Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 356034 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #285 on: February 02, 2013, 01:09:30 PM »
Verse 2 of Chit sukodaya Vilasam of Thayumanavar:


குறிக ளோடுகுண மேது மின்றியனல்
      ஒழுக நின்றிடும் இரும்பனல்
   கூட லின்றியது வாயி ருந்தபடி
      கொடிய ஆணவ அறைக்குளே
அறிவ தேதும்அற அறிவி லாமைமய
      மாயி ருக்குமெனை அருளினால்
   அளவி லாததனு கரண மாதியை
      அளித்த போதுனை அறிந்துநான்
பிறவி லாதவண நின்றி டாதபடி
      பலநி றங்கவரு முபலமாய்ப்
   பெரிய மாயையி லழுந்தி நின்னது
      ப்ரசாத நல்லருள் மறந்திடுஞ்
சிறிய னேனுமுனை வந்த ணைந்துசுக
      மாயி ருப்பதினி என்றுகாண்
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 2


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #286 on: February 02, 2013, 01:11:19 PM »
Verse 2 of Chit sukodaya Vilasam as translated by mountainman:


With form none, with attributes none,
With furnace none where melted steel flowed hot,
With what it was as it was,
In that horrid cell of anava,
With intelligence none,
With non intelligence filled, I was.

To me who was in that condition,
With Thine Grace,
Thou granted the body
And the instruments of knowledge
And the environment essential for enjoyment.

At that time,
I did not know Thee
And stood not inseparate from Thee
But instead like the crystal
That reflects the variegated glow of colors,
I got deep immersed in the maya vast
And forgot the gift of Thy Grace.

Now when is it to be
That this lowly one is to be near Thee
And to remain blessed?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #287 on: February 03, 2013, 12:50:53 PM »
Verse 3 of Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar.

ஐந்து பூதமொரு கானல் நீரென
      அடங்க வந்தபெரு வானமே
   ஆதி யந்தநடு வேது மின்றியரு
      ளாய்நிறைந் திலகு சோதியே
தொந்த ரூபமுடன் அரூப மாதிகுறி
      குணமி றந்துவளர் வத்துவே
   துரிய மேதுரிய உயிரி னுக்குணர்வு
      தோன்ற நின்றருள் சுபாவமே
எந்த நாளுநடு வாகி நின்றொளிரும்
      ஆதியே கருணை நீதியே
   எந்தை யேஎன இடைந்திடைந் துருகும்
      எளிய னேன்கவலை தீரவுஞ்
சிந்தை யானதை யறிந்து நீயுனருள்
      செய்ய நானுமினி யுய்வனோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 3

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #288 on: February 03, 2013, 12:52:48 PM »

Oh! Thou the Spaces Vast!
Where the elements five as one merge,
Come to rest final!

Oh! Thou Light Divine!
That shines as Grace,
Without beginning, middle and end!

Oh! Thou Being,
With Form Twine
And Formless,too,
With attributes none
That groweth vast!

Oh! Thou Turiya Awareness of Void!
And the Grace Nature
That giveth awareness
To one who experiences turiya state!

Oh! Thou the Primal One
That ever shines as the Just
And the inexorable Law of Compassion!

Oh! My Father,
I melt in distress severe.
Do Thou end my sorrow!

Knowing my thoughts
Will you ever grant me Thy Grace
And will I ever be redeemed?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!


Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #289 on: February 03, 2013, 12:54:19 PM »
Verse 4 of Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar:


ஐவ ரென்றபுல வேடர் கொட்டம
      தடங்க ம்ர்க்கடவன் முட்டியாய்
   அடவி நின்றுமலை யருகில் நின்றுசரு
      காதி தின்றுபனி வெயிலினால்
மெய்வ ருந்துதவ மில்லைநற் சரியை
      கிரியை யோகமெனும் மூன்றதாய்
   மேவு கின்றசவு பான நன்னெறி
      விரும்ப வில்லையுல கத்திலே
பொய்மு டங்குதொழில் யாத தற்குநல
      சார தித்தொழில் நடத்திடும்
   புத்தி யூகமறி வற்ற மூகமிவை
      பொருளெ னக்கருதும் மருளன்யான்
தெய்வ நல்லருள் படைத்த அன்பரொடு
      சேர வுங்கருணை கூர்வையோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 4

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #290 on: February 03, 2013, 12:56:39 PM »
Verse 4 of Chit Sukodaya Vilasam, of  Thayumanavar, as translated by mountainman:

That the haughtiness of the hunter -
That is the senses five - may be subdued,
Standing with the resoluteness of the monkey-hold,
In the mountain forests
And appeasing hunger by eating withered leaves and the like,
And subjecting the body to the rigors of heat and cold -
Such penance have I performed none.

Nor did I hanker after
Chariya, kriya and yoga
That step by step leads to the Goal.
Per contra, Whatever the pursuit that demands falsehood total.
For that to engineer and to possess
The intelligence, tact and technique necessary
I considered important,
Of such dark thoughts am I.

Will you not bless me to join
Thine devotees possessed of Divine Grace?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #291 on: February 04, 2013, 01:37:21 PM »
Verse 5 of Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar:


ஏகமானவுரு வான நீயருளி
      னால னேகவுரு வாகியே
   எந்த நாளகில கோடி சிர்ட்டிசெய
      இசையு நாள்வரை யநாள்முதல்
ஆக நாளது வரைக்கு முன்னடிமை
      கூடவே சனன மானதோ
   அநந்த முண்டுநல சனன மீதிதனுள்
      அறிய வேண்டுவன அறியலாம்
மோக மாதிதரு பாச மானதை
      அறிந்து விட்டுனையும் எனையுமே
   முழுது ணர்ந்துபர மான இன்பவெள
      மூழ்க வேண்டும் இதுஇன்றியே
தேக மேநழுவி நானுமோ நழுவின்
      பின்னை உய்யும்வகை உள்ளதோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 5


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #292 on: February 04, 2013, 01:41:56 PM »
Verse 6 of Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar:

நியம லட்சணமும் இயம லட்சணமும்
      ஆச னாதிவித பேதமும்
   நெடிது ணர்ந்திதய பத்ம பீடமிசை
      நின்றி லங்குமச பாநலத்
தியல றிந்துவளர் மூல குண்டலியை
      இனிதி றைஞ்சியவ ளருளினால்
   எல்லை யற்றுவளர் சோதி மூலஅனல்
      எங்கள் மோனமனு முறையிலே
வயமி குந்துவரும் அமிர்த மண்டல
      மதிக்கு ளேமதியை வைத்துநான்
   வாய்ம டுத்தமிர்த வாரி யைப்பருகி
      மன்னு மாரமிர்த வடிவமாய்ச்
செயமி குந்துவரு சித்த யோகநிலை
      பெற்று ஞானநெறி அடைவனோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 6

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #293 on: February 04, 2013, 04:48:39 PM »
Verse 7 of Chit Sakodaya Vilasam, of Thayumanavar:


எறிதி ரைக்கடல் நிகர்த்த செல்வமிக
      அல்ல லென்றொருவர் பின்செலா
   தில்லை யென்னுமுரை பேசி டாதுலகில்
      எவரு மாமெனம திக்கவே
நெறியின் வைகிவளர் செல்வ மும்உதவி
      நோய்க ளற்றசுக வாழ்க்கையாய்
   நியம மாதிநிலை நின்று ஞானநெறி
      நிட்டை கூடவுமெந் நாளுமே
அறிவில் நின்றுகுரு வாயு ணர்த்தியதும்
      அன்றி மோனகுரு வாகியே
   அகில மீதுவர வந்த சீரருளை
      ஐய ஐயஇனி என்சொல்கேன்
சிறிய னேழைநம தடிமை யென்றுனது
      திருவு ளத்தினிலி ருந்ததோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 7

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #294 on: February 04, 2013, 04:53:48 PM »
Verse 8 of Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar:


எவ்வு யிர்த்திரளும் உலகி லென்னுயிர்
      எனக்கு ழைந்துருகி நன்மையாம்
   இதமு ரைப்பஎன தென்ற யாவையும்
      எடுத்தெ றிந்துமத யானைபோல்
கவ்வை யற்றநடை பயில அன்பரடி
      கண்டதே அருளின் வடிவமாக்
   கண்ட யாவையும் அகண்ட மென்னஇரு
      கைகுவித்து மலர் தூவியே
பவ்வ வெண்திரை கொழித்த தண்தரளம்
      விழியு திர்ப்பமொழி குளறியே
   பாடி யாடியு ளுடைந்து டைந்தெழுது
      பாவையொத் தசைத லின்றியே
திவ்ய அன்புருவ மாகி அன்பரொடும்
      இன்ப வீட்டினி லிருப்பனோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 8


Arunachala Siva.

(Today the weblink of mountainman is not working for some unknown reasons. Hence I have given four verses of
Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar. I shall give the English rendering my mountainman when the link becomes
alright.)

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #295 on: February 05, 2013, 06:07:18 AM »
Verse 5 of Chit Sukodaya Vilasam as translated by mountainman:


Thou of Form that is the only One,
Out of Thine Grace
Chose to create the million, million forms.
From that day until this day it goes on.
And this slave will have been with you at the creation
A million, million times.
Many the good that flow from being born.
What is to be known can be known.

I seek to know the pasa that desire gives,
And then to know Thee and I in entirety,
And so immerse myself in the pervasive Waters of Bliss.
If this is not to be
And both body and I slip away,
Is there a way that I may be redeemed?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #296 on: February 05, 2013, 06:09:36 AM »
Verse 6 of Chit Sukodaya Villasam as translated by mountainman:Knowing deep the ways of yama
And the ways of niyama
And the diverse asanas and the rest of yoga,
And the way of ajapa mantra
That shines radiant in the lotus of the heart;

And then bowing low to Kundalini Mother in muladhara,
Sending up her glowing flame to the limitless heights
Of the moon's mystic sphere,

In the way of chant
We were silent taught
And there burying our thoughts,
And drinking deep in the Ocean of ambrosial waters
Get transformed into deathless state of ambrosia,
And attaining the triumphant
Siddha Yoga state that ensues,
Beach the Nana goal;
Will this ever be for me?
Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!


Arunachala Siva.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #297 on: February 05, 2013, 06:11:05 AM »
Verse 7 of Chit Sukodaya Vilasam, as translated by mountainman:


Riches, vast as the wavy seas,
Are a curse unceasing.
And so, without letting me
Go after anyone in pursuit of it,
Never making me say the word ''no'' to anyone,
Thou granted me abundant wealth earned in the righteous way
That received the approbation of all;
Leading a disease-free life of comfort,
Standing in the path of niyama and other ways of yoga,
Attaining samadhi in the jnana path;

Toward this end that I be
Thou stood in my awareness,
And, as Guru within, taught me inward,
And then as Mauna Guru
Thou appeared on earth itself.

Of this act of Grace of Thine,
My Lord, my Lord, how shall I speak anymore?

Was it the consideration
That I am Thine forlorn slave that moved Thee?

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that Purity Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #298 on: February 05, 2013, 06:13:02 AM »
Verse 8 of Chit Sukodaya Vilasam:


''All life here below is my life'' -
Thus, melting in heart,
May I speak good and kindly things,
Throwing away all that is called ''mine''
And walking carefree
Like the elephant in mast,
Seeing the feet of holy beings
As veritable embodiment of Grace,
And seeing all objects as cosmic unity,
And so with folded hands
Scattering flowers in worship,
The eyes streaming tear drops
Like pearls thrown by white waves of foamy sea,
Words faltering in confusion,
Singing and dancing, and in ecstasy
Breaking down again and again,
And remaining immobile like the painted doll,
Transformed into form divine,
Will I be in the Home of Bliss
With Thine loving devotees?.

Oh! Thou the Brahman that is unknowable!
The One that is Purity-Perfection!
The Spaces Vast where dawns
The Knowledge that is Bliss!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #299 on: February 05, 2013, 10:38:18 AM »
Verse 9 of Chit Sukodaya Vilasam of Thayumanavar:


மத்தர் பேயரொடு பாலர் தன்மையது
      மருவியே துரிய வடிவமாய்
   மன்னு தேசமொடு கால மாதியை
      மறந்து நின்னடிய ரடியிலே
பத்தி யாய்நெடிது நம்பும் என்னையொரு
      மையல் தந்தகில மாயையைப்
   பாரு பாரென நடத்த வந்ததென்
      பார தத்தினுமி துள்ளதோ
சுத்த நித்தவியல் பாகு மோவுனது
      விசுவ மாயை நடுவாகவே
   சொல்ல வேண்டும்வகை நல்ல காதிகதை
      சொல்லு மாயையினு மில்லைஎன்
சித்த மிப்படி மயங்கு மோஅருளை
      நம்பி னோர்கள்பெறு பேறிதோ
   தெரிவ தற்கரிய பிரம மேஅமல
      சிற்சு கோதய விலாசமே - 9

Arunachala Siva.