Author Topic: Tiruppavai.  (Read 39930 times)

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #90 on: March 08, 2014, 06:01:01 AM »
Verse 10 continued....

நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்றப் பறை தரும் nAtRa thuzhAymudi nArAyaNan nammAl pOtRa paRaitharum Lord Narayanan who wears fragrant tulasi leaves on His head and who is to give us the drum if we sing in praise of Him

நாற்றம் nARRam =Frangrance துழாய் thuzhAy=Tulasi முடி mudi =wears(on his head).

Lady AnDAL is using a phrase that is most dear to the devotees-She is referring to the Holiest of Holy,the fragrant  Tulasi which is so dear to Lord nArayana who is said to wear this on his head.Why?Because it is imbued with the Devotion of Devotees.

Here is an excerpt from The Gospel of Sri Ramakrishna:

Quote
God is not different from His name. Satyabhama tried to balance Krishna with gold and precious stones, but could not do it. Then Rukmini put a tulsi-leaf with the name of Krishna on the scales. That balanced the Lord.

AnDAL and her companions are trying to tempt the Girl inside to come out and join the Satsangh through this irresistible offer:நாற்றத் துழாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்றப் பறை தரும்

....continued

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #91 on: March 08, 2014, 06:03:28 AM »
Verse 10 continued...

Humour is an important aspect of spiritual living.It is the armour of mature souls that encountering any difficulty or obstacle they resort to Humour.Lesser mortals become irritable and discomfited.
Here AnDAL resorts to one such quip when she finds the girl inside not even responding.

புண்ணியனால் பண்டு ஒரு நாள் கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்ப கர்ணனும் puNNiyanAl paNdorunAL kootRathin vAyveezhnddha kumbhakarNanum
Through him one day,in the aeon past,Kumbakarnan who fell into the jaws of death

புண்ணியனால்  puNNiyanAl =He who is the Very embodiment of virtue-This Refers to Lord Rama who slayed KumbhakarNa(brother of rAvana).

கூற்றத்தின் வாய் வீழ்ந்த Fell into the jaws of Death;கூற்றம் kootRam =means Untimely Death.
TGN explains this as follows:Everything that is born has a natural Life span that is determined at the very time of conception in the mother's womb.As such the allotted life span has to be spent on terra firma.This span gets shortened depending on the sin imprints that the embodied soul earns through its deeds and may result in a sudden exit from this world through some unnatural means-through accident or murder,etc.The Death through such unnatural means is called கூற்றம் kootRam.

TGN refers to TirukkuraL here(Verse 269):

கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு.


Even terrible Death can be averted by those who
surcharge the Life energy  through penance.

நோற்றல்(நோன்பு நோற்றல்)=Vow or penance.

TGN also points out that AnDAL is quite familiar with TirukkuraL ,particularly this verse;as such the words  கூற்றம் and ஆற்ற find their way in her verse spontaneously.No plagiarism here!

தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ? thORum unakkE perundthuyildhAn thanddhAnO? Did that demon bequeath his deep sleep to you,having been vanquished by you in contest?

ஆற்ற அனந்தல் உடையாய்! அருங்கலமே! AtRa ananddhaludaiyAy!arungkalamE! Enormous is your stupor! O Rare Receptacle!
The Girl inside the house is in samAdhi and seemingly in a sort of stupor-Lady AnDAL calls out to her as அருங்கலமே! 'O Rare Receptacle'! and bids her to come down to the awareness of the world and join the Satsangh.

continued.....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #92 on: March 08, 2014, 06:05:29 AM »
Verse 10 continued....

தேற்றமாய் வந்து திறவேலோர் எம்பாவாய்! thErRamAy vanddhu thiRavElOrempAvAy! Come in Clarity and open(the door to us),Listen and ponder,our girl!

Swami Vivekananda in his Raja Yoga explains the difference between sleep and Samadhi:

Quote
There is a still higher plane upon which the mind can work. It can go beyond consciousness. Just as unconscious work is beneath consciousness, so there is another work which is above consciousness, and which also is not accompanied with the feeling of egoism. The feeling of egoism is only on the middle plane. When the mind is above or below that line, there is no feeling of "I", and yet the mind works. When the mind goes beyond this line of self - consciousness, it is
called Samadhi or superconsciousness. How, for instance, do we know that a man in Samadhi has not gone below consciousness, has not degenerated instead of going higher? In both cases the works are unaccompanied with egoism. The answer is, by the effects, by the results of the work, we know that which is below, and that which is above. When a man goes into deep sleep, he enters a plane beneath consciousness. He works the body all the time, he breathes, he moves the body, perhaps, in his sleep, without any accompanying feeling of ego; he is unconscious, and when he returns from his sleep, he is the same man who went into it. The sum total of the knowledge which he had before he went into the sleep remains the same; it does not increase at all. No enlightenment comes. But when a man goes into Samadhi, if he goes into it a fool, he comes out a sage.
What makes the difference? From one state a man comes out the very same man that he went in, and from another state the man comes out enlightened, a sage, a prophet, a saint, his whole character changed, his life changed, illumined. These are the two effects. Now the effects being different, the causes must be different. As this illumination with which a man comes back from Samadhi is much higher than can be got from unconsciousness, or much higher than can be got by reasoning in a conscious state, it must, therefore, be superconsciousness, and Samadhi is called the superconscious state
.

Our Lady AnDAL calls out to the Girl inside -தேற்றமாய் வந்து thErRamAy vanddhu Come in Clarity and திறவேலோர் எம்பாவாய்!and open(the door to us)-meaning do open the door of your heart to us and share the Riches,O Rare Receptacle.Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #93 on: March 08, 2014, 06:21:09 AM »
Verse 11

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து
செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச் செய்யும்
குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே!
புற்றரவல்குல் புனமயிலே! போதராய்.
சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்துநின்
முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட,
சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ
எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்
.

katRukkaRavai kaNanggaL palakaRanddhu,
setRAr thiRalazhiya cheRu seruchcheyyum
kutRamonRillAdha kOvalartham poRkodiyE!
putRaravalgul punamayilE!pOdharAy,
sutRaththu thOzhimAr ellArum vanddhunin
mutRam pugunddhu mugilvaNNan pErpAda,
sitRadhE pEsAdhE selva peNdAttinee
etRukku uRanggum poruLElOrempAvAy.

      Peacock and Rain-Cloud
O golden creeper of the clan of cowherds
who are wholly free from blemish of any kind.
Untiringly they milk many groups of milch-cows
(that are young and with their calves by their side)
and they sally forth to join the battle
with opponents and destroy hostile power.
O Graceful peacock whose limb is as the hooded snake,
come forth,we beseech you.
All the friends from around have entered your frontyard
and while they are singing the praise of the Lord
who in complexion is as the rain-cloud
Is it meet you should,O affluent damsel,
be still in slumber without even stirring
or uttering a single word?Listen and ponder,our girl!

continued.....

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #94 on: March 11, 2014, 10:46:10 AM »


             EXQUIITE BEAUTY OF THIS GOPI

Oh Golden Creeper of a girl (the scion among the
maidens of this group)! You are a jewel among the
cowherds, who are:

(1) master craftsmen in the milking of ever so many groups
of young milch cows (at a stretch)

(2) skillful in warfare, namely, very much able to go against
and destroy their (strong) opponents and routing their
strength and

(3) thoroughly blemishless! Oh Charming peacock-like (beautiful)
damsel with the hips resembling the hood of a cobra! May You come
(and join our fold). When we - Your kinswomen and friends - have
come and entered the open front yard (without roof ) of Your house,
and when we are singing (in chorus) the names of the Lord of dark
cloud-like hue, what are you fast asleep for, without even moving or
giving any response, Oh rich and young girl ?

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #95 on: March 12, 2014, 05:47:26 AM »
Verse 11 Continued....

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பல கறந்து katRukkaRavai kaNanggaL palakaRanddhu they milk many groups of milch-cows (that are young and with their calves by their side)

கற்று kaRRu ->கன்று=Calf  ;கறவை kaRavai =Milch cows  ; கணங்கள் kaNanggaL =Herds or Groups

Outwardly this refers to the clan of cowherds's  Strict adherence to Dharmic way of life:
1.They only milked cows which were blessed with calves.
2.They milked the cows after the calves had their fill.

Owing to this dharmic way of living they were abundantly blessed with cows that were innumerable to count-கறவைக் கணங்கள் பல

TGN mentions how Sri Bhagavan used to visit the cowshed in the Asramam daily and see the family of cows and calves-and in a subtle way ensure that they are well taken care of.

This also refers to the milking of Knowledge from the diverse sources like The Vedas,the Upanishads ,The Gita ,The Puranas-That the clan of cowherds are rich in this knowledge.

Sri Ramakrishna says:

Quote
Do you know who the gopis were? Ramachandra was wandering in the forest where sixty thousand rishis dwelt. They were very eager to see Him. He cast a tender glance at them.According to a certain Purana, they were born later on as the gopis of Vrindavan
.

செற்றார் திறலழியச் சென்று செருச் செய்யும் setRAr thiRalazhiya cheRu seruchcheyyum  they sally forth to join the battle  with opponents and destroy hostile power.

செற்றம் setRam=Hatred,Rancour,Aversion. திறல் thiRal =Strength

செற்றார் திறலழியச்=Destruction of the Hostile power of those who hate.

சென்று செருச் செய்யும் ;செரு seru =Battle

This refers to the gentle and wise  nature of true devotees-They seek out the ones who hate them and their ideologies-and win them over by their love and wisdom.-சென்று செருச் செய்யும் refers to this nature.

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #96 on: March 12, 2014, 05:50:00 AM »
Verse 11 continued....

Our Lady AnDAL calls out to this advanced aspirant as:

குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே! kutRamonRillAdha kOvalartham poRkodiyE!  O golden creeper of the clan of cowherds
who are wholly free from blemish of any kind!

The Blemishless nature of the cowherd clan was already spoken of earlier in the very opening sentences of this verse.Even among the blemishless clan,the girl seemingly asleep inside the house is called as பொற்கொடியே! poRkodiyE! O Golden creeper!
It is the nature of a creeper to cling.This girl is such a one and clings to the Lord Sri Krishna -and is wholly dependent on Him.Hence the term
பொற்கொடியே!

புற்றரவல்குல் புனமயிலே! போதராய் putRaravalgul punamayilE!pOdharAy O Graceful peacock whose limb is as the hooded snake, come forth

புற்றரவல்குல் =புற்று + அரவு +  அல்குல்

புற்று=Lair அரவு=Snake அல்குல்=Waist ; புற்றரவல்குல் -Refers to the lower limbs of the Girl seemingly asleep to resemble a Hooded snake.

புனமயிலே! போதராய். punamayilE!pOdharAy O Graceful peacock !come forth.

புனமயிலே=புனம் + மயிலே  ; புனம் punam =land suitable for dry grain, commonly on hills

புனமயிலே! punamayilE refers to the Graceful peacock that lives in the wild hilly lands.

Lady AnDAL is using a similie here in calling this girl as புனமயிலே! .We will soon see the connection and context of this.

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #97 on: March 12, 2014, 05:55:54 AM »
Verse 11 continued....

சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்துநின் முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட sutRaththu thOzhimAr ellArum vanddhunin mutRam pugunddhu mugilvaNNan pErpAda  All the friends from around have entered your frontyard and while they are singing the praise of the Lord.

முகில்வண்ணன் பேர்பாட = முகில் + வண்ணன் +பெயர் +பாட

This is the connection-The Lord is முகில்வண்ணன்-darkhued like the could and the devotee seemingly asleep is புனமயில்,wild peacock.

The Peacock should be dancing with joy ,even as we friends have entered the frontyard and are singing the praise of the darkhued lord-says AnDAL.

Yet the girl in the house  is not stirring!

சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ!  sitRadhE pEsAdhE selva peNdAttinee- without even stirring or uttering a single word,O affluent Damsel!

எற்றுக்கு உறங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய்! etRukku uRanggum poruLElOrempAvAy! What is the sense in your sleeping like this?Listen and ponder ,O girl!

எற்றுக்கு =எதற்காக =what for?

The Girl seemingly asleep is in DhyAna samAdhi and our Lady AnDAL wonders how is it that despite their  singing praise of the Dark hued Lord(Sri Krishna),the girl is not stirring or uttering a word!The true reason is that the girl is not asleep-She is a செல்வ பெண்டாட்டி!-an affluent Damsel who possesses the Lord and clings to him as a creeper-பொற்கொடி

The other girls wait on her to join the satsangh and enrich them.

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #98 on: March 12, 2014, 05:57:23 AM »
Verse 12

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கிரங்கி
நினைத்து முலைவழியே நின்று பால்சோர
நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!
பனித்தலை வீழநின் வாசல் கடைபற்றிச்
சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற
மனத்துக்கினியானைப் பாடவும்நீ வாய்திறவாய்
இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்?
அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய்.


kanaithiLang katRerumai kanRukkiranggi
ninaiththu mulaivazhiyE ninRu pAlsOra
nanaiththillam sERAkkum naRselvan thanggAy!
paniththalai veezhanin vAsal kadaippatRi
chinaththinAl thennilanggai kOmAnai chetRa
manaththukkiniyAnai pAdavumnee vAythiRavAy!
iniththAn ezhunddhirAy;eedhenna pEruRakkam?
anaiththillaththArum aRinddhElOrempAvAy.

        Ceaseless Stream of Milk 
O you the younger sister of one who has amassed wealth
by the rightful means and in whose household the entire floor
has been rendered slushy by the stored milk pouring down
through the udder of the buffalo in ceaseless stream
because she had thought of her calf and bellowed in compassion!
With the dew falling heavy on our heads,we are holding onto
the lintel of your front-door,as we sing of Him who in ire
put an end to the monarch of Lanka in the south
and who is all sweetness to the mind.
And yet you have not deigned to open your mouth!
How mysterious is this deep slumber of yours!
Awaken atleast now,for all those in nearby homes
have come to know(your odd conduct),Listen and ponder,our Girl!

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #99 on: March 13, 2014, 07:12:41 AM »


   CEASELESS STREAM OF MILK

Oh Younger sister of the rich cowherd ,
whose house is rendered muddy and slushy by
the profuse milk flowing from the udders of the
(unmilked) She-buffalo, who thinks of her calf ,
and with great affection spots out abundant milk!
Even when we have come all the way to the entrance
of your house , unmindful of the heavy dew-fall on
our head , and even when we sing (in chorus) to our
heart's content , the glory of the dear Lord (viz).,
RaamA , who has slain angrily the emperor of LankA
in the south , nevertheless, you do not respond to us
at all and have not opened your mouth . Atleast ,
kindly get up now ! Why do you prolong your sleep?
People in all other houses have already woken up .

(Verse 12)
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #100 on: March 14, 2014, 05:50:25 AM »
Verse 12 continued....

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கிரங்கி நினைத்து முலைவழியே நின்று பால்சோர kanaithiLang katRerumai kanRukkiranggi ninaiththu mulaivazhiyE ninRu pAlsOra the stored milk pouring down through the udder of the buffalo in ceaseless stream because she had thought of her calf and bellowed in compassion!

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கிரங்கி =கனைத்து+இளம்+கற்று+எருமை ,கன்றுக்கு+இரங்கி

கனைத்து=Bellow இளம்+கற்று=young or baby calf  இரங்கி =In compassion

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கிரங்கி நினைத்து முலைவழியே நின்று பால்சோர -Just by merely thinking about the young calf,the buffalo ,out of compassion pours out its milk in torrents!

We may refer to verse 63 of Akshara maNa malai where Sri Bhagavan says:

Quote
நோக்கியே கருதிமெய் தாக்கியே பக்குவ மாக்கிநீ யாண்டரு ளருணாசலா!

O ArunAchalA!Save me,after making me fit through 'Look','Thought' and 'Physical contact'

These refer to three forms of initiation-By look,by touch and by thought..Initiation by thought does not require physical proximity.

Lady AnDAL refers to this 'Thought' initiation by the Great ones,who out of compassion pour forth their grace in rich abundance on all those who are receptive and yearn for Grace,like the she buffalo pours out milk in torrents at the mere thought of its young calf!

In the life of Sri Ramakrishna,we have this phase of the master's life when he awaited for the coming of pure souled young disciples.Here is this story:

The Master's Yearning for His Own Devotees

Quote
Contact with the Brahmos increased Sri Ramakrishna's longing to encounter aspirants who would be able to follow his teachings in their purest form. "There was no limit", he once declared, "to the longing I felt at that time. During the day-time I somehow managed to control it. The secular talk of the worldly-minded was galling to me, and I would look wistfully to the day when my own beloved companions would come. I hoped to find solace in conversing with them and relating to them my own realizations. Every little incident would remind me of them, and thoughts of them wholly engrossed me. I was already arranging in my mind what I should say to one and give to another, and so on. But when the day would come to a close I would not be able to curb my feelings. The thought that another day had gone by, and they had not come, oppressed me. When, during the evening service, the temples rang with the sound of bells and conch-shells, I would climb to the roof of the kuthi in the garden and, writhing in anguish of heart, cry at the top of my voice: 'Come, my children! Oh, where are you? I cannot bear to live without you.' A mother never
longed so intensely for the sight of her child, nor a friend for his companions, nor a lover for his sweetheart, as I longed for them. Oh, it was indescribable! Shortly after this period of yearning the devotees began to come.

Such is the compassion of the Great ones who await to pour forth their Grace on fit receptacles.

continued...

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #101 on: March 14, 2014, 06:06:28 AM »
Verse 12 continued....

நனைத்தில்லம் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்!nanaiththillam sERAkkum naRselvan thanggAy! O you the younger sister of one who has amassed wealth
by the rightful means and in whose household (the entire floor has been rendered slushy by the stored milk pouring down through the udder of the buffalo in ceaseless stream)


நற்செல்வன் தங்காய்!
The Girl in this house is called thus-for she is a sister of one whose home is steeped in Devotion and drenched with Blessings.

Who is நற்செல்வன்?We may refer to TirukkuraL verse 411 where TiruvaLLuvar says:

செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.


The Wealth gathered through listening is the wealth of wealth;This wealth
is the supreme  among all wealth.

This is the wealth obtained by sravana or Listening.நற்செல்வன் naRchelvan refers to the one who has this sort of wealth-the wealth that is gathered through listening and spent in Good deeds.

பனித்தலை வீழநின் வாசல் கடைபற்றிச் paniththalai veezhanin vAsal kadaippatRi  With the dew falling heavy on our heads,we are holding onto  the lintel of your front-door

பனித்தலை வீழ -This is to say that as soon as they enter the sannidhi of this devotee,they feel the coolness.

சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கினியானைப் பாடவும்நீ வாய்திறவாய்! chinaththinAl thennilanggai kOmAnai chetRa
manaththukkiniyAnai pAdavumnee vAythiRavAy!as we sing of Him who in ire put an end to the monarch of Lanka in the south  and who is all sweetness to the mind. And yet you have not deigned to open your mouth.

கோமான் kOmAn = Monarch  ;செற்ற chetRa = Killed

Here the girls in the satsangh  are singing the glories of Lord rAma.

He is  மனத்துக்கினியான் -who is all sweetness to the mind and yet when it came to dealing with the adharmic rAvana he displayed சினம்-in his ire he killed the monarch of Sri Lanka.

Sri Bhagavan Ramana tells this interesting story:

Rama AND Lakshmana were wandering in the forest in search of Sita. Rama was grief-stricken. Just then Siva and Parvati happened to pass close-by. Siva saluted Rama and passed on. Parvati was surprised and asked Siva to explain why He, the Lord of the Universe, being worshipped by all, should stoop to salute Rama, an ordinary human who having missed his consort was griefstricken and moving in anguish in the wilderness looking helpless.
Siva then said, ?Rama is simply acting as a human being would under the circumstances. He is nevertheless the incarnation of Vishnu and deserves to be saluted. You may test him if you choose.?
Parvati considered the matter, took the shape of Sita and appeared in front of Rama, as he was crying out the name of Sita in great anguish. He looked at Parvati appearing as Sita, smiled and asked, ?Why Parvati, are you here? Where is Sambhu? Why have you taken the shape of Sita?? Parvati felt abashed and explained how she went there to test him and sought an explanation for Siva saluting him.
Rama replied, ?We are all only aspects of Siva, worshipping Him at sight and remembering Him out of sight.?

continued....

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #102 on: March 14, 2014, 06:29:55 AM »
Verse 12 continued....

We have the following conversation in The Gospel of Sri Ramakrishna:

Rama said to Narada : 'I am very much pleased with your prayer. Ask a boon of Me.'Narada replied, 'O Rama, may I have pure devotion to Your Lotus Feet, and may I not be deluded by Your world-bewitching maya!' Rama said, 'Be it so: ask for something else.' Narada replied, 'No, Rama, I do not want any other boon.'
"Everyone is under the spell of this world-bewitching maya. When God assumes a human body, He too comes under the spell. Rama wandered about weeping for Sita. 'Brahman weeps entangled in the snare of the five elements.' But you must remember this: God, by His mere will, can liberate Himself from this snare."
BHAVANATH: "The guard of a railway train shuts himself of his own will in a carriage; but he can get out whenever he wants to.'
MASTER: 'The Isvarakotis-Divine Incarnations, for instance-can liberate themselves whenever they want to; but the jivakotis cannot. Jivas are imprisoned by 'woman and gold'. When the doors and windows of a room are fastened with screws, how can a man get out?"
BHAVANATH (smiling): "Ordinary men are like the third-class passengers on a railway train. When the doors of their compartments are locked, they have no way to get out."

சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கினியானைப் பாடவும்நீ வாய்திறவாய்! chinaththinAl thennilanggai kOmAnai chetRa
manaththukkiniyAnai pAdavumnee vAythiRavAy!as we sing of Him who in ire put an end to the monarch of Lanka in the south  and who is all sweetness to the mind. And yet you have not deigned to open your mouth!

Lady AnDAL is thus saying that Lord Rama is nArAyana himself and is ever sweet to the devotees,although he displayed all the emotions as a man,a human-This way he is so accessible and close to us.
The girls are singing the praise of Lord Rama and yet the girl in the house is not opening her mouth to join them பாடவும்நீ வாய்திறவாய்-"Do open your mouth and join us in our singing".

இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம்? iniththAn ezhunddhirAy;eedhenna pEruRakkam Awaken atleast now;How mysterious is this deep slumber of yours!
This is to say that the girl seemingly asleep is in a state of samAdhi and her slumber is not that of the ordinary kind.

அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய். anaiththillaththArum aRinddhElOrempAvAy. All those in nearby homes  have come to know(your odd conduct),Listen and ponder,our Girl!

We have the stellar example of Latu Maharaj(Swami AdbhutAnanda),a disciple of Sri Ramakrishna who used to lie down cover himself with a cloth as if asleep.His Brother disciples knew that he is only feigning sleep.Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4074
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #103 on: March 15, 2014, 06:55:10 AM »
Verse 13

புள்ளின்வாய் கீண்டானை, பொல்லா அரக்கனைக்
கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்,
பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவைக்களம் புக்கார்;
வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று;
புள்ளும் சிலம்பினகாண்; போதரிக் கண்ணினாய்!
குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே,
பள்ளிக் கிடத்தியோ? பாவாய்! நீ நன்னாளால்
கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோரெம்பாவாய்.

puLLinvAy keeNdAnai,pollA arakkanai
kiLLi kaLainddhAnai keerthimai pAdippOy,
piLLaigaL ellArum pAvaikkaLam pukkAr;
veLLi ezhunddhu,vyAzham uRanggitRu;
puLLum silambinakAN;pOdhari kaNNinAy!
kuLLa kuLira kudainddhu neerAdAdhE,
paLLi kidaththiyO?pAvAy!nee nannALAl
kaLLam thavirnddhu kalanddhElOrempAvAy.

               Give up Artifice

Singing the valorous history of Him who clove in twain
the beak of the bird(that was a demon in disguise)
and who with supreme ease rooted out and threw away
another malefic demon(by name Ravana)
all the girls have entered the venue of our penance.
Venus arising,Jupiter has gone to slumber:
see,even the birds are chirping:
O damsel with flower-like eyes(with radiating crimson-lines)
instead of plunging deep in the cooling waters,
how is it you are still stretched out in bed?
Today being a good day,you should give up artifice
and come and join us.Listen and Ponder,Our girl! 
« Last Edit: March 25, 2014, 07:31:36 AM by Ravi.N »

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Tiruppavai.
« Reply #104 on: March 16, 2014, 07:08:59 AM »


   
Experience the Lord in the company
of other devotee
sSinging the glory of Him
Who split the bird's bill and kill'd
And Him who pluck'd the wicked
        demon as a weed;
Girlies all reach'd the site of deity;
Venus ascended and Jupiter, had
        slept sunk;
Birds too clanged behold, belle gild:
Thy eye, is a la flower or deer flirting?
Yet asleep in bed,
Enjoin to dip and shiver in bath cold;
Shed off thy stealth untold
This day is auspicious, consider
        our damsel..
       
We have come singing in praise of
the bravery of the Lord, who ripped
apart the Asura (Bakasura) who came
in the form of a bird (crane) and the lord,
who destroyed the Ravana as if it were
child's play and now we have entered the
designated place to perform our vows.
The Venus has now risen and the Jupiter
has already set. Birds have started to
move in flocks in search of food .
Oh Young and naturally beautiful girl
with charming eyes resembling a flower
and that of a doe's, don't try to enjoy
Krishna all alone by yourself and it is
such a surpirse that you are sleeping in
the bed instead of joining us to take a
dip in the cold waters .(Verse 13)
« Last Edit: March 16, 2014, 07:14:18 AM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta