Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 353019 times)

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #30 on: December 22, 2012, 10:46:26 AM »
சந்ததமும் எனதுசெயல் நினதுசெயல் யானெனுந்
      தன்மைநினை யன்றியில்லாத்
   தன்மையால் வேறலேன் வேதாந்த சித்தாந்த்த
     சமரச சுபாவமிதுவே
இந்தநிலை தெளியநான் நெக்குருகிவாடிய
     இயற்கைதிரு வுளமறியுமேWhat I do is what You do.
For ever ever is this true.
What I am is what You are,
None different.
This the truth of Vedanta -
Siddhanta Samarasa;

To realize this, How I pined and melted
Thine Grace knoweth.


so happy to be back home, here, from all the maddening world, out there! I pray, I be able to spend time here.

« Last Edit: December 22, 2012, 11:09:58 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #31 on: December 22, 2012, 10:50:54 AM »
He Teaches how to pray -

சிரத்தைஎனும் வாளும்உதவிப்
பந்தமற மெய்ஞ்ஞானதீரமும் தந்தெனைப்
     பாதுகாத் தருள்செய்குவாய்
   பார்க்குமிட மெங்குமொருநீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே.


Do Thou grant the sword of faith.
Do Thou grant the courage of wisdom true
To sever the fetters of desire.
Do Thou grant thy Grace and redeem me!
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #32 on: December 22, 2012, 11:05:03 AM »
Sir, the verse 6 of Paripurananadam, that you had posted is an ideal lamentation to the almighty, for the current moment to everybody here -

பூதலய மாகின்ற மாயைமுத லென்பர்சிலர்
     பொறிபுலன் அடங்குமிடமே
   பொருளென்பர் சிலர்கரண முடிவென்பர் சிலர்குணம்
     போனஇட மென்பர்சிலபேர்
நாதவடி வென்பர்சிலர் விந்துமய மென்பர்சிலர்
     நட்டநடு வேயிருந்த
   நாமென்பர் சிலர்ருவுஉருவ மாமென்பர் சிலர்கருதி
    நாடில்அரு வென்பர்சிலபேர்
பேதமற வுயிர்கெட்ட நிலையமென் றிடுவர்சிலர்
     பேசில்அரு ளென்பர்சிலபேர்
   பின்னும்முன் னுங்கெட்டசூனியம தென்பர்சிலர்
     பிறவுமே மொழிவர்இவையால்
பாதரச மாய்மனது சஞ்சலப் ப்டுமலால்
     பரமசுக நிட்டை பெறுமோ
   பார்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே.6 .


FootNotes:

[1] School of Niriswara Sankhya
[2] School of Pasana Vadins
[3] School of Sangranda Vadins
[4] School of Niganta Vadins
[5] School of Sabda Brahma Vadins
[6] School of Jnananma Vadins
[7] School of Ekanma Vadins
[8] School of Sivasama Vadins
[9] School of Maya Vadins
[10] School of Bhaskara Charya
[11] School of Aikya Vada Saivas
[12] School of Sunya Vadins

          The Maya into which the elements subside
Is the origin of all, so some say. *[1]
The Substance into which the sense organs merge
Is the reality, so some say. *[2]
Where the cognitive organs, the karanas end,
Is the finite reality, so some say. *[3]

Where the gunas find their home
Is the Reality ultimate, so some say *[4].
Nadam it is, some say *[5]
Bindu it is, others say *[6].
The Self it is, yet others say *[7].
Formed it is, some say. *[8]
Formless it is, if you search deeper, so some say *[9].
The state where jiva merges losing identity in full
Is the reality, so some say *[10].
Divine Grace is the finite reality, so some say *[11].
The Void that neither beginning nor end has
Is the reality final so some say *[12].
And thus and thus yet other things they say.

By all these, except that my mind sore troubled,
Reaches a mercurial state.
Will I ever attain
The bliss of Transcendental Samadhi?
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #33 on: December 22, 2012, 11:14:22 AM »
Sir, Friends, please permit me to re-produce what Subramanian Sir has already posted, out of sheer joy of posting it -

அந்தகா ரத்தையோர் அகமாக்கி மின்போல்என்
      அறிவைச் சுருக்கினவரார்
    அவ்வறிவு தானுமே பற்றினது பற்றாய்
      அழுந்தவுந் தலைமீதிலே
சொந்தமா யெழுதப் படித்தார் மெய்ஞ்ஞான
      சுகநிட்டை சேராமலே
   சோற்றுத் துருத்தியைச் சதமெனவும் உண்டுண்டு
      தூங்கவைத் தவரார்கொலொ
தந்தைதாய் முதலான அகிலப்ர பஞ்சந்
      தனைத்தந்த தெனதாசையோ
   தன்னையே நோவனொ பிறரையே நோவனோ
      தற்கால மதைநோவனோ
பந்தமா னதுதந்த வினையையே நோவனோ
      பரமார்த்தம் ஏதுமறியேன்
    பார்க்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
       பரிபூர ணானந்தமே


        Who was it that converted my heart
Into a chamber of darkness
And then shortened my reason
Into a tiny spark
And submerged that reason by desire?

Who was it that decreed that
As the writing of fate on my head?
Who was it that
Without caring for attainment of Jnana-Bliss-Trance
Made me believe in the permanency of the body bag
And so to indulge in eating and sleeping?

Was it my desire that gave me my father, mother
And all the rest of worldly ties?
Shall I blame my own self, or others?
Shall I blame the present bad actions
Or the past karma for all this worldly bondage?
Forsooth I know nothing of Truth
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!


« Last Edit: December 22, 2012, 11:16:58 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #34 on: December 22, 2012, 11:26:57 AM »
நீராள மாயுருக வுள்ளன்பு தந்ததும்

To have been gifted with a heart that melts in love

We pray, for this gift. Lets pray for this gift. And this Sage, had lived in flesh and blood!

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #35 on: December 22, 2012, 11:31:30 AM »
Sir, the english translation states, Sabari, but it was Ahalya, and not Sabari, in the Verse 9 of Paripurananandam:

வாழாது வாழவே இராமனடி யாற்சிலையும்
        மடமங்கை யாகவிலையோ


Did not the Woman (Sabari) that lay dead as stone
re-live as a lovely damsel at the touch of Rama's feet?

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #36 on: December 22, 2012, 12:41:03 PM »
Dear Nagaraj,

Yes. It is Ahalya and not Sabari.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #37 on: December 22, 2012, 12:43:42 PM »
This is the first verse of PoruL VaNakkam:

3. பொருள் வணக்கம்

(அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)

நித்தியமாய் நிர்மலமாய் நிட்களமாய் நிராமயமாய்
      நிறைவாய் நீங்காச்                                                   
சுத்தமுமாய் தூரமுமாய்ச் சமீபமுமாய்த் துரியநிறை
      சுடராய் எல்லாம்
வைத்திருந்த தாரகமாய் ஆனந்த மயமாகி
     மனவாக் கெட்டாச்
சித்துருவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப் பெருவெளியைச்
     சிந்தை செய்வாம்.1 .

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #38 on: December 22, 2012, 12:45:59 PM »
The following is the English translation of mountainman:

Eternal, Pure, Groundless, Death and Birth Free
Pervasive, ever Immaculate
Distant, Near, Enveloping Effulgence of Void,
The Support of all, the Fullness of Bliss.

The Cit-Form *[1] beyond thought and speech,
That which thus stood,
The Expanse Vast that generates Bliss
Let us contemplate.

FootNotes:
[1] Chit - spirit or knowledge

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #39 on: December 22, 2012, 03:08:32 PM »
reproducing From Verse 9 of Paripurananandam:

பாழான என்மனங் குவியஒரு தந்திரம்
        பண்ணுவ துனக்கருமையோ


Is it then impossible for you to devise a trick
That can make my accursed mind to stop wandering?


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #40 on: December 22, 2012, 03:13:22 PM »
reproducing From verse 10 of Paripuranandam:

உள்ளதே போதும்நான் நான்எனக் குளறியே
      ஒன்றைவிட் டொன்றுபற்றிப்
பாசக் கடற்க்குளே வீழாமல் மனதற்ற
       பரிசுத்த நிலையை அருள்வாய்


Grant me that Mindless Pure State
Which prevents me from the restless pursuit
Of ''I'' and ''Mine''
Driving me in confusion from pillar to post.


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #41 on: December 22, 2012, 05:06:54 PM »
Verse 2 of of PoruL VaNakkam:  (PoruL, Sat, Self)

யாதுமன நினையுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
     யாதநின் பாலும்
பேதமற நின்றுயிக் குராகி அன்பருக்கே
    பேரா னந்தக்
கோதிலமு தூற்றரும்பிக் குணங்குறியொன் றறத்தன்னைக்
    கொடுத்துக் காட்டுந்
தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
    சிந்தை செய்வாம். 2 . 

Arunachala Siva.,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #42 on: December 22, 2012, 05:08:42 PM »
This is English rendering of Verse 2 of PoruL VaNakkam by mountainman.


As the Thought behind whatever thought the mind thinks,
Filling all things in undifferentiated accord
As their Life of Life;
Gushing forth the ambrosial waters of Divine Bliss
For the devotees true,
Revealing of Itself by giving Itself
As Formless and Attributeless,
That Great Siddhanta Light
That is the Benevolent ParaParam
Let us contemplate.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #43 on: December 22, 2012, 05:12:10 PM »
Verse 3 of PoruL VaNakkam as given by mountainman.


As expanse vast,
As the source of elements five
As the origin of the silentness vast,
As the Bliss that is beyond the reach
Of mind and categories rest,
As that which when revealed by Grace of Guru
Envelopes them in purity and yet recedes from them afar,
That which thus is immanent in all
That Substance
Let us contemplate.


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #44 on: December 22, 2012, 05:14:05 PM »
Verse 3 of PoruL VaNakkam.

பெருவெளியாய் ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத
      பெரிய மோனம்
வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
     மயமாய் ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழுங்கிக்
    கொண்டப் பாலுந்
தெரிவரிதாய்க் கலந்தெந்தப் பொருள் அந்தப் பொருளினையாஞ்
    சிந்தை செய்வாம் .3.

Arunachala Siva.