Author Topic: Divine poetry and thoughts  (Read 1382323 times)

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #285 on: November 13, 2012, 07:33:31 PM »
Dear Jewell,

See this poem of Manikkavachagar. He describes the pains and sufferings right from his stay in the womb,
till he attained aduthood:


 யானை முதலா எறும்பு ஈறாய
ஊனம் இல் யோனியின் உள்வினை பிழைத்தும்
மானுடப் பிறப்பினுள் மாதா உதரத்து
ஈனம் இல் கிருமிச் செருவினில் பிழைத்தும்
ஒரு மதித் தான்றியின் இருமையில் பிழைத்தும்
இருமதி விளைவின் ஒருமையில் பிழைத்தும்
மும்மதி தன்னுள் அம்மதம் பிழைத்தும்
ஈர் இரு திங்களில் பேர் இருள் பிழைத்தும்
அஞ்சு திங்களில் முஞ்சுதல் பிழைத்தும்
ஆறு திங்களில் ஊறு அலர் பிழைத்தும 20

ஏழு திங்களில் தாழ் புவி பிழைத்தும்
எட்டுத் திங்களில் கட்டமும் பிழைத்தும்
ஒன்பதில் வருதரு துன்பமும் பிழைத்தும்
தக்க தசமதி தாயொடு தான்படும்
துக்க சாகரம் துயர் இடைப்பிழைத்தும்
ஆண்டுகள் தோறும் அடைந்த அக்காலை
ஈண்டியும் இருத்தியும் எனைப்பல பிழைத்தும்
காலை மலமொடு கடும்பகல் பசி நிசி
வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத்தும்
கரும்குழல் செவ்வாய் வெள்நகைக் கார்மயில் 30

ஒருங்கிய சாயல் நெருங்கி உள் மதர்த்துக்
கச்சு அற நிமிர்ந்து கதிர்ந்து முன் பணைத்து
எய்த்து இடைவருந்த எழுந்து புடைபரந்து
ஈர்க்கு இடைபோகா இளமுலை மாதர்தம்
கூர்த்த நயனக் கொள்ளையில் பிழைத்தும்
பித்த உலகர் பெரும் துறைப் பரப்பினுள்
மத்தம் களிறு எனும் அவாவிடைப் பிழைத்தும்
கல்வி என்னும் பல்கடல் பிழைத்தும்
செல்வம் என்னும் அல்லலில் பிழைத்தும்
நல்குரவு என்னும் தொல்விடம் பிழைத்தும் 40

புல்வரம்பு ஆய பலதுறை பிழைத்தும்
தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண்டாகி
முனிவு இலாதது ஓர் பொருள் அது கருதலும்
ஆறு கோடி மாயா சக்திகள்
வேறு வேறு தம் மாயைகள் தொடங்கின
ஆத்தம் ஆனார் அயலவர் கூடி
நாத்திகம் பேசி நாத்தழும்பு ஏறினர்
சுற்றம் என்னும் தொல்பசுக் குழாங்கள்
பற்றி அழைத்துப் பதறினர் பெருகவும்
விரதமே பரம் ஆக வேதியரும் 50

சரதம் ஆகவே சாத்திரம் காட்டினர்
சமய வாதிகள் தம்தம் தங்களே
அமைவது ஆக அரற்றி மலைந்தனர்
மிண்டிய மாயா வாதம் என்னும்
சண்ட மாருதம் சுழிந்து அடித்துத் தாஅர்த்து
உலோகாய தமெனும் ஒள் திறப்பாம்பின்
கலா பேதத்த கடுவிடம் எய்தி
அதில் பெருமாயை எனைப்பல சூழவும்
தப்பாமே தாம் பிடித்தது சலியாத்
தழலது கண்ட மெழுகு அது போலத் 60

தொழுது உளம் உருகி அழுது உடல்கம்பித்து
ஆடியும் அலறியும் பாடியும் பரவியும்
கொடிறும் பேதையும் கொண்டது விடாதென
படியே ஆகி நல் இடைஅறா அன்பின்
பசுமரத்து ஆணி அறைந்தால் போலக்
கசிவது பெருகிக் கடல் என மறுகி
அகம் குழைந்து அனுகுலமாய் மெய் விதிர்த்துச்
சகம் பேய் என்று தம்மைச் சிரிப்ப
நாண் அது ஒழிந்து நாடவர் பழித்துரை
பூண் அது ஆகக் கோணுதல் இன்றிச் 70

சதுர் இழந்து அறிமால் கொண்டு சாரும்
கதியது பரமா அதிசயம் ஆகக்
கற்றா மனம் எனக் கதறியும் பதறியும்
மற்று ஓர் தெய்வம் கனவிலும் நினையாது
அருபரத்து ஒருவன் அவனியில் வந்து
குருபரன் ஆகி அருளிய பெருமையைச்
சிறுமை என்று இகழாதே திருவடி இணையைப்
பிறிவினை அறியா நிழல் அது போல
முன் பின்னாகி முனியாது அத்திசை
என்பு நைந்து உருகி நெக்கு நெக்கு ஏங்கி 80

அன்பு எனும் ஆறு கரை அது புரள
நன்புலன் ஒன்றி நாத என்று அரற்றி
உரை தடுமாறி உரோமம் சிலிர்ப்ப
கரமலர் மொட்டித்து இருதயம் மலரக்
கண்களி கூர நுண் துளி அரும்ப
சாயா அன்பினை நாள்தொரும் தழைப்பவர்
தாயே ஆகி வளர்த்தனை போற்றி
மெய் தரு வேதியன் ஆகி வினைகெடக்
கைதரவல்ல கடவுள் போற்றி
ஆடக மதுரை அரசே போற்றி 90

கூடல் இலங்கு குருமணி போற்றி
தென் தில்லை மன்றினுள் ஆடி போற்றி
இன்று எனக்கு ஆர் அமுது ஆனாய் போற்றி
மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி
சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி 

I shall give the meaning later.

Arunachala Siva.

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #286 on: November 13, 2012, 08:52:51 PM »
You must accept those who surrender to you

If the Ganga flows to the ocean
and the ocean turns her away,
tell me, O Vitthal,
who would hear her complaint?

Can the river reject its fish?
Can the mother spurn her child?

Jan says,
Lord,
you must accept those
who surrender to you.

 Janabai

Subramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #287 on: November 14, 2012, 04:57:07 PM »
Dear Jewell,

Here is another gem from Tiruppugazh. Arunagiri Nathar says all the details of various diseases one has to undergo
in this birth, and unless Sadasiva helps him with love and grace, he cannot overcome this birth, diseases, senility,
and death.

தனத்தத் தானன தானன தானன
     தனத்தத் தானன தானன தானன
          தனத்தத் தானன தானன தானன ...... தந்ததான

......... பாடல் .........

எலுப்புத் தோல்மயிர் நாடிகு ழாமிடை
     இறுக்குச் சீபுழு வோடடை மூளைகள்
          இரத்தச் சாகர நீர்மல மேவிய ...... கும்பியோடை

இளைப்புச் சோகைகள் வாதம் விலாவலி
     உளைப்புச் சூலையொ டேவலு வாகிய
          இரைப்புக் கேவல மூலவி யாதியொ ...... டண்டவாதங்

குலைப்புக் காய்கனல் நீரிழி வீளையொ
     டளைப்புக் காதடை கூனல்வி சூசிகை
          குருட்டுக் கால்முட மூமையு ளூடறு ...... கண்டமாலை

குடிப்புக் கூனமி தேசத மாமென
     எடுத்துப் பாழ்வினை யாலுழல் நாயெனு
          னிடத்துத் தாள்பெற ஞானச தாசிவ ...... அன்புதாராய்

கெலிக்கப் போர்பொரு சூரர்கு ழாமுமி
     ழிரத்தச் சேறெழ தேர்பரி யாளிகள்
          கெடுத்திட் டேகடல் சூர்கிரி தூள்பட ...... கண்டவேலா

கிளர்ப்பொற் றோளிச ராசர மேவியெ
     யசைத்துப் பூசைகொள் ஆயிப ராபரி
          கிழப்பொற் காளைமெ லேறுமெ நாயகி ...... பங்கின்மேவும்

வலித்துத் தோள்மலை ராவண னானவன்
     எடுத்தப் போதுடல் கீழ்விழ வேசெய்து
          மகிழ்ப்பொற் பாதசி வாயந மோஅர ...... சம்புபாலா

மலைக்கொப் பாமுலை யாள்குற மாதினை
     அணைத்துச் சீர்புலி யூர்பர மாகிய
          வடக்குக் கோபுர வாசலில் மேவிய ...... தம்பிரானே.

After telling all these he completes the song by praying to Muruga who is near the Northern Towers of Chidambaram
temple. This shrine is called Pandiya Nayakar temple. Very powerful deity for curing all illnesses.

You can again see the meaning and anglisized version in the same website www.kaumaram.com

Arunachala Siva.   

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #288 on: November 14, 2012, 09:46:12 PM »
Dear Sri Subramanian sir,

I found translation. Wonderful!  :) Thank You!!!

Here it is:

elupputh thOl mayir nAdi kuzhAm idai: Bones, skin, hair, clusters of veins and arteries,

iRukku chee puzhuvOd adai mULaigaL: the dormant puss, worms and germs, various parts of the brain,

iraththa sAgara neer mala mEviya kumbiyOdai: sea of blood, water, faeces - these are all filled in this body, a slimy pond;

iLaippu sOgaigaL vAtham vilA vali: general weakness, anaemia, rheumatism, paralysis,

uLaippu sUlaiyodE valu vAgiya iraippu: stomach ache, chUlai (another kind of stomach pain), extreme breathlessness,

kEvala mUla viyAdhiyodu aNdavAtham: the worst kind of piles, swelling of the testicles,

kulaippuk kAy kanal neerizhiv eeLaiyodu aLaippu: nervous debility, high fever, diabetes, bronchitis causing accumulation of phlegm,

kAdhadai kUnal visUsigai: deafness, hunched back, cholera,

kuruttuk kAl mudam UmaiyuL UdaRu kaNta mAlai: blindness, lameness, itchy ring worm around the neck that eats the flesh from inside,-

kudippuk kUnam idhE satham Amena eduththu: such diseases have settled inside this miserable body; thinking that this body is everlasting,

pAzh vinaiyAl uzhal nAyen: I, the lowly dog, roam about aimlessly afflicted by my bad deeds.

unidaththu thALpeRa nyAna sadhAsiva anbuthArAy: To enable me to attain Your hallowed feet, kindly grant me the Auspicious and Blissful Knowledge.

kelikkap pOr poru sUrar kuzhAm umizh iraththa sERezha: They came to the battlefield in order to win; but the blood gushing from the multitude of demons formed a slimy pond;

thEr pari yALigaLkeduththittE: their armies of chariots, horses and elephants were all destroyed;

kadal sUr giri thUL pada kaNda vElA: The seas, Demon SUran and Mount Krouncha, along with the seven hills, were all smashed by Your Spear, Oh Lord!

kiLarp potrOLi: She has majestic and beautiful shoulders;

charAchara mEviye asaiththup pUjaikoL Ayi: She is the Mother, who mingles with all stationary and moving objects of the Universe and also influences them all and accepts all puja offerings;

parApari: She is the all-pervasive One;

kizhappoR kALai melERum enAyaki panginmEvum: She mounts Her favourite Bull, Nandi; She is Our Goddess PArvathi, and He is Her consort by Her side;

valiththuth thOLmalai rAvaNan Anavan eduththap pOdhu: when RAvaNan exerted the strength of his shoulders fully and attempted to lift Mount KailAsh*,

udal keezh vizhavE seydhu magizh poRpAdha: He gleefully made Ravanas's body fall under the Mount by the force of the big toe of His lovely feet;

sivAya namO ara sambu bAlA: and He is the fundamental substance in the five- lettered ManthrA "SivAyanamaha". He is Lord SivA Sambu, and You are His son!

malaik oppA mulaiyAL kuRamAdhinai aNaiththu: You embraced VaLLi, the KuRavAs' damsel, who has mountain-like bosoms!

seerpuliyUr paramAgiya vadakku gOpura vAsalil mEviya thambirAnE.: In this famous town called PuliyUr (Chidhambaram), You remain the highest principle by the side of the northern temple tower, Oh Unique Lord!

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #289 on: November 14, 2012, 09:49:30 PM »
OruruvAgiya thAragap piramaththu: The Brahmam is the complete, primeval principle of ONENESS (1);

oruvagaith thOtRaththu: in a unique (1) form of Lord SivA (when His five faces are joined with the sixth, athOmugam),

irumarapeythi: the two (2) characterstics, namely, Shakthi and Sivam, are combined

onRAy onRi: to unite (1) as a single (1) manifestation;

iruvAriR thOnRi: having the origin from the two (2) aspects, namely, Shakthi and Sivam

mUvAthAyinai: You for ever remain youthful (mU refers to the number 3);

irupiRappALarin: Coming in the lineage of Brahmins (who are supposed to have two (2) births, one before the holy-thread ceremony and one after)

oruvan Ayinai: You came as the unique (1) poet, ThirugnAna Sambandhar!

OrAc cheygaiyin: (OrA has two meanings: one -1- and ignorant) Being ignorant of the meaning of the PraNava Manthra (OM)

irumaiyin munnAL: (irumai has two meanings: two -2- and pride) when proud Brahma walked past Murugan one day (munnAl has two meanings: three -3- and one day),

nAnmugan kudumi imaippiniR peyarththu: the tuft of the four-faced (4) Brahma was instantaneously untangled (with Your knuckles);

mUvarum pOnthu iruthAL vENda: VishNu, SivA and IndrA, the three (3) Lords, approached You and prostrated at Your two (2) feet requesting compassion;

orusiRai viduththanai: then, You released Brahma from his unitary (1) prison-cell.

orunodiyathanil irusiRai mayilin: In the matter of one (1) second, You mounted the peacock with two (2) wings;

munneeer uduththa nAnilam anja: the earth wearing the seas, surrounded by water in three (3) sides as a robe, and consisting of four (4) major subdivisions, namely, mullai - the forests, kuRinji - the mountains, marutham - plains with paddy-fields, and neythal - the seaside, was terrified (anja has two meanings: the number five -5- and terrified);

nee valam seythanai: You flew around the world!

nAlvagai maruppin mummathaththu: The divine elephant, AirAvadham, has four (4) different tusks and is capable of being affected by three (3) kinds of frenzy;

irusevi orugai poruppan: it has two (2) ears and a unique (1) trunk; that mountain-like elephant belongs to IndrA;

magaLai vEttanai: and You wooed IndrA's daughter, DEvayAnai, and married her!

oruvagai vadivinil: In one (1) form of a special figure,

iruvagaiththu Agiya: He could come in two (2) different forms, namely an older elephant and a younger elephant;

mummathan thanakku: the older elephant has three (3) different discharges of bilious juices of frenzy (namely, through its cheeks, its trunk and its jaw);

mUththOn Agi: You became the older* brother of that older elephant;

nAlvAy mugaththOn: (nAlvAy has two meanings: four (4) and hanging mouth, (namely, trunk) he has a trunk hanging from His mouth;

ainthugaik kadavuL: He has five (5) arms (four arms from the shoulders plus the trunk)

aRugu sUdikku: He wears his favourite grass aRugam (cynodon) (Arugam has two meanings: the number six -6- and cynodon grass); He is Lord GaNapathi;

iLaiyOn Ayinai: You are the younger brother of that Lord;

ainthezuththu athanil: through the five (5) sacred letters of Lord SivA (namely, NamasivAya)

nAnmaRai uNarththu: the four (4) vEdAs declare Him to be the Lord Almighty;

mukkat chudarinai: He has three (3) effulgent eyes (namely, the Sun, the Moon and the Fire - agni);

iruvinai marunthukku: He is the ultimate medicine for the two (2) kinds of deeds (namely, good and bad); He is Lord SivA;

oru guruvAyinai: and You are the unique (1) Master of that Lord SivA!

orunAL: Once (1) upon a time,

umaiyiru mulaippAl arunthi: imbibing the holy milk from the two (2) hallowed breasts of Goddess UmA DEvi,

muththamiz viragan: he became an expert in all the three (3) branches of Tamil language (namely, literature, music and drama);

nARkavi rAjan: he became the king of four (4) kinds of poetry**

aimpulak kizhavan: he conquered the five (5) sensory organs, without being subject to any of their influence;

aRumugan ivan ena: people referred to him as none other than Lord ShanmugA, with six (6) faces;

ezhiltharum azhagudan: he had an extraordinary youth and handsomness (ezhil has two meanings: the number -7- and handsomness);

kazhumalaththu uthiththanai: he was ThirugnAna Sambandhar; and You were born as him in SeegAzhi, Oh Lord!

aRumeen payanthanai: You came as the child of the six (6) KArthigai maids (represented by the six star-constellation, KArthigai);

aim tharu vEnthan: You became the emperor of the Celestial world that possesses five (5) wish-yielding trees (namely, kaRpagam, manthAram, pArijAtham, santhAnam and arichanthanam);

nAnmaRaith thOtRaththu: this mountain has a secretive appearance like the four (4) vEdAs;

muththalaic chenjchUttu: it has three (3) distinctive reddish peaks as its crest;

anRilang giri: that mountain has the name of the bird anRil (KrounchA);

iru piLavAga: it was split into two (2)

oru vEl viduththanai: when You wielded Your singularly (1) unique spear, Oh Lord!

kAviri vadakarai mEviya gurugiri: Choosing SwAmimalai, on the northern bank of River KAvEri,

ARezuththu anthaNar adiyiNai pOtRa: as Your lotus feet are extolled by VEdic priests chanting the six-lettered manthrA, SaravaNabava,

Eragaththu iRaivan ena irunthanaiyE: You are seated with relish as the Lord of ThiruvEragam (SwAmimalai)!

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #290 on: November 14, 2012, 10:17:40 PM »
Third gave me a headache.  :) I could not find it. But here it is. I hope it is right.

   On earth girt by the watery seas, from elephant to ant,
Through many matrices I passed,
Obtained a human form within my mother's womb.
..
Thus was I born into the sad sea of th' afflictive life.
Then during each year as it met me
I gained and hoarded gains. How varied was my life!.
Morning's routine, hunger in noontide hour, and night
For sleep. In journeys oft I lived.
Jet black locks, and crimson lips, and radiant smiles were hers;

   Into love's sea I plunged.
..
In the wide marts where foolish worldlings toil
I lived, still slave to fierce desires.
I lived by sea of learning multiform;
I lived in sorrow men call wealth;
I lived 'mid ancient stings of poverty,

   And thus in varied forms and fortunes spent my days.
Then wondrous thought of the Divine, so-called, arose.
Soon as I knew that BEING, free from hate, unique,
Delusive powers in ever-changing millions
Began beguiling varied play.

Relations, neighbours, came around,
With fluent tongue they urged their 'atheism'
Friends around (such herds of cattle old !)-
Seiz'd me, call'd, hurried to and fro;
The BrAhman said 'the way of penance is supreme

   And others showed the law of trusting love !
Sectarian disputants complacently
Discordant tenets shouted loud and fought.
Then haughty VedAnt creed unreal came,
Whirled, dashed, and roared like furious hurricane.
LOkAyathan a glistening mighty snake
Brought cruel poisoned heresies.
Whilst these delusions, endless, girt me round,
Lest I should go astray, He laid His hand on me !
As wax before the unwearied fire

   With melting soul I worshipt, wept, and bent myself,
Danced, cried aloud, and sang, and prayed.
They say: 'The tooth of elephant and woman's grasp relax not,'
So I with love, real, interrnitting never,
Was pierced, as wedge driven into soft young tree.
All tears, I like the refluent sea was tossed;
Soul was subdued, and body quivered with delight.
While the world called me demon, mocking me,
False shame I threw aside; the folk's abusive word
I took as ornament; nor did I swerve.

   My mind was rapt;-a fool, but in my folly wise,-
The goal I sought to reach infinity ! All wondering desire,
As cow yearns for its calf, I moaning, hurried to and fro.
Not ev'n in dreams thought I of other gods.
The One most precious Infinite to earth came down;
Nor did I greatness of the Sage superne contemn,
Who came in grace. Thus from the pair of sacred feet
Like shadow from its substance parting not,
Before, behind, at every point, to it I clung.
My inmost self in strong desire dissolved, I yearned;

   Love's river overflowed its banks;
My senses all in Him were centredl; 'Lord !' I cried.
With stammering speech, and quivering frame
I clasped adoring hands; my heart expanding like a flower.
Eyes gleamed with joy and tears distilled.
His love that fails not day by day still burgeons forth !
Like mother, Thou hast brought me up, I praise !
God, strong to cancel deeds of ours,
Who didst become in truth a Sage, I praise !
King of golden Madura !

   Guru Pearl, in KUdal shining bright !
Dancing in southern Tillai's court,
This day to me precious ambrosia Thou !
Source of the fourfold mystic Scroll that ne'er grows old !
Civan, whose conquering banner is the Bull !

It is Beautiful! And i truly enjoyed in this search.  :)

Thank You Very much sir!

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #291 on: November 14, 2012, 10:47:16 PM »
We Yield Our Hearts


Lodgers we who on Thy threshold dwell,
and nightingales that in Thy garden sing,
whether we leave Thy door, or waiting stand,
of only Thee we speak, of Thee we hear.
Since we are captives caught within Thy nets,
where shall we trust our passion of our heads?
And since in Thy affection we draw breath,
how shall we yearn for strangers? Lo, we lay
our heads upon the threshold of Thy door,
waiting to come to Thee. Since we have quaffed
the beaker of Thy love, we yield our hearts
and make our Lives Thy ransom: since we come
again into Thy street, we turn our backs
on all that is, save Thee. Our souls are bound
to serve Thee, though in grief, and we have died
to selfhood! We are captives of Thy love
and have not strength to flee. Thy beauty's fever
hat lit a flame: shall not our hearts be burned?

Fakhruddin Iraqi

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #292 on: November 14, 2012, 10:58:39 PM »
One Heart

Look at the birds. Even flying
is born

out of nothing.

The first sky
is inside you, open
at either end of day.

The work of wings
was always freedom, fastening
one heart to every falling thing.

 Li-Young Lee

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #293 on: November 14, 2012, 11:57:21 PM »
At love's most sumptuous feast was I with love made drunk


At love's most sumptuous feast was I with love made drunk -
Is not this why to me besotted seems the monk?

Of love I took a draught, I worship at its shrine;
Think not, a pious one, that I am drunk with wine.

Love leaves me dazed and sick, I stagger, overcome,
Whene'er to its embrace, enchanted, I succumb.

I am a drunkard, aye, but wine to me seems weak;
Upon the couch of love sweet solace do I seek.

When man, by Nature's will, did first appear on earth
A dram of love did he receive from her at birth.

Wind, water, fire and flame, the world is drunk with love,
The devil and the ghost, the serpent and the dove.

The earth, and heaven too, this would I say on oath,
So trust my words, I pray, are sots and drunkards both.

The sky reels drunkenly; the stars, half-swooning, wink -
Of love's sweet-scented wine a cupful did they drink.

And so in paradise did Eve, and Adam too,
Men, angels, houris, sprites, the faithless and the true;

Kings, prophets, holy men, Mukhtar and Suleiman,
And Noah of the Ark, and Jesus - everyone;

The Shah Mardan, Kerrar, the heathen, the devout,
Those who are firm of faith and also those who doubt;

Apostles, saints and seers, the scorned and the extolled,
The sages and the fools, the young, the very old.

The zealous Mufti claims his share in open glee;
The Ghadi holy one in the revelry.

The tavern-keeper drinks, the tavern haunter too,
The dervish and the priest wax maudlin o'er the brew.

The infidels, the giaours partake of love with zest;
All lovers are alike, none differ from the rest.

The outcast Angel drinks who waits at Heaven's door;
The mystic tries a sip and, thirsting, calls for more.

Love's fumes are wondrous strong, and though the cup be small,
He who doth fill it full, may reel and, stumbling, fall.

A drop will make one faint, one's limbs to wax 'twill turn,
With passion's melting fire one's heart 'twill sear and burn.

The voices in the inn are hoarse and shrill with wine;
The flute and tambourine, carousing, moan and whine.

There is a city where love reigns and lovers dwell;
Come, knock upon its gate, and enter for a spell.

No man who there abides, the morning sober meets:
The city walls are drunk, the market-place, the streets.

Alone the drunkards leave upon this earth a trace.
Mansour was right, for love doth all of life embrace.

Our hearts reflect the glow upon mount Sinai;
We who are drunk with love can happy live and die.

The Universe is drunk, for drunk 'tis meant to be -
Thus holds the keeper of both time and destiny.

The sun itself is drunk, else would it give no light;
'Tis clear to Nasimi, no veil obscures his sight.

The secret has he probed of love's mad drunkenness,
And now in flaming words his knowledge doth confess.

 Imadeddin Nasimi

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #294 on: November 15, 2012, 12:25:03 AM »
He is the One in many


He is the One in many,
countless are His shapes and forms.
He pervades all that exists;
wherever I look, He is there.
But very few perceive this reality,
for Maya ever enchants us
with her multiple reflections
of color and alluring beauty.

Everything is Gobind,
Gobind is everything.
Nothing that exists
is without Gobind:
the one thread strings
innumerable beads --
Prabhu Himself is the thread,
the threader, the threaded.

River and waves,
foam and bubbles
have all their being
within water itself.
This play of things
is the sport of Parbhama.
The One cannot be thought
different from the other.

Hope is a lie
and desire a mere dream --
yet both are construed
as actual reality.
But when my guru
gave me his holy wisdom,
I awoke from my dream
and my heart yielded.

Namdeva says,
Behold Hari's creation;
ponder upon it
with all your heart,
and you will see
that in every pore,
in every living thing,
there is only the one Murari.

Namdev

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #295 on: November 15, 2012, 01:44:23 AM »
Who is it that loves?


“Who is it that loves and who that suffers?

He alone stages a play with Himself.

The individual suffers because he perceives duality.

 Find the One everywhere and in everything

and there will be an end to pain and suffering.”


By: Sri Ananandamayi Ma

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #296 on: November 15, 2012, 01:53:10 AM »


” The vast universal suffering feel as thine:
Thou must bear the sorrow that thou claimst to heal;
The day-bringer must walk in darkest night.
He who would save the world must share its pain.
If he knows not grief, how shall he find grief’s cure? “

Sri Aurobindo

From: Savitri

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #297 on: November 15, 2012, 12:57:58 PM »

Every now and again take a good look at something not made with hands --
a mountain, a star, the turn of a stream.
There will come to you wisdom and patience and solace and, above all, the assurance that
You Are Not alone in the world.

Sidney Lovett

Jewell

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6464
 • Love,always love and only love
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #298 on: November 15, 2012, 01:16:23 PM »


“Walk on a rainbow trail; walk on a trail of song, and all about you will be beauty.
There is a way out of every dark mist,over a rainbow trail.”

 Robert MotherwellSubramanian.R

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 47196
  • View Profile
Re: Divine poetry and thoughts
« Reply #299 on: November 15, 2012, 01:18:08 PM »
Dear Jewell,

Saint Manikkavachagar says in Tiruth thOL nokkam, Verse 5:

நிலம்நீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ டெண்வகையாயப் புணர்ந்துநின்றான்
உலகே ழெனத்திசை பத்தெனத்தா னொருவனுமே
பலவாகி நின்றவா தோணோக்கம் ஆடாமோ. 319

He is all nature; He is land, water, fire, high space, moon and sun and Purusha. He is thus one in the forms of eight.
He is the world with ten directions. He is the One. He is the many. Let us see His dancing shoulders and dance with Him!

Arunachala Siva.