Author Topic: Bhagavan Ramana Teachings  (Read 350009 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1080 on: February 20, 2015, 09:22:15 AM »
This is Verse 4 of Sri Ramana Sannidhi Murai - Ramana Devap padhigam of Muruganar:அலையிலே சுழலும் துரும்பது  வாக
 அறிவது கலங்கியே வேடன்
வலையிலே மடுத்த மானது போல
 மனம் மிக மயங்கிடுவேனைத்
தலையிலே உனது தாள்மலர் வேய்ந்து
 சஞ்சலம் என்பது சாரா
நிலையிலே இருப்பநிறுத்தியே வைப்பாய்
 நின் மல ரமண மா தேவே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1081 on: February 20, 2015, 09:25:45 AM »
English Translation of the above verse by Prof. K. Swaminathan:

A speck of dust on an eddy whirling,
My mind is agitated. I am bewildered
Like a deer caught in a hunter's net.
Spread  on my head
The petals of your Feet
And make and keep me calm,
Ramana, Lord immaculate, serene.

Arunachala Siva., 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1082 on: February 20, 2015, 09:33:57 AM »
Verse 5 of Sri Ramana Sannidhi Murai, Ramana Deva Padigam of Muruganar:பாசமால் இகந்த பரமனாம் உனது
 பாதமே மோசனம் என்று
நேசமேல் இட்டு நினைப் பெயர்ப்பில்லா
 நினைப்பிலே அழுந்துறப் பழைய 
வாசாதிகலால் வலிப்புறப் பட்டு
 மாயமாம் உலகியல் வாழ்வில்
ஊசலாடும் உளத்தை ஒருநிலை நிறுத்தி
உதவுவாய் ரமண மா தேவே.

Arunachala Siva.
« Last Edit: February 20, 2015, 09:49:11 AM by Subramanian.R »

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1083 on: February 20, 2015, 09:39:20 AM »
English Translation of the above verse by Prof. K.Swaminathan:

Lord Supreme,who has transcended
The Maya of attachment,
Seeking freedom at your Feet
I am absorbed in deep devotion
Beyond all thinking and forgetting,
And yet my mind swings to and fro,
Lured back  to worldly pleasures illusive
By memories of the past.
Help me, Ramana, mighty Lord,
And fix this heart in steadfastness.

Arunanchala Siva.,
   

 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1084 on: February 20, 2015, 09:48:22 AM »
Verse 7 of Sri Ramana Sannidhi Murai - Ramana Deva Padigam of Muruganar:


மூர்க்கமே படைத்த முழு மகன் என்று
 முனிவதை ஒழிந்து தன் கடைக்கண்
நோக்கமே புரிந்த நுவலரும் கருணை
 வெள்ளமேநோய்மையே பெருக்கும்
ஆக்கமே அவாவி அடைந்திலேன் உன்பால்
 அயர்வற அறிதுயில் அமரும்
தூக்கமே வேண்டித் துன்னினேன் கண்டாய்
 துரியனே ரமண மா தேவே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1085 on: February 20, 2015, 09:59:52 AM »
English Translation of Sri Ramana Deva Padigam, as translated by Prof. K.Swaminathan:

Not shunning me as an obstinate fool
You turned on me your gaze compassionate
And overwhelmed me by your Grace
Ineffable, Not for trouble filled wealth
Have I come to you, Ramana,
Master ever rooted in turiya, mighty God,
I seek instead the sleep which is Awareness
Beyond all knowing and forgetting.

Arunachala Siva.     

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1086 on: February 20, 2015, 12:50:29 PM »
This is Verse 9 of Sri Ramana Devap Padigam, of Sri Ramana Sannidhi Murai of Muruganar:


நீசனே ஆக நின்மாலா நினது
நெடும் கழல் அடைந்து முன் நின்றேன்
ஈசனே எங்கள் இறைவனே அடைந்த
யாவையும் தன் மயம் ஆக்கும்
தேசனே என்னைச் சிவ மயமாக்கித்
திகழவே வைப்பது உன் கடனாம்
நேசனே என்னுள் வாசனே கண்ட
நீலனே ரமண மா தேவே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1087 on: February 20, 2015, 12:54:12 PM »
English Translation of the above verse by Prof. K.Swaminathan:


True, I am vile, you immaculate.
But I have reached your Feet, and stand before you,
Lord Supreme, You can transmute
All that you touch into yourself, for
Such is your glory.  Then it is your duty,
Blue throated friend within me dwelling,
Ramana, mighty Lord,your duty
To turn me into Siva, and make me shine.

Arunachala Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1088 on: February 20, 2015, 01:01:26 PM »
This is Verse 10 of Sri Ramana Desika Padigam of Sri Muruganar in Sri Ramana Sannidhi Murai:காணவே ஒண்ணாக் கதிர் ஒளி மேனி
காட்டியே என் சீவ போதத்தைப்
பூணவே அரிய பொறை உடைச் சிவமா
போத பாரத்தினால் அழுத்தி
வீணானாம் என்னை விழுங்கியே ஆண்டாய்
வித்தக வெளிறனே உனக்கு
மாணவே செயும் கைம்மாறு தான் உண்டோ
வள்ளலே ரமண மா தேவே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1089 on: February 20, 2015, 01:05:26 PM »
English Translation of the above verse by Prof. K. Swaminathan:


Revealing your body of blinding brightness
You overwhelmed me with the weight
Of your mighty Siva Awareness,
Gave me strength to shed my separate self,
Swallowed me up and made me yours
And govern me. How can this ignorant fool
Return the debt, Lord Ramana,'
Liberal giver of gifts?

Arunachala Siva.   

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1090 on: February 20, 2015, 02:13:48 PM »
This is Verse 1 of AruL Pathu - Decad of Grace - of Muruganar- in Sri Ramana Sannidhi Murai:
Translation from Prof. K. Swaminathan:

Ramana, mighty Lord whose greatness
Students chanting Veda,
And hurrying forward to gain,
A bit of land as a gift,
Cannot comprehend.
Bright like the all forgiving Hill
That saves even sinners who cherish It in thought,
A well you are of the brightest bliss,
Permit me graciously
To approach you and drink your joy.   

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1091 on: February 20, 2015, 02:15:26 PM »
Verse 1 of AruL Pathu, by Muruganar in Sri Ramana Sanndhi Murai:அருள் பத்து

காணியே வேண்டிக் கன மறை ஓதிக்
கால் கொடு விசையுற நடந்த
மாணியே முதலோர் மதித்திடக்கு அரிய
மாண்புடை ரமண மா தேவே
 பேணியே நினைவார் பிழை பொறுத்துத் தாளும்
பிறங்கல் போல் பிறங்கு பேரின்பக்
கேணியே உன்னைக் கிடைத்தருந்திட நான்
 கிட்ட வா என்று அருள் வாயே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1092 on: February 21, 2015, 05:50:37 AM »
Verse 4 of AruL Pathu of Sri Muruganar in Sri Ramana Sannidhi Murai:கேடு தாம் அடைந்தக் கேடு தீர் மார்க்கம்
 கேட்டு வந்து அடைந்தபவர் தமக்கு
வீடுதான் அருள வெளிப்படப் போந்த
  விமலனே ரமண மாதேவே
பீடையே ஒழித்துப்பேரருள் சுரக்கும்
   பிறங்கல் போல் பிறங்கு பேரின்ப
ஓடையே உன்னை உவந்து அருந்திட நான்
   ஓடி வா என்றருள் வாயே.

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1093 on: February 21, 2015, 07:06:24 AM »
English Translation of the above verse by Prof. K. Swaminathan:


When sufferers seeking a cure for pain
Come to you, you give them  straight
Moksha openly.
Ramana, God  immaculate,
Bright like the Hill, the fount of Grace
That puts an end to pain,
A  brook you are of the brightest bliss,
Permit me graciously
To run to you and drink in you Joy.

Arunachala 'Siva. 

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48151
  • View Profile
Re: Bhagavan Ramana Teachings
« Reply #1094 on: February 21, 2015, 07:17:03 AM »
Verse 5 of AruL Pathu of Sri Muruganar in Sri Ramana Sannidhi Murai:


கள்ளமே இன்றிக் கரைகுவார் தங்கள்
 கர தலத்து எய்துமோர் செம்பொன்
வள்ளமே அருள் கண் வலையினை வீசும்
 வலைஞ்ஞனே ரமண மா தேவே
பிள்ளவே அரிய பெருங்கவல் பிளக்கும்
 பிறங்கல் போல் பிறங்கு பேரின்ப
வெள்ளமே உன்னை விழைந்து அருந்திட நான்
 விரைக என்று அருள் புரிவாயே.

Arunachala Siva.