Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 356604 times)

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #45 on: December 23, 2012, 09:48:45 AM »
யாதுமன நினையுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
     யாதநின் பாலும்
பேதமற நின்றுயிக் குராகி அன்பருக்கே
    பேரா னந்தக்


As the Thought behind whatever thought the mind thinks,
Filling all things in undifferentiated accord
As their Life of Life;

.
.
.
.
.

தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
    சிந்தை செய்வாம்


That Great Siddhanta Light
That is the Benevolent ParaParam
Let us contemplate


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #46 on: December 23, 2012, 09:58:52 AM »
....... பேசாத பெரிய மோனம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
     மயமாய் ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழுங்கிக்
    கொண்டப் பாலுந்


As the origin of the (silentness) stillness vast,
As the Bliss that is beyond the reach
Of mind and categories rest,
As that which when revealed by Grace of Guru


Sir, do you feel, stillness makes a better word, here? Even thought silentness also is same...

The bliss that is beyond the reach of mind.... how wonderful, there. there is no 'knower' remains!


தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
    சிந்தை செய்வாம்


That Great Siddhanta Light
That is the Benevolent ParaParam
Let us contemplate« Last Edit: December 23, 2012, 10:00:56 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #47 on: December 23, 2012, 10:04:45 AM »
Dear Nagaraj,

Silence or Stillness is okay.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #48 on: December 23, 2012, 10:08:59 AM »
verse 3 of PoruL VaNakkam:

பெருவெளியாய் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத
      பெரிய மோனம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
     மயமாய் ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழுங்கிக்
    கொண்டப் பாலுந்
தெரிவரிதாய்க் கலந்தெந்தப் பொருள் அந்தப் பொருளினையாஞ்
    சிந்தை செய்வாம் .3.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #49 on: December 23, 2012, 10:12:25 AM »
Verse 3 of PoruL VaNakkam as translated by mountainman.

As expanse vast,
As the source of elements five
As the origin of the silentness vast,
As the Bliss that is beyond the reach
Of mind and categories rest,
As that which when revealed by Grace of Guru
Envelopes them in purity and yet recedes from them afar,
That which thus is immanent in all
That Substance
Let us contemplate.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #50 on: December 23, 2012, 10:13:55 AM »
Verse 4 of PoruL Vanakkam:

இகபரமும் உயிர்க்குயிரை யானெனதற் றவர்உறவை
    எந்த நாளுஞ்
சுகபரிபூ ரணமான நிராலம்ப கோசரத்தைத்
    துரிய வாழ்வை
அகமகிழ வருந்தேனை முக்கனியைக் கற்கண்டை
    அமிர்தை நாடி
மொகுமொகென இருவிழிநீர் முந்திறைப்பக் கரமலர்கள்
முகிழ்த்து நிற்பாம்.  4.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #51 on: December 23, 2012, 10:16:07 AM »
Verse 4 of PoruL VaNakkam as translated by mountainman:

The Life of Life of this world and that;
The kindred of them
That have lost the sense of I and mine;
The unattached perception
That is the Eternal Perfect Bliss.
The life that is void,
The matter that flows within the heart,
The triple-fruit delicious,
The candy sweet,
The ambrosia divine.
Let us seek that Substance
And with eyes streaming pearls of tears
And hands clasped in adoration
Let us contemplate.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #52 on: December 23, 2012, 07:17:24 PM »
Verse 5 of PoruL VaNakkam:

சாதிகுலம் பிறப்பிறப்புப் பந்தமுத்தி அருவுருவத்
    தன்மை நாமம்
ஏதுமின்றி எப்பொருட்கும் எவ்விடத்தும் பிரிவற நின்
    றியக்கஞ் செய்யும்
சோதியைமாத் தூவெளியை மனதவிழ நிறைவான
    துறிய வாழ்வைத்
தீதில்பர மாம்பொருளைத் திருவருளை நினைவாகச்
    சிந்தை செய்வாம். 5 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #53 on: December 23, 2012, 07:19:39 PM »
This is English rendering of Verse 5 of PoruL VaNakkam, as done by mountainman.

No caste, no family, no birth, no death
No bondage, no liberation,
No form, no formlessness,
No name -
With name of all these,
The Light that moves all and everywhere
Immanent and pervasive,
The Pure Expanse Vast,
The Experience filled with turiya
Consciousness bereft of mentation
The Benevolent Substance that is the Finite Param,
In unalloyed Grace abounding
Let us contemplate.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #54 on: December 23, 2012, 07:20:52 PM »
Verse 6 of PoruL VaNakkam:

இந்திரசா லங்கனவு கானலின்நீ ரெனவுலகம்
    எமக்குத் தோன்றச்
சந்ததமுஞ் சிற்பரத்தா லழியாத தற்பரத்தைச்
    சார்ந்து வாழ்க
புந்திமகி ழுறநாளுந் தடையறவா னந்தவெள்ளம்
    பொலிக என்றே
வந்தருளுங் குருமௌனி மலர்த்தாளை அநுதினமும்
 வழுத்தல் செய்வாம். 6

Arunachala Siva.
« Last Edit: December 23, 2012, 07:37:15 PM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #55 on: December 23, 2012, 07:22:43 PM »
Verse 6 of PoruL VaNakkam, as rendered in English my mountainman.

''This world is but an Indrajal *[1],
a dream, a mirage.
And so realizing
May thou live eternally close to the Tatpara *[2]
That is not overwhelmed by Chitpara *[3].
May the waters of Bliss flood your thoughts
Uninterrupted day after day'' -
Thus did he the Guru Mauni bless me -
Those hallowed feet of his, day and night,
Let us contemplate.

FootNotes:
[1] Conjuring trick
[2] The self-existent
[3] God of human understanding

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #56 on: December 23, 2012, 07:24:16 PM »
Verse 7 of PoruL VaNakkam:

பொருளாகக் கண்டபொரு ளெவைக்கும்முதற் பொருளாகிப்
    போத மாகித்
தெருளாகிக் கருதுமன்பர் மிடிதீரப் பருகவந்த
    செழந்தே னாகி
அருளானோர்க் ககம்புறமென் றுன்னாத பூரணஆ
   னந்த மாகி
இருள்தீர விளங்குபொரு ளியாதந்தப் பொருளினையாம்
    இறைஞ்சி நிற்பாம் .7 . 

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #57 on: December 23, 2012, 07:27:53 PM »
Verse 7 of PoruL VaNakkam as translated by mountainman:

As the Primal Substance of all
That are known as substances;
As the consciousness behind them.
As the nectar rich,
When bibed, end the miseries
Of the loving devotees that gain the perception lucid.
As the Perfect Bliss that makes no distinction
As existing within the Self and without.
As the Substance that shines
Dispelling darkness entire;
That Substance,
Let us in meekness adore.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #58 on: December 23, 2012, 07:30:16 PM »
Verse 9 of PoruL VaNakkam:

விண்ணாதி பூதமெல்லாந் தன்னகத்தி லடக்கிவெறு
    வெளியாய் ஞானக்
கண்ணாரக் கண்டஅன்பர் கண்ணூடே ஆனந்தக்
    கடலாய் வேறொன்
றெண்ணாத படிக்கிரங்கித் தானாகச் செய்தருளும்
    இறையே உன்றன்
தண்ணாருஞ் சாந்தஅருள் தனைநினைந்து கரமலர்கள்
    தலைமேற் கொள்வாம். 9 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #59 on: December 23, 2012, 07:40:00 PM »
This is verse 9 of PoruL VaNakkam as translated by mountianman:

As the Empty Spaces Vast
That contained within it
The sky and the rest of elements five;
As the Sea of Bliss
In the vision of those
Who saw with the eyes of jnana
As He who in compassion makes me
His own Self;
Lest I think of anything else,
For that God,

Arunachala Siva.

Whose benevolent Grace cherishing at heart
Let us raise our hands in adoration deep.