Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 356033 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #180 on: January 06, 2013, 02:11:15 PM »
Verse 4 of Anandamana Param:


காயிலை யுதிர்ந்தகனி சருகுபுனல் மண்டிய
      கடும்பசி தனக்கடைத்துங்
   கார்வரையின் முழையிற் கருங்கல்போ லசையாது
      கண்மூடி நெடிதிருந்தும்
தீயினிடை வைகியுந் தோயமதில் மூழ்கியுந்
      தேகங்கள் என்பெலும்பாய்த்
   தெரியநின் றுஞ்சென்னி மயிர்கள்கூ டாக்குருவி
      தெற்றவெயி லூடிருந்தும்
வாயுவை யடக்கியு மனதினை யடக்கியு
      மௌனத்தி லேயிருந்தும்
   மதிமண்ட லத்திலே கனல்செல்ல அமுதுண்டு
      வனமூடி ருந்தும் அறிஞர்
ஆயுமறை முடிவான அருள்நாடி னாரடிமை
      அகிலத்தை நாடல்முறையோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 4.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #181 on: January 06, 2013, 02:13:11 PM »
Verse 4 of Anandamana Param, as translated by mountainman: 

Satisfying gnawing hunger
By unripe fruits and leaves,
By fruits that have dropped of themselves,
By leaves that have withered dry;

Sitting immobile for long
With eyes closed
Like a dark granite stone
In the caves of black mountains;

Staying in fire,
Standing in water,
Turning emaciated like a skeleton,
Hair on head growing like a bird's nest,
Squatting in the blazing sun,
Sitting in silence -
Breath controlled and mind controlled -
Retreating into the forest,
With kundalini fire ascending to the moon's sphere
And drinking deep of the ambrosia that flows;

Thus did the wise seek
The Grace that is the final end of Vedas.
Is it right that this slave should seek worldy ends?

****

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #182 on: January 06, 2013, 03:22:36 PM »
From Verse 2 of Karunakara KadavuL:


தொண்ணூற்றொ டாறுமற் றுள்ளனவும் மௌனியாய்ச்
       சொன்னவொரு சொற்கொண்டதே
    தூவெளிய தாயகண் டானந்த சுகவாரி
       தோற்றுமதை என்சொல்லுவேன்

   All the tattvas, ninety and six,Thus recounted and more,
Were subsumed in the one Word
That was in silentness uttered,
As the Pure Void, as Rapture Immense
The Ocean of Bliss appeared.
How shall I describe it!

How beautiful, again the one word that is to be remembered:

சிந்தையற நில்லென்று - be (be aware) without thoughts
சும்மா இருத்தல் - (without any volition) be
Stillness awareness

[which subsumed all possible knowledges - The earth and the rest of elements five, The external organs *[1] of action, The sense rgans, mouth, ear and the rest *[2], The sense potencies *[3] - sound and the rest - The organs of knowledge, mind and the rest *[4] - The kalas and the rest of tattvas Ending in the finite suddha tattva, All the tattvas, ninety and six, Thus recounted and more,...]

Like the Black Hole - [A black hole is a region of spacetime from which gravity prevents anything, including light, from escaping - Wikipedia]

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #183 on: January 06, 2013, 03:32:22 PM »
Sir,

Thayumanavar does not leave single verse that does not cast deep impact. What is He!! one would want to get annihilated (lost) in/into Him!!

Verse 3 of Karunakara KadavuL


எல்லாமுன் அடிமையே எல்லாமுன் உடைமையே
       எல்லாமுன் னுடையசெயலே
    எங்கணும் வியாபிநீ என்றுசொலு மியல்பென்
       றிருக்காதி வேதமெல்லாஞ்
சொல்லான் முழக்கியது மிக்கவுப காரமாச்
       சொல்லிறந் தவரும்விண்டு
    சொன்னவையு மிவைநல்ல குருவான பேருந்
       தொகுத்தநெறி தானுமிவையே
அல்லாம லில்லையென நன்றா அறிந்தேன்
       அறிந்தபடி நின்றுசுகநான்
    ஆகாத வண்ணமே இவ்வண்ண மாயினேன்
       அதுவுநின தருளென்ன
வே
கல்லாத அறிஞனுக் குள்ளே யுணர்த்தினை
       கதிக்குவகை யேதுபுகலாய்

    கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
       கருணா கரக்கடவுளே

            All are but Thine liege vassals,
All are but Thine possessions,
All are but Thine actions,
All are but pervaded by Thee -
Thus may Thou be described,
So proclaim the Rig and rest of Vedas.
This is what the goodly Gurus have taught.
There is none other than this,
That have I full realized.
Having realized it,
I have not reached the state of Bliss,
But thus I stand,
That too is Thy Grace -
So Thou intimated within this ignorant one.
But now tell me what is the way of redemption?
Thou, the God of Compassion Fullness
That dances in rapture in the chit sabha
Defying description!

some times, we feel like abusing Him out of love!!!!

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #184 on: January 10, 2013, 08:52:09 AM »
Verse 5 of Anandamana Param:

சுத்தமும் அசுத்தமும் துக்கசுக பேதமுந்
      தொந்தமுடன் நிர்த்தொந்தமும்
   ஸ்தூலமொடு சூட்சமமும் ஆசையும் நிராசையுஞ்
      சொல்லுமொரு சொல்லின் முடிவும்
பெத்தமொடு முத்தியும் பாவமொ டபாவமும்
      பேதமொ டபேதநிலையும்
   பெருமையொடு சிறுமையும் அருமையுடன் எளிமையும்
      பெண்ணினுடன் ஆணும்மற்றும்
நித்தமும் அநித்தமும் அஞ்சனநி ரஞ்சனமும்
      நிட்களமும் நிகழ்சகளமும்
   நீதியும் அநீதியும் ஆதியோ டநாதியும்
      நிர்விடய விடயவடிவும்
அத்தனையும் நீயலதெள் அத்தனையும் இல்லையெனில்
      யாங்களுனை யன்றியுண்டோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 5.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #185 on: January 10, 2013, 08:53:52 AM »
Verse 5 of Anandamana Param, as translated by mountainman:

Purity and Impurity,
Sorrow and Joy,
Attachment and Detachment,
Gross and Subtle,
Desire and Nondesire,
Word and the finite end of Word,
Living and Liberation,
Sin and Nonsin,
Difference and Nondifference,
Greatness and Littleness,
Difficult and Easy,
Female and Male,
Permanent and Impermanent,
Invisible and Visible,
Formless and Formed,
Justice and Injustice,
Beginning and Beginningless,
Insubstantial and Substantial -
All these art Thou!
Not a tiny bit is anything else.
If so, are we but different from Thee?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #186 on: January 10, 2013, 08:55:07 AM »
Verse 6 of Anandamana Param:


காராரும் ஆணவக் காட்டைக் களைந்தறக்
      கண்டகங் காரமென்னுங்
   கல்லைப் பிளந்துநெஞ் சகமான பூமிவெளி
      காணத் திருத்திமேன்மேல்
பாராதி யறியாத மோனமாம் வித்தைப்
      பதித்தன்பு நீராகவே
   பாய்ச்சியது பயிராகு மட்டுமா மாயைவன்
      பறவையணு காதவண்ணம்
நேராக நின்றுவிளை போகம் புசித்துய்ந்த
      நின்னன்பர் கூட்டமெய்த
   நினைவின் படிக்குநீ முன்னின்று காப்பதே
      நின்னருட் பாரமென்றும்
ஆராரும் அறியாத சூதான வெளியில்வெளி
      யாகின்ற துரியமயமே
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 6.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #187 on: January 10, 2013, 08:57:05 AM »
Verse 6 of Anandamana Param, as translated by mountainman:


Destroying the dark forest of anava,
Breaking the stubborn rock of ahankara,
Levelling the rugged land of heart
Into a broad open field,
Planting the seed of silentness
That transcends Earth and other elements,
Irrigating with waters of devotion,
And until the plants come up,
Guarding them direct
From maya bird's attack -
Thus did Thy devotees
Harvest and enjoy the fruits of devotion
And were redeemed.

Now, it is Thy gracious responsibility ever
To guard the path in our march
Towards joining those devotees of yours.

Thou who art of turiya form *[1]
That reveals itself in the mystic space
That none knows!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!


FootNotes:
[1] Pure consciousness that is behind all other forms of consciousness such as waking, dreaming and deep sleep.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #188 on: January 11, 2013, 07:57:18 AM »
Verse 7 of Anandamana Param:

வானாதி பூதமாய் அகிலாண்ட கோடியாய்
      மலையாகி வளைகடலுமாய்
   மதியாகி இரவியாய் மற்றுள எலாமாகி
      வான்கருணை வெள்ளமாகி
நானாகி நின்றவனு நீயாகி நின்றிடவு
      நானென்ப தற்றிடாதே
   நான்நான் எனக்குளறி நானா விகாரியாய்
      நானறிந் தறியாமையாய்ப்
போனால் அதிட்டவலி வெல்லஎளி தோபகல்
      பொழுதுபுகு முன்கண்மூடிப்
   பொய்த்துகில்கொள் வான்தனை எழுப்பவச மோஇனிப்
      போதிப்ப தெந்தநெறியை
ஆனாலும் என்கொடுமை அநியாயம் அநியாயம்
      ஆர்பால் எடுத்துமொழிவேன்
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 7.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #189 on: January 11, 2013, 07:59:32 AM »
Verse 7 of Anandamana Param, as translated by mountainman:


As the sky and the elements rest,
As the countless universes vast,
As the mountain,
As the encircling ocean,
As the moon, the sun and all the orbs rest,
As the merciful rains from the heavens,
As the one who stood as ''I,''
As the one who stood as ''you,''

Without losing I-ness,
Blabbering ever ''I,'' ''I,''
Distracted in directions diverse,
As knowledge and ignorance
Confused I turn,
Is it easy to overcome that fate?
Before the day closes,
If one shuts his eyes
And pretends to sleep
Is it possible to wake him?

What is it the path
That can now be taught?

Alas! Pitiable, pitiable indeed
Is my hard lot!

To whom shall I complain?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #190 on: January 11, 2013, 08:03:12 AM »
Verse 8 of Anandamana Param:


பொய்யினேன் புலையினேன் கொலையினேன் நின்னருள்
      புலப்பட அறிந்துநிலையாப்
   புன்மையேன் கல்லாத தன்மையேன் நன்மைபோல்
      பொருளலாப் பொருளைநாடும்
வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெறியனேன் சிறியனேன்
      வினையினேன் என்றென்னைநீ
   விட்டுவிட நினைவையேல் தட்டழிவ தல்லாது
      வேறுகதி யேதுபுகலாய்
துய்யனே மெய்யனே உயிரினுக் குயிரான
      துணைவனே யிணையொன்றிலாத்
   துரியனே துரியமுங் காணா அதீதனே
      சுருதிமுடி மீதிருந்த
ஐயனே அப்பனே எனும்அறிஞர் அறிவைவிட்
      டகலாத கருணைவடிவே
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 8.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #191 on: January 11, 2013, 08:04:54 AM »
Verse 8 of Anandamana Param, as translated by mountainman:

Liar, wicked, murderous -
Thus I am.
I know not to stand constant
In the way of seeking Thy Grace.

I am ignorant totally.
I am the worthless one
Who seeks things unworthy.

I am hotheaded.
I am a drunkard.
I am a mean fellow.
I am karma ridden.

If thus holding,
You abandon me,
What shall I do
But flounder and perish? Please say!

''Thou, the Pure, the Truthful,
The Companion that is Life of life!
Thou of the void in turiya state of consciousness!
Thou of the adita state
Transcending the turiya state of consciousness!

''Thou, Lord, who art seated on the pinnacle of scriptures,
Thou, Father,
Thou, the Merciful'' -
Thus art Thou ever in the thoughts of the learned!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

*****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #192 on: January 12, 2013, 10:24:36 AM »
Verse 9 of Anandamana Param:


எத்தனை விதங்கள்தான் கற்கினும் கேட்கினும்என்
      இதயமும் ஒடுங்கவில்லை
   யானெனும் அகந்தைதான் எள்ளளவு மாறவிலை
      யாதினும் அபிமானம்என்
சித்தமிசை குடிகொண்ட தீகையொ டிரக்கமென்
      சென்மத்து நானறிகிலேன்
   சீலமொடு தவவிரதம் ஒருகனவி லாயினுந்
      தெரிசனங் கண்டும்அறியேன்
பொய்த்தமொழி யல்லால் மருந்துக்கும் மெய்ம்மொழி
      புகன்றிடேன் பிறர்கேட்கவே
   போதிப்ப தல்லாது சும்மா இருந்தருள்
      பொருந்திடாப் பேதைநானே
அத்தனை குணக்கேடர் கண்டதாக் கேட்டதா
      அவனிமிசை யுண்டோசொலாய்
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 9.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #193 on: January 12, 2013, 10:26:40 AM »
Verse 9 of Anandamana Param as translated by mountainman:


However much I learn,
However much I listen,
My heart does not attain oneness.

The ahankara that inflates I-ness
Has not disappeared even a bit.

In all things egoity dominates my thought.

I know not charity, nor compassion
In all my life.

Even in dream have I not visioned
Goodness and holy penance.

Except lies, even for a change,
I have not spoken truth.

Except that I teach for others to hear,
I have not sat in meditation
And sought Divine Grace.
So worthless am I.

Has there been anyone
Seen or heard in the world,
So evil? Pray speak!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #194 on: January 12, 2013, 10:28:27 AM »
Verse 10 of Anandamana Param:

எக்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா
      ஏழைநீ என்றிருந்திட்
   டெனதாவி யுடல்பொருளும் மௌனியாய் வந்துகை
      ஏற்றுநம தென்றஅன்றே
பொய்க்கால தேசமும் பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும்
      பொய்யுடலை மெய்யென்னலும்
   பொய்யுறவு பற்றலும் பொய்யாகு நானென்னல்
      பொய்யினும் பொய்யாகையால்
மைக்கா லிருட்டனைய இருளில்லை இருவினைகள்
      வந்தேற வழியுமில்லை
   மனமில்லை யம்மனத் தினமில்லை வேறுமொரு
      வரவில்லை போக்குமில்லை
அக்காலம் இக்கால மென்பதிலை எல்லாம்
      அதீதமய மானதன்றோ
   அண்டபகி ரண்டமும் அடங்கவொரு நிறைவாகி
      ஆனந்த மானபரமே. 10.

Anandamana Param - concluded.

Arunachala Siva.