் இடும் இதண் அதனில் இளகு தினை கிளி கடிய
இனிது பயில் சிறுமி வளர் புனமீத் உலாவுவதும்

முதல வினை முடிவில் இருபிறை எயிறு கயிறுகொடு
முது வடவை விழி சுழல வருகால தூதர்க்கெட
முடுகுவதும் அருணெறியில் உதவுவதும் நினையும் அவை
முடிய வருவதும் அடியர் பகை கோடி சாடுவதும்

மொகுமொகென மதுப முரல் குரவு விளவினது குறு
முறியு மலர் வகுள தள முழுனீல தீவரமும்
முருகு கமழ்வதும் அகில முதன்மை தருவதும் வ்ரத
முனிவர் கருதரிய தவ முயல்வார் தபோ பலமும்

முருக சரவண மகளிர் அறுவர் முலை ஞுகரும் அறு
முக குமர சரணமென அருள்பாடி ஆடிமிக
மொழி குழற அமுது தொழுதுர் உகுமவர் விழி அருவி
=======================================
முழுகுவதும் வருகவென அறைகூவி ஆளுவதும்
===================================

முடிய வழி வழி அடிமை எனும் உரிமை அடிமை முழு
=======================================
துலக் அறிய மழலை மொழி கொடு பாடும் ஆசுகவி
=====================================
முதல மொழிவன நிபுண மதுப முகர் இத மவுன
முகுள பரிமள நிகில கவிமாலை சூடுவதும்

மதசிகரி கதறி முது முதலை கவர்த்தர நெடிய
மடு நடுவில் வெருவி ஒரு விசை ஆதிமுலம் என
வருகருணை வரதன் இகல் இரணியனை ஞுதி உகிரின்
வகிரும் அடல் அரி வடிவு குறளாகி மா பலியை

வலிய சிறை இட வெளியின் முகடு கிழிபட முடிய
வளரு முகில் நிருதன் இரு பது வாகு பூதரமும்
மகுடம் ஒருபது முறிய அடு பகழி விடு குரிசில்
மருக நிசிசரர் தளமும் வரு தாரகா சுரனும்

மடிய மலை பிளவு பட மகர ஜலனிதி குறுகி
மறுகி முறையிட முனியும் வடிவேல நீலகிரி
மருவு குருபதி யுவதி பவதி பகவதி மதுர
வசனி பயிரவி கவுரி உமையாள் த்ரிசூல தரி

வனஜை மதுபதி அமலை விஜயை திரிபுரை புனிதை
வனிதை அபினவை அனகை அபிராம நாயகி தன்
மதலை மலை கிழவன் அனுபவன் அபயன் உபய சதுர்
மறையின் முதல் நடு முடிவின் மணனாறு சீறடியே

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #52 on: July 13, 2013, 12:56:48 PM »
Sri Bhagavan says in AAMM Verse 35 as:

chy enath thaLLil sei vinai chudum alAl
uyvahai Ethurai Arunachala!

If you forsake me, saying 'Chy' , then my prarabdha karmas will burn me. Then where is the way out?  Arunachala!

If we keep away from Sri Bhagvan or god, then prarabdha karmas will burn us.  Being with Guru is sure way to ward
off prarabdha karmas.  Jagadeeswara Sastri's example is worth remembering.

The author says in MalargaL that unless Muruga's gives his two feet (Saranagati), then there is no question of avoiding
many many births and many many mothers.  The following Tiruppugazh (Tiruveezhi mizhalai) expresses the same sentiments:         


எருவாய் கருவாய் தனிலே யுருவா
========================
துவே பயிராய் ...... விளைவாகி
========================
இவர்போ யவரா யவர்போ யிவரா
========================
யிதுவே தொடர்பாய் ...... வெறிபோல
===========================
ஓருதா யிருதாய் பலகோ டியதா
=======================
யுடனே யவமா ...... யழியாதே
=====================
ஓருகால் முருகா பராம குமரா
=====================
உ யிர்கா வெனவோ ...... தருள்தாராய்
===========================
முருகா வெனவோர் தரமோ தடியார்
முடிமே லிணைதா ...... ளருள்வோனே

முநிவோ ரமரோர் முறையோ வெனவே
முதுசூ ருரமேல் ...... விடும்வேலா

திருமால் பிரமா வறியா தவர்சீர்
சிறுவா திருமால் ...... மருகோனே

செழுமா மதில்சே ரழகார் பொழில்சூழ்
திருவீ ழியில்வாழ் ...... பெருமாளே.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #53 on: July 14, 2013, 10:29:00 AM »
Sri Bhagavan says in Verse 36 says:

sollAthu solli nee sollaRa nillenRu
summa irunthAi Arunachala !

Without telling, you told me in silence, Summa Iru (be still), and you too remained still, O Arunachala!   


The author says that the following Tiruppugazh (Kandhar Anubhuti) reflects the same sentiments:


செம்மான் மகளைத் திருடுந் திருடன்
பெம்மான் முருகன் பிறவா னிறவான்
சும்மா இருசொல் லறவென் றலுமே
==========================
அம்மா பொரு ளொன்று மறிந்திலனே. 12

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #54 on: July 15, 2013, 02:10:07 PM »
Sri Bhagavan says in Verse 37 AAMM:

sombiyAi summa sukham uNdu uRangidil
sol vERu en gathi Arunachala!

The above verse has got two meanings:

1. To live as a lazy man eating  food and then sleeping, and thus living happily.

2. To live eating the bliss (sukham) and then living for ever in a state of Jagrat-sushupti

The author of MalargaL says that Arunagiri Natha also expresses the same sentiments in the following
Tiruppugazh (common song):       

சாங்கரிபாடியிட வோங்கிய ஞானசுக
தாண்டவ மாடியவர் ...... வடிவான

சாந்தம தீதமுணர் கூந்தம சாதியவர்
தாங்களு ஞானமுற ...... வடியேனுந்

தூங்கிய பார்வையொடு தாங்கிய வாயுவொடு
தோன்றிய சோதியொடு ...... சிவயோகந்
                                              ==========
தூண்டிய சீவனோடு வேண்டிய காலமொடு
===============================
சோம்பினில் வாழும்வகை ...... அருளாதோ
================================
வாங்குகை யானையென வீன்குலை வாழைவளர்
வான்பொழில் சூழும்வய ...... லயலேறி

மாங்கனி தேனொழுக வேங்கையில் மேலரிகள்
மாந்திய வாரணிய ...... மலைமீதிற்

பூங்கொடி போலுமிடை யேங்கிட வாரமணி
பூண்பன பாரியன ...... தனபாரப்

பூங்குற மாதினுட வாடியிருள்
பூம்பொழில் மேவிவளர் ...... பெருமாளே.


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #55 on: July 16, 2013, 10:37:47 AM »
Sri Bhagavan says in AAMM Verse 38:

souriyam kAttinai chazhakkaRRathu enRe
saliyAthu irunthAi Arunachala !


O Arunachala, the Sun of Jnana, you showed your brilliant form and graced me.  Thereafter, you remained as achalam,
non moving, as if there is no more dispute between you and me.

The author of MalargaL says that the following Tiruppugazh (Kandhar Alankaram) reflects the same sentiments:   


தண்டாயுதமுந் திரிசூல மும்விழத் தாக்கியுன்னைத்
திண்டாட வெட்டி விழவிடு வேன்செந்தில் வேலவனுக்குத்
                                                     =================
தொண்டா கியவென் னவிரோத ஞானச் சுடர்வடிவாள்
======================================
கண்டாய டாவந்த காவந்து பார்சற்றென் கைக் கெட்டவே. 25
=========


Arunachala Siva.,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #56 on: July 17, 2013, 11:33:38 AM »
Sri Bhagavan in Verse 39 of AAMM says:

jnamaliyil kEdam nAn en uRuthiAl
nAdi nin uRuven Arunachala !

O Arunachala ! Worse than a dog am I.  But with determination, (like dog scenting its Master), I shall surrender
and attain You.

The author of MalargaL says that the following Tiruppugazh (common song) expresses the same sentiments:

உ றவின்முறை கதறியழ ஊராரு மாசையற
================================
பறைதிமிலை முழவினிசை யாகாச மீதுமுற
=================================
உ லகிலுள பலரரிசி வாய்மீதி லேசொரியு ...... மந்தநாளில்
==========================================
உ னதுமுக கருணைமல ரோராறு மாறிருகை
திரள்புயமு மெழில்பணிகொள் வார்காது நீள்விழியும்
உ பயபத மிசைகுலவு சீரேறு நூபுரமும் ...... அந்தமார்பும்

மறையறைய அமரர்தரு பூமாரியேசொரிய
மதுவொழுகு தரவில்மணி மீதேமு நூலொளிர
மயிலின்மிசை யழகுபொலி யாளாய்மு னாரடியர் ...... வந்துகூட

மறலிபடை யமபுரமு மீதோட வேபொருது
விருதுபல முறைமுறையி லேயூதி வாதுசெய்து

மதலையொரு குதலையடி நாயேனை யாளஇஙன் ...... வந்திடாயோ
===============================================
பிறையெயிறு முரணசுரர் பேராது பாரில்விழ
அதிரஎழு புவியுலக மீரேழு மோலமிட
பிடிகளிறி னடல்நிரைகள் பாழாக வேதிசையில் ...... நின்றநாகம்

பிரியநெடு மலையிடிய மாவாரிதூளியெழ
பெரியதொரு வயிறுடைய மாகாளி கூளியொடு
பிணநிணமு முணவுசெய்து பேயோடு மாடல்செய ...... வென்றதீரா

குறமறவர் கொடியடிகள் கூசாது போய்வருட
கரடிபுலி திரிகடிய வாரான கானில்மிகு
குளிர்கணியி னிளமரம தேயாகி நீடியுயர் ...... குன்றுலாவி

கொடியதொரு முயலகனின் மீதாடு வாருடைய
வொருபுறம துறவளரு மாதாபெ றாவருள்செய்
குமரகுரு பரஅமரர் வானாடர் பேணஅருள் ...... தம்பிரானே.

Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #57 on: July 18, 2013, 11:11:18 AM »
Sri Bhagavan says in AAMM Verse 40:

jnanam illAthu un AsaiyAl thaLarvaRa
jnanam therithu aruL Arunachala !

O Arunchala!  I have not got the jnanam to attain You.  But I have desire only to attain You.  I am lost in tiredness.
Please confer me the jnanam and remove my tiredness.

The author of MalagaL says that the following Tiruppugazh (uttaramerur) reflects the same sentiments.   


சுருதி மறைக ளிருநாலு திசையி லதிபர் முநிவேர்கள்
துகரி லிருடி யெழுபேர்கள் ...... சுடர்மூவர்

சொலவில் முடிவில் முகியாத பகுதி புருடர் நவநாதர்
தொலைவி லுடுவி னுலகோர்கள் ...... மறையோர்கள்

அரிய சமய மொருகோடி அமாரர் சரணர் சதகோடி
===================================
அரிய மயனு மொருகொடி ...... யிவர்கூடி
==============================
அறிய அறிய அறியாத அடிக ளறிய அடியேனும்
==================================
அறிவு ளறியு மறிவூர ...... அருள்வாயே
=============================
வரைகள் தவிடு பொடியாக நிருதர் பதியு மழிவாக
மகர சலதி அளறாக ...... முதுசூரும்

மடிய அலகை நடமாட விஜய வனிதை மகிழ்வாக
மவுலி சிதறி இரைதேடி ...... வருநாய்கள்

நரிகள் கொடிகள் பசியாற உ திர நதிக ளலைமோத
நமனும் வெருவி யடிபேண ...... மயிலேறி

நளின வுபய கரவேலை முடுகு முருக வடமேரு
நகரி யுறையு மிமையோர்கள் ...... பெருமாளே.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #58 on: July 19, 2013, 10:17:40 AM »
Sri Bhagavan says in AAMM Verse 41:

jnimiRu pol neeyum malarnthilai enRe
ner ninRanai en Arunachala !

O Arunachala!  You told me that I am not still flowered (as a lotus) (due to my defects and deficiences).
So telling, you stand before me without showering any Grace!   

The author of MalargaL says that the following Tiruppugazh (tiruchendur) also reflects the same sentiments,
where the poet saint says that he has not left any of his evil deeds.பஞ்ச பாதக முறுபிறை யெயிறெரி
குஞ்சி கூர்விட மதர்விழி பிலவக
பங்க வாண்முக முடுகிய நெடுகிய ...... திரிசூலம்

பந்த பாசமு மருவிய கரதல
மிஞ்சி நீடிய கருமுகி லுருவொடு
பண்பி லாதொரு பகடது முதுகினில் ...... யமராஜன்

அஞ்ச வேவரு மவதர மதிலொரு
==========================

தஞ்ச மாகிய வழிவழி யருள்பெறும்
==========================
அன்பி னாலுன தடிபுக ழடிமையெ ...... னெதிரேநீ
===================================
அண்ட கோளகை வெடிபட இடிபட
==========================
எண்டி சாமுக மடமட நடமிடும்
=========================
அந்த மோகர மயிலினி லியலுடன் ...... வரவேணும்
=======================================
மஞ்சு போல்வள ரளகமு மிளகிய
ரஞ்சி தாம்ருத வசனமு நிலவென
வந்த தூயவெண் முறுவலு மிருகுழை ...... யளவோடும்

மன்றல் வாரிச நயனமு மழகிய
குன்ற வாணர்த மடமகள் தடமுலை
மந்த ராசல மிசைதுயி லழகிய ...... மணவாளா

செஞ்சொல் மாதிசை வடதிசை குடதிசை
விஞ்சு கீழ்திசை சகலமு மிகல்செய்து
திங்கள் வேணியர் பலதளி தொழுதுயர் ...... மகமேரு

செண்டு மோதின ரரசரு ளதிபதி
தொண்ட ராதியும் வழிவழி நெறிபெறு
செந்தில் மாநக ரினிதுறை யமரர்கள் ...... பெருமாளே.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48274
  • View Profile
Re: Akshara Manamalayil Thiruppugazh Malargal – Book Review
« Reply #59 on: July 20, 2013, 01:14:08 PM »
Sri Bhagavan says in Verse 42 of AAMM:

thattuvam theriyAdhu atthanai uRRAi
thatthuvam idhu en Arunachala!

O Arunachala, without knowing Tattvas (various principles) you have taken over me.  This great union - is
my tattvam.  (I do not know anything else)

The author of MalargaL says that the following Tiruppugazh (Pazhmudhicholai) is reflecting the same sentiments
where Arunagiri Natha expresses what is mantra rupam, what is Nadam, what is bhindu etc, though he does not
know, he has realized them.       

வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள்
மாயமதொ ழிந்து ...... தெளியேனே

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து
மாபதம ணிந்து ...... பணியேனே

ஆதியொடு மந்த மாகிய நலங்கள்
========================
ஆறுமுக மென்று ...... தெரியேனே
=========================
ஆனதனி மந்த்ர ரூபநிலை கொண்ட
==========================
தாடுமயி லென்ப ...... தறியேனே
=========================
நாதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு
============================
நானிலம லைந்து ...... திரிவேனே
=========================
நாகமணி கின்ற நாதநிலை கண்டு
=========================
நாடியதில் நின்று ...... தொழுகேனே
==========================
சோதியுணர் கின்ற வாழ்வுசிவ மென்ற
============================
சோகமது தந்து ...... எனையாள்வாய்
===========================
சூரர்குலம் வென்று வாகையொடு சென்று
சோலைமலை நின்ற ...... பெருமாளே.

Arunachala Siva,