Author Topic: Sri Subramanya Bharati:  (Read 21747 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Sri Subramanya Bharati:
« on: December 11, 2012, 04:09:29 PM »
Today, 11th December 2012,  is the birth day of Sri Subramanya Bharati. He was a freedom fighter and a poet. living in self exile
in Pondycherry. He died at a young age in Tiruvallikeni, Chennai.

பேசாப் பொருளைப் பேசநான் துணிந்தேன்,
கேட்கா வரத்தைக் கேட்கநான் துணிந்தேன்,
மண்மீ துள்ள மக்கள், பறவைகள்.
விலங்குகள் பூச்சிகள் புற்பூண்டு, மரங்கள்,
யாவுமென் வினையால் இடும்பை தீர்ந்தே,

The above is one of his songs on divine, where the meaning is worth contemplating.

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #1 on: December 11, 2012, 05:45:28 PM »
Dear Sir,

Thank you so much for this reminder. gratitude in the remembrance of Mahakavi.

Om
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

latha

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 149
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #2 on: December 11, 2012, 06:49:48 PM »
Subramanianji,

Thank you for the reminder - I was enjoying his songs yesterday and amazed at how simple and meaningful the lyrics are.

Kayiley pullipadenney kanna perumaney ni
kaniyiley inipadenney kanna perumaney

Seeing God in everything from the sour taste of a raw fruit to the sweet taste of a ripe fruit, in sickness and health, coolness in the breeze and the burning heat of the fire...

Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #3 on: December 12, 2012, 06:12:43 PM »
Dear All,

Subramanya Bharati wrote the following song years before India attained freedom. This is his foresioght. He says:
'We have attained freedom, let us rejoice.' In pure Tamizh grammar, it is called Kala Vazhu Amaithi. The mistake of calling
the future as the present, is permitted.

         31. சுதந்திரப் பள்ளு
(பள்ளர் களியாட்டம்)

ராகம் - வராளி தாளம் - ஆதி

பல்லவி

ஆடுவோமே - பள்ளுப் பாடுவோமே
ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோ மென்று (ஆடு)

பார்ப்பானை ஐயரென்ற காலமும் போச்சே - வெள்ளைப்
பரங்கியைத் துரையென்ற காலமும் போச்சே - பிச்சை
ஏற்பாரைப் பணிகின்ற காலமும் போச்சே - நம்மை
ஏய்ப்போருக் கேவல்செய்யும் காலமும் போச்சே (ஆடு)

எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு - நாம்
எல்லோரும் சமமென்பது உறுதியாச்சு
சங்கு கொண்டே வெற்றி ஊதுவோமே - இதைத்
தரணிக்கெல் லாமெடுத்து ஓதுவோமே. (ஆடு)

எல்லோரும் ஒன்றென்னும் காலம் வந்ததே - பொய்யும்
ஏமாற்றும் தொலைகின்ற காலம் வந்ததே - இனி
நல்லோர் பெரியரென்னும் காலம் வந்ததே - கெட்ட
நயவஞ்சக் காரருக்கு நாசம் வந்ததே. (ஆடு)

உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் - வீணில்
உண்டுகளித் திருப்போரை நிந்தனை செய்வோம்.
விழலுக்கு நீர்பாய்ச்சி மாய மாட்டோ ம் - வெறும்
வீணருக்கு உழைத்துடலம் ஓய மாட்டோ ம். (ஆடு)

நாமிருக்கும் நாடு நமதுஎன்ப தறிந்தோம் - இது
நமக்கே உரிமையாம் என்ப தறிந்தோம் - இந்தப்
பூமியில் எவர்க்கும்இனி அடிமை செய்யோம் - பரி
பூரணனுக் கேயடிமை செய்து வாழ்வோம். (ஆடு)


Arunagiri Natha has also said that his songs would one day will be sung at every step of Murugan temples!  This is again his
foresight. Today in Tiruttani and other temples, on the first of English new year, Tiruppugazh songs are sung at every step
by devotees.

Arunachala Siva.

Arunachala Siva.

arcsekar

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 75
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #4 on: December 15, 2012, 06:40:28 PM »
Bharathi is not just a great poet . He is a Jnani initiated/inspired  by Thapovanam Gnanananda, whom he acknowledged as Kulla Swami- Short Swami. While in Pondy ,Kulla Swami used to come suddenly from somewhere, smile and shower his grace on Bharathi.
When  a newspaper carrying  obituary report of  Bharathi with photo was shown to Bhagavan, he was reported to have said ' Yes . I have seen him. He had once come to the cave on the Hill, when I was living there.

 Every year  Bharathi  used to   give away One Anna coin  to visitors on Vijayadasami day conveying his festival  greetings Once, on the night before Vijayadasami, when  he had no money with him for such gesture, he was lying down and brooding over that matter. At the same time, Kami Chetti a money lender in Pondy was  ordered  by Devi in his dream to take handful of One Annas and immediately deliver to Bharathi.In the midnight, Kami Chetti  rushed , knocked the door of Bharathi and handed over the money. By the grace of Divine Mother, Bharathiar was able to fulfill his annual
routine and greeted his visitors

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #5 on: December 15, 2012, 06:44:08 PM »
Dear arcsekhar,

Wonderful story. I have not heard this while reading about Subrahmanya Bharati. Kullachami Pugazh - comes in Bharati 66.
I did not however understand who it was.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #6 on: December 15, 2012, 07:11:44 PM »
Dear arcsekhar.

I am giving that portion that deals with the glory of Kullachami in Bharati 66 ( an incomplete autobiography): 


குருக்கள் துதி(குள்ளச்சாமி புகழ்)

ஞான்குரு தேசிகனைப் போற்று கின்றேன்;
நாடனைத்துந் தானாவான் நலிவி லாதான்;
மோனகுரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி
முற்றிலும்நாம் அமரநிலை சூழ்ந்து விட்டோ ம்;
தேன்னைய பராசக்தி திறத்தைக் காட்டிச்
சித்தினியல் காட்டிமனத் தெளிவு தந்தான்.
வானகத்தை இவ்வுலகிலிருந்து தீண்டும்
வகையுணர்த்திக் காத்த பிரான் பதங்கள் போற்றி!19

எப்போதும் குருசரணம் நினைவாய்,நெஞ்சே!
எம்பெருமான் சிதம்பரதே சிகந்தாள் எண்ணாய்!
முப்பொழுங் கடந்தபெரு வெளியைக் கண்டான்,
முத்தியெனும் வானகத்தே பரிதி யாவான்,
தப்பாத சாந்தநிலை அளித்த கோமான்,
தவம் நிறைந்த மாங்கொட்டைச் சாமித் தேவன்,
குப்பாய ஞானத்தால் மரண மென்ற
குளிர்நீக்கி யெனைக்காத்தான்,குமார தேவன்! 20

தேசத்தார் இவன்பெயரைக் குள்ளச்சாமி
தேவர்பிரான் என்றுரைப்பார்;தெளிந்த ஞானி
பாசத்தை அறுத்துவிட்டான்,பயத்தைச் சுட்டான்;
பாவனையால் பரவெளிக்கு மேலே தொட்டான்;
நாசத்தை அழித்துவிட்டான்;யமனைக் கொன்றான்;
ஞானகங்கை தனைமுடிமீ தேந்தி நின்றான்;
ஆசையெனும் கொடிக்கொருதாழ் மரமே போன்றான்,
ஆதியவன் சுடர்பாதம் புகழ்கின் றேனே. 21

வாயினால் சொல்லிடவும் அடங்கா தப்பா;
வரிசையுடன் எழுதிவைக்க வகையும் எல்லை;
ஞாயிற்றைச் சங்கிலியால் அளக்க லாமோ?
ஞானகுரு புகழினைநாம் வகுக்க லாமோ?
ஆயிரனூல் எழுதிடினும் முடிவ்ய் றாதாம்;
ஐயனவன் பெருமையைநான் சுருக்கிச் சொல்வேன்;
காயகற்பஞ் செய்துவிட்டான்;அவன்வாழ் நாளைக்
மணக்கிட்டு வயதுரைப்பார் யாரும் இல்லை. 22

குரு தரிசனம்

அன்றொருநாட் புதுவைநகர் தனிலே கீர்த்தி
அடைக் கலஞ்சேர் ஈசுவரன் தர்மராஜா
என்றபெயர் வீதியிலோர் சிறிய வீட்டில்,
இராஜாரா மையனென்ற நாகைப் பார்ப்பான்,
முன்றனது பிதா தமிழில் உபநிடதத்தை
மொழிபெயர்த்து வைத்ததனைத் திருத்தச் சொல்லி
என்றனைவேண் டிக்கொள்ள யான்சென் றாங்கண்
இருக்கையிலே அங்குவந்தான் குள்ளச் சாமி. 23

அப்போது நான்குள்ளச் சாமி கையை
அன்புடனே பற்றியது பேச லுர்றேன்:
''அப்பனே!தேசிகனே!ஞானி என்பார்
அவனியிலே சிலர்நின்னைப் பித்தன் என்பார்;
செப்புறுநல் லஷ்டாங்க யோக சித்தி
சேர்ந்தவனென் றுனைப்புகழ்வார் சிலரென் முன்னே
ஒப்பனைகள் காட்டாமல் உண்மை சொல்வாய்,
உத்தமனே!எனக்குநினை உணர்த்து வாயே. 24

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #7 on: December 15, 2012, 07:25:13 PM »
Dear arcsekhar,

Here is the remaining portion about Kullachami:
It contains Upadesam by Kullachami.

பக்கத்து வீடிடிந்து சுவர்கள் வீழ்ந்த
பாழ்மனையொன் றிருந்ததங்கே;பரம யோகி
ஒக்கத்தன் அருள்விழியால் என்னை நோக்கி
ஒருகுட்டிச் சுவர்காட்டிப் பரிதி காட்டி
அக்கணமே கிணற்றுளதன் விம்பங் காட்டி, [என்றேன்
''அறிதிகொலோ!''எனக்கேட்டான்''அறிந்தேன்''
மிக்கமகிழ் கொண்டவனும் சென்றான்;யானும்
வேதாந்த மரத்திலொரு வேரைக் கண்டேன். 27

தேசிகன்கை காட்டியெனக் குரைத்த செய்தி
செந்தமிழில் உலகத்தார்க் குணர்த்து கின்றேன்;
''வாசியைநீ கும்பகத்தால் வலியக் கட்டி,
மண்போலே சுவர்போலே,வாழ்தல் வேண்டும்;
தேசுடைய பரிதியுருக் கிணற்றி நுள்஧ள்
தெரிவதுபோல் உனக்குள்஧ள் சிவனைக் காண்பாய்;
பேசுவதில் பயனில்லை.அனுப வத்தால்
பேரின்பம் எய்துவதே ஞானம்''என்றான். 28

கையிலொரு நூலிருந்தால் விரிக்கச் சொல்வேன்,
கருத்தையதில் காட்டுவேன்;வானைக் காட்டி
மையிலகு விழியாளின் காத லொன்றே
வையகத்தில் வாழுநெறி யென்றுகாட்டி,
ஐயனெனக் குணார்த்தியன பலவாம் ஞானம்,
அகற்கவன்காட் டியகுறிப்போ அநந்த மாகும்.
பொய்யறியா ஞானகுரு சிதம்ப ரேசன்
பூமிவிநா யகன்குள்ளச் சாமி யங்கே. 29

மற்றொருநாள் பழங்கந்தை யழுக்கு மூட்டை
வளமுறவே கட்டியவன் முதுகின் மீது
கற்றவர்கள் பணிந்தேத்தும் கமல பாதக்
கருணைமுனி சுமந்துகொண்டென் னெதிரே வந்தான்;
சற்றுநகை புரிந்தவன்பால் கேட்க லானேன்;
''தம்பிரா னே; இந்தத் தகைமை என்னே?
முற்றுமிது பித்தருடைச் செய்கை யன்றொ?
மூட்டைசுமந் திடுவதென்னே?மொழிவாய்''அன்றென்.30

புன்னகைபூத் தாரினும் புகலுகின்றான்;
''புறததேநான் சுமக்கின்றேன்;அகத்தி னுள்ளே;
இன்னதொரு பழங்குப்பை சுமக்கி றாய்நீ"
என்றுரைத்து விரைந்தவனும் ஏகி விட்டான்.
மன்னவன்சொற் பொருளினையான் கண்டு கொண்டேன்;
மனத்தினுள்ளே பழம்பொய்கள் வளர்ப்ப தாலே
இன்னலுற்று மாந்தரெல்லாம் மடிவார் வீணே,
இருதயத்தில் விடுதலையை இசைத்தால் வேண்டும். 31

சென்றதினி மீளாது;மூடரே,நீர்
எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து
கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து
குமையாதீர்;சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டா;
இன்று புடிதாய்ப் பிறந்தோம் என்று நெஞ்சில்
எண்ணமதைத் திண்ணமுற இசைத்துக் கொண்டு
தின்றுவிளாஇ யாடியின்புற் றிருந்து வாழ்வீர்;
அஃதின்றிச் சென்றதையே மீட்டும் மீட்டும். 32

மேன்மேலும் நினைந்தழுதல் வேண்டா,அந்தோ!
மேதையில்லா மானுடரே!மேலும் மேலும்
மேன்மேலும் புதியகாற் றெம்முள்வந்து
மேன்மேலும் புதியவுயிர் விளைத்தல் கண்டீர்.
ஆன்மாவென் றெகருமத் தொடர்பை யெண்ணி
அறிவுமயக் கங்கொண்டு கெடுகின்றீரே!
மான்மானும் விழியுடையாள் சக்தி தேவி
வசப்பட்டுத் தனைமறந்து வாழ்தல் வேண்டும். 33

சென்றவினைப் பயன்களெனைத் தீண்ட மாட்டா;
'ஸ்ரீதரன்யான் சிவகுமா ரன்யா னன்றோ?
நன்றிந்தக் கணம்புதிதாய்ப் பிறழ்து விட்டேன்;
நான் புதியவன்,நான் கடவுள்,நலிவி லாதோன்'
என்றிந்த வுலகின்மிசை வானோர் போலே
இயன்றிடுவார் சித்தரென்பார்;பரம தர்மக்
குன்றின்மிசை யொருபாய்ச்ச லாகப் பாய்ந்து
குறிப்பற்றார் கேடற்றார் குலைத லற்றார். 34

குறியனந்த முடையோராய்க் கோடி செய்தும்
குவலயத்தில் வினைக்கடிமைப் படாதா ராகி
வெறியுடையோன் உமயாளை இடத்தி லேற்றான்
வேதகுரு பரமசிவன் வித்தை பெற்றுச்
செறியுடைய பழவினையாம் இருளைச் செற்றுத்
தீயினைப்போல் மண்மீது திரிவார் மேலோர்,
அறிவுடைய சீடா,நீ குறிப்பை நீக்கி
அநந்தமாம் தொழில் செய்தால் அமர னாவாய். 35

கேளப்பா!மேற்சொன்ன உண்மை யெல்லாம்
கேடற்ற மதியுடையான் குள்ளச் சாமி
நாளும்பல் காட்டாலும் குறிப்பி னாலும்
நலமுடைய மொழியாலும் விளக்கித் தந்தான்;
தோளைப் பார்த் துக்களித்தல் போலே யன்னான்
துணையடிகள் பார்த்துமனம் களிப்பேன் யானே;
வாளைப்பார்த் தின்பமுறு மன்னர் போற்றும்
மலர்த்தாளான் மாங்கொட்டைச் சாமி வாழ்க! 36


Arunachala Siva.

arcsekar

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 75
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #8 on: December 15, 2012, 08:13:44 PM »

Dear  R S. Grateful to you for flashing the biographical verses of Bharathiar with reference to Kulla Swami . The following  lines culled out from your mail, confirms that the saint referred is none other than  Thapovanam Gnanananda.

காயகற்பஞ் செய்துவிட்டான்;அவன்வாழ் நாளைக்
மணக்கிட்டு வயதுரைப்பார் யாரும் இல்லை. 22

Once,the Swamiji confessed that he was present when Thothapuri Maharaj initiated Sri Ramakrishna Paramahamsa.. Because of consuming Kayakalpa , He was youthful and his age remained a mystery , perhaps more than 300 years old.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #9 on: December 16, 2012, 09:56:45 AM »
Dear arcskehar,

It is a useful information to me. I never knew Kulla Swami's presence in this world was for 300 years.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #10 on: December 16, 2012, 04:00:02 PM »
While in Pondicherry, Sri Subrahmanya Bharati used to come to the temple of Manakkula Vinayagar and pray as often as possible.
See here what he wants from Manakkula Vinaygar.

 எனக்கு வேண்டும் வரங்களை
      இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி
மனத்திற் சலன மில்லாமல்
      மதியில் இருளே தோன்றாமல்,
நினைக்கும் பொழுது நின்மவுன
      நிலைவந் திடநீ செயல்வேண்டும்,
கனக்குஞ் செல்வம் நூறுவயது,
      இவையும் தர நீ கடவாயே. 7


Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #11 on: December 16, 2012, 06:23:36 PM »
20. கண்ணம்மா - என் காதலி - 5
(குறிப்பிடம் தவறியது)

செஞ்சுருட்டி - ஆதி தாளம்
சிருங்கார ரசம்

தீர்த்தக் கரையினிலே - தெற்கு மூலையில்
செண்பகத் தோட்டத்திலே,
பார்த்திருந்தால் வருவேன் - வெண்ணிலாவிலே
பாங்கியோ டென்று சொன்னாய்.
வார்த்தை தவறிவிட்டாய் - அடி கண்ணம்மா!
மார்பு துடிக்கு தடீ!
பார்த்த விடத்திலெல்லாம் - உன்னைப்போலவே
பாவை தெரியு தடீ! ... 1

மேனி கொதிக்கு தடீ! - தலை சுற்றியே
வேதனை செய்கு தடீ!
வானி லிடத்தை யெல்லாம் - இந்த வெண்ணிலா
வந்து தழுவுது பார்!
மோனத் திருக்கு தடீ! இந்த வையகம்
மூழ்கித் துயிலினிலே,
நானொருவன் மட்டிலும் - பிரி வென்பதோர்
நகரத் துழலுவதோ? ... 2

கடுமை யுடைய தடீ! - எந்த நேரமும்
காவலுன் மாளிகையில்;
அடிமை புகுந்த பின்னும் - எண்ணும்போது நான்
அங்கு வருவதற் கில்லை;
கொடுமை பொறுக்க வில்லை - கட்டுங் காவலும்
கூடிக் கிடக்கு தங்கே;
நடுமை யரசி யவள் - எதற்காகவோ
நாணிக் குலைந்திடுவாள். ... 3

கூடிப் பிரியாமலே - ஓரி ரவெலாம்
கொஞ்சிக் குலவி யங்கே,
ஆடி விளை யாடியே, - உன்றன் மேனியை
ஆயிரங்கோடி முறை
நாடித் தழுவி மனக் - குறை தீர்ந்து நான்
நல்ல களி யெய்தியே,
பாடிப் பரவசமாய் - நிற்கவே தவம்
பண்ணிய தில்லை யடி! ... 4
----

This song is about kuruppidam thavariyathu . i.e Kannammma has failed to turn up at the place at the appointed time to
meet the lover (the saint poet). One of the gems in Kannamma songs.

See the scenario. In the southern side of the tank, in the Shenbagha gardens, on the full moon night, she said she would
come with her friend. But she has failed to turn up.

He says: You have not kept up your promise. My heart is palpitating.  Everywhere I see, I see your Form in my pupil. The
body became feverish. The head is reeling! There is more and more misery.

He further says: See the full moon is spreading light all over the sky. It is in great silence because of dead of night. The whole
world is sleeping. It is I who is drowning in the naraka of separation.

What an imagery! He is truly Mahakavi. Kannadasan and Vairamuthu cannot show a candle to him!

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #12 on: December 16, 2012, 07:17:34 PM »
17. வண்டிக்காரன் பாட்டு

(அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் உரையாடல்)

''காட்டு வழிதனிலே-அண்ணே!
கள்ளர் பயமிருந்தால்?''எங்கள்
வீட்டுக் குலதெய்வம்-தம்பி
வீரம்மை காக்குமடா!'' 1

''நிறுத்து வண்டி யென்றே-கள்ளர்
நெருங்கிக் கேட்கையிலே''-''எங்கள்
கறுத்த மாரியின் பேர்-சொன்னால்
காலனும் அஞ்சுமடா!'' 2

Subrahmanya Bharati shows his faith in God in times of distress. In the jungle path, if there are robbers, our house god Veeramma
shall save us from misery. If the robbers threaten us to stop our cart, if we say the Black Mari's name, even the death will be afraid
of us, (why not these robbers?)

Arunachala Siva.   

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #13 on: December 26, 2012, 04:04:52 PM »
Sri Atmavichar, you had posted this, and what a wonderful reminder that was, i am posting it here. :) thank you, for this joy!

பல்லவி

எத்தனை கோடியின்பம் வைத்தாய் -எங்கள்
     இறைவா!    இறைவா!    இறைவா!                 (எத்தனை)
                   
                           சரணங்கள்

1 . சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய்  -அங்குச்
     சேருமைம பூதத்து வியனுல கமைத்தாய்
     அத்தனை  யுலகமும் வர்ணக் களஞ்சிய
     மாகப் பலபல நல் லழகுகள் சமைத்தாய்     (எத்தனை)

௨. முக்தியென்   றொருநிலை   சமைத்தாய் -அங்கு
      முழுதினையு முணரு முணர் வமைத்தாய்
      பக்தி  என்றொரு நிலை வகுத்தாய் எங்கள்
      பரமா, பரமா பரமா.

                  Pallavi

 • How many billions of pleasures have you made
  Oh God, Oh God, Oh God

Saranam

 • you joined the divine with the non-divine
  And mixed the five elements and made this world
  And that wolrd is a treasure of colours,
  Which you made with several pretty, pretty things


 • You made a stage called salvation and there.
  made the ability to know all things to be known.
  you made a stage called devotion,
  Oh Primeval God, Oh Primeval God, Oh Primeval God.


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47994
  • View Profile
Re: Sri Subramanya Bharati:
« Reply #14 on: December 26, 2012, 05:49:12 PM »
Bharati says that in spite of all his inadequacies, Siva's feet only is the refuge for him.

தவமே புரியும் வகையறியேன்,
      சலியா துறநெஞ் சறியாது
சிவமே, நாடிப் பொழு தனைத்தும்
      தியங்கித் தியங்கி நிற்பேனை,
நவமா மணிகள் புனைந்தமுடி
      நாதா! கருணா லயனே! தத்
துவமாகி யதோர் பிரணவமே
      அஞ்சேல் என்று சொல்லுதியே. 12

Only Siva's assurance, Don't fear, will help a devotee though he has no tapas, no oscillating mind, delusion etc.,

Arunachala Siva.