Author Topic: my musings  (Read 191221 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #375 on: December 20, 2012, 01:52:01 PM »
This is a Tiruppugazh song of Arunagiri Nathar, on the Muruga of Chidambaram, who is near Northern Towers of the Temple.
Muruga's name is Pandiya Nayagar.


தனத்தத் தானன தானன தானன
     தனத்தத் தானன தானன தானன
          தனத்தத் தானன தானன தானன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

எலுப்புத் தோல்மயிர் நாடிகு ழாமிடை
     இறுக்குச் சீபுழு வோடடை மூளைகள்
          இரத்தச் சாகர நீர்மல மேவிய ...... கும்பியோடை

இளைப்புச் சோகைகள் வாதம் விலாவலி
     உளைப்புச் சூலையொ டேவலு வாகிய
          இரைப்புக் கேவல மூலவி யாதியொ ...... டண்டவாதங்

குலைப்புக் காய்கனல் நீரிழி வீளையொ
     டளைப்புக் காதடை கூனல்வி சூசிகை
          குருட்டுக் கால்முட மூமையு ளூடறு ...... கண்டமாலை

குடிப்புக் கூனமி தேசத மாமென
     எடுத்துப் பாழ்வினை யாலுழல் நாயெனு
          னிடத்துத் தாள்பெற ஞானச தாசிவ ...... அன்புதாராய்

கெலிக்கப் போர்பொரு சூரர்கு ழாமுமி
     ழிரத்தச் சேறெழ தேர்பரி யாளிகள்
          கெடுத்திட் டேகடல் சூர்கிரி தூள்பட ...... கண்டவேலா

கிளர்ப்பொற் றோளிச ராசர மேவியெ
     யசைத்துப் பூசைகொள் ஆயிப ராபரி
          கிழப்பொற் காளைமெ லேறுமெ நாயகி ...... பங்கின்மேவும்

வலித்துத் தோள்மலை ராவண னானவன்
     எடுத்தப் போதுடல் கீழ்விழ வேசெய்து
          மகிழ்ப்பொற் பாதசி வாயந மோஅர ...... சம்புபாலா

மலைக்கொப் பாமுலை யாள்குற மாதினை
     அணைத்துச் சீர்புலி யூர்பர மாகிய
          வடக்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய ...... தம்பிரானே.

......... சொல் விளக்கம் .........

எலுப்புத் தோல் மயிர் நாடி குழாம் மிடை ... எலும்பு, தோல், மயிர், நாடிக் குழாய்களின் நெருக்கம்,

இறுக்குச் சீ புழுவோடு அடை மூளைகள் ... உள் அழுந்தியுள்ள சீழ், புழு இவைகளுடன் பொருந்திய மூளைகள்,

இரத்தச் சாகர நீர் மலம் மேவிய கும்பி ஓடை ... இரத்தக் கடல்நீர், மலம் இவை எல்லாம் நிறைந்த சேற்றுக் குளத்தில்,

இளைப்புச் சோகைகள் வாதம் விலா வலி ... சோர்வு, இரத்தக் குறைவால் வரும் சோகை, வாயு மிகுதலாகிய பிணி, பக்க வாதம்,

உளைப்புச் சூலையொடே வலுவாகிய இரைப்பு ... வயிற்று உளைவு, சூலை என்னும் நோயோடு, பலத்த மூச்சு வாங்குதல்,

கேவல மூல வியாதியொடு அண்ட வாதம் ... இழிவான மூல நோயுடன் விரைவாதம்,

குலைப்புக் காய் கனல் நீரிழிவு ஈளையொடு அளைப்பு ... நடுக்கு வாதம், காய்கின்ற நெருப்புப் போன்ற சுரம், நீரிழிவு, கபநோயின் காரணமாக கோழையின் கலப்பு,

காது அடை கூனல் விசூசிகை ... செவிட்டுத் தன்மை, கூன், வாந்தி பேதி,

குருட்டுக் கால்முடம் ஊமை உள் ஊடு அறு கண்டமாலை ... குருட்டுத் தன்மை, கால் முடமாயிருத்தல், பேச வராமை, உள் பக்கத்தே அறுத்துச் செல்லுகின்ற கழுத்தைச் சுற்றி வரும் புண்,

குடிப் புக்கு ஊனம் இதே சதமாம் என எடுத்து ... (இத்தகைய நோய்கள் எல்லாம்) குடி புகுந்த, கேடு செய்கின்ற இந்த உடலே நிலையானது என்று எடுத்துக்கொண்டு,

பாழ் வினையால் உழல் நாயேன் ... பாழ்படுத்தும் கொடிய வினையால் திரிகின்ற நாய் போன்ற அடியேன்,

உன் இடத்துத் தாள் பெற ஞான சதாசிவ அன்பு தாராய் ... உனது திருவடிகளைப் பெற, ஞான மயமானதும், எப்போதும் மங்களகரமானதும் ஆகிய அன்பைத் தருவாயாக.

கெலிக்கப் போர் பொரு சூரர் குழாம் உமிழ் ... வெற்றி பெறுவதன் பொருட்டுப் போர் செய்த அசுரர்களுடைய கூட்டம் கக்கும்

இரத்தச் சேறு எழ ... இரத்தச் சேறு பெருக,

தேர் பரி யாளிகள் கெடுத்திட்டே ... தேர்கள், குதிரைகள், யாளிகள் (இப் படைகள் எல்லாம்) அழிபட்டு,

கடல் சூர் கிரி தூள்பட கண்ட வேலா ... கடலும் சூரனும், கிரெளஞ்ச மலையுடன் எழு மலைகளும் தூள்படும்படி செய்த வேலனே,

கிளர் பொன் தோளி ... விளங்குகின்ற அழகிய தோள்களை உடையவள்,

சராசரம் மேவி எய் அசைத்துப் பூசைகொள் ஆயி ... அசையும் பொருள், அசையாப்பொருள் இவை இரண்டிலும் கலந்தும் அவைகளை ஆட்டுவித்தும் பூஜை பெறுகின்ற எங்கள் அன்னை,

பராபரி ... பரம் பொருளானவள்,

கிழப் பொன் காளை மேல் ஏறு எம் நாயகி பங்கின் மேவும் ... (தனக்கு) உரிமையான அழகிய எருதின் மேலே ஏறி வருபவளும் எம்முடைய பிராட்டியும் ஆகிய பார்வதியின் பக்கத்தில் இருப்பவரும்,

வலித்துத் தோள் மலை ராவணன் ஆனவன் எடுத்தப் போது ... வன்மையுடன் ஆட்டி அசைத்து, தனது தோளால் (கயிலை) மலையை இராவணன் என்பவன் எடுத்த பொழுது*,

உடல் கீழ் விழவே செய்து மகிழ்ப் பொன் பாத ... அவனுடைய உடலைக் கீழே விழச் செய்து மகிழும் அழகிய பாதங்களை உடையவரும்,

சிவாய நமோ அர சம்பு பாலா ... சிவாயநம என்னும் ஐந்தெழுத்துக்கு மூலப்பொருளானவருமான சிவசம்புவின் குமாரனே,

மலைக்கு ஒப்பா முலையாள் குற மாதினை அணைத்து ... மலை போன்ற மார்பகங்களை உடைய குறப்பெண்ணாகிய வள்ளியைத் தழுவி,

சீர் புலியூர் பரமாகிய ... பெருமை வாய்ந்த புலியூர் என்னும் சிதம்பரத்தில் மேலான பொருளாய்ச் சிறந்து விளங்கும்

வடக்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய தம்பிரானே. ... வடக்குக் கோபுர வாசலில் வீற்றிருக்கும் தனிப்பெரும் தலைவனே.


The meaning is available in Tamizh. I shall try to give the English meaning in due course.

******

Arunachala Siva.

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47995
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #376 on: December 20, 2012, 01:57:15 PM »
The following is the meaning in English, for that Chidambaram Tiruppugazh:


elupputh thOl mayir nAdi kuzhAm idai: Bones, skin, hair, clusters of veins and arteries,

iRukku chee puzhuvOd adai mULaigaL: the dormant puss, worms and germs, various parts of the brain,

iraththa sAgara neer mala mEviya kumbiyOdai: sea of blood, water, faeces - these are all filled in this body, a slimy pond;

iLaippu sOgaigaL vAtham vilA vali: general weakness, anaemia, rheumatism, paralysis,

uLaippu sUlaiyodE valu vAgiya iraippu: stomach ache, chUlai (another kind of stomach pain), extreme breathlessness,

kEvala mUla viyAdhiyodu aNdavAtham: the worst kind of piles, swelling of the testicles,

kulaippuk kAy kanal neerizhiv eeLaiyodu aLaippu: nervous debility, high fever, diabetes, bronchitis causing accumulation of phlegm,

kAdhadai kUnal visUsigai: deafness, hunched back, cholera,

kuruttuk kAl mudam UmaiyuL UdaRu kaNta mAlai: blindness, lameness, itchy ring worm around the neck that eats the flesh from inside,-

kudippuk kUnam idhE satham Amena eduththu: such diseases have settled inside this miserable body; thinking that this body is everlasting,

pAzh vinaiyAl uzhal nAyen: I, the lowly dog, roam about aimlessly afflicted by my bad deeds.

unidaththu thALpeRa nyAna sadhAsiva anbuthArAy: To enable me to attain Your hallowed feet, kindly grant me the Auspicious and Blissful Knowledge.

kelikkap pOr poru sUrar kuzhAm umizh iraththa sERezha: They came to the battlefield in order to win; but the blood gushing from the multitude of demons formed a slimy pond;

thEr pari yALigaLkeduththittE: their armies of chariots, horses and elephants were all destroyed;

kadal sUr giri thUL pada kaNda vElA: The seas, Demon SUran and Mount Krouncha, along with the seven hills, were all smashed by Your Spear, Oh Lord!

kiLarp potrOLi: She has majestic and beautiful shoulders;

charAchara mEviye asaiththup pUjaikoL Ayi: She is the Mother, who mingles with all stationary and moving objects of the Universe and also influences them all and accepts all puja offerings;

parApari: She is the all-pervasive One;

kizhappoR kALai melERum enAyaki panginmEvum: She mounts Her favourite Bull, Nandi; She is Our Goddess PArvathi, and He is Her consort by Her side;

valiththuth thOLmalai rAvaNan Anavan eduththap pOdhu: when RAvaNan exerted the strength of his shoulders fully and attempted to lift Mount KailAsh*,

udal keezh vizhavE seydhu magizh poRpAdha: He gleefully made Ravanas's body fall under the Mount by the force of the big toe of His lovely feet;

sivAya namO ara sambu bAlA: and He is the fundamental substance in the five- lettered ManthrA "SivAyanamaha". He is Lord SivA Sambu, and You are His son!

malaik oppA mulaiyAL kuRamAdhinai aNaiththu: You embraced VaLLi, the KuRavAs' damsel, who has mountain-like bosoms!

seerpuliyUr paramAgiya vadakku gOpura vAsalil mEviya thambirAnE.: In this famous town called PuliyUr (Chidhambaram), You remain the highest principle by the side of the northern temple tower, Oh Unique Lord!


Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #377 on: December 20, 2012, 02:07:35 PM »
Sir, Arunagirinathar is a symbol of great hope for all kinds of devotees, no matter how bad they may feel of themselves, what a transformation had transfigured within the great saint!

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #378 on: December 20, 2012, 02:36:23 PM »
Its a great miracle to see people who go to sleep in the night wake up in the morning on time for morning coffee and those who take a short nap, wake up on time for nice tea, what a biggest miracle, that i am witnessing all these!

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

atmavichar100

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2528
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #379 on: December 20, 2012, 02:42:52 PM »
Quote
அவனன்றி யோரணுவும் அசையாதெ னும்பெரிய
Not an atom moveth without Him"

This is an excellent verse  that I always think over when I am upset over something  remembering that 'His will only be done " . No doubt I can put my best efforts , plan, improve upon etc  etc but at  the end  of the day I must surrender to the fact that "His will only be done "

Om Peace
However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them? - Buddha

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #380 on: December 21, 2012, 10:03:20 AM »
the person in the path of jnana says, unless one knows oneself, there cannot be liberation. having known, the person has to give that knower, the possessor of 'knowing' oneself, we are all quite clear in the dictum of Bhagavan and there is no jnani but there is only 'Jnanam'

Similarly, it is not necessary that the 10th person does not know oneself, he gives himself up - the 'knower' the possessor in the almighty. Again this clearly is in confirm with Bhagavan's dictum, there is no Bhakta but only 'bhakti'.

IN the first case, the sadhaka first knows oneself and the gives himself up, in the second case, the sadhaka sees the Truth, beforehand, and sees no necessity to know oneself, and he gives himself up, as he has already known the futility of knowing himself, that is just ego.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #381 on: December 21, 2012, 10:09:36 AM »
Both have to give up liberation, the first, gives up knowing there is nothing to realise, the second gives up even without knowing there is nothing to realise, he does not even care of realisation.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #382 on: December 21, 2012, 10:22:13 AM »
Therefore, it is not wisdom to conclude that one can only realise by a particular way. It is originating from avidya, who ever says so, be he, in either of the paths.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #383 on: December 21, 2012, 10:24:56 AM »
only the question is ... if i have to reach myself, why take a complete tour ? anyways those interested can do so.

Tushnim, that there is complete tour and short tour is only a fiction of imagination. There is no journey at all! This is the error.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #384 on: December 21, 2012, 10:32:42 AM »
Then what was this ?
Quote
Therefore, it is not wisdom to conclude that one can only realise by a particular way. It is originating from avidya, who ever says so, be he, in either of the paths.
you first speak of paths and then come up with a seemingly wise statement !

Dear friend, it is directed to you to not be in wrong conclusion that only knowledge liberates, only knowing oneself liberates. Each person as he is will care of himself, all we need to do is mind our own selves, and our own abidance.

You remain happy where you are, do not emerge from your abidance and tell to non existing others that only knowing oneself liberates and all. That is the error.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #385 on: December 21, 2012, 10:36:01 AM »
well, it does not matter if it is seemingly wise statement each one gets what they want, yad bhaavam tad bhavati :)

What sort of jnana are you talking about, that is unable to see the Self in all? what sort of Jnana are you talking about that only sees Jnana in oneself but only imperfection outside of oneself? Please ponder! If its true Jnana, you will only see Jnana everywhere, and not engage in saying only Jnana liberates.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #386 on: December 21, 2012, 10:37:21 AM »
In Mahabharatha, there is a parable which stands testimony to Yudhishtra’s  inherent greatness when compared with Duriyodhana. One day Duriyodhana is summoned and asked to bring one good man from the earth. In the evening a disillusioned Duriyodhana returns, grumbling about how there isn’t one decent man left on the face of the earth. The very same day, Yudhishtra returns, shaking his head in utter dismay, genuinely unable to spot ONE BAD man, on which endeavour he was sent!! Each saw in the world what he found himself to be. Much as Duriyodana tried to rule the kingdom and prove his supremacy, it is proven beyond doubt that he must have been a tormented man, unhappy with himself on the core level. While Yudhishtra was intrinsically happy and contented even when he was in the forest, divested of the kingdom and the honours of a princely life!

This would be the greatest test of true spirituality – when one is unable to judge or condemn another human being, unable to hate, regardless of how different or even obnoxious he may be, it is only THEN that the individual is truly spiritual.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #387 on: December 21, 2012, 10:49:46 AM »
Even if it is true Jnana liberates, yes, Jnana also liberates. I will never agree with you, as you are certainly lacking in fundamental principle. Your are still falling short of Tapas. The Kaivalyam is yet to happen completely. As I have said before, you are stuck with knowledge, which you have to give up, only then can you allow that which is to shine. But unless this, occurs, you may say 100 things that are true, but still will not be accepted or resonated as you still see yourself different from others, you are still stuck in knowledge and ignorance, you are still stuck in liberation and non-liberation, you are still stuck in paths, this path alone liberates, no other paths liberates, you are still stuck in methods.

this is nothing personal, as a deep disciples or sadhakas in quest of Truth, I am sure you will take this in the right spirit.

Wisdom will shine like thousand suns Udai, just like your name Udai it will arise and shine forth, there no effort will be necessary. when it shinies, it will shine every where equally, without any views and opinions, unabashedly.

Now just coz Ramana is a Jnani does not mean he will say "wah wah" to waht ever anyone says !
You are really superb.

I do not get what you are trying to say. certainly it is not in the right decorum to use the words "wah wah" in context to a Guru. That is not a mark of shraddha. Ramana remained silent!

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #388 on: December 21, 2012, 11:00:38 AM »
      :) Ramana saw everyone perfect, but if someone said something thats not wise, he did point out. so pointing out that a satement is not wise is ok.

So please consider the same view in your case too.

"na yogena na saNkhyena karmaNaa no na vidyayaa|
brahmaatma-ekatva bhodena mokshasya sidyati nanyathaa " ---> Vivekachudamani.

First tell me, how do you so coolly say, those who you see practicing Bhakti or yoga, or any other practices are ajnaanis? how do you know if they are in communion with Brahman or not?

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #389 on: December 21, 2012, 11:15:19 AM »
The point is the Brahmaatma Ektva Bodha, occurs irrespective of what one pursues. a person may spend 100 lives in the quest of Jnana and Brahmaatma Ektva Bodha, but still, he may not realise it!

if you keep saying realise Brahmaatma Ektva Bodha, realise Brahmaatma Ektva Bodha, realise Brahmaatma Ektva Bodha, nothing else liberates, what sense does it make?

Aren't people who are serious in the quest of God of Self or what ever we may want to call it, not aware of it? your approach has been like a father persisting his son to get 100/100 in mathematics, get 100/100 in mathematics, but, each one will learn mathematics in their own way, it is not necessary you have to learn addition substration only by pen and paper, one can lean it being with the tress, nature, or in temple or in playground.

You will never know what each person is doing out there, just let them be, they know, people know.

You have something to say, say it and leave it, allow it to germinate, you have something good to contribute, sow the seed and leave it, be patient, do not persist with dumping the food on the child, just because the child has to eat, which only reflects your impatience in somebody else's liberation.

Why do you want to get caught in the web, if somebody is realised or not? why are you trying to become the savior of somebody else?

Please ponder.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta