Author Topic: my musings  (Read 196565 times)

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #300 on: November 17, 2012, 09:32:35 PM »
This is a classic old tamil movie song penned by Kannadasan

மயக்கமா கலக்கமா
மனதிலே குழப்பமா
வாழ்க்கையில் நடுக்கமா

வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும்
வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும்
வந்த துன்பம் எது வந்தாலும்
வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை
வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை
எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால்
இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும்
 
ஏழை மனதை மாளிகையக்கி
இரவும் பகலும் காவியம் பாடி
நாளைப் பொழுதை இறைவனுக்களித்து
நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியைத் தேடு
நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியைத் தேடு
உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி
நினைத்துப் பார்த்து நிம்மதி நாடு


    Are you dazed and queasy?
Is there confusion in your heart?
Is there uncertainty in your life?

Life has thousands of problems in it
Every one’s house has anxieties (not just you)
Whatever the trouble is
If you wilt and stop, they don’t go away
If you wilt and stop, they don’t go away
If you have a heart that can endure anything
There will be peace until the end

Make the poor heart a palace
Sing poetically about night and day (sadness and joy)
Dedicate tomorrow’s time/worries to god and
Look for peace in your present life
There are crores of people worse off than you
Think about that and feel grateful and peacefulhttp://www.youtube.com/watch?v=dMWH4GpzhU8&feature=related

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #301 on: November 18, 2012, 11:57:05 AM »
Though he was alive, Kannadasan, spread a rumor that he was dead.

Next morning about 100 people came to his house. Of them 20 were his relatives, 20 were his friends who adored his poems,
and 60 were his creditors, including one 'agent' who was selling pethidine injections to him, secretly.

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #302 on: November 18, 2012, 04:41:56 PM »

पोथि पढि-पढि जग मुआ, पंडित भयो न कोए ।
ढाई आखर प्रेम के, जो पढै सो पंडित होए ॥


Reading books everyone died, none became any wise
One who reads the word of Love, only becomes wise(kabIr)

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #303 on: November 18, 2012, 05:42:48 PM »
Duncan Greenlees quoted a few verses from Sri Bhagavatam:

'See the Self in yourself like the pure ether  in all beings, in and out.'

'Unashamed, fall prostrate before even an outcast, a cow or an an ass with pure love.'

'So long as 'I' am not perceived in all, worship all with body and mind.'

'With right knowledge see all as Brahman. This once clear, all doubts are at an end and you will remain withdrawn in
the Self.'

Arunachala Siva. 

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #304 on: November 20, 2012, 08:43:18 PM »
stray thought...

all is, just about passing time. That is all!

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #305 on: November 21, 2012, 04:20:38 PM »
i have to say it out, that i was little averse to the great christian masses here in India, who engage in mass conversions, and speak extremely passionately in TV channels and so on. But since i got immersed into these wonderful revelations of the Lord. I am completely dissolved of any aversion. I see a sense of intense compassion that has arisen from within. Those conversions no longer trouble me, as it dawned to me that those who get converted go to the same lap of the Lord and conversion or baptism is a symbolic ritual of complete surrender or sharanagati on the Lord.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #306 on: November 21, 2012, 05:22:11 PM »
ದಿನಸದಿಂ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮಿಷದಿಂ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ
ಭವಿಷಿಯವ ಚಿಂತಿಸದೆ ಬದುಕ ನೊಕುತಿರು
ವಿವರಗಳ ಜೊಡಿಸುವ ಯಜಮಾನ ಬೇರಿಹನು
ಸವೆಸು ನೇಂ ಜನುಮವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ


dhinasadhin dhivasakkE nimiShadhin nimiShakkE
BaviShyava cinthisadE badhuku nOkuthiru
vivaragaLa jOdisuva yajamAna bErihanu
savEsu nIn janumavanu mankuthimma

Day to day, moment to moment,
Live on, without worrying about the future.
There is a Master to fit in the detail;
You only need to endure. mankuthimma

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #307 on: November 21, 2012, 05:31:06 PM »
Drinking tea, eating rice,
I pass my time as it comes;
Looking down at the stream,
Looking up at the mountain,
How serene and relaxed I feel indeed!


(Pao tzu Wen chi)

What life can compare to this?
Sitting quietly by the window,
I watch the leaves fall and the flowers bloom,
As the seasons come and go.


(Hsue tou)


॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #308 on: November 21, 2012, 05:39:41 PM »
Ma-tsu was the inventor of almost all famous 'hard' Zen methods. Punches, kicks, and even beatings, and deafening shouts
were his most favorite.

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #309 on: November 21, 2012, 06:05:02 PM »
A man once saw Mother Teresa “cleaning the wounds of a leper and said, ‘I wouldn’t do that for a million dollars.’
Mother Teresa replied, ‘Neither would I. But I would gladly do it for Christ.’"


[James Martin, My Life with the Saints, p. 164.]

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #310 on: November 21, 2012, 06:19:17 PM »
Dear Nagaraj,

Yes. Christ or Siva is the most important treasure, priceless.

See this Manikkavachagar' verse in Yathirai Pathu, Decad on Pilgrimage, Tiruvachakam:

 நிற்பார் நிற்கநில் லாவுலகில் நில்லோம் இனிநாம் செல்வோமே
பொற்பால் ஒப்பாந் திருமேனிப் புயங்கன் ஆவான் பொன்னடிக்கே
நிற்பீர் எல்லாந் தாழாதே நிற்கும் பரிசே ஒருப்படுமின்
பிற்பால் நின்று பேழ்கணித்தாற் பெறுதற் கரியன் பெருமானே. 611

Arunachala Siva.

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #311 on: November 22, 2012, 10:04:16 AM »
what a beautiful verse Sir, here is english translation:

This earth is not going to stand for long., Let people who want to stand here, let them stand.
We shall not stand here; We shall now go.
To the golden hued One who wears serpents as His ornaments.
Let us go His golden feet!
Do not wait any longer, take up moving immediately,
If you stand behind  and wait in indecision,
He will become rare to attain, our Lord.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #312 on: November 22, 2012, 10:10:32 AM »
Our body is our Luggage.

॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 48278
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #313 on: November 22, 2012, 01:36:50 PM »
Dear Nagaraj,

Yes. Sri Bhagavan said during His terminal illness years: 'The one which has to be carried by four, how can I alone carry for long?


Arunachala Siva. 

Nagaraj

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5130
  • View Profile
Re: my musings
« Reply #314 on: November 24, 2012, 10:01:00 PM »


இணிது இணிது எகாண்தம் இணிது

inidhu inidhu ekAntham inidhu

'Sweetest of all is being alone'

(avvaiyAr)

« Last Edit: November 24, 2012, 10:04:24 PM by Nagaraj »
॥ शांतमात्मनि तिष्ट ॥
Remain quietly in the Self.
~ Vasishta