Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 361305 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #225 on: January 19, 2013, 12:45:06 PM »
Verse 5 of Engum NiRaihinRa poruL of Tayumanavar:

கண்ணார நீர்மல்கி யுள்ளநெக் குருகாத
      கள்ளனே னானாலுமோ
   கைகுவித் தாடியும் பாடியும் விடாமலே
      கண்பனித் தாரைகாட்டி
அண்ணா பரஞ்சோதி யப்பா உனக்கடிமை
      யானெனவு மேலெழுந்த
   அன்பாகி நாடக நடித்ததோ குறைவில்லை
      அகிலமுஞ் சிறிதறியுமேல்
தண்ணாரு நின்னதரு ளறியாத தல்லவே
      சற்றேனும் இனிதிரங்கிச்
   சாசுவத முத்திநிலை ஈதென் றுணர்த்தியே
      சகநிலை தந்துவேறொன்
றெண்ணாம லுள்ளபடி சுகமா யிருக்கவே
      ஏழையேற் கருள்செய்கண்டாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.5.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #226 on: January 19, 2013, 12:47:52 PM »
Verse 5 of Engum NiRaihinRa poruL, as translated by mountainman:

Though a hypocrite I am,
Who never shed a genuine tear,
Nor melted from the bottom of heart for love of Thee,

Yet with folded hands I danced and sang
And showed continuous flow of tears
And endless played the outward drama of love crying
''My Lord! Cosmic Light! Father! I am Thy slave!''

The world knows this a bit.
Nor is it unknown to Thy Compassionate Grace.

Pray, take a little pity on me now.
Teach this poor man
The state of eternal liberation
And the truth of reality
So I may think of nothing else
And be blessed in Truth Bliss!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!


****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #227 on: January 20, 2013, 09:52:21 AM »
Verse 6 of Engum NiRaihinRa poruL of Thayumanavar:

காகமா னதுகோடி கூடிநின் றாலுமொரு
      கல்லின்முன் னெதிர்நிற்குமோ
   கர்மமா னதுகோடி முன்னேசெய் தாலுநின்
      கருணைப்ர வாகஅருளைத்
தாகமாய் நாடினரை வாதிக்க வல்லதோ
      தமியனேற் கருள்தாகமோ
   சற்றுமிலை என்பதுவும் வெளியாச்சு வினையெலாஞ்
      சங்கேத மாய்க்கூடியே
தேகமா னதைமிகவும் வாட்டுதே துன்பங்கள்
      சேராமல் யோகமார்க்க
   சித்தியோ வரவில்லை சகசநிட் டைக்கும்என்
      சிந்தைக்கும் வெகுதூரம்நான்
ஏகமாய் நின்னோ டிருக்குநா ளெந்தநாள்
      இந்நாளில் முற்றுறாதோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.6.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #228 on: January 20, 2013, 09:54:06 AM »
Verse 6 of Engum NiRaihinRa poruL as translated by mountainman:


In million, millions
May the crows flock,
Yet will they ever stand together
Against a stone thrown?

In million, millions
May the past karmas aggregate.
Will they ever touch those who have sought
To drink of the waters of Thy Compassionate Grace?

So, is it clear
That I thirst not, even a little bit,
For Divine Grace?
karmas together have conspired
To harass this body.

Will it ever be one of these days?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #229 on: January 20, 2013, 10:06:43 AM »
Verse 7 of Engum NiRaihinRa poruL of Thayumanavar:


ஒருமைமன தாகியே அல்லலற நின்னருளில்
      ஒருவன்நான் வந்திருக்கின்
   உலகம் பொறாததோ மாயாவிசித்ரமென
      ஓயுமோ இடமில்லையோ
அருளுடைய நின்னன்பர் சங்கைசெய் திடுவரோ
      அலதுகிர்த் தியகர்த்தராய்
   அகிலம் படைத்தெம்மை யாள்கின்ற பேர்சிலர்
      அடாதென்பரோ அகன்ற
பெருமைபெறு பூரணங் குறையுமோ பூதங்கள்
      பேய்க்கோல மாய்விதண்டை
   பேசுமோ அலதுதான் பரிபாக காலம்
      பிறக்கவிலை யோதொல்லையாம்
இருமைசெறி சடவினை எதிர்த்துவாய் பேசுமோ
      ஏதுளவு சிறிதுபுகலாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.7.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #230 on: January 20, 2013, 10:08:19 AM »
Verse 7 of Engum NiRaihinRa poruL, as translated by mountainman:


Will not the world tolerate
If I, so lonesome, come to receive Thy Grace
With mind solely centered on Thee?

Will they treat it with indifference
As a queer act of maya?
So, is there no place for me?

Will Thine devotees
That have received Grace
Dispute my entry?

Or will those few celestial functionaries
Who create and protect this world
Say ''No'' to my admission?

Or will Thy Perfection Fullness
That is great and grand
Become less so?

Or will Thy demon host become ghoulish
And obstinately contend against me?
Or is it that the time is not ripe yet?

Or will the twin karmas
That are inert
Open their mouth and protect?
What really is the secret?
Pray, speak a bit!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #231 on: January 21, 2013, 12:52:40 PM »
Verse 8 of Engum NiRaihinRa poruL of Thayumanavar:

நில்லாது தேகமெனும் நினைவுண்டு தேகநிலை
      நின்றிடவும் மௌனியாகி
   நேரே யுபாயமொன் றருளினை ஐயோஇதனை
      நின்றனுட் டிக்க என்றால்
கல்லாத மனமோ வொடுங்கியுப ரதிபெறக்
      காணவிலை யாகையாலே
   கையேற் றுணும்புசிப் பொவ்வாதெந் நாளும்உன்
      காட்சியிலிருந்து கொண்டு
வல்லாள ராய்இமய நியமாதி மேற்கொண்ட
      மாதவர்க் கேவல்செய்து
   மனதின் படிக்கெலாஞ் சித்திபெற லாஞானம்
      வாய்க்குமொரு மனுவெனக்கிங்
கில்லாமை யொன்றினையும் இல்லாமை யாக்கவே
      இப்போ திரங்குகண்டாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.8.


Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #232 on: January 21, 2013, 12:57:40 PM »
Verse 8 of Engum NiRaihinRa poruL, as translated by mountainman:


External is this body -
That I know.

And for the body to remain imperishable,
Thou as Mauni
Imparted a secret direct.

Alas! If I wish to follow it,
The ignorant mind
Does not get calmed
And attain spirituality,
The senses subduing.

And so, abandoning this way of life
Of begging for daily food
I should like to serve the Tapasvis austere,

Who have adopted firm
Iyama, Niyama and the Rest of the Yoga Way;
And receiving their blessing
Can attain Siddhis and Nana;
So grant me this one boon;
That want may become unwanted for me
Pray, give this now!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #233 on: January 21, 2013, 12:59:50 PM »
Verse 9 of Engum NiRaihinRa poruL:


மரவுரி யுடுத்துமலை வனநெற் கொறித்துமுதிர்
      வனசருகு வாயில்வந்தால்
   வன்பசி தவிர்த்தும்அனல் வெயிலாதி மழையால்
      வருந்தியு மூலஅனலைச்
சிரமள வெழுப்பியும் நீரினிடை மூழ்கியுந்
      தேகநம தல்லவென்று
   சிற்சுக அபேஷையாய் நின்னன்பர் யோகஞ்
      செலுத்தினார் யாம்பாவியேம்
விரவும்அறு சுவையினோடு வேண்டுவ புசித்தரையில்
      வேண்டுவ எலாமுடுத்து
   மேடைமா ளிகையாதி வீட்டினிடை வைகியே
      வேறொரு வருத்தமின்றி
இரவுபக லேழையர்கள் சையோக மாயினோம்
      எப்படிப் பிழைப்பதுரையாய்
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.9.


Arunachala Siva.,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #234 on: January 21, 2013, 01:01:18 PM »
Verse 9 of Engum NiRaihinRa poruL as translated by mounainman:

Wearing the bark of trees,
Pecking at wild grains,
Appeasing hunger when fallen dried leaves
Find their way into the mouth,
Suffering from fire, sun and rain,
Rousing the kundalini fire from muladhara
And sending it up to the cranium top,
Standing plunged in water -
Thus, holding this body is not ours forever,
Thine devotees performed yoga
Seeking to attain spiritual Bliss.

But, I, the sinner,
Eating what I liked,
What satisfied the six flavors *[1] of the palate,
Wearing all that fancy too,
Residing in mansions, tall and towered,
With care none, day and night,
Enjoying the company of women,
How am I to find redemption -
Pray, speak!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!


FootNotes:
[1] Six flavors: 1) Saltiness 2) Sweetness 3) Sourness 4) Bitterness 5) Astringency 6) Pungency


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #235 on: January 22, 2013, 10:36:35 AM »
Verse 10 of Engum NiRaihinRa poruL, of Thayumanavar:

முத்தனைய மூரலும் பவளவா யின்சொலும்
      முகத்திலகு பசுமஞ்சளும்
   மூர்ச்சிக்க விரகசன் னதமேற்ற இருகும்ப
      முலையின்மணி மாலைநால
வைத்தெமை மயக்கிஇரு கண்வலையை வீசியே
      மாயா விலாசமோக
   வாரிதியி லாழ்த்திடும் பாழான சிற்றிடை
      மடந்தையர்கள் சிற்றின்பமோ
புத்தமிர்த போகம் புசித்துவிழி யிமையாத
      பொன்னாட்டும் வந்ததென்றால்
   போராட்ட மல்லவோ பேரின்ப முத்திஇப்
      பூமியி லிருந்துகாண
எத்தனை விகாதம்வரும் என்றுசுகர் சென்றநெறி
      இவ்வுலகம் அறியாததோ
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.10.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #236 on: January 22, 2013, 10:38:38 AM »
Verse 10 of Engum NiRaihinRa poruL as translated by mountainman:

Teeth like pearl,
Lips like coral
Words like sugar,
Countenance gleaming with soft turmeric paste,
Breasts like a pair of cones,
Adorned with dangling garland of gems,
Stirring up intoxicating emotions of passion,

With these the slender-waisted damsels
Throw their net of alluring glance
And plunge me into the ocean of mayaic lust
That gives the transient pleasure of sex.
Is this to be my lot?

Or if the lot is to be
The celestial Land of God
Where the eyelids of denizens immortal do not close,
In constant carousal of freshly brewed ambrosia,
Will there not be a mental conflict?

To attain spiritual bliss here below,
Long, long the distance you have to traverse -
Thus did Sukhar go.
Is this not known to this world?

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!

****

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #237 on: January 22, 2013, 10:40:23 AM »
Verse 11 of Engum NiRaihinRa poruL, of Thayumanavar.

உன்னிலையும் என்னிலையும் ஒருநிலை யெனக்கிடந்
      துளறிடும் அவத்தையாகி
   உருவுதான் காட்டாத ஆணவமும் ஒளிகண்
      டொளிக்கின்ற இருளென்னவே
தன்னிலைமை காட்டா தொருங்கஇரு வினையினால்
      தாவுசுக துக்கவேலை
   தட்டழிய முற்றுமில் லாமாயை யதனால்
      தடித்தகில பேதமான
முன்னிலை யொழிந்திட அகண்டிதா காரமாய்
      மூதறிவு மேலுதிப்ப
   முன்பினொடு கீழ்மேல் நடுப்பாக்கம் என்னாமல்
      முற்றுமா னந்தநிறைவே
என்னிலைமை யாய்நிற்க இயல்புகூ ரருள்வடிவம்
      எந்நாளும் வாழிவாழி
   இகபர மிரண்டினிலும் உயிரினுக் குயிராகி
      எங்குநிறை கின்றபொருளே.11.

Engum NiRaihinRa poruL - concluded.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #238 on: January 22, 2013, 10:42:02 AM »
Verse 11 of Engum NiRaihinRa poruL, as translated by mountainman:

''Your condition and my condition are one'' -
Thus told, in a state of confusion am I.

Egoity that does not show form
Is like darkness that hides from light;
Revealing not its true form, it shrivels.

The ocean of pleasure and pain
That heaves by karmas twine
Becomes calm.
The visible world
That appears so diverse and real
By nonexistent maya
Loses its reality of presence.

Then doth Thou,
Pervasive, Ancient dawn on High
And appear as Fullness of Bliss
With neither beginning nor middle nor end.

Do Thou grant me the Grace
That I stand in my pristine state
And may that Grace Form
Forever, forever be for me!

Oh! Thou the Pervasive Being
That is Life of life
Of this world and next!

Engum NiRaihinRa poruL - concluded.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #239 on: January 23, 2013, 10:39:28 AM »
Verse 1 of Satchitananda Sivam of Thayumanavar.

11. சச்சிதானந்தசிவம்


பாராதி ககனப் பரப்புமுண் டோவென்று
      படர்வெளிய தாகிஎழுநாப்
   பரிதிமதி காணாச் சுயஞ்சோதி யாய்அண்ட
      பகிரண்ட உயிரெவைக்கும்
நேராக அறிவாய் அகண்டமாய் ஏகமாய்
      நித்தமாய் நிர்த்தொந்தமாய்
   நிர்க்குண விலாசமாய் வாக்குமனம் அணுகாத
      நிர்மலா னந்தமயமாய்ப்
பேராது நிற்றிநீ சும்மா இருந்துதான்
      பேரின்ப மெய்திடாமல்
   பேய்மனதை ய்ண்டியே தாயிலாப் பிள்ளைபோல்
      பித்தாக வோமனதைநான்
சாராத படியறிவின் நிருவிகற் பாங்கமாஞ்
      சாசுவத நிட்டைஅருளாய்
   சர்வபரி பூரண அகண்டதத் துவமான
      சச்சிதா னந்தசிவமே.1.

Arunachala Siva.