Author Topic: Tiru Em Paavai:  (Read 6308 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Tiru Em Paavai:
« on: December 07, 2012, 01:31:59 PM »
Dear Al,

This is the first verse:

(திருவண்ணாமலையில் அருளியது - சக்தியை வியந்தது)
(வெண்டளையான் வந்த இயற்றவிணை கொச்சகக் கலிப்பா)

ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
சோதியை யாம்பாடக்கேட்டேயும் வாள்தடங்கள்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
மாதேவன்வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்மறந்து
போதார் அமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டு இங்ஙன்
ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே
ஈதே எந்தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய். 155

Butler's Translation:

Though you hear us sing of that rare Light
whose greatness knows neither source nor end,
O Maid, whose eyes are wide and bright,
as we wend through the street,
do you still sleep? Do your ears not hear
the prayers that we pray to the Lord's cinctured feet?
As you, sobbing, roll from your flower strewn bed,
to lie lost in swoon, of nought aware,
What then, what then?
Is this the nature of our companion fair?
El Or Empaavai!

continued.....     

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6454
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #1 on: December 07, 2012, 01:37:37 PM »
Dear Sri Subramanian sir, How Beautiful and thouching poem and verse! Thank You Very much for sharing it!

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #2 on: December 07, 2012, 03:23:06 PM »
Dear Jewell,

Scholars like Thyagaraja Mudaliar and Meenakshi Sundaram Pillai and Dr. U.Ve. Swaminatha Iyer says that there are four
inner meanings for Tiruvachakam. Normally we follow only the bhakti line. But there are jnana, yoga and karma meanings!
I bought one book giving Yoga marga meaning. After some reading, my head started reeling!   I left it at that. This book
is called Truvachakam and Siva Raja Yogam.

Arunachala Siva.

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6454
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #3 on: December 07, 2012, 03:38:58 PM »
Dear Sri Subramanian sir, Yes,i have noticed that in these works and poems are always many meanings. They are truly mystical,and it is true that,even if we dont understand full meaning,the seed is planted and it is doing its work. To me also happened that when i read something like that,i feel my brain will boil. I think i forget my own name. :)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #4 on: December 07, 2012, 03:55:58 PM »
Dear Jewell,

Once Thaygaraja Mudaliar was bathing in Kaveri and after bath was drying his body and tuft of hair, those days even Saivite
Mudaliars and Pillais used to have tuft of hair. A devotee humbly came to him and asked: Swami, can you not write
a commentary on Tiruvachakam?

Mudaliar said: You want me to write a commentary on Tiruvachakam? Instead if you ask me to get drowned in Kaveri
I shall gladly do it. Oye, it is a book written by Nataraja Himself after hearing it from Manikkavachagar! Am I fit to write
a commentary on that?

Arunachala Siva.     

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6454
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #5 on: December 07, 2012, 04:27:34 PM »
Dear Sri Subramanian sir, Interesting story indeed,pointing on His respect toward Great Soul and poet. Well,it is very hard to grasp those meanings without explanation. But,i believe that is not the point too. That 'one' in us, who needs to understand,understand.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #6 on: December 07, 2012, 05:05:15 PM »
Dear Jewell,'

Yes. That is why people in the past did not read from books. As the guru says, they listened (sravanam),, then remembered (mananam).
and then contemplated on that meaning. In fact, during my younger days, when my father was chanting Tiruppugazh, I only listened
to them, There was no time to read since college books were there to read.

Arunachala Siva.       

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6454
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #7 on: December 07, 2012, 05:17:13 PM »
Dear Sri Subramanian sir, That is even better,because we dont overload our mind with unnecessary informations,which are,anyway,stored in memory only,and complicate matter. And,this way,like You said,impression is made,without noticing,unconsciously and deeply. That is most important. Thats why,understanding will come too,and when it come it will be direct.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #8 on: December 08, 2012, 10:14:03 AM »

பாசம் பரஞ்சோதிக்கு அன்பாய் இராப்பகல்நாம்
பேசும்போ தெப்போ(து) இப் போதார் அமளிக்கே
நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையீர்
சீசி இவையுஞ் சிலவோ விளையாடி
ஏசு மிடம்ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்குத்
கூசும் மலர்ப்பாதம் தந்தருள வந்தருளும்
தேசன் சிவலோகன் தில்லைச்சிற் றம்பலத்துள்
ஈசனார்க் கன்பார்யாம் ஆரேலோர் எம்பாவாய். 2

Robert Butler translates:

It is ever your wont, both day and night,
when ere we speak,
O Maid with flawless jewels adorned,
to offer your love to that Supreme Light.
Whence now you desire for this flowery bed?
For shame, jewelled Maidens,is it then meet
to play and jest in this holy place
where he comes in grace the grace to grant
of His flowery feet, that, all abashed,
the Hosts of Heaven fear to adore?
Dancer in Thillai's sacred Hall!
God! Teacher! Sivaloka's Lord!
Are we not His lovers, all?
El Or Empaavai!


Verses 2 to 4 take the form of a series of verbal exchanges between the group of girls in the street, and another of their
number who is proving a little tardy in coming out to join the group in their procession to the tank. The tone appears to
be one of playful badinage. Is the girl merely half asleep, or lost in the contemplation of the Lord? They carry on speaking to
\her for a number of verses subsequently, until, as we may assume, she comes out and joins them and they make their way
together to the tank.

Arunachala Siva.       
     

Ravi.N

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4054
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #9 on: December 08, 2012, 10:25:49 AM »
Jewell,

Quote
",this way,like You said,impression is made,without noticing,unconsciously and deeply. That is most important. Thats why,understanding will come too,and when it come it will be direct"

Just spot on.This is the classical traditional approach as against the over analysed ,cerebral,threadbare dissection that totally misses the point.The later approach seeks to instruct more than inspire.

Sri Nochur venkatraman who gives talks on Sri Bhagavan's works will always emphasize this point-Rest your brain and just listen to what is being said.Let what is said steal into you and echo from within.
 
Namaskar.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #10 on: December 09, 2012, 01:33:51 PM »
Verse 3:

முத்தன்ன வெண்நகையாய் முன்வந் தெதிரெழுந்தென்
அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்று அள்ளூறித்
தித்திக்கப் பேசுவாய் வந்துன் கடைதிறவாய்
பத்துடையீர் ஈசன் பழ அடியீர் பாங்குடையீர்
புத்தடியோம் புன்மைதீர்த்து ஆட்கொண்டாற் பொல்லாதோ
எத்தோநின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ
சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நஞ்சிவனை
இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய். 3

Robert Butler translates:

With pearly smile, arise, come forth, open your door,
speak words with sweetness overflowing,
of the Ambrosial One, the Lord, our Blissful paramour,
Decorous maids, devoted Ones, God's ancient faithful!
what sin is it if we His fledgling devotees, our frailty to dispel, 
fall subject to His gracious rule?
Is this deceit? Your love for Him know we not full well?
Should not they, whose minds are pure
our own Lord Siva praise and adore?
Thus much we ask of you, no more!
El Or Empaavaai!

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #11 on: December 10, 2012, 09:09:03 AM »
Verse 4:

ஒண்ணித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லோரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொண்டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விருப்பொருளைக்
கண்ணுக்கு இனியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உண்ணெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டொம் நீயேவந்து
எண்ணிக் குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய். 4.

Robert Butler translates:

You whose smiles are radiant pearls,
Is this not dawn's light?
With voices sweet, have you all come
like parrots, all in plumage bright?
We'll count and tell, but you at least
forbear to vainly pass your hours in sleep!
Of Him who's Heaven's balm, the Vedas' hidden law,
of Him who to our eyes is bliss, we sing,
as hearts soften, melt and flow in rapture deep --
we can no more  -- come yourself and count
and if there is any lack, go back to sleep.
El Or Empaavai!

Arunachala Siva.   
 

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6454
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #12 on: December 10, 2012, 06:17:07 PM »
Quote
"Come yourself and count,and if there is any lack,go back to sleep."
Dear Sri Subramanian sir, How sweet words and poems,and how true. Indeed,love for Him is melting and softening our hearts so beautifuly,that there is no question of lacking. That is the best indication,love and devotion to Him is only right road we can take and truly gain. Who will go back to sleep,when that love emrace us,when we only are lacking now,not knowing what we are. Beautiful! With love and prayers,

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #13 on: December 10, 2012, 06:25:01 PM »
Dear Jewell,


This song is usually sung in Margazhi month which is a severe winter month. Normally anyone would like to sleep for longer hours
and so to make one get up in the early morning, for a cold water bath in tank and then the temple visit is really a tough one,
unless he or she is an ardent bhakta of Siva and is ready to forego the sleep and also to brave the cold waters of the tank.

So, here only lady is a little hesitant and the others are prodding her to wake up.

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47073
  • View Profile
Re: Tiru Em Paavai:
« Reply #14 on: December 10, 2012, 06:29:24 PM »
Dear Jewell,

In the Asramam, the devotees used to sing this song by 5 am with Sri Bhagavan sitting and watching the singing. Once
when the line came: Why do you still sleep? Come and let us go for bath and then pray to Siva, Sri Bhagavan jocularly said:
'I have already taken bath at 4.30 am. How to take bath again? I am already here to listen to your singing!
Even today, devotees come to the Samadhi Hall on the early mornings of Margazhi month and sing these songs.
 
Arunachala Siva.