Author Topic: Thayumanavar - Blessings  (Read 374594 times)

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Thayumanavar - Blessings
« on: December 19, 2012, 05:58:42 PM »
I am urged to open a thread dedicated to Saint Thayumanavar,
to post verses from his works. Bhagavan has often quoted from his expressions.தந்தை தாயுநீ என்னுயிர்த் துணையுநீ சஞ்சல மதுதீர்க்க
வந்த தேசிக வடிவுநீ உனையலால் மற்றொரு துணைகாணேன்
அந்தம் ஆதியும் அளப்பருஞ் சோதியே ஆதியே அடியார்தஞ்
சிந்தை மேவிய தாயுமா னவனெனுஞ் சிரகிரிப் பெருமானே. 10.

than-thai thAyun-I ennuyirth thuNaiyun-I sanjsala mathuthIrkka
van-tha thEsika vadivun-I unaiyalAl maRRoru thuNaikANEn
an-tham Athiyum aLapparunj sOthiyE AthiyE adiyArthanj
sin-thai mEviya thAyumA navanenunj sirakirip perumAnE. 10.

Thou art father and mother!
Thou art the support of my life.
Thou art the Guru Form
That came to relieve my distress.
None other support do I see but Thee.
Thou art the immeasurable Light
Without beginning and end.
Thou, the Primal Being!
Thou, Thayumanava! Lord of Sivagiri
That is seated in the thoughts of devotees true!


Salutations to the Great Guru.

« Last Edit: December 19, 2012, 06:24:14 PM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #1 on: December 19, 2012, 06:07:05 PM »
அங்கிங் கெனாதபடி  எங்கும் ப்ரகாசமாய்
      ஆனந்த பூர்த்தியாகி
  அருளடு  நிறைந்ததெது தன்னருள் வெளிக்குளே
      அகிலாண்ட கோடியெல்லாந்
தங்கும் படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க் குயிராய்த்
       தழைத்ததெது மனவாக்கினில்
  தட்டாமல் நின்றதெது சமயகோ டிகளெலாந்
       தந்தெய்வம் எந்தெய்வமென்
றெங்குந் தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவும் நின்றதெது
       எங்கணும் பெருவழக்காய்
  யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகி இன்பமாய்
       என்றைக்கு முள்ள தெதுஅது
கங்குல்பக லறநின்ற எல்லையுள தெதுஅது
       கருத்திற் கிசைந்ததுவே
  கண்டன வெலாமோன வுருவெளிய தாகவுங்
       கருதிஅஞ் சலிசெய்குவாம்.     1.


      angking kenAthapadi  engkum prakAsamAy
      Anan-tha pUrththiyAki
  aruLadu  n-iRain-thathethu thannaruL veLikkuLE
      akilANda kOdiyellAn-
thangkum padikkissai vaiththuyirk kuyirAyth
       thazaiththathethu manavAkkinil
  thaddAmal n-inRathethu samayakO dikaLelAn-
       than-theyvam en-theyvamen
Rengkun- thodarn-thethir vazakkidavum n-inRathethu
       engkaNum peruvazakkAy
  yAthinum vallavoru siththAki inpamAy
       enRaikku muLLa thethuathu
kangkulpaka laRan-inRa ellaiyuLa thethuathu
       karuththiR kisain-thathuvE
  kaNdana velAmOna vuruveLiya thAkavung
       karuthianj saliseykuvAm.     1.

What is it, which is
Uncircumscribed Effulgence,
Perfect Bliss,
Divine-Love Filled --

What is it, which willed
To contain the countless universes
In boundless space
And there flourishes as Life of life, -

What is it, which stood
Transcending thought and word,

What is it, which remained
As the ever contentious object
Of countless faiths claiming,
''This, my God,'' ''This, our God''--

What is it, which exists as
Omnipresent,
Omnipotent
Love-filled
and Eternal -

What is it, which knows
No limits of
Night and day -

That indeed is what is agreeable to thought,
That indeed is what fills all space in silentness.

That indeed is what we in meekness worship.


(pannirusIr Asiriya viruththam - 1)

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #2 on: December 19, 2012, 06:14:17 PM »
This is the second verse of the compsition No. 1 titled TiruvaruL Parasiva VaNakkam. - Prayet to the Grace of Parasivam:   


ஊரனந் தம்பெற்ற பேரனந் தஞ்சுற்றும்
       உறவனந் தம்வினையினால்
  உடலனந் தஞ்செயும் வினையனந் தங்கருத்
       தோஅனந் தம்பெற்றபேர்
சீரனந் தஞ்சொர்க நரகமும் அனந்தநற்
       றெய்வமும் அனந்தபேதந்
  திகழ்கின்ற சமயமும் அனந்தமத னால்ஞான
       சிற்சத்தியா லுணர்ந்து
காரனந் தங்கோடி வருஷித்த தென அன்பர்
       கண்ணும்விண்  ணுந்தேக்கவே
  கருதரிய ஆனந்த மழைபொழியும் முகிலைநங்
       கடவுளைத் துரியவடிவைப்
பேரனந் தம்பேசி மறையனந் தஞ்சொலும்
        பெரியமௌ னத்தின்வைப்பைப்
  பேசரும் அனந்தபத ஞான ஆ னந்தமாம்
        பெரியபொரு ளைப்பணிகுவாம்.  2.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #3 on: December 19, 2012, 06:24:14 PM »
The English rendering of Verse 2 is as under:

Countless the habitats lived,
Countless the names borne,
Countless the kith and kin possessed,
Countless the bodies by karma caused,
Countless the Karmas daily perfomed,
Countless the thoughts entertained,
Countless the name and fame acquired,
Countless the heaven and hell experienced,
Countless the Gods worshipped,
Countless the faiths followed -

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #4 on: December 19, 2012, 06:31:07 PM »
I have given only the first part of the verse. The second part of the verse in English is as under: And so, realising through jnana and grace
Our God of turiya form *[1]
The Divine Cloud that pours the rains of limitless rapture
Descending through the dome of heaven
And through the love-filled eyes of fervent devotees,

Who chant the names countless
That scriptures countless recount,

The Treasure vast of silentness
That Wisdom Bliss of inexplicable state,
That Immensity

Let us in meekness worship.


Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #5 on: December 19, 2012, 06:34:20 PM »
The third verse of Tiru AruL Parasiva VaNakkam is as under:

அத்துவித வத்துவைச் சொப்ரகா சத்தனியை
         அருமறைகள் முரசறையவே
  அறிவினுக் கறிவாகி ஆனந்த மயமான
         ஆதியை அநாதியேக
தத்துவ சொருபத்தை மதசம்ம தம்பெறாச்
          சாலம்ப ரகிதமான
  சாசுவத புட்கல நிராலம்ப ஆலம்ப
          சாந்தபத வ்யோமநிலையை
நிர்தநிர் மலசகித நிஷ்ப்ரபஞ் சப்பொருளை
          நிர்விஷய சுத்தமான
  நிர்வி காரத்தைத் தடத்தமாய் நின்றொளிர்
          நிரஞ்சன நிராமயத்தைச்
சித்தமறி யாதபடி சித்தத்தில் நின்றிலகு
          திவ்யதே சோமயத்தைச்
  சிற்பர வெளிக்குள்வளர் தற்பரம தானபர
          தேவதையை அஞ்சலிசெய்வாம்.  3.

Arunachala Siva

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #6 on: December 19, 2012, 06:38:39 PM »
This is the English rendering of the third verse:


That which is Nondual,
That which is the unique Light of Word,
That which the scriptures loud proclaim:

As the Wisdom of Wisdom
As the Bliss that fills
As the Primal One,

As the Ancient One of Tattva *[1]- Form -
That which faiths contend after,
That which is sought for support,
That which is Permanent,
That which is Fullness,
That which is without support,
That which is our support,
That which is Peace,
That which is the state of Void,
That which is Eternal Pure,
That which is untouched by the materiality of the universe,

That which is unaffected by events,
That which is Changeless,
That which shines as impassive neutrality,
That which is Blemishless,
That which is Formless,
That which is in thought
Without thought cognizing it,
That which is Divine Light Effulgence,
That which is Uncreated,
That which flourishes in the jnana void,
That God Supreme,
Let us in meekness worship.


Arunachala Siva,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #7 on: December 19, 2012, 06:42:37 PM »
From here, the next chapter Paripuraanandam starts:


2. பரிபூரணானந்தம்


வாசா கயிங்கரிய மன்றியொரு சாதன
        மனோவாயு நிற்கும்வண்ணம்
   வாலாய மாகவும் பழகியறி யேன்துறவு
        மார்கத்தின் இச்சைபோல
நேசானு சாரியாய் விவகரிப் பேன் அந்த
        நினைவையும் மறந்தபோது
   நித்திரைகொள் வேந்தேகம் நீங்குமென எண்ணிலோ
        நெஞ்சந் துடித்தயகுவேன்
பேசாத ஆனந்த நிட்டைக்கும் அறிவிலாப்
        பேதைக்கும் வெகுதூரமே
   பேய்க்குண மறிந்திந்த நாய்க்குமொரு வழிபெரிய
         பேரின்ப நிட்டை அருள்வாய்
பாசா டவிக்குளே செல்லாதவர்க்கருள்
         பழுத்தொழுகு தேவதருவே
  பார்குமண்ட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
         பரிபூர ணானந்தமே. 1.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #8 on: December 19, 2012, 06:45:19 PM »
The English rendering is as follows:

Except by way of words and rituals
I had not practiced even casually
Anything to contain mind and breath.

As though I was longing for renunciation
I hold serious discussions.
And when I forget all thoughts of it,
I go to sleep.

When I think, I will have to shuffle this body
I swoon in fear, my heart trembling.

Long, long indeed is the distance between
The blissful state of Transcendent Silentness
And this ignorant one.

Knowing the devilish ways of this lowly cur,
Grant Thou a way to contemplation of supreme bliss.

Oh! Thou, the heavenly wishing tree *[1]
That grants all ripe rich boons
To those who enter not the forest of pasas *[2]

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #9 on: December 19, 2012, 06:59:58 PM »
Verse 2 of Paripurananandam:

தெரிவாக ஊர்வன நடப்பன பறப்பன             
          செயற்கொண் டிருப்பனமுதல்
  தேகங்க ளத்தனையும் மோகங்கொள் பௌதிகஞ்
         சென்மித்த ஆங்கிறக்கும்
விரிவாய பூதங்கள் ஒன்றோடொன் றாயழியும்
        மேற்கொண்ட சேடம் அதுவே
   வெறுவெளி நிராலம்ப நிறைசூன்யம் உபசாந்த
         வேதவே தாந்தஞானம்
பிரியாத பேரொளி பிறக்கின்ற வருள் அருட்
        பெற்றோர்கள் பெற்றபெருமை
  பிறவாமை யென்றைக்கும் இறவாமை யாய்வந்து
        பேசாமை யாகுமெனவே
பரிவா யெனக்குநீ யறிவிக்க வந்ததே
        பரிபாக காலமலவோ
  பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
        பரிபூர ணானந்தமே. 2.
         

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #10 on: December 19, 2012, 07:02:07 PM »
This is the 'English rendering of Verse of Paripurananadam:

All visible life that is clothed in body vesture
All that crawl, walk, fly and have their being
All, all that nature in propagative urge created
Will perish.

The elements mighty will die away one after another.
What will remain is: the vast Empty Space,
Unsupported, unrelieved Void,
Theupasanta that is peace beyond understanding
The jnana of Veda-Vedanta,
The mighty Light that leaves not.

Of them that receive it
Are the souls blessed with Grace.
Great indeed are they;
Born they will never after be;
Nor dead be;
But in silentness steeped remain.

And this Thou came in compassion to tell me.
Is this not a sign that I am ripe for it?
Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #11 on: December 19, 2012, 07:36:49 PM »
verse 3 of Paripuranandam:

ஆராயும் வேளையில் பிரமாதி யானாலும்
      ஐயவொரு செயலுமில்லை
  அமைதியொடு பேசாத பெருமைபெறு குணசந்த்ர
     ராமென இருந்தபேரும்
நேராக வொருகோபம் ஒருவேளை வரஅந்த
       நிறைவொன்று மில்லாமலே
    நெட்டுயிர்த் துத்தட் டழிந்துளறு வார்வசன
      நிர்வாக ரென்றபேரும்
பூராய மாயோன்று பேசுமிட மோன்றைப்
     புலம்புவார் சிவராத்திரிப்
   போதுதுயி லோமெனற விரதியரும் அறிதுயில்
     போலேயிருந்து துயில்வார்
பாராதி தனிலுள்ள செயலெலாம் முடிவிலே
      பார்க்கில்நின் செயலல்லவோ
  பார்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற                     
      பரிபூர ணானந்தமே. 3.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #12 on: December 19, 2012, 07:39:07 PM »
The English rendering of Paripuranandam, Verse 3.


When you come to think of it,
Even Brahma and the rest of the gods are powerless to act on their own.
Even those who habitually observed a calm demeanor
And were sparing of words,
And who built up the reputation
As acme of gentle behavior
Sometimes do fly into a temper, losing all balance
And breathing hard, indulge in sudden outbursts.

Even those who were reputed as men
That are masters of expression
Sometime miss the central point
And blabber at will.

Even those who vowed
That they would not have a wink of sleep
On the Holy Night of Siva,
Fall into a twilight sleep,
Waking and waking not.

When thus, you come to examine
The activities that go on in the myriad worlds,
Are they not really all
Of Thine own willing?

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #13 on: December 20, 2012, 09:06:39 AM »
Verse 4 - Paripurananandam


அண்டபகி ரண்டமும் மாயா விகாரமே
      அம்மாயை யில்லாமையே
   யாமெனெவும் அறிவுமுண் டப்பாலும் அறிகின்ற
      அறிவினனை யறிந்துபார்க்கின்
எண்டிசை விளக்குமொரு தெய்வஅரு ளல்லாமல்
      இல்லையெனு நினைவுஉண்டிங்(கு)
   யானென தறந்துரிய நிறைவாகி நிற்பதே
      இன்பமெனும் அன்பும்உண்டு
கண்டன எலாம்அல்ல என்றுகண் டனைசெய்து
      கருவிகர ணங்களோயக்
   கண்மூடி யொருகண மிருக்கஎன் றாற்பாழ்த்த
      கர்மங்கள் போராடுதே
பண்டையுள கர்மமே கர்த்தா வெனும்பெயர்ப்
     பக்ஷ்ம்நான் இச்சிப்பனோ
   பார்க்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
     பரிபூர ணானந்தமே. 4.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48206
  • View Profile
Re: Thayumanavar - Blessings
« Reply #14 on: December 20, 2012, 09:08:49 AM »
The English translation by mountainman group is as under:
Verse 4 of Paripurananandam:


The Cosmos and the countless universes vast
Are but diverse manifestations of maya.
That maya is an illusion persistent;
This knowledge is there.

And cognizing the knowledge beyond that knowledge
Will be realized:
That the luminous orbs in directions eight
Are but the gift of Grace Divine;
And nothing but that.
That to stand here
Filled with the bliss of turiya consciousness,
Devoid of I and mine,
Is love divine.

''Nothing seen is real; all, all, false'' -
Thus contending
To sit for a moment, eyes closed, in contemplation,
Organs rendered actionless, I strive;
But the accursed karmas assail in hordes!

Will I crave for the title that
I belong to the coterie that holds
The ancient karma as decisive supreme?

Oh! Thou who filleth all visible space
In unbroken continuity!
Thou, the Bliss that is Perfect Full!

Arunachala Siva.